Ticaret Mevzuatı  
RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN
ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN

            Madde 1 - Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kasdıyle oynanmasa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı
veya maharet istiyen, otomatik, yari otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktir.

            Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık yer sayılır.

            Ancak, 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri saklidir.

            Madde 2 - Bu kanuna aykırı hareket edenler bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde cezalar bir misli artırılır.

            Ele geçirilen alet, makina ve bunların çalıştırılmasına yarayan tesisat ve paralar zapt ve müsadere edilir. Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açılmamak üzere kapatılır.

            Bu suçlardan mahkûm olanlarin cezaları tecil edilmez.

            Madde 3 - Bu kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı zaman ve mekân kaydına bakılmaksızın 3005 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir.

            Madde 4 - Bu kanuna göre açılan davalara sulh ceza mahkemeleri bakar.

            Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.