Bütçe Kanunları  
1968 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN

           Madde 1 - Hâsılı 1968 Bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 500 milyon liraya kadar 1968 Kalkınma İstikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.

           Madde 2 - Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hâmiline yazılı tahvil ihraç olunur.

           Bu istikrazın yıllık faiz nispeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur.

           Madde 3 - Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulundukları takdirde kur'a çekmek suretiyle yapılır.

           Madde 4 - Bu tahviller ihraç tarihlerinden itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edilmek suretiyle herhangi bir faiz vadesinde tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme veyahut konversiyon yapılabilir.

           Madde 5 - Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaftır.

           Madde 6 - Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yapacakları artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibarî kıymetleri üzerinden kabul olunur.

           Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vadesi gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde dahil başabaş kabul olunur.

           Madde 7 - Bu istikraza ati faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzım geldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.

           Madde 8 - Bu kanunun gereğince yapılacak istikrazın her çeşit ihraç giderleri, Maliye Bakanlğı bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.

           Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlatılacak afiş, pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.

           Madde 9 - Bu kanunun akdine izin verdiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderlerini karşılayabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı bütçesinin Borç Ödemeleri bölümüne konulur.

           Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.