İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN 64'ÜNCÜ MADDESİNE (d) FIKRASINDAN SONRA BİR (e) FIKRASI EKLENMESİ HAKKINDA KANUN


            Madde 1 - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesine (d) fıkrasından sonra aşağıda belirtilen (e) fıkrası eklenmiştir:  

            (e) Hazarda ve fevkalâde hallerde talim, tatbikat ve manevra sırasında ve İç Hizmet Kanununun ve Yönetmeliğinin gerektirdiği askerî görevlerle özel kanunların tahmil ettiği diğer görevlerin ifası sırasında ve bu görev ve hizmetlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle;  

            Madde 2 - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesinin a, b, c ve d fıkralarına göre Harb Malulü Statüsünde bulunanların ve şehit yetimlerinin 1485 sayılı Kanun uyarınca almakta oldukları inhisar beyiyeleri üçte birleri 1968 yılında dağıtılına miktarlar üzerinden saklı tutulur.  

            Bu kanun uyarınca harb malulü ve şehit yetimi sayılmış bulananlara 1485 sayılı Kanuna göre ödenecek inhisar beyiyeleri üçte birleri diğerlerinin saklı tutulan hakları dağıtıldıktan sonra artan miktar üzerinden usulüne göre ödenir.  

            Ancak, birinci madde hükmüne girenlere dağıtılan miktarlar diğerlerinin 1968 yılında aldıkları seviyeye ulaştıktan sonra artan miktar Hazineye kalır.  

            Madde 3 - 1485 sayılı Kanunun ve değişikliklerinin bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

            Geçici Madde - T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü bu kanunun yürürlüğü girmesinden evvel aynı sebep ve tesirlerle mâlûl kalan ve şehit olanlar hakkında da uygulanır.  

            Madde 4 - Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

            Madde 5 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.