Belediye İmar Mevzuatı  
ARSA OFİSİ KANUNU


BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE GÖREVLER

             Madde 1 - Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacı ile  tanzim alış ve satışları  yapmak; konut, sanayi ve turizm turizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak üzere; İmar ve İskan Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve döner sermayeli "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü" kurulmuştur.

              Madde 2 - Bu Genel Müdürlük;

              Konut, sanayi ve  turizm bölgeleri  ve çeşitli kamu hizmet ve tesisleri için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlamaya,

              Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya,

              Sağladığı arazi ve arsaları Bakanlıkça tespit edilecek esaslara göre planlayarak, olduğu gibi veya , alt yapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, kiralamaya, mübadeleye,  irtifak hakkı tesis etmeye yetkilidir. 

              Madde3 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; 
              Bir Genel Müdür ile İdari ve teknik yardımcılarından ve
              Planlama ve yapım işleri, 
              Hesap işleri, 
              Hukuk işleri, 
              Teftiş işleri,
              Muamelat işleri müdürlükleri ile 
              Gerekli diğer müdürlüklerden teşekkül eder. 

              Bunlardan Genel Müdür İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararla, Genel Müdür yardımcıları ve şube müdürleri İmar ve İskan Bakanlığınca, bunların dışında kalanlar Genel Müdürlükçe tayin olunur. 

              Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden taşrada teşklilat kurması imar ve İskan Bakanlığının iznine bağlıdır. Bakanlığın lüzum gördüğü hallerde, Ofisin taşra işlerinin görülmesinde Bakanlık imkan ve elamanlarından da faydalanılır.

              Madde 4 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kadroları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

              Ücretli kadrolar ise Maliye ile İmar ve İskan Bakanlığınca müştereken tespit olunur.

              Genel Müdürlük personelinin tayin, terfi, tecziye ve sicil işlemleriyle diğer özlük işleri İmar ve İskan Bakanlığı personeli hakkında uygulanan hükümlere tabidir.

İKİNCİ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

              Madde 5 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi (250.000.000,-).- liradır. ( Bu sermaye en geç 10 yılda tamamlanmak üzere, her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeteri kadar ödenek konulur. )

              Bu miktar lüzumu halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile bir misli artırılabilir. 

              Bu döner sermaye;

              a) Bütçeye konulacak ödeneklerden, 

              b) Hazine ve belediyelerden intikal edecek taşınır veya taşınmaz malların takdir edilecek kıymetlerden 

              c)Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek kararlardan meydana gelir.

              Ayrıca, genel Müdürlük her çeşit  bağış ve yardımları da kabule  yetkilidir.  Bağışlar limite bakılmaksızın sermayeye eklenir. 

              Döner sermaye tamamlandıktan sonra sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlar, artırılacak sermayeye nüve teşkil etmek üzere, Hazine adına özel bir hesapta bloke edilir. 

           Madde 6 - Arsa alımı ve satımı, harita, planlama,kamu tesis ve hizmetlerinin yapılması, diğer döner sermaye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei  Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ve bunların ek ve tadillerine ait hükümlerine tabi değildir. 

              Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden doğan gelir ve giderler için, mali yılın bitiminden itibaren üç ay içerisinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce bir bilanço düzenlenir.

              Maliye ve İmar ve İskan bakanlıklarınca geçici olarak görevlendirilecek uzmanlar tarafından tetkik edilecek olan bu bilanço bir rapora bağlanarak Sayıştay'ın tetkik ve denetimine tabi tutulur.

              Bilanço ve ekleri ile uzmanlar raporunun, kar ve zarar hesap özetinin bir sureti ayrıca Maliye Bakanlığına gönderilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA İLE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

              Madde 7 - İmar ve İskan Bakanlığınca bu kanunda yazılı amaçlarda kullanılmak üzere talep edilen arazi ve arsalardan Hazineye ait olanlar Hazine tarafından ve evvelce Hazineden intikal etmiş olup belediyelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve arsalarda, karşılığı 775 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde sözü geçen fona yatırılmak kaydiyle, belediyelerce Maliye ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken takdir edilecek kıymetleri üzerinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir. 

              Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu olduğu gerekçesiyle Hazine veya Maliyece talep edilenler, devir fiyatına bu arsalara Ofisçe yapılan masraflar ilave edilerek bulunacak bedel esas alınmak suretiyle hazineye veya bedel esas alınmak suertiyle Hazineye veya belediyelere aide edilir. 

              Bu devir işlemleri talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde tekemmül ettirilir. 

              Bu madde gereğince devredilerek araziler hakkında, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

              28/12/1960tarih ve 189 sayılı Kanun kapsamına giren veya her hangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan arazi ve arsalar bu madde hükümleri dışındadır. 

              Madde 8 - Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracakları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce (Arsa Ofisi'ne) bildirmekle mükelleftir.

              Madde 9 - İmar ve İskan Bakanlığı; konut, sanayi ve turizm ihtiyaçları ile diğer kamu tesisleri için planlanmış sahalar içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve varsa bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan bina veya sair tesisleri Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına kamulaştırmaya yetkilidir.

              Madde 10 - Arsa Ofisi,konut, turizm, sanayi ve diğ-er kamu tesisleri için planlamayı öngörtüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazi satışlarında şüf'a hakkını haizdir.

              Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu daireleri tarafından 15 gün içinde Arsa Ofisi'ne bildirilir.

              Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine Arsa Ofisi en geç 30 gün zarfında şüf'a hakkını kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafları peşin olarak malik adına yatırmadığı takdirde, şüf'a hakkının kullanılmasından vazgeçilmiş sayılır.

              30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her tür lü harç ve masrafların yatırılmasını müteakip, tapu dairelerince re'sen eski satışın iptali ile yeni maliki adına tescil işlemi yapılır.

              Bu halde tapu idareleri re'sen şüf'a hakkındaki şerhi kaldırmaya yetkilidir.

              Madde 11 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satılan arsalar üzerine, satış şartlarına uygun inşaat ikmal edilmedikçe üçüncü şahıslara satılamaz, bağışlanamaz veya haczolunamaz. Bu hususlar tapu kayıtlarına işlenir.

              Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nce satılan arsalar, üzerine belirtilen süre içerisinde satış şartlarına uygun yapı yapılmadığı veya yapılan yapı satış şartlarına aykırı olduğu takdirde, bedeli iade edilmek suretiyle Ofis'çe geri alınabilir.

              Yapılan inşaat satış şartlarına uygun olmamakla beraber, geri alınması lüzumlu görülmeyenler hakkında, yargı yerlerince, arsa satış bedelinin iki mislinden az olmamak üzere, Ofis'e tazminat ödenmesine hükmolunur.

              Madde 12 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu kurumları arsa ihtiyaçlarını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bildirerek Ofis eliyle karşılamak zorundadırlar.

              Ancak, vaki talepleri Arsa Ofisi'nce dört ay içinde karşılanamadığı veya bu müddete kadar karşılanamayacağı daha önce yazı ile bildirildiği takdirde, talep olunan arsalar için bu zorunluluk ortadan kalkar.

              Yukarıda sözü geçen kurum ve kuruluşlara Hazine'den veya diğer kaynaklardan çeşitli kanunlarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve arsalar ile, belediyelere 1580, 6785, 6830 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri uyrınca hibe, mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekillerde sağlanacak yerler birinci fıkra hükümlerine tabi değildir. Bu kurum ve kuruluşlar, bu şekilde sağladıkları arazi ve arsaları, ölçekli krokilerini, cins, miktar ve diğer vasıflarını açıklamak, kullanma maksat ve şekillerini belirtmek suretiyle en geç 6 ay içerisinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadırlar.

              Madde 13 - Bu Kanun gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından  kamulaştırılan, satın alınan, planlanan veya çeşitli kamu hizmet ve tesisleri yapılarak, değerlendirilen sahalar, bunlar içinde ve civarındaki binalı ve binasız diğer arazi ve arsaların değer artışlarının vergilendirme dikkate alınmasını sağlamak üzere Ofis'çe Maliye Bakanlığı'na bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

              Madde 14 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile kamu kurumları, Ofis'in görevleri ile ilgili işlerde gerekli bilgileri vermek zorundadırlar.  Bu işlerin gerektirdiği giderler Ofis'çe karşılanır.

              Madde15 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, konut sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meydana getirmek isteyen kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapabilir, lüzum gördüğü yerlerde Maliye Bakanlığının muvafakatini almak şartiyle, bu Kanunun uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabilir.

              Ortaklık esasları ve ilgili sair hususlar hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.

              Madde 16 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile yapılacak satış, kiraya verme ve irtifak hakkı tesisleriyle tazminat takdirleri satın ve devir almalar, harcamalar, taşınmaz mal veya hizmet maliyetlernin hesabı, amortisman kar ve nizami faiz paylarının tayini, hesap usulleriyle diğer idari, mali ve teknik işlemlerin nasıl yürütüleceği hususları yönetmelikte belirtilir. 

              Madde 17 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bütün malları Devlet malı hükmündedir. Bunlar aleyhine suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılırlar.

              Madde 18 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, her türlü idari ve kazai ihtilaflarda husumete ehildir.

              Mahkemelerde ve icra dairelerince Genel Müdürlük lehine hükmedilip, tahsil olunan vekalet ücretlerinin tevzi ve tediyesinde 1389 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

              Madde 19 - Bu Kanun'da sözü geçen yönetmelikler, İmar ve İskan  Bakanlığınca kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde hazırlanır.

              Madde 20 - İmar ve İskan Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün her türlü işlemlerini tetkik, teftiş ve tahkike yetkilidir.

              Madde 21 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 22 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
1SAYILI CETVEL

(ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ )

D.  Memuriyetin Nev'i  Adet Maaş
3 Genel Müdür  1 1 500 
4 Genel Müdür Yardımcısı (idari) 1 1 250
4
Genel Müdür Yardımcısı
( Yüksek Mühendis, Yüksek
Mimar veya Mühendis , Mimar)
1 1 250 
5 Müdür  7 1 100
6 Müdür Yardımcısı 7 950
4
Uzman ( Yüksek Mühendis, 
Yüksek Mimar veya Mühendis, 
Mimar) 
6 1 250
4 Uzman  3 1 250
5 Başrapor tör  2 1 100
5 Tercüman 2 1 100
5 Topoğraf(İhtisas yeri) 4 1 100
5 Avukat 4 1 100
5 Doktor 1 1 100
5 Hemşire 1 1 100
9 Şef 1 600
7 Memur 3 800
10 " 3 500
11 " 5 450
12 " 7 400

 
 
TAŞRA TEŞKİLATI
D.  Memuriyetin Nev'i  Adet Maaş
5 Müdür 5 1 100
5 Uzman (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis,Mimar)  5 1 100
6 Topoğraf (İhtisas yeri) 5 950
6 Ressam (İhtisas yeri) 5 950
10 Memur 5 500