ticaret mevzuatı  
TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BÖLGE BİRLİKLERİYLE TÜRKİYE TÜTÜN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ GENEL BİRLİĞİ KANUNU


            KURULUŞ
            Madde 1 - Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkında 2834 sayılı Kanun’la bu Kanun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının mütalaası alınmak suretiyle, Ticaret, Tarım, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak anasözleşmelere istinaden tütün yetiştiren bölgelerde tütün ekicilerinin iştiraki ile tütün tarım satış kooperatifleri, bölge birlikleri ve Türk tütüncülüğünün mevzu ve meselelerini bölgeler arasında işbirliği temin etmek suretiyle incelemek, tütün alım-satımının nizam içinde cereyanını sağlamak, tütüncülüğün kalkındırılması ve teşkilatın takviyesi için gerekli tedbiri almak, birlikler ve kooperatiflerce tatbik edilecek kararlar ittihaz etmek gayesiyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği kurulur.

            Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliğinin kuruluşu, organları, vazife ve salahiyetleri, işleyiş ve gelirleri anasözleşmede gösterilir.

            Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği hakkında, 2834 sayılı Kanun’un birlikler hakkındaki hükümleri uygulanır.

            PARALARIN DEVRİ VE ORTAKLIK
            Madde 2 - Milli Korunma Kanunu’na istinaden muhtelif Koordinasyon Heyeti kararlarına ve 5628 sayılı Kanun’a göre ekici tütünleri satış bedellerinden toplanan paraların devir tarihine kadar tahakkuk edecek faizleriyle birlikte Tekel Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından müştereken tespit edilecek isimli liste ve miktarlara göre Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine ortak olan ekicilerin taahhüt edecekleri sermayeye tekabül eden kısmı kooperatife giriş sermayesi olarak tefrik edildikten sonra bakiyesi sahipleri namına ayrı bir hesaba kaydedilir. Bu bakiyeler mecmuu Kooperatiflerce iştirak sermayesi olarak bölge birliklerine devrolunur.

            Tütün tarım satış kooperatifleri ortakları ancak 10 sene ortaklık yapmak ve taahhüt ettikleri ortaklık payının tamamını ödemek şartiyle ortaklıktan çıkma hakkını haizdirler.

            Yıllık faaliyet neticesinde hasıl olacak safi müspet fiyat farklarından ne miktarının birlik iştirak sermayesine tahsis olunacağı anasözleşmede gösterilir.

            ORTAK OLMAYANLARIN HAKLARI
            Madde 3 - Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatiflerine ortak olarak girmiyen ekicilere ait paralar, bölge birliklerinde alakadarlar namına açılacak hesaplara devredilir. Bu şahıslar bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren on yıl zarfında bölgelerindeki kooperatiflere ortak oldukları takdirde paraları hakkında ikinci madde hükmü tatbik olunur.
 
            Bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden itibaren geçecek 10 yıllık  müddet içinde, ortak olmak isteğinde bulunmıyanların paraları, bu müddet zarfında talepte bulunmak kaydiyle ancak 10 senelik müddetin hitamında kendilerine veya varislerine ödenir. Bu 10 senelik müddet içinde kooperatiflere veya bölge birliklerine her ne suretle olursa olsun müracaat etmeyen tütün ekicileri veya varislerinin paraları bu müddetin sonunda bölge birlikleri yedek akçe hesaplarına geçirilir.

            AVANS
            Madde 4 - Tütün tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, ortaklarının Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından veya tarım kredi kooperatiflerinden sağladıkları kredileri, 3437 sayılı Kanun’un 55 inci maddesine istinaden verilen avansları ekim sahalarını ve mahsul durumlarını nazarı itibara almak şartiyle kendilerine nakit ve ayın olarak verebilirler.

            SİGORTA
            Madde 5 - Tütün satış kooperatifleri ve birlikleri anasözleşmelerinde yer alacak esaslar dahilinde kuruluş amaçlarına uygun kuruluşlara ortak olabilir veya ortaklıklar kurabilir.

            Banka ve sigorta şirketlerine iştirak edebilir veya kurabilir sigorta acentalığı yapabilir.

            YEDEK AKÇE
            Madde 6 - Tütün mevzuunda kurulacak müesseseye ihtiyat akçesi olarak 768 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle tahsis edilmiş ve T.C.Ziraat Bankasına yatırılmış olan para, devir tarihine kadar tahakkuk eden faizleriyle birlikte, bu Kanuna göre kurulacak kooperatiflerin iştirak sermayeleri nispetinde bölge birliklerine taksim edilerek bu birliklerin yedek akçe hesaplarına kaydolunur.

            TÜTÜN SATIŞ MERKEZİ
            Madde 7 - Tütün satış merkezleri bölge birlikleri tarafından doğruca, icabı halinde ortaklıklar teşkil edilerek kurulur.

            Bölgeler dahilinde satış merkezlerinin nerelerde kurulacağı bölge birliklerinin teklifi ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Ticaret, Tarım, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan olunur.

            Tütün satışlarının bu merkezlerde açık artırma ile yapılması mecburidir.

            Tütün satış merkezlerinde yapılmayan alım-satımlar muteber değildir.

            Bölge birlikleri, ikinci madde gereğince tütün tarım satış kooperatifleri tarafından devredilen paraların % 25 ini tütün satış merkezleri kurulması ve işletilmesi için kullanılır.

            Tütün satış merkezlerinin kuruluş, işleyiş şekil ve şartları ile personelinin haiz olacağı vasıflar, vazife ve salahiyetleri ve yapılacak hizmetlerin nev’ileri, ihtilafların hakem veya sair yollarla halli şekilleri hazırlanacak tüzükte gösterilir.

            Bu hizmetler için alınacak ücret ve aidat tarifeleri her yıl bölge birliklerinin teklifi, Genel Birliğin muvafakati ile tespit ve Ticaret Bakanlığınca tasdik olunur.

            MEMURLARIN GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ
            Madde 8 - 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müesseselerin memurlarından -önceden bu daire ve müesseselerin muvafakati alınmak şartiyle-kooperatif, bölge birlikleri ve Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliğinde kendilerine vazife verilenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yılı tecavüz etmemek üzere kurumlarınca asli görevlerinden ücretsiz izinli sayılırlar. Bu memurların yeni görevlerinde geçecek hizmetleri terfi ve emeklilik bakımından mensup oldukları daire ve müesseselerde geçmiş sayılır ve 5434 sayılı Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıkları kendileriyle mezkur kooperatif ve birlikler tarafından ödenir.

            Madde 9 - 5628 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 11 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.