T.C. Merkez Bankası Kanunu
 
 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU  
KABUL TARİHİ : 14/01/1970
KANUN NO : 1211
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/01/1970
RESMİ G. NO : 13409
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 9-1
DÜSTUR SAYFA : 0419
 
 
BİRİNCİ KISIM
KURURLUŞ, TEMEL GÖREV VE YETLER, SERMAYE
Madde   1 : KURULUŞ VE ÜNVAN
Madde   2 : MERKEZ VE ŞUBELER
Madde   3 : ÜYELİKLER VE İŞTİRAKLER
Madde   4 : TEMEL GÖREV VE YETKİLER
Madde   5 : BANKANIN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ
Madde   6 : HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ 
Madde   7 : HİSSE SENETLERİNİN SINIFLARI
Madde   8 : (A) SINIFI HİSSE SENETLERİ
Madde   9 : (B) SINIFI HİSSE SENETLERİ 
Madde 10 : (C) SINIFI HİSSE SENETLERİ
Madde 11 : (D) SINIFI HİSSE SENETLERİ 
Madde 12 : HİSSE SENETLERİNDE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ
İKİNCİ KISIM
BANKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI 
Madde 13 : TEŞKİLAT VE ORGANLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL
Madde 14 : OY HAKKI 
Madde 15 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 16 : BANKA ESAS MUKAVELESİ VE TASVİYE 
Madde 17 : BAŞKANLIK 
Madde 18 :  TEMSİL 
İKİNCİ BÖLÜM
BANKA MECLİSİ 
Madde 19 : KURULUŞ 
Madde 20 : GÖREV SÜRESİ 
Madde 21 : TOPLANTILAR, KARARLAR VE OYLAMADAN ÇEKİLME 
Madde 22 : BANKA MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
DENETLEME KURULU
Madde 23 : KURULUŞ, SÜRE VE NİTELİK 
Madde 24 : GÖREV VE YASAKLARI  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
BAŞKANLIK (GÜVERNÖRLÜK)
A) BAŞKAN (GÜVERNÖR)
Madde 25 : ATANMA, NİTELİK BE GÖREV SÜRESİ
Madde 26 : GÖREV, TEMİSL VE YETKİ 
Madde 27 : YASAKLAR
Madde 28 : GEÇİCİ AYRILMA, GÖREVDEN AF 
Madde 29 : NİTELİK, ATANMA, GÖREV VE YASAKLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM 
YÖNETİM KOMİTESİ
Madde 30 : KURULUŞ, GÖREV 
ALTINCI BÖLÜM 
ŞUBELER TEŞKİLATI
Madde 31 : KURULUŞ, GÖREV 
ÜÇÜNCÜ KISIM
BANKA PERSONELİNE AİT HÜKÜMLER
Madde 32 : PERSONEL STATÜSÜ 
Madde 33 : ÜCRET REJİMİ 
Madde 34 : PERSONELİN EMEKLİLİĞİ 
Madde 35 : SIR SAKLAMA VE SORUMLULUK 
DÖRDÜNCÜ KISIM
BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
BANKNOT İHRACI
Madde 36 : BANKNOT İHRACI VE TEDAVÜL MECBURİYETİ 
Madde 37 : BANKNOTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 38 : MADENİ PARA
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK PARASININ İSTİKRARINI KORUMAYA İLİŞKİN GÖREV VE YETKİLER
Madde 39 : İLAN EDİLECEK HUSUSLAR
Madde 40 : PARA-KREDİ KONUSUNDA BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BANKANIN HÜKÜMETLE OLAN MÜNASEBETLERİ VE BUNUNLA İLGİLİ GÖREVLER
Madde 41 : MALİ VE EKONOMİK MÜŞAVİRLİK, MALİ AJANLIK VE HAZNEDARLIK
Madde 42 : ÖZEL DENETİM 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLGİ İSTEME VE RİSKLERİN TOPLANMASI
Madde 43 : BİLGİ İSTEME YETKİSİ,BANKALARIN YILLIK BİLANÇOLARI YILLIK BİLANÇOLARI VE RAPORLARI 
Madde 44 : RİSK SANTRALİZASYONU
BEŞİNCİ KISIM
BANKANIN YAPACAĞI İŞLEMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KREDİ MÜESSESELERİYLE İŞLEMLER
Madde 45 : SENET VE VESİKALARIN REEESKONTA VE AVANSA KABULÜ
Madde 46 : ORTA VADELİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİ 
Madde 47 : REESKONTA VEYA AVANSA KABUL EDİLECEK SENETLERİN EN YÜKSEK TUTARI
Madde 48 : TAHVİL KARŞILIĞI AVANS
Madde 49 : MERKEZ VE ŞUBELER İSKONTO KOMİTELERİ
İKİNCİ BÖLÜM
HAZİNE VE KAMU MÜESSESELERİYLE İŞLEMLER
Madde 50 : HAZİNEYE KISA VADELİ AVANS 
Madde 51 : KAMU MÜESSESELERİNE KREDİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ
Madde 52 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madde 53 : ALTIN VE DÖVİZLE İLGİLİ İŞLEMLER
Madde 54 : İKRAZ LİMİTLERİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
SAİR İŞLEMLER
Madde 55 : 
ALTINCI KISIM
BANKANIN YAPAMAYACAĞI İŞLEMLER
Madde 56 : 
YEDİNCİ KISIM
BANKA HESAPLARI VE BİLANÇOSU, BÜLTEN, İSTİSNA, MUAFLIK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
BANKA HESAPLARI VE BİLANÇO HESAP DÖNEMİ
Madde 57 : BANKA HESAPLARI VE BİLANÇO HESAP DÖNEMİ
Madde 58 : BİLANÇO VE RAPOR
Madde 59 : PROVİZYONLAR VE HUSUİ İHTİYAT 
Madde 60 : KARIN DAĞITILMASI
Madde 61 : YENİDEN DEĞERLENDİRME FARKLARI 
Madde 62 : TASFİYE 
Madde 63 : YÜRÜTME
İKİNCİ BÖLÜM
Madde 63 : BANKA BÜLTENİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUAFLIK, İSTİSNA VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 64 : VERGİ, RESİM VE HARÇDAN MUAFLIK 
Madde 65 : DEĞER NAKİLLERİNDE UYGULANACAK TARİFE 
Madde 66 : BANKA DEFTER KAYITLARININ MAHİYETİ 
Madde 67 : BORÇLUNUN İKAMETGAHI 
Madde 68 : CEZA MÜEYYİDELERİ 
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :  
Geçici Madde 3 :  
Geçici Madde 4 :  
Geçici Madde 5 : 
Geçici Madde 6 : 
Geçici Madde 7 : 
Geçici Madde 8 : 
Madde 69 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR 
Madde 70 : YÜRÜRLÜK 
Madde 71 : YÜRÜTME