T.C. Merkez Bankası Kanunu
 
1211 Sayılı MERKEZ BANKASI KANUNU
KISIM I 
KURURLUŞ, TEMEL GÖREV VE YETLER, SERMAYE 

            KURULUŞ VE ÜNVAN 
            Madde 1- Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip ve bu Kanunda yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" unvanı altında anonim şirket olarak bir banka kurulmuştur. 

            Banka, bu Kanunda sarahat bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

            Bankanın ve Banknot ihracı imtiyazının müddeti 1999 yılı sonuna kadar devam eder. Bu imtiyazın müddeti , bitmesine beş yıl kalıncaya kadar uzatılabilir. 

            Bu kanunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Banka" olarak ifade edilmiştir. 

            MERKEZ VE ŞUBELER 
            Madde 2- Bankanın merkezi Ankara'dadır. 

            Banka, Banka Meclisinin kararıyle banknot matbaası kurabilir ve memleketin gerekli görülen şehirlerinde şubeler açabilir. Aynı suretle, içerde ve dışarda muhabirler temin edebilir. 

             Bankanın bu husustaki kararları Maliye Bakanlığı'na bildirilir. 

            Banka, keza Banka Meclisinin kararı ve Maliye Bakanlığı'nı  muvafakatiyle yabancı memleketlerde temsilcilikler kurabilir. 

            ÜYELİKLER VE İŞTİRAKLER 
            Madde 3- Banka, merkez bankalarının katıldığı milletlerarası mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere Banka Meclisinin kararıyle üye olabilir ve Hükümetin muvafakatiyle bu gibi teşekküllere hissedar olarak katılabilir. 

            TEMEL GÖREV VE YETKİLER 
             Madde 4- I- Bankanın temel görevleri bu Kanun hükümlerine göre : 
            a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun bir tarzda yürütmek; 
            b)Hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerini korumak amaçlarıyla gerekli tedbirleri almak; 
            c)Milli paranın hacim ve tedavülünü, bu kanun gereğince düzenlemek; 
            d)Bankalara ödünç para verme  işlerini bu kanunda yazılı  sınırlar içinde yüklenmektir. 
  
            Hükümet, gerektiğinde para ve krediye ilişkin tedbirlerin alınmasında bankanın görüşünü alır. 

            Banka özellikle bu kanun hükümlerine göre , hükümetin mali ve ekonomik müşavirlik , mali ajanlık ve haznedarlık görevlerini ifa eder. 
  
            II-Bankanın temel yetkileri: 
            a)Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir. 
            b)Banka, kredi işlemlerinde uygulayacağı, reeskont, iskonto ve faiz hadlerini tesbit eder. 
            c) Ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek azami faiz oranları ile temin edilecek sair menfaatlerin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve azami hadlerinin ve mevduatta vade müddetlerinin tayin ve bunların yürürlük zamanlarının tesbiti; bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları umumi disponibilitenin asgari oranı ile bankaların umumi disponibiliteden başka Banka nezdinde açılacak hususi bloke hesapta nakten tesis etmekle mükellef oldukları munzam karşılık ve bunlara verilecek faiz oranlarının tayini maksadıyle Yüksek Planlama Kurulu yoluyla Bakanlar Kurulu'na tekliflerde bulunur. 
            d) Kalkınma planları ve yıllık programların hedeflerine uygun olarak banka plasmanları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından tanzim tedbirleri ittihazını ve umumi kredi hacmi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itibarıyle tevezzüü tarzını ayarlar ve taksitli satış yapan kurum ve kuruluşların kredi şartlarının, mali kurumlarca yapılan yatırımların nev'i ve miktarlarını ve verilen kredilerin şartlarının , özel sektör mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin miktarı , faiz ve satış şartlarının tespitine matuf kararlar alabilir. 

            III-Bankanın başlıca müşavirlik görevleri: 
            a)Milli para ile altın ve yabancı paralar arasındaki muadeletin (  parite ) tayininde, Hükümetçe Banka'nın   mütaalası alınır. 
            b)Bankalar Kanunu'nun uygulanması ile veya alelıtlak  bankacılık ve kredi mevzuları ile ilgili hususlarda Hükümetçe istenecek istişari mütalâaları verir. 
            c)Bankalar ve diğer mali kurumlarla ilgili kuruluş izinleri ve bunlardan, tasfiyeleri hususunda karar alma yetkisi Hükümete ait olanların   tasfiyeleri  hakkında karara varılmadan önce Bankanın mütalaası alınır. 

            Banka bu kanunla kendisine verilen yetkileri kendi sorumluluğu altında müstakil olarak kullanır. 

            BANKANIN SERMAYESİ, HİSSE SENETLERİ 
            Madde 5- Bankanın sermayesi 25.000.000 lira olup, her biri yüz liralık 250.000 hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye, Hükümetin tasvibiyle artırılabilir. Hisse senetlerinin itibari kıymetleri 100, 200, 500, 1.000, 5.000 ve 10.000 liralıktır . 

            HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ 
            Madde 6- Bankanın hisse senetleri nama yazılıdır. 

            HİSSE SENETLERİNİN SINIFLARI 
            Madde 7- Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) sınıflarına ayrılmıştır. 

            (A) SINIFI HİSSE SENETLERİ 
            Madde 8- (A) sınıfı hisse senetlerinin her biri en az 100 hisseliktir. Bu sınıf hisse senetleri münhasıran Hazineye ait olup, sermeyenin yüzde ellibirinden aşağı düşemez. 

            (B) SINIFI HİSSE SENETLERİ 
            Madde 9- (B) sınıfı hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankalara tahsis edilmiştir. 

            (C) SINIFI HİSSE SENETLERİ 
            Madde 10- Hisse senetlerinden en çok 15.000 adedi, (C) sınıfı hisse senedi olarak, milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere tahsis edilmiştir. 

            (D) SINIFI HİSSE SENETLERİ 
           Madde 11- (D) sınıfı hisse senetleri Türk ticaret müesseselerine ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edilmiştir.  

            HİSSE SENETLERİNDE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ 
            Madde 12- Banka, hisse senetlerinin bir sınıftan diğer bir sınıfa nakli hususunda vukubulacak talepleri derhal sonuçlandırır. Hisse senetlerinin bir sınıftan diğer bir sınıfa nakli için hiçbir komisyon alınmaz. 

           (C) sınıfı hisse senetleri miktarı, hiçbir veçhile bu kanunla kabul edilmiş olan miktarı aşamaz. 

 
KISIM II 
BANKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI 

            TEŞKİLAT VE ORGANLAR 
            Madde 13- Bankanın teşkilâtı aşağıdaki şekildedir; 
            A) Hissedarlar Genel Kurulu, 
            B) Banka Meclisi, 
            C) Başkanlık (Guvernörlük), 
            D) Denetleme Kurulu, 
            E) Yönetim Komitesi, 
            F) Merkez ve Şubeler İskonto Komiteleri, 
            G) Şubeler. 
 

BÖLÜM I 
GENEL KURUL 

            OY HAKKI 
            Madde 14- Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Genel Kurulunu teşkil ederler. Genel Kurul, her yıl Banka Esas Mukavelesi ile tespit edilen vakitte toplanır. Her on hisseye sahip olan veya bu miktar hisseyi temsil eden kimse bir oya maliktir. 

            GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 15- Genel Kurul aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir: 
            1.Banka Meclisi tarafından verilen yıllık rapor ile Denetleme Kurulu raporunun tetkiki; 
            2.Bankanın bilânço, kâr ve zarar hesabının tetkiki ile karara bağlanması; 
            3.Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibrası; 
            4.Sermayenin artırılması; 
            5.Esas mukavelede değişiklik yapılması; 
            6.Bankanın tasfiyesi hakkında karar verilmesi. 

           BANKA ESAS MUKAVELESİ VE TASVİYE 
           Madde 16- a)Banka Esas Mukavelesi, Genel Kurulun tasvibi ve Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe girer. Esas Mukavelede yapılacak değişiklikler de bu hükme tabidir. 
            b)Bankanın, birinci madde ile tespit edilen müddetin bitiminden evvel tasfiyesi hakkında alınacak olan kararlar, Bakanlar Kurulunun tasvibi ile Banka tarafından yapılan taahhütlerin kanun dahilinde tamamen ifa edilmesi şartiyle muteberdir. 

            Gerek Esas Mukavelede değişiklik yapılması ve gerek tasfiye hakkında karar alınabilmesi için, Genel Kurulda üçte iki çoğunluk şarttır. 

            BAŞKANLIK 
            Madde 17- Genel Kurula Başkan (Guvernör) başkanlık eder. 

            TEMSİL 
            Madde 18- Hissedar olmayanlar, Genel Kurulda vekil olarak birden fazla oy temsil edemezler. 

 
BÖLÜM II 
BANKA MECLİSİ 

            KURULUŞ 
            Madde 19- Banka Meclisi Başkan (Guvernör) ile Genel Kurulca seçilecek altı üyeden kurulur. 

            Üyelerin görevleri, özel bir kanuna dayanmadıkça, Banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka bu üyeler, ticaretle uğraşamıyacakları gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamazlar. Hayır dernekleri ve amaçları hayır, sosyal ve eğitim işlerine mâtuf vakıflardaki görevler ve kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hüküm dışındadır. 

            Banka Meclisi üyelerinin yüksek öğrenim görmüş, bankacılık veya iktisat ve maliye alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

            Başkan (Guvernör), Banka Meclisi Başkanıdır. 

            Banka Meclisi üyelerinin aylıkları ile tazminatları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Banka merkezi dışında oturanların Meclis toplantılarına katılmak için katlanacakları yol giderleri Bankaca ödenir. 

            GÖREV SÜRESİ 
            Madde 20- Banka Meclisi üyelerinin görev süresi, üç yıldır. 

            Her yıl Meclis üyelerinin üçte biri yenilenir. Birinci ve ikinci yıl sonunda Banka Meclisinden ayrılacak üyeler ad çekme ile tespit edilir. 

            Süreleri biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. 

            TOPLANTILAR, KARARLAR VE OYLAMADAN ÇEKİLME 
            Madde 21- Banka Meclisi üyeleri, kendileriyle, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 üncü bendinde gösterilen derecelerde akrabalık veyahut menfaat bağı bulunan kişilere ilişkin kredi konularına dair müzakerelere iştirak edemezler ve oylamaya katılamazlar. 

            Banka Meclisi toplantıları Ankara'da yapılır. Lüzumu halinde başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Toplantılar, Başkan (Guvernör) ın çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılır. Gündem, Başkanlık (Guvernörlük) ca düzenlenir. Üyelerin gündem dışı görüşülmesini istedikleri hususlar, Başkanın (Guvernörün) da katılması halinde aynı toplantıda gündeme alınır ve görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verilebilir. 

            Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılmasiyle toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır. 

            Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisi toplantılarına, oy hakları olmaksızın katılabilirler. 

           BANKA MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
           Madde 22- Banka Meclisinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 
            1. Tedavüldeki banknotların, gerektiğinde yeni bir emisyonla değiştirilmesi ile tedavülden kaldırılma ve yok edilme şartlarının tayini; 
            2. Kendi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, iskonto ve faiz hadleri ile ücret ve komisyonların tespiti; 
            3.Bu kanunun  4'üncü  maddesinin II numaralı paragrafının (c) bendindeki teklifler ,ile ( d ) bendinde  gösterilen hususların karara bağlanması; 
            4. Bankaca açılacak kredilerin esas ve şartları ile reeskont ve avans limitlerinin tesbiti; 
            5. Dördüncü madde gereğince tesbit edilen muadelete ( Parite ) istinaden  Yabancı Paraların esas kurları ile altın ve dövizlerin bankaca uygulanacak alış ve satış fiyatlarının tayini ; 
            6-Bankanın yıllık kadrolarının onaylanması;  . 
            7- Bankanın idare, teşkilât ve hizmetlerine ilişkin olarak Yönetim Komitesince hazırlanan yönetmeliklerin onaylanması; 
            8. Banka ihtiyacı için gayrimenkul satın alınması veya iktisabı ve Bankanın mâliki bulunduğu gayrimenkullerin gerektiğinde satılması hakkında karar alınması; 
            9. Yönetmeliklerle kabul edilen hadler üstündeki meblağlara ve kıymetlere ilişkin sulh, ibra ve terkin konularında karar verilmesi; 
            10. Bankanın yıllık faaliyet raporunun, bilânço, bütçe ve kâr ve zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; 
            11. Yönetmelikle tayinleri Banka Meclisine bırakılan Banka personelinin atanması ve Bankayı ilzam edeceklerin imza yetkilerinin belirtilmesi; 
            12. Yukarıdaki fıkralar dışında, bu kanunda Banka Meclisinin kararına bağlı konular ve Başkanlıkça (Guvernörlük) tetkik ve tasvibe sunulacak sair hususlar hakkında karar alınması. 

 
BÖLÜM III 
DENETLEME KURULU 

            KURULUŞ, SÜRE VE NİTELİK 
            Madde 23- Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde seçilir: 
            1. (A) sınıfı hissedarınca bir üye, 
            2. (B) ve (C) sınıfı hissedarlarınca iki üye, 
            3. (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye. 

            Sınıflara ait her hisse, bir oy sahibidir. 

            Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. 

            Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin yüksek öğrenim yapmış, bankacılık ve muhasebe alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

            GÖREV VE YASAKLARI  
            Madde 24- Denetleme Kurulu, Bankanın bütün muamele ve hesaplarını denetler. Başkanlık (Guvernörlük), Denetleme Kurulunun talep edeceği bütün malûmat ve  vesikaları vermekle yükümlüdür. Denetleme Kurulunun yönetme yetkisi olmayıp, mütalâalarını yazılı olarak Banka Meclisine bildirir ve bir kopyasını da Maliye Bakanlığına verir. Kurul yıl nihayetinde muamele ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula arz eder. 

            Denetleme Kurulu üyeleri, Bankanın kârına iştirak edemezler. 

            Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücret, Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Banka merkezi dışında oturanların katlanacakları yol giderleri Bankaca ödenir. 

 
BÖLÜM IV 
BAŞKANLIK (GÜVERNÖRLÜK)
 
A) BAŞKAN (GÜVERNÖR)

            ATANMA, NİTELİK BE GÖREV SÜRESİ 
            Madde 25- Başkan (Guvernör) Banka Meclisinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıl süre için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanması caizdir. 

            Başkan (Guvernör)ın yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır. 

            GÖREV, TEMİSL VE YETKİ 
            Madde 26- Başkan (Guvernör), en yüksek icra âmiri sıfatıyle Bankayı sevk ve idare ve yurt içinde ve dışında temsil eder. 

            Başkan (Guvernör)ın yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

            1. Bu kanun hükümlerinin ve Banka Meclisi tarafından alınacak kararların yürütülmesini sağlamak; 
            2. Bu kanunla Bankaya verilen görevlerin ifası için uygun bulacağı tedbirleri almak ve gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Banka Meclisine tekliflerde bulunmak. 

            Banka Meclisi kararlarına muhalefeti halinde Başkan (Guvernör), kararın icrasını tehir ve müteakip toplantıda yeniden müzakeresini talep edebilir. Acele hallerde, Banka Meclisi, Başkan (Guvernör)ın daveti üzerine toplanarak, ihtilâf konusu olan işi tekrar görüşür. Başkan (Guvernör) ile Banka Meclisi arasında mutabakat hâsıl olmadığı takdirde, Maliye Bakanı hakemlik eder. 

            YASAKLAR 
            Madde 27- Başkanlık (Guvernörlük) görevi, özel bir kanuna dayanmadıkça Banka dışında teşriî resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka Başkan (Guvernör) ticaretle uğraşamıyacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz. Hayır dernekleri ile amacı hayır, sosyal ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler ve kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hüküm dışındadır. 

            Bakanlar ve müsteşarlar seviyesindeki bakanlıklararası komite toplantılarında Başkan (Guvernör)ın görev alması, birinci fıkra hükmüne aykırı sayılmaz. 

            GEÇİCİ AYRILMA, GÖREVDEN AF 
            Madde 28- Başkan (Guvernör)ın geçici olarak yokluğunda kendisine, tâyin edeceği Başkan (Guvernör) Yardımcısı vekalet eder. 

            Başkan (Guvernör) ancak, 27 nci maddedeki yasakların gerçekleşmesi ve bu kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifasını imkânsız kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanmasındaki usule göre görevinden af olunabilir. 

            Başkanlığın (Guvernörlüğün) boşalmasında en yaşlı üyenin başkanlığı altında toplanacak Banka Meclisince Başkan (Guvernör) vekili olarak seçilecek bir Başkan (Guvernör) yardımcısı, Başkanlık (Guvernörlük) görevini ifa eder ve yetkilerini kullanır. 

            B) Başkan (Guvernör) Yardımcıları 

            NİTELİK, ATANMA, GÖREV VE YASAKLAR 
            Madde 29 - Bankanın üç başkan (Guvernör ) Yardımcısı olup, bunlar yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından , Banka Meclisinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca beş yıl süre ile atanırlar.Bu sürenin sonunda tekrar atanmaları caiz olduğu gibi , sürenin bitiminden evvel aynı usulle değiştirilmeleri de mümkündür. 

            27 'nci maddede yazılı yasaklar , Başkan (Guvernör ) yardımcıları hakkında da uygulanır. 

            Bütün banka işlemleri , Başkan (Guvernör ) ca yapılacak görev bölümünde kendilerine verilen kısımların işlerinden sorumlu olmak üzere , bu kanun hükümleri ve ayrıca , Başkanlık (Guvernörlük )'ça verilecek yetkiler ile yönetmelikler esasları dairesinde Başkan (Guvernör) yardımcıları tarafından yönetilir. 

BÖLÜM V 
YÖNETİM KOMİTESİ

            KURULUŞ, GÖREV 
            Madde 30- Yönetim Komitesi, Başkan (Guvernör)ın başkanlığı altında Başkan (Guvernör) Yardımcılarından kurulur. Başkan (Guvernör)ın başkanlık edemediği hallerde, tâyin edeceği Başkan (Guvernör) Yardımcısı Yönetim Komitesine başkanlık eder. 

            Yönetim Komitesinin görevleri aşağıda gösterilmiştir: 
            1. Başkan (Guvernör)ca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceliyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak; 
            2. Bankanın idare, teşkilât ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak; 
            3. Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak; 
            4. Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak; 
            5. Atanmaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tâyin, aylıklarını tesbit, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak. 

            Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, tam üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkan (Guvernör)ın katıldığı teklif kabul edilmiş sayılır. 

 
BÖLÜM VI 
ŞUBELER TEŞKİLATI

            KURULUŞ, GÖREV 
            Madde 31- Bankanın merkez ve şubeleri ve Banknot Matbaası Teşkilâtı ve görevleri ile bu şubeler ve Banknot Matbaası Yönetim Komitelerinin kuruluş ve görevleri yönetmeliklerle tespit olunur. 

 
KISIM III 
BANKA PERSONELİNE AİT HÜKÜMLER

            PERSONEL STATÜSÜ 
            Madde 32- Banka personeli, Bankanın memurları ile Banknot Matbaası işçilerinden terekküp eder. 

            (Banka memuru) deyimi, Banka hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere, devamlı vazife görmek üzere atanan kişileri ifade eder. 

            Banka memurlarının kurduğu ve kuracağı sendikalar hakkında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır. 15.7.1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesindeki yasak, Banka hizmetlerinde de uygulanır. 

            Banka personeli, bu kanun ile Banka Meclisince düzenlenecek statü hükümlerine tabidir. 

            Banka Meclisi kararı ile sözleşmeli olarak yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir. 

            ÜCRET REJİMİ 
            Madde 33- Banka Başkan (Guvernör) ve Başkan (Guvernör) Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

            Yönetim Komitesi Başkan ve Üyelerine, Şubeler ve Banknot Matbaası Yönetim Komiteleri Başkan ve Üyelerine, bu görevleri dolayısıyle aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydiyle verilecek ek ücret, Banka Meclisince tâyin olunur. 

            Diğer memurların aylıkları, kendilerini atamaya yetkili Banka Meclisi ve Merkez Yönetim Komitesince, yukarıki ücretler gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit olunur. Bu tespitte nazara alınacak esaslar ile memurlara ait görev seyahat yollukları ve sair bütün hususlar 32 nci maddede gösterilen statüde belirtilir. 

            PERSONELİN EMEKLİLİĞİ 
            Madde 34- Banka mensupları ile emekliliğe tabi görevlerden Banka Meclisine seçilenler hakkında, Banknot Matbaası işçileri hariç olmak üzere, 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

            Bu kanunun yürürlüğe girdiği günde, Bankada görevli olanların emeklilik kesenekleri, 5434 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulunan keseneğe esas aylıkları üzerinden kesilir. Bu gibilerin aylık yükselmelerinde  haklarında aynı kanunun 15 inci maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Emekliliğe tabi görevlerden gelen sözleşmeli personel hakkında da aynı kanun hükümleri uygulanır. 

            Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden sonra atanacakların emeklilik keseneğine esas aylıkları, 5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (B) bendi hükmüne göre tespit edilir. 

            SIR SAKLAMA VE SORUMLULUK 
            Madde 35- Banka mensupları, sıfat ve görevleri dolayısıyle Bankaya veya Banka ile münasebeti olan kişi ve kurumlara ait olmak üzere bildikleri sırların gizliliğine riayet eylemek ve bu sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden gayrısına herhangi bir surette açıklamamakla yükümlüdürler. 

            Bu yükümlülük, Bankadan ayrılmaları halinde dahi devam eder. 
            Banka mensupları, görevleri ile ilgili olarak Bankaya verdikleri zararlardan ötürü, Borçlar Kanunun haksız fiil hükümlerine tabidirler.