Bütçe Mevzuatı  
1969 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN


            Madde 1 - Hâsılı 1969 bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere, 600 milyon liraya kadar 1969 kalkınma istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.

            Madde 2 - Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hamiline yazılı tahvil ihraç olunur.

            Bu istikrazın yıllık faiz nispeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur.

            Madde 3 - Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulundukları takdirde kur'a çekmek suretiyle yapılır. 

            Madde 4 - Bu tahviller ihraç tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye tabi tutulamaz, tespit edilen esaslar değiştrilemez. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edilmek suretiyle herhangi bir faiz vadesinde tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme yapılabilir, veya bu tahvillere uygulanacak esaslar değiştirilebilir.

            Madde 5 - Tahvilleri faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler ilân ve istikraza ilişkin diğer işlemler, istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve
resimden muaftır.

            Madde 6 - Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; genel ve katma bütçe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ile Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yapcakları artırma eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibarî kıymetleri üzerinden kabul olunur.

            Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vadesi gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul olunur.

            Madde 7 - Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lâzımgeldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.

            Madde 8 - Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç giderleri, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.

            Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlanacak afiş pankart ve diğer giderleri 2490 sayıl Kanun hükümlerine tabi değildir.

            Madde 9 - Bu kanunun akdine izin verildiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderlerini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümüne konulur.

            Madde 10 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 11 - Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.