vergi mevzuatı
 
 
EMLAK VERGİSİ KANUNU 
   
KABUL TARİHİ : 29/07/1970
KANUN NO : 1319
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/08/1970
RESMİ G. NO : 13576
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 9
DÜSTUR SAYFA : 2662
 
 
BİRİNCİ KISIM
BİNA VERGİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET
Madde   1 : MEVZU  
Madde   2 : BİNA TABİRİ  
Madde   3 : MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM 
MUAFLIK VE İSTİSNALAR
Madde   4 : DAİMİ MUAFLIKLAR  
Madde   5 : GEÇİCİ MUAFLIKLAR  
Madde   6 : KÖY BİNALARI İÇİN İSTİSNA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
MATRAH VE NİSPET
Madde   7 : MATRAH  
Madde   8 : NİSPET  
Madde   9 : MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU
Madde 10 : BEYAN ESASI  
Madde 11 : VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU  
İKİNCİ KISIM
ARAZİ VERGİSİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET
Madde 12 : MEVZUU  
Madde 13 : MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM
MUAFLIK VE İSTİSNALAR
Madde 14 : DAİMİ MUAFLIKLAR 
Madde 15 : GEÇİCİ MUAFLIKLAR  
Madde 16 : KÜÇÜK ÇİFTÇİLİKTE İSTİSNA
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MATRAH VE NİSPET
Madde 17 : MATRAH  
Madde 18 : NİSPET  
Madde 19 : MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU
Madde 20 : BEYAN ESASI  
Madde 21 : VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU 
ÜÇÜNCÜ KISIM
KISIMLAR ARASINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Madde 22 : ÖZEL KANUNLARDAKİ MUAFLIK HÜKÜMLERİ  
Madde 23 : BEYANNAME VERME VE BİLDİRİMDE BULUNMA SÜRESİ  
Madde 24 : BEYANNAMELERİN ŞEKİL VE MUHTEVASI 
Madde 25 : KÖYLERDE YAPILACAK BEYAN 
Madde 26 : MUHTAR VE İHTİYAR KURULUNUN GÖREVLERİ  
Madde 27 : EK SÜRELER İÇİNDE BEYANNAME VERİLMESİ  
Madde 28 : İŞTİRAK HALİNDE VE MÜŞTEREK MÜLKİYETTE BEYANNAME VERİLMESİ  
Madde 29 : VERGİ DEĞERİ  
Madde 30 : ÖDEME SÜRESİ  
Madde 31 : VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEM  
Madde 32 :  BEYANNAME VERİLMEMESİ HALİNDE İDARECE TARH VE YENİDEN BEYANA DAVET  
Madde 33 : VERGİ DEĞERİNİ TADİL EDEN SEBEPLER  
Madde 34 : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI  
Madde 35 : KAÇAKÇILIK CEZASININ UYGULANMAYACAĞI  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 36 : VERGİ DAİRESİNİN YARDIMI  
Madde 37 : VERGİ USUL KANUNUNUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI  
Madde 38 : VERGİ HASILATINDAN VERİLECEK PAYLAR  
Madde 39 : KESİRLER  
Madde 40 : BİNA VE ARAZİ VERGİLERİNDE ZAMANAŞAMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI 
İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 41 : KALDIRILAN HÜKÜMLER  
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 :   
Geçici Madde 3 :   
Geçici Madde 4 :    
Geçici Madde 5 :     
Madde 42 : YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME  
Madde 43 :