Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
SIKIYÖNETİM KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

            SIKIYÖNETİM İLANI
            Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124 üncü maddesi gereğince verilmiş olan Sıkıyönetim ilânı kararı ve Sıkıyönetimin bölge ve süresi üzerinde yapılacak değişiklikler, İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek araçlarla ilân olunur.

            SIKIYÖNETİMİN YÜRÜTÜLMESİ
            Madde 2 - Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geçer. Zabıta kuvvetleri bütün teşkilâtı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine girer.

            Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri; Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dolayı Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dışında kalan hizmetlerin yürütülmesinden dolayı da adlî ve idarî makamlara karşı sorumludur.

            Millî İstihbarat Teşkilâtı Sıkıyönetim Komutanlığı ile işbirliği yapar

            Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkileri o yerin zabıta kuvvetleri ve tefrik edilecek askerî birlikler ile yürütür. Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyönetim komutanı o yer veya o yere en yakın Garnizon Komutanlarından yeteri kadar birliğin emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek derhal yerine getirilir.

            Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek zabıta kuvvetlerinin ve gerekse askerî personelin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet gereklerini dikkate alarak zabıta kuvvetlerinde askerî personel kullanılabilir. Bu takdirde müdür seviyesindeki personel Sıkıyönetim Komutanı emrinde müşavir olarak görevlerine devam ederler.

            Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili istemler, o bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca yerine getirilir.

            Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni olmadıkça, istifa veya emeklilik işlemleri yürütülemez veya başka bir göreve atanması yapılamaz.

            GÖREV VE YETKİ
            Madde 3 - Sıkıyönetim Komutanı, Sıkıyönetim bölgesinde genel güvenlik ve kamu düzeninin gerektirdiği hallerde aşağıda yazılı olağanüstü tedbirleri almaya yetkilidir.

            a) Konutları ve her türlü dernek, siyasî parti, sendika, kulüp gibi teşekküllere ait binaları, işyerleri ile özel ve tüzel kişilikleri haiz (Özerk müesseseler dahil) müesseseler ve bunlara ait müştemilât ve her türlü kapalı ve açık yerleri mektup, telgraf ve sair mersuleleri ve kişilerin üzerlerini herhangi bir müracaat, talep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bunlardan sübut vasıtaları olan yahut zor alıma tabi bulunan eşyayı zaptetmek;

            b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yayımları dahil olmak üzere telefon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan yayım ve haberleşmeye sansür koymak, kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin gerektirdiği ahvalde bunlardan öncelikle faydalanmak;

            c) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapılan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf ve sair mersuleleri kontrol etmek; gazete, dergi, kitap ve diğer yayımların basım ve yayımını kayıtlamak ve bunlar üzerine sansür koymak veya Sıkıyönetim bölgesine sokulmasını yasaklamak; Sıkıyönetim Komutanlığınca basılması veya neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş gibi bilcümle matbu evrakı basan matbaaları kapatmak;

            d) Kamu düzeni, Devlet kuvvetleri, kişi hürriyeti, kamu selameti aleyhine işlenen cürümlerle, adam öldürmek veya kişilere karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan veya genel emniyet gözetimi altında olanlardan yahut Sıkıyönetim Bölgesinde belirli bir ikametgahı olmıyanlardan veya diğer şüpheli olan kişilerden Sıkıyönetim Bölgesi içinde bulunmaları sakıncalı görülenleri Sıkıyönetim Bölgesi dışına çıkarmak veya bu bölge içinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak;

            e) Her türlü silâhlar, cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya gazların yahut benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarıyan eşya alet veya araçların teslimi için emirler vermek, arayıp toplamak;

            f) Grev, Lokavt yetkilerinin kullanılmasını süreli olarak durdurmak veya izne bağlamak;

            İşgal, fiili durum, boykot ve iş yavaşlatılması gibi hareketleri yasaklamak, önlemek veya önleyici tedbirleri almak;

            g) Kapalı veya açık yerlerde her türlü toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, her türlü dernek ve teşekküllerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izne bağlamak; yeni dernek kuruluşlarını izne bağlamak;

            h) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üreten, depolıyan, nakleden ve satan ticari ve sınai müesseseleri lüzumu halinde kontrol etmek ve ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak;

            i) Gazino, kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansink ve emsali gibi eğlence yerleri ile kulüp ve sair oyun salonlarını kontrol etmek, kapatmak veya bunların açılma ve kapanma zamanlarını tayin etmek ve sınırlamak;

            j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, güvenlik amaciyle ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak;

            k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu bölgeden çıkmak isteyenler hakkında kayıtlar koymak;

            l) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;

            m) Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesindeki Hazine, özel idare ve belediyelere ait bina, araç ve personelden yararlanmak;

            n) Bakanlar Kurulunun sıkıyönetimle ilgili kararlarını yürütmek;

            Bu maddede sayılan görev ve yetkilerin kullanılması sırasında milletlerarası hukukun diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar ile yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri saklıdır.

            SİLAH KULLANMA YETKİSİ
            Madde 4 - Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde görevli asker ile polis ve jandarma, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah kullanmayı icabettiren hal ve şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde silah kullanma yetkisi haizdir.

            Silâh kullanmayı gerektiren hallerde münferit hizmet görenler kendi başlarına, topluca hizmet görenler olay yerinde başlarında bulunan amirin emriyle silahlarını kullanırlar.
  

İKİNCİ BÖLÜM
ORGANLAR

            KOMUTAN VE YARDIMCILARI
            Madde 5 - Sıkıyönetimin ilân edildiği bölgede, bu kanun hükümlerini uygulamak üzere en az kolordu veya eşidi kıta komutanlığı görevini yapmış veya yapmakta olan bir komutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakan'ın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanı'nın onaylıyacağı bir kararname ile Sıkıyönetim Komutanı olarak atanır.

            Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilân edildiği bölge ve ilânı gerektiren olayın genişliği dikkate alınarak yeteri kadar komutan yardımcısı, yukarıdaki fıkrada belirtilen usule göre atanır. Atanma kararında Sıkıyönetim Komutanının ve komutan yardımcılarının eski görevleriyle ilişkilerinin kesilip kesilmiyeceği belirtilir.

            Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini dikkate alarak, kendine ait yetkilerin tamamını veya bir kısmını yardımcılarına devredebilir.

            Çeşitli bölgelerde veya bütün yurtta Sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, Sıkıyönetim Komutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyon Başbakanlıkça sağlanır.

            SIKIYÖNETİM KOMUTANININ SORUMLULUĞU
            Madde 6 - Sıkıyönetim Komutanı bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkilerden dolayı Başbakana karşı sorumludur; askeri hizmetlerin yürütülmesinden dolayı bağlı bulunduğu genel hükümler uygulanır.

            SIKIYÖNETİM KOMUTANINA VEKALET
            Madde 7 - Sıkıyönetim Komutanının, Sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya hizmet edemiyecek derecede mazeretinin vukubulması halinde, kendisine kimin vekâlet edeceği Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur. Ancak, bu vekâletin onbeş günden fazla uzamasını gerektiren hallerde en kısa zamanda yeni bir atama yapılır.

            KARARGAH
            Madde 8 - Sıkıyönetim ilânı ile beraber, Sıkıyönetimin maksat ve amaçlarına uygun olarak, Sıkıyönetim Komutanlığı karargâhı kurulur. Sıkıyönetim Komutanlığı kadroları, Genelkurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu kadrolara göre lüzumu kadar subay, astsubay, sivil personel usulüne göre atanır.

            Atanan personel, atanma emrinin kendilerine tebliğini takibeden yirmidört saat içerisinde hareket ile yol süresi sonunda yeni görevlerine katılmak zorundadır.

            BİRLİKLER
            Madde 9 - Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi amaciyle lüzumu kadar askerî birlik Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim Komutanı emrine verilir.

            ADLİ MÜŞAVİRLİKLER
            Madde 10 - Sıkıyönetim Komutanlığı refakatindeki Adlî Müşavir ve yardımcıları, özel kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak sıkıyönetim Komutanlığının hukuk müşavirliği görevlerini de ifa ederler.

            ASKERİ MAHKEMELER
            Madde 11 - Sıkıyönetim bölgelerinde, 25 Ekim 1963 gün ve 353 sayılı Kanuna göre Millî Savunma Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde yeteri kadar askerî mahkeme kurulur. Bunlar bulundukları yerin Sıkıyönetim askerî mahkemesi olarak adlandırılır ve birden fazla olması halinde numaralandırılırlar.

            Bu mahkemelere, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanından müteşekkil kurulca seçilen yeteri kadar adli müşavir, askeri hakim ve askeri savcı ile bunların yardımcıları usulüne göre atanır.

            Askerî Hâkim ve Savcılar hakkında 26.10.1963 gün ve 357 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız olarak bir aydan fazla görevlerine engel olacak özürlerinin tahakkuku halinde bu teminattan faydalanamazlar.

            Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerine yeteri kadar subay üye Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine askerî hâkim subayların tayini usulüne göre atanır.

            Savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Sıkıyönetim veya harekât bölgeleri içindeki askerî mahkemeler Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi görevini de yaparlar. Bu takdirde askerî mahkemelerin yetki sahaları ile birden ziyade askerî mahkeme bulunan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi görevini yapacağı hususu Millî Savunma Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ

            SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİ KURULUNCAYA KADAR YAPILACAK İŞLER
            Madde 12 - Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askerî mahkemeler göreve başlayıncaya kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan askerî savcılar ve bunlar yoksa Cumhuriyet savcıları Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi savcılarının görevlerini yaparlar.

            SIKIYÖNETİM İLANINI GEREKTİREN HALLERE BAĞLI EYLEMLER
            Madde 13 - Sıkıyönetim ilânına sebep olan suçları, Sıkıyönetim ilanından evvel işlemiş olanlarla, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin el koyduğu her hangi bir suçla irtibatı bulunan suçları işliyenlerin davalarına, suç Sıkıyönetim Bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılır.

            Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili adlı mercilere vermeye yetkilidir.

            SIKIYÖNETİM PERSONELİNİN SUÇLARINDA GÖREV
            Madde 14 - Sıkıyönetim Komutanlığı emrine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve görevleri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hizmet ve görevlerinin yapılması sırasında işledikleri suçlara ait davalara bakmak görevi, sıkıyönetim askerî mahkemelerine aittir.

            Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine giren suçları hakkında re'sen kovuşturma yapılar. Bunlar hakkında özel kanunlarında gösterilen yargı usulü hükümleri uygulanmaz.

            Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin askeri yargıya tabi suçların da sıkıyönetim askeri mahkemesinde bakılır.

            SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 15 - Sıkıyönetim altına alınan yerlerde aşağıdaki suçları işliyenler ve bunların suçlarına iştirak edenler sıkıyönetim komutanı tarafından istenildiği takdirde, sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun sıkıyönetim komutanı nezdindeki askeri mahkemelerde yargılanır;

            a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıllarında yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar;

            b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci ve ikinci faslında yazılı suç işlemeye tahrik ve cürüm ikaı için cemiyet kurmak suçları;

            c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete ait mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hakkındaki suçlar;

            d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı kamunun selâmeti aleyhine işlenen suçlar;

            e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının ikinci faslında yazılı yağma, yol kesme, adam kaldırma suçları,

            f) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 201, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 266, 268, 271 inci maddelerinde yazılı suçlar ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunda yazılı suçlar;

            g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 inci maddelerinde yazılı suçlar ile haberleşmeyi sağlayan Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne veya Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait her türlü araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık suçları;

            h) Askerî Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59 uncu maddelerinde yazılı suçlar;

            i) Askerî Ceza Kanununun 75, 93, 95 ve 96 ncı maddeleri ile 148 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 160 ıncı maddesinde yazılı suçlar;

            j) Takibi şikâyete bağlı olmayan veya şahsî dava yoluyla takibi gerekli bulunmayan basın yoluyla işlenmiş suçlar;

            k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna muhalefetten doğan suçlar;

            l) Derneklerin, sendikaların ve meslekî kuruluşların kanunlarında mevcut kapatılmalariyle ilgili davalar.

            (Anayasa’nın ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun siyasî partilerin kapatılmasiyle ilgili hükümleri saklıdır.)

            Yukarıda yazılı suçlara el koyan yetkili merciler bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakını vakit geçirmeden Sıkıyönetim Komutanına göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine gönderilen evrakı ya Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askerî mahkemenin askeri savcılığına verir veya genel hükümler gereğince işlem yapılmak üzere yetkili mercie geri gönderir.

            Sıkıyönetim Komutanı bu kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askeri mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir karar alınıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 30 günden fazla olamaz.

            Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri ile Anayasa’nın 90 ıncı maddesi hükmü ve diplomatik dokunulmazlıkla ilgili Milletlerarası Hukuk kuralları saklıdır.

            SUÇLAR VE CEZALAR
            Madde 16 - Sıkıyönetim altına alınan yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere aykırı hareket edenler veya emirleri dinlemiyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe uymayan bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler bir aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

            Sıkıyönetim Bölgesinde maksadı mahsusa müstenit kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalâğalı havadis ve haber yayan veya nakledenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancıyla anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası da bin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları tarafından işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar iki misli artırılır.

            Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan veya bölge içinde belirli bir yerde yerleşmesi yasaklananlardan sıkıyönetim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler bir aydan üç aya kadar, tekerrüründe iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

            PARA CEZASINA ÇEVİRMEME
            Madde 17 - Sıkıyönetim mahkemelerince verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar para cezasına çevrilemez.

            UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ
            Madde 18 - Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askeri mahkemelerde Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun savaş hali hükümleri uygulanır. Sıkıyönetim, savaş hali sebebiyle ilan edilmemiş ise Askeri Mahkemler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun savaş halinde kanun yollarına başvurmaya ve yerine getirmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

            KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE TETKİK MERCİİ
            Madde 19 - Sıkıyönetim Komutanı, nezdinde Askerî Mahkeme kurulan kıt'a komutanının veya askerî kurum amirinin görev ve yetkilerini haizdir. Aynı bölge içinde birden fazla Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi bulunursa bu mahkemelerden birinin verdiği ve itiraz olunabilir kararlarının inceleme mercii, kararı veren Sıkıyönetim Askerî Mahkemesine en yakın Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi; aynı bölge içinde birden fazla Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi yoksa en yakın askerî mahkemedir.

            ASKERİ YARGITAYCA İNCELEMEDE ÖNCELİK
            Madde 20 - Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askerî mahkemelerce verilip temyiz edilen hükümlere Askeri Yargıtay’da öncelikle bakılır.

            KOVUŞTURMADA İZİN
            Madde 21 - Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkıyönetim komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesi:

            a) General ve Amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının,

            b) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya ilgili bakanların,

            c) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanıın,

            d) Anaya Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Cumhuriyet Başsavcısı Başkanun Sözcüsü, Askeri Yartgıtay Başsavcısı, hakimler ve yardımcılarıyla, Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, askeri hakim ve subaylar hakkında özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların,

            İznine bağlıdır.

            Yukarıda sayılan kişiler hakkında yetkili kurul ve makamlar tarafından, Sıkıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin verilmediği ahvalde özel kanunlarına göre işlem yapılır.

            TAKİBİ İZNE BAĞLI SUÇLAR
            Madde 22 - Bu kanunda yazılan ve takibi izne bağlı olan suçlarda izin şartı aranmaz.

            SIKIYÖNETİMİN SONA ERMESİ HALİNDE SIKIYÖNETİM ASKERİ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ
            Madde 23 - Sıkıyönetimin sona ermesiyle Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askeri mahkemelerinde mahkemeler nezdindeki askeri savcıların yetkileri sona ermez. Askeri mahkemeler ve askeri savcılar Sıkıyönetim bölgesindeki kıt’a komutanının veya askeri kurum amirinin nezdinde, eldeki işlere munhasır olmak üzere faaliyetlerine devam ederler. Bu hallerde Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri birden fazla ise bu mahkemeler ile mahkemelerde görevli askeri hakim ve savcıların sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir.
   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL OLARAK SAVAŞ HALİ

            SAVAŞ HALİNDE BAZI BÖLGELERDE ALINACAK TEDBİRLER
            Madde 24 - Savaş halinde Sıkıyönetim ilân edilmemiş olsa dahi, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve ilân edilen bölgedeki komutanlardan, Genelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir komutan bu kanunun üçüncü maddesinde yazılı tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir.

            Yukarıdaki fıkraya göre bölge komutanlığınca verilen emir ve tedbirlere uymayanlar veya yerine getirmiyenler hakkında bu kanunun 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

            SAVAŞ HALİNDE ASKERİ MAHKEMELERDE YARGILAMA
            Madde 25 - Savaşta 24 üncü maddeye göre tespit ve ilân edilen bölgeler içinde bu kanunun 15 inci maddesinde yazılı suçları işliyenler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgedeki yetkili kılınan komutan tarafından istenildiği takdirde askerî mahkemelerde yargılanırlar. Bu hallerde 21 inci madde hükmü saklıdır.
   

BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜTEFERRİK MADDELER

            MALİ HÜKÜMLER
            Madde 26 - Barışta:

            a) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerektirdiği hal ve zamanlara munhasır olmak üzere emrine verilen subay, astsubay ve sivil personelin 4786 sayılı Kanunu değiştiren 7043 sayılı Kanun gereğince er tabelasına dahil edilmek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini emredebilir.

            b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya Sıkıyönetim Komutanlığında görev alan subay, askeri memur, astsubay ve sivil personelin eski görev yerleri ile ilişkileri kesilmez. Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına göre yolluk ve yevmiyeleri verilir.

            Geçici Madde - 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar bu kanunun 15 inci maddesinin (h) bendi hükmü, Sıkıyönetim “olağanüstü hal” kabul edilmek suretiyle uygulanır.

            SON MADDELER
            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
            Madde 27 - 3832 sayılı Örfî İdare Kanunu ile bu kanunu değiştiren 4106 ve 4219 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

            KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
            Madde 28 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 29 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.