Noterlik Mevzuatı  
 
NOTERLİK KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 18/01/1972
KANUN NO : 1512
 
RESMİG.TARİHİ : 05/02/1972
RESMİ G. NO : 14090
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 11
DÜSTUR SAYFA : 408
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : NOTERLİK MESLEĞİ
Madde   2 : NOTERLİKLERİN KURULMASI VE YETKİ ÇEVRESİ
Madde   3 : BİRDEN ÇOK NOTERLİK AÇILMASI VE NOTERLİĞİN KAPATILMASI
Madde   4 : NOTERLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
İKİNCİ KISIM
NOTERLİK MESLEĞİNE KABUL
Madde   5 : NOTERLİĞE KABUL ŞARTLARI
Madde   6 : AYRIK HALLER
Madde   7 : STAJİYERLİK ŞARTLARI
Madde   8 : STAJİYERLİKLE BİRLEŞEMİYEN İŞLER
Madde   9 : STAJİYERLİK İÇİN BAŞVURMA
Madde 10 : STAJIN İLANI
Madde 11 : RAPOR
Madde 12 : STAJA KABUL, RET VEYA KOVUŞTURMA SONUNA KADAR BEKLENMESİ KARARI
Madde 13 : STAJIN BAŞLANGICI
Madde 14 : STAJİYER ADEDİNİN TESPİTİ VE STAJIN HANGİ NOTER YANINDA YAPILACAĞI
Madde 15 : STAJ SÜRESİ VE STAJİYERİN GÖREVLERİ
Madde 16 : STAJA AİT RAPORLAR
Madde  17: ADALET BAKANLIĞININ KARARI
Madde 18 : NOTERLİK BELGESİNE SAHİP OLANLARIN DEFTERİ
Madde 19 : ADRES BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 20 : STAJDA ÜCRET
Madde 21 : STAJİYERİN SORUMLULUĞU
ÜÇÜNCÜ KISIM
NOTERLİĞE ATAMA
BİRİNCİ BÖLÜM
İLAN VE BAŞVURMA USULÜ
Madde 22 : İLAN
Madde 23 : BAŞVURMA USULÜ
İKİNCİ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİĞE ATAMA
Madde 24 : İLAN ÜZERİNE ATAMA
Madde 25 : TEKLİF ÜZERİNE ATAMA
Madde 26 : TEKLİFİN REDDOLUNMASININ SONUCU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF NOTERLİKLERE ATAMA
Madde 27 : ATAMA USULÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 28 : NAKİL YOLU İLE ATAMA
Madde 29 : NOTERLİĞİN KAPATILMASI VEYA İSTİFA YOLU İLE NOTERLİKTEN AYRILANLARIN ATANMA İSTEĞİ
Madde 30 : GÖREVE BAŞLAMA, VAZGEÇME VE İSTİFA ETMİŞ SAYILMA
BEŞİNCİ BÖLÜM
DÖRDÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER
Madde 31 : DÖRDÜNCÜ SINIF NOTERLİĞE İNDİRME
Madde 32 : DÖRDÜNCÜ SINIF NOTERLİKLERİN YÖNETİMİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
NOTERE VEKALET VE İMZA YETKİSİ
Madde 33  :BOŞALAN NOTERLİĞİN VEKALETEN YÖNETİMİ
Madde 34 : GEÇİCİ BİR SÜRE İŞTEN AYRILMALARDA VEKALET
Madde 35 : ENGEL HALİNDE VEKALET
Madde 36 : İMZA YETKİSİ
BEŞİNCİ KISIM
NOTERLERİN ANDİÇMESİ, TEMİNATI, İMZA VE MÜHÜR ÖRNEKLERİ
Madde 37 : NOTERLERİN ANDİÇMESİ
Madde 38 : TEMİNAT
Madde 39 : İMZA VE MÜHÜR ÖRNEKLERİ
ALTINCI KISIM
NOTERLİK DAİRESİ
Madde 40 : DAİRENİN NİTELİĞİ VE KİRALANMASI
Madde 41 : EVRAK VE DEFTERLERİN TEMİNİ VE İMHASI
Madde 42 : PERSONEL
Madde 43 : BAŞKATİP
Madde 44 : NOTER KATİBİ OLABİLME ŞARTLARI
Madde 45 : SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLUĞU
Madde 46 : HİZMETLİLERİN YAPAMIYACAĞI GÖREVLER
Madde 47 : YILLIK İZİN VE MAZERET İZNİ
Madde 48 : İŞ MEVZUATI HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Madde 49 : NOTERLİK DAİRESİNİN DEVRİ
YEDİNCİ KISIM
NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE HAKLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 50 : NOTERLİK GÖREVİ İLE BİRLEŞMİYEN VE NOTERLERİN YAPMAKTAN YASAKLI OLDUKLARI İŞLER
Madde 51 : NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Madde 52 : NOTERLERİN TATİLDE İŞ YAPMAK YASAKLIĞI VE AYRIK HALLER
Madde 53 : EMREDİCİ HÜKÜMLERE UYMA ZORUNLUĞU
Madde 54 : MESLEK SIRRI
Madde 55 : EVRAK VE DEFTERLERİN GİZLİLİĞİ
Madde 56 :  YAŞ TAHDİDİ
İKİNCİ BÖLÜM
İZİN VE HASTALIK
Madde 57 : NOTERLERİN İZNİ
Madde 58 : İZİN SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ
Madde 59 : NOTERLERİN HASTALIKLARI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM
SEKİZİNCİ KISIM
NOTERLERİN GÖREVLERİ
BİRİCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK
Madde 60 : NOTERLERİN GENEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLER
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL OLARAK
Madde 61 : TESPİT İŞLERİ
Madde 62 : EMANET İŞLERİ
Madde 63 : EMANET SAKLANMASI
Madde 64 : EMANETİN PARA OLMASI
Madde 65 : EMANETLERİN ZAMANINDA ALINMAMASI VEYA GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM
Madde 66 : EMANETİN HAZİNEYE İNTİKALİ
Madde 67 : EMANETLERDE HAK SAHİBİ
Madde 68 : DEFTER ONAYLAMAK
Madde 69 : VASİYETNAME VE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA İLGİLİ İŞLER
Madde 70 : TEBLİGAT İŞLERİ
Madde 71 : AYLIK VE YILLIK İŞ CETVELLERİ VERİLMESİ
DOKUZUNCU KISIM
NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
NOTERLİK İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ GENEL HÜKÜMLER
Madde 72 : HUKUKİ İŞLEMLER VE İLGİLİLERİ
Madde 73 : İLGİLİNİN SAĞIR, KÖR VEYA DİLSİZ OLMASI
Madde 74 : İLGİLİNİN TÜRKÇE BİLMEMESİ
Madde 75 : İMZA YERİNE İŞARET, MÜHÜR VEYA  PARMAK İZİ KULLANILMASI
Madde 76 : YASAKLILIK
Madde 77 : NOTERLİK İŞLEMİNİ HUKUK HAKİMİNİN YAPMASI
Madde 78 : TANIKLAR İÇİN DİĞER YASAKLILIK SEBEPLERİ
Madde 79 : BAŞKALARI ADINA İŞLEM YAPTIRACAKLARDAN ARANACAK BELGE
Madde 80 : FOTOĞRAF YAPIŞTIRILMASI
Madde 81 : NOTERLİK İŞLEMLERİNDE ÇIKINTI, DEĞİŞTİRME, FESİH, İPTAL VE DÜZELTME
Madde 82 : NOTERLİK İŞLEMLERİNİN HÜKÜMLERİ
Madde 83 : GÖREVİN DAİRE DIŞINDA YAPILMASI
İKİNCİ BÖLÜM
DÜZENLEME
Madde 84 : ŞEKİL
Madde 85 : TUTANAKTA BULUNACAK DİĞER KAYITLAR
Madde 86 : TUTANAĞIN OKUNMASI
Madde 87 : İLGİLİNİN OKUMA VE YAZMA İMKANINA SAHİP OLMAMASI
Madde 88 : TUTANAĞA EKLENECEK BELGELERİN HÜKMÜ
Madde 89 : DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMASI ZORUNLU İŞLEMLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ONAYLAMA
Madde 90 : ŞEKİL
Madde 91 : ONAYLAMA ŞARTLARI
Madde 92 : ONAYLAMA ŞERHİNİN İHTİVA EDECEĞİ HUSUSLAR
Madde 93 : MÜHÜR, TARİH, PARMAK İZİ VE İŞARETİN ONAYLANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖRNEK VERME
Madde 94 : KİMLERE ÖRNEK VERİLEBİLECEĞİ
Madde 95 : HAKİMİN İZNİ İLE ÖRNEK VERİLMESİ
Madde 96 : BELİRLİ BİR KISMIN ÖRNEĞİNİ VERMEK
Madde 97 : ÖRNEĞİN DAİREDE SAKLANMASI
Madde 98 : FOTOKOPİ VE BENZERİ USULLERLE ÖRNEK ÇIKARMA
Madde 99 : YABANCI DİLDEKİ KAĞIDIN ÖRNEĞİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER İŞLEMLER
Madde 100 : BÖLÜMÜN KAPSAMI
Madde 101 : TUTANAK 
Madde 102 : TUTANAK ŞEKLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Madde 103 : ÇEVİRME İŞLEMİ
Madde 104 : ÇEVİRMENİN BAŞKA YERDE YAPTIRILMASI
Madde 105 : TİCARİ PROTESTO
Madde 106 : İHTARNAME VE İHBARNAME
Madde 107 : DEFTER ONAYLAMASI
Madde 108 : TESCİL
ONUNCU KISIM
BELLİ İŞLEMLERDE YAPTIRILMASI GEREKEN İŞLEMLER
Madde 109 : NOTERLİKLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE İLANI
Madde 110 : NOTERLİKLER ORTAK CARİ HESABI
Madde 111 : GELİRİN DAĞITIMI
ONBİRİNCİ KISIM
NOTERLERİN ALACAĞI ÜCRET, VERGİ, HARÇ VE RESİMLERİN TAHSİL ŞEKLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
NOTERLERİN ALACAKLARI ÜCRETLER
Madde 112 : ÜCRET TARİFESİ
Madde 113 : SAYFA HESABI
Madde 114 : GİDERİN AVANS OLARAK ALINMASI
Madde 115 : KESİN GİDERİN ALINMASI
Madde 116 : GİDERİN PAYLAŞTIRILMA ŞEKLİ
Madde 117 : FAZLA ALINAN ÜCRETLER
İKİNCİ BÖLÜM
HARÇ, VERGİ VE RESİMLERİN TAHSİL ŞEKLİ
Madde 118 : MAKBUZ KARŞIĞINDA TAHSİL VE NOTER HİSSESİ
Madde 119 : HARÇ, VERGİ VE RESİM BEDELLERİNİN YATIRILMASI
Madde 120 : ZAMLI YATIRMA