Noterlik Mevzuatı  
ONİKİNCİ KISIM
NOTERLERİN SORUMLULUKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLE

            GÖZETİM VE DENETİM YETKİSİ
            Madde 121 - Noterlikler, Adalet bakanlığının ve Türkiye Noterler Birliğinin gözetim ve denetimi altındadır.

           NOTERLİKLERİN TEFTİŞİ
            Madde 122 - Noterlikler, Cumhuriyet savcılarının devamlı denetimi altında olup, yılda en az bir defa teftiş olunurlar. Münferit sulh mahkemesi yanındaki noterlikler, bu mahkemenin bağlı bulunduğu asliye mahkemesinin Cumhuriyet savcılığının teftişine tabidirler.

            Noterlikler adalet müfettişleri tarafından da teftiş edilirler. Adalet müfettişi, düzenliyeceği hal kağıdında, noterin meslekte yeterli olup olmadığı, yeterlilik derecesi, yukarı sınıftaki bir noterliğe atanma yeteneği bulunup bulunmadığı ve yönetmelikte gösterilecek diğer hususlardaki kanısına varılabilmesi için, adalet müfettişleri tarafından yapılmış olan evvelki teftişlerden en az ikisinde meslekte yeterli olduğunun belirtilmiş bulunması zorunludur.

             Adalet müfettişleri ve Cumhuriyet savcıları lüzum gördükleri takdirde noterlik dairelerindeki evrak, defter ve cilt bentleri daire içinde muhafaza altına alabilirler.

           İŞTEN EL ÇEKTİRME
            Madde 123 - Suç teşkil eden fiillerden dolayı haklarında adalet müfettişi, Cumhuriyet savcısı, sorgu hakimi veya ceza mahkemesi tarafından soruşturma veya kovuşturma yapılan noterler, soruşturma ve kovuşturmanın selameti bakımından Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, soruşturma veya kovuşturma kesin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya kadar işten el çektirilirler.

            Şu kadar ki, meslekten çıkarma cezasını gerekli kılacak bir fiilden dolayı noter hakkında ceza mahkemesince kovuşturma yapılmakta ise işten el çektirilmesi zorunludur. Kovuşturma sonunda noterin böyle bir suçunun sabit olması halinde, işten el çektirme durumu hükümlülük sebebiyle verilen meslekten çıkarma cezasının kesinleşmesine kadar devam eder.

            Birinci fıkra gereğince soruşturma veya kovuşturma sırasında eli işten çektirilmemiş olup, kovuşturma sonunda 2 nci fıkrada gösterilen bir suçtan hüküm giyen notere, hükmün kesinleşmesi beklenilmeksizin işten el çektirilir. İkinci fıkranın ikinci cümlesi hükmü bu halde de uygulanır.

            SORUŞTURMA ŞEKLİ
            Madde 124 - Adalet Bakanlığı, bir noter hakkında soruşturma yapılmasını gerektiren hallerde, soruşturmayı adalet müfettişlerine veya Cumhuriyet savcılarına yaptırır.

            Adalet müfettişliği ve Cumhuriyet savcılıklarına herhangi bir şikayet yapılır veya bu merciler, noterin yolsuz bir işleminden haberdar olurlarsa, derhal gerekli soruşturmayı yaparak düzenliyecekleri evrakı Bakanlığa gönderirler.

            122 nci maddenin 3 üncü fıkrası soruşturma halinde de uygulanır.

            Adalet Bakanlığı, yukarıki fıkralar gereğince düzenlenen soruşturma evrakının suç niteliğinde olmayıp disiplin kovuşturmasını gerektiren eylemlerle ilgili kısımlarının bir örneğini, Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna intikal ettirir.

İKİNCİ BÖLÜM
NOTERLERE UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI

            GENEL OLARAK
            Madde 125 - Meslekin vakar ve onuruna aykırı eylem ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmıyan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevini gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan noterler hakkında, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı ile, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezaları verilir.

            DİSİPLİN CEZALARI
            Madde 126 - Noterler hakkında verilecek disiplin cezaları şunlardır.

            A) Uyarma: Notere görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir.

            B) Kınama: Notere, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.

            C) Para cezası: 250 liradan 5.000 liraya kadardır.

            D) Geçici olarak işten çıkarma: Noteri sıfatı saklı kalmak şartiyle bir aydan altı aya kadar görevinden uzaklaştırmaktır.

            E) Meslekten çıkarma: Bir daha atanmamak üzere noterlikten çıkarmaktır.

            ESKİ CEZALARIN ETKİSİ
            Madde 127 - Notere, 157 nci maddeye göre iki defa hüküm giymesi halinde ve kanunun emrettiği diğer halerde "Meslekten çıkarma cezası" verilmesi zorunludur.

            Bir noter, bir disiplin cezası aldıktan sonra 5 yıl içinde, kendisine aynı disiplin cezasının verilmesini gerektiren bir eylem ve harekette bulunursa, 126 ncı maddedeki sıraya göre daha ağır olan ceza verilir.

            Şu kadar ki, 2 nci fıkra dışında, Disiplin Kurulu vereceği cezayı, sıraya bağlı olmaksızın serbestçe takdir eder. İkinci fıkradaki halde dahi daha ağır bir cezanın verilmesi mümkündür.

            SAVUNMA HAKKI
            Madde 128 - Noterler hakkında yapılacak disiplin kovuşturmalarında, isnat olunan hususun ilgiliye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir süre tanınması zorunludur.

            NOTER OLMADAN ÖNCEKİ EYLEM VE HAREKETLER VE NOTERLİKLERDEN AYRILANLARIN DURUMU
            Madde 129 - Bir kimsenin noterliğe atanmasından önceki eylem ve hareketleri meslekten çıkarma cezasını gerektirmiş olmadıkça, disiplin kovuşturmasına konu olamaz.

            Noterin noterlikten ayrılması, noterliği sırasındaki eylemlerinden dolayı disiplin kovuşturması yapılmasına engel olamaz.

            KOVUŞTURMA MERCİİ VE KOVUŞTURMA KARARI
            Madde 130 - Noterler hakkında disiplin kovuşturması, Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından yapılır.

            Kurul başkan ve üyelerinden biri hakkında yapılmış olan şikayetler üzerine ilgili, kurulun ve kovuşturmayla alakalı çalışmalarına katılamaz. Bu yüzden açılacak üyelikler yedekleri tarafından, onların da engelli olmaları halinde Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunda görevli, engeli olmayan en kıdemli noter tarafından doldurulur.

            Şikayetin intikali üzerine kurul evvela şikayet veya ihbar konusunun kovuşturmaya değer olup olmadığı hakkında bir karar verir.

            KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM
            Madde 131 - Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, şikayet veya ihbar konusunun kovuşturmaya değer olmadığına karar verirse, bu kararı şikayet olunan noterin çalıştığı yerdeki Cumhuriyet savcısına ve varsa şikayetçiye tebliğ eder.

            Cumhuriyet savcısı veya şikayetçi tebliğden itibaren 15 gün içinde doğrudan doğruya veya Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara itiraz edebilirler. Türkiye Noterler Birliği kendisine verilen itiraz dilekçelerini derhal Adalet Bakanlığına intikal ettirir. İtiraz üzerine Bakanlık disiplin dosyasını getirterek inceler ve bir karar verir. Bakanlığın bu kararı kesindir.

            Kurul, şikayet veya ihbar konusunda kovuşturma açılmasına karar vermiş yahut da kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair verilen karar Adalet Bakanlığınca bozulmuş ise, şikayet olunan noter hakkında kovuşturmaya geçilir.

            Kovuşturma açılmasına yer olmadığına dair verilen kararların kesinleşmesi halinde, aynı konuda yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve kesinleşme tarihinden itibaren üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.

            KOVUŞTURMA USULÜ
            Madde 132 - Kovuşturma açılması kararından sonra Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, bir üyesini işi incelemek üzere görevlendirir.

            Bu üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü kimselerin ifadelerini yeminli olarak alır ve şikayet olunanın savunmasını da aldıktan sonra dosyayı bir rapor ile birlikte kurula verir. Bu raporun en geç üç ay içinde kurula verilmesi şarttır. Ancak işin gerektirdiğine kanaat getirildiği takdirde, bu süre kurulca iki ay daha uzatılabilir.

            Kurul, raporun tevdiinden itibaren en geç iki ay içinde işi sonuçlandırmak zorundadır.

            DURUŞMA YAPILABİLMESİ
            Madde 133 - Kovuşturma yapan üyenin incelemesini tamamlayıp, raporunu Türkiye Noterler Biriliği Disiplin Kuruluna vermesinden sonra, noter talebetmiş ise kurul, incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verir. Duruşma gizli olarak yapılır.

            Davetiye tebliğine rağmen noter duruşmaya gelmez veya bir vekil göndermezse, duruşma gıyapta devam eder Şu kadar ki, gelinmediği takdirde duruşmanın gıyapta yapılacağının davetiyeye yazılması zorunludur.

            Duruşmaya, ilk incelemeyi yapan üyenin raporunu okuması ile başlanır.

            DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ, TAKDİR VE KARAR ÇOĞUNLUĞU
            Madde 134 - Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, delillerin ne suretle gösterileceği ve inceleneceğini, istek veya vazgeçmeyle yahut evvelce verilmiş kararlarla bağlı kalmaksızın takdir ve tayin eder.

            Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir.

            TANIK VE BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ
            Madde 135 - Tanık veya bilirkişilerin duruşmaya çağırılmasına veya üyelerden biri tarafından dinlenilmesine yahut yazılı ifadesinin okunması ile yetinilmesine Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu karar verir.

            Ancak, inceleme konusu olayın delili, yalnız bir tanığın kişisel bilgisinden ibaret ise, bu tanık her halde dinlenir.

            DURUŞMA TUTANAĞI
            Madde 136 - Duruşma tutanağı, başkanın görevlendirdiği bir üye tarafından tutulur. Duruşmadan önce veya duruşma dışında dinlenilen kimselere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur.

            İSTİNABE TALİMATININ YERİNE GETİRİLMESİ
            Madde 137 - İstinabe yolu ile verilen talimat, dinlenilmesi istenilen kimsenin bulunduğu yere en yakın noter odası başkanı veya bunun görevlendireceği bir noter tarafından yerine getirilir.

            TANIK VE BİLİRKİŞİLERİN ÇAĞIRILMASI
            Madde 138 - Tanıklar ve bilirkişiler Tebliğat Kanunu hükümlerine göre çağırılır.

            Usulüne göre çağırılıp da gelmiyen veya kanuni bir sebep olmaksızın tanıklık yahut bilirkişilikten veya yemin etmekten çekinen kimsenin, giderlerden başka 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasına çarptırılması, bu kimsenin ikamet ettiği yer sulh ceza mahkemesinden istenebilir. Ayrıca istek üzerine, tanıkların zorla getirilmesine Ankara Sulh Ceza Mahkemesi karar verir.

            Yukarıki fıkra hükmüne göre cezalandırılan ve zorla getirilmesi istenmeyip yeniden çağırılan tanık ve cezalandırıldıktan sonra yeniden çağırılan bilirkişi yine gelmezse tekrar cezalandırılır.

            Sulh hakimi, gerek hafif para cezasına, gerekse zorla getirmeye Disiplin Kurulunun tutanak örneği üzerinden karar verir.

            Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca, 132 nci maddeye göre görevlendirilen üye de, çağrıya rağmen gelmiyen tanığın zorla getirilmesi hususunda sulh ceza hakiminden karar istemeye yetkilidir.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN REDDİ VE İSTİNKAFI
            Madde 139 - Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle reddedilebilir ve istinkaf
edebilirler.

            Red istemi, reddi istenen üyeden başkalarının katılması ile incelenir.

            Red ve istinkaf sebebiyle Kurulun toplanamaması halinde 130 uncu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

            KARAR VE İTİRAZ
            Madde 140 - Duruşmalı veya duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın birer örneği ilgililere ve noterin bulunduğu yer Cumhuriyet savcısına tebliğ olunur.

            İlgililer veya Cumhuriyet savcısı tebliğden itibaren 15 gün içinde, doğrudan doğruya veya Türkiye Noterler Birliği aracılığı ile Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile bu karara itiraz edebilirler.

            İTİRAZI İNCELEME MERCİİ VE KARARLARIN ONAYI
            Madde 141 - Türkiye Notreler Birliği Disiplin Kurulu, itiraz süresi sonunda, dosyanın tamamını Adalet Bakanlığına yollar; Kurul kararına itiraz edilmiş ise, itiraz dilekçesi de Bakanlığa gönderilir.

            Karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir.

            Bakanlık, yukarıki fıkralara göre vereceği kararları, ilgilisine ve Türkiye Noterler Birliğine tebliğ eder ve dosyayı derhal Türkiye Noterler Birliğine gönderir.

            Bakanlık kararlarına karşı ilgili veya Türkiye Noterler Birliği Danıştaya başvurabilirler.

            Kurul, Bakanlığın bozma kararına uymak zorundadır. Bozma üzerine verilecek karardan sonra da birinci ve ikinci fıkralar hükümleri uygulanır. Kurulun Bakanlığın bozması üzerine eski kararında ısrar niteliğinde bir karar vermesi halinde, Bakanlık gerekli disiplin kararını re'sen verir. Bu karar kesindir. Şu kadar ki, dördüncü fıkrada gösterilenler karara karşı Danıştaya başvurabilirler. 164 üncü madde hükmü saklıdır.

            Bakanlık gerekli gördüğü hallerde disiplin dosyalarını Türkiye Noterler Birliğinden getirterek inceliyebilir.

            CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARININ DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ
            Madde 142 - Noterin bir ceza kovuşturması sonunda hüküm giymiş yahut beraet etmiş olması, hakkında disiplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmez.

            Ancak, disiplin işlem ve kararına konu teşkil eden fiilinden dolayı ceza soruşturması açılmış bulunan noter hakkındaki disiplin kovuşturması, söz konusu soruşturma kesin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

            DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI
            Madde 143 - Disiplin cezalarına dair kararlar kesinleşmedikçe uygulanmaz.

            TANIK VE BİLİRKİŞİ GİDERLERİ
            Madde 144 - Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından çağırılan her tanık ve bilirkişiye, kaybettiği zaman ve sarf ettiği çalışmaya karşılık uygun bir ücret verilebilir. Çağrıya uymak için seyahat etmek zorunluluğunda kalanlara yol masrafı ve yevmiye ödenir.

            Bu giderler sonradan haksız çıkan taraftan alınır. Bir kimseye yükletilemiyen giderler Türkiye Noterler Birliği uhdesinde kalır.

            DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLMESİ, PARA CEZASI VE SAİR GİDERLERİN ÖDENME ŞEKLİ
            Madde 145 - Para cezaları dışındaki disiplin cezaları Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

            Para cezasına veya giderlerin ödenmesine dair Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu kararları, İcra ve İflas Kanununun ilamların icrası hakkındaki hükümleri uyarınca Türkiye Noterler Birliği tarafından yerine getirilir. Bunlar Türkiye Noterler Birliğine gelir yazılır.

            İcra takibi, genel hükümler uyarınca Birlik Başkanının vekalet vereceği bir avukat tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NOTER STAJİYERLERİNE UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI

            DİSİPLİN CEZALARI
            Madde 146 - Noter stajiyerleri hakkında verilecek disiplin cezaları şunlardır:

            A) Uyarma: Stajiyere, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir.

            B) Kınama: Stajiyere, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.

            C) Ücretten kesme: Stajiyerin aylık net ücretinin yarısını geçmiyen bir kısmının kesilmesidir.

            D) Stajiyerlikten çıkarma: Stajiyerin, bir daha staja alınmamak ve noterlik meslekine atanmamak üzere stajiyerlikten çıkartılmasıdır.

            127 nci madde hükmü noter stajiyerleri hakkında da kıyasen uygulanır.

            DİSİPLİN CEZASINI VERECEK KURUL VE İTİRAZ
            Madde 147 - Noter Stajiyerleri hakkında disiplin cezaları da Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu tarafından verilir.

            Noterlerin disiplin işlem ve kararları ile ilgili hükümler stajiyerler hakkında da aynen uygulanır. Şu kadar ki, noterlerin meslekten çıkarma cezasını, bu bölümde stajiyerlikten çıkarma cezası karşılar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NOTER KATİPLERİ VE KATİP ADAYLARINA UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI

            DİSİPLİN CEZALARI
            Madde 148 - Noter katipleri ve katip adayları hakkında verilecek disiplin cezaları şunlardır:

            A) Uyarma: Katip veya adaya daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir.

            B) Kınama: Katip veya adaya, görevinde veya davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.

            C) Ücretten kesme: Katibin veya adayın, aylık net ücretinin yarısını geçmiyen bir kısmının kesilmesidir.

            D) Meslekten çıkarma: Katibin veya adayın, bir daha noter katibi veya katip adayı atanmamak üzere meslekten çıkartılmasıdır.

            127 nci madde hükmü noter katipleri ve adayları hakkında da kıyasen
uygulanır.

            DİSİPLİN CEZASINI VERME YETKİSİ
            Madde 149 - Noter katiplerine veya adaylarına disiplin cezaları, yanında çalıştığı noter tarafından verilir.

            Noter, karardan evvel katip veya adayın savunmasını almak zorundadır.

           İTİRAZ
            Madde 150 - Noter, herhangi bir katibi veya katip adayı hakkında verdiği kararı, ilgiliye ve Cumhuriyet Savcısına tebliğ eder.

            Bu karara karşı, ilgili katip veya aday ve Cumhuriyet Savcısı 15 gün içinde Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz yapılması dahi, noter, itiraz süresi sonunda karara ait dosyayı incelenmek üzere Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kuruluna yollar. Kurulun vereceği kararlar kesindir.

            İlgililerin bu karar hakkında Danıştaya başvurma hakkı saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
NOTERLER, GEÇİCİ YETKİLİ NOTER YARDIMCILARI, NOTER VEKİLLERİ İLE KATİPLERİ VE KATİP ADAYLARININ İŞLİYECEKLERİ VE BUNLARA KARŞI İŞLENECEK SUÇLAR

            GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR
            Madde 151 - Noterler, geçici yetkili noter yardımcıları, noter vekilleri ile noter katipleri ve katip adayları noterlikteki görevleri, Türkiye Noterler Birliği organlarında görev alan noterler ise ayrıca bu görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, eylemlerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

            Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreterliğine veya saymanlığına noter olmıyan bir kişinin seçilmesi halinde, yukarıki fıkra hükmü bu kimseler hakkında da uygulanır.

            GÖREVLİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
            Madde 152 - Yukarıki maddede gösterilen kişilere karşı, aynı maddede yazılı görevleri yerine getirmeleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen suçlar hakkında Türkiye Ceza Kanununun Devlet memurları aleyhine işlenmiş suçlara ilişkin hükümleri uygulanır.

            KOVUŞTURMA İZNİ
            Madde 153 - Noterlerin, görevden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlarından dolayı kovuşturma yapılabilmesi Adalet Bakanlığının iznine bağlıdır.

            KOVUŞTURMA USULÜ
            Madde 154 - Adalet müfettişleri veya mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenen dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesine en yakın bulunan Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

            Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenliyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine verir.

            İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında kovuşturma yapılan notere tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine noter, kanunda yazılı süre içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır. Gerekirse soruşturma Başkan tarafından derinleştirilir.

            Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen noterlerin duruşmaları, suçun işlendiği yer Ağır Ceza mahkemesinde yaplır.

            İTİRAZ HAKKI
            Madde 155 - 154 üncü maddede yazılı mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı veya sanık tarafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabilir.

            Bu itiraz, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen kararı veren mahkemeye en yakın Ağır Ceza Mahkemesinde incelenir.

            AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇÜSTÜ HALİ
            Madde 156 - Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırlık ve ilk soruşturma genel hükümlere göre yapılır.

            YASAKLARA AYKIRI HAREKETTE BULUNMAK
            Madde 157 - 50 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden noterlere ilk defasında 1.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü halinde verilecek ceza 3.000 liradan aşağı olamaz.

            Noterin yukarda yazılı eyleminde aracılık yapan kimseye de 500 liradan 2000 liraya kadar ağır para cezası verilir.

            Aracı Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılan bir kimse veya noter katibi yahut katip adayı ise, 1 inci fıkra uyarınca cezalandırılır.

            Noterler arasında rekabete sebep olacak eylem ve harekette bulunan noterlik işlemlerini şahsına veya mensup olduğu kuruluşa menfaat sağlıyan bir noterde yaptıran kişiler ve özellikle bu kanunun 166 ncı maddesini 12 numaralı bendi uyarınca düzenlenen protokole taraf teşkil eden resmi ve özel kuruluşlar memur vesair görevlilerinden protokoldeki esaslara aykırı eylem ve harekette bulunanlarla bu suça iştirak eden noterler, eylem ve hareketleri daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe, bu maddenin birinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar.

            NOTERLERİN İŞLEMLERİNDE TAHRİFAT YAPMALARI
            Madde 158 - Eski tarihle evrak düzenliyen, yevmiye defterinde numara ayıran, harç, damga, kontrato veya sair vergiler ödemelerine esas olarak düzenlediği beyannamelerde yahut bunlara eklenen makbuzlarda tahrifat yapan noter görevlileri ile katiplerine ve katip adaylarına Türk Ceza Kanununca daha ağır bir ceza tayin edilmediği takdirde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 1000 liradan 3000 liraya kadar ağır para cezası verilir.

            ONUNCU KISIM HÜKÜMLERİNE AYKIRI EYLEMLER
            Madde 159 - I - 109 uncu maddenin son fıkrasına aykırı hareket eden noterler birinci defasında 126 ncı maddenin (D) bendi gereğince işten çıkarılır ve cezalandırılmalarına konu olan işlemden elde ettikleri ücret ve noter hissesi alınarak bankadaki noterlikler ortak cari hesabına yatırılır.

            II - a) 110 uncu madde gereğince noterlikler ortak cari hesabının açtırılması, yatırılması gereken avans miktarının tespit edilmesi, hesap numarası ve avans tutarının Adalet Bakanlığına bildirilmesine ilişkin görevlerinde kusurları görülen noter odası yönetim kurulu üyeleri hakkında fiillerinin derecesine göre Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı maddeleri hükümleri uygulanır.

            b) Noter odası tarafından tespit edilen avansı ve görevli noterin ortak işlemlere ait gelir tutarını, süresi içinde noterlikler ortak cari hesabına yatırmıyan noter, (I)fıkrası gereğince cezalandırılır.

            III - Oda genel kurulunca masrafların görevli notere ödenmesi, hesap bakiyesinin noterlere bölünmek veya gereken yerlere ödenmek üzere bankadan çekilmesi ve buna ilişkin diğer görevlerin yapılması hususunda görevlendirilen noterler, bu görevlerle ilgili kusurlu eylemleri diğer kanunlarca daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 500 liradan 2000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

            GÖZETİM VE DENTİMDEN DOĞAN CEZA SORUMLULUĞU
            Madde 160 - Noterlik dairesinde çalışan katiplerin bir katip adaylarının görevlerinden dolayı işledikleri suçlara iştiraki bulunmıyan hallerde noter, bu kimseler üzerindeki gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği sabit olduğu takdirde, Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi hükmüne göre sorumludur.

            AYRIK HÜKÜMLER
            Madde 161 - 153-155 inci maddeler hükümleri noterlerden gayri görevliler hakkında uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

        NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI
        Madde 162 - Stajiyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa bile noterler, bir işin yapılmamasından veya hatalı yahut eksik yapılmasından dolayı zarar görmüş olanlara karşı sorumludurlar.

            Noter, birinci fıkra gereğince ödediği miktar için, işin yapılmaması, hatalı yahut eksik yapılmasına sebep olan stajiyer veya noterlik personeline rücu edebilir.

ONÜÇÜNCÜ KISIM
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

            GENEL OLARAK
            Madde 163 - Noterlik meslekinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini, meslekin gelişmesini ve meslekdaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere, kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Noterler Birliği kurulur. Birliğin merkezi Ankara'dır.

            Birlik kuruluş amacına aykırı işlerle ve siyasetle uğraşamaz.

            Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul
edinebilir.

            Birlik, protokol kurallarına uygun olarak resmi törenlere katılır.

            Oda Başkanlığı ve oda yönetim kurulu üyeliği görevleri ücretsiz görülür. Bu işlerle ilgili olan yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer zaruri giderler Birlik bütçesinden ödenir.

            Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik yönetim Kurulunun Başkanlık Divanında görev almamış üyeleri ile disiplin kurulu başkan ve üyelerine katıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenir.

            Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden seçilenlere yolculuk ve ikamet giderleri ile diğer zaruri giderler Birlik Bütçesinden ödenir. Bunların miktarı Kongrece belli edilir.

            ADALET BAKANLIĞININ GÖZETİM VE DENETİMİ VE ORGANLARIN FESHİ
            Madde 164 - Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ile Birliğin mahalli organları olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Bu sebeple birlik ve odaların hesap ve işlemlerini Adalet Müfettişleri veya Cumhuriyet Savcılarına denetletebilir.

            Adalet Bakanlığının bu kanun gereğince Türkiye Noterler Birliği organlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına, Birliğin görevleri organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık kararı aleyhine süresi içinde Danıştay'a başvurmamış olmasına rağmen bu kararın Birliğin görevli organınca, kanuni bir sebep bulunmaksızın yerine getirilmemesi veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar verilmesi halinde, Bakanlık, o Birlik organlarının feshine karar verilmesi için keyfiyeti Danıştaya bildirir. Danıştay, bildirme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde karar verir. Feshi istenen organ üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır.

            Danıştay'ın fesih kararı vermesi halinde, feshedilen organın yerine en geç bir ay içinde yenisi seçilir. Yeni seçilen üyeler eskilerin süresini tamamlarlar.

            Feshedilen organın Adalet Bakanlığının kararına aykırı olarak yaptığı tasarruflar hükümsüzdür.

            Fesih hükümleri Birlik Kongresi hakkında uygulanmaz.

            ÜYELİK
            Madde 165 - Noterler, Türkiye Noterler Birliğinin tabii üyeleridir. Yaş tahdidine tabi tutulan noterler Birliğin fahri üyesi olurlar

            Birlik Yönetim Kurulu, mesleke yararlı olmuş kişilerin fahri üyeliğe kabulüne karar verebilir.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ
            Madde 166 - Türkiye Noterler Birliğinin görevleri şunlardır:

            1. Meslekdaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak,

            2. Meslekin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek, milletlerarası toplantılara katılmak ve sair gerekli çalışmalarda bulunmak,

            3. Noter katiplerini yetiştirmek için kurslar açmak,

            4. Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine bildirmek,

            5. Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,

            6. Noter ve katiplerine, yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para vermek,

            7. Üyelerinin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri ve sair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak,

            8. Her adli yılın açılmasından evvel kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet Bakanlığına rapor vermek,

            9. Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak,

            10. Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun şekilde yönetmek ve işletmek,

            11. Noterlerle katip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip sözleşme örneği hazırlamak,

            12. Noterlik işlemlerinin bu kanuna uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kabiyo senetlerinin (Çek, poliçe ve emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak (İlgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten kaçınamazlar),

            13. Noterlerin genel menfaatlerini ve meslekin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

            14. Noter odalarının üye sayısı ve faaliyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle noter odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarını ve ödeme şeklini belli etmek,

            15. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak,

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNİN ORGANLARI
            Madde 167 - Türkiye Noterler Birliği, görevlerini organları vasıtasiyle yapar.

            Birliğin organları şunlardır:

            1. Türkiye Noterler Birliği Başkanı,
            2. Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı,
            3. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu,
            4. Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu,
            5. Türkiye Noterler Birliği Kongresi,
            6. Noter odaları.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANININ GÖREVLERİ
            Madde 168 - Türkiye Noterler Birliği Başkanının görevleri şunlardır:

            1. Türkiye Noterler Birliğini mahkemeler ve diğer merciler önünde ve protokolde temsil etmek,

            2. Başkanlık Divanına ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararlarını yerine getirmek,

            3. 172 nci maddeye göre verilecek yetki dairesinde, Birlik adına iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelere girişmek, birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,

            4. Yabancı noter birlikleri ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak ve yürütmek,

            5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANLIK DİVANI
            Madde 169 - Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman Başkanlık Divanını meydana getirirler.

            Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunun toplantı halinde olmadığı zamanlarda, bu kurulun vereceği yetki dairesinde çalışır.

            Genel Sekreter ve Sayman, dışarıdan ücretle tutulmuş bir kimse olabilir.

            Birlik Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi için, bir ay içinde yenisi seçilir.

            Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, Başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi Başkan Yardımcısına, onun da yokluğunda Birlik Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir.

            Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, Birliğin iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir; Birlik kalemine gerekli direktifleri verir ve kalemin çalışmasını denetler.

            Birlik Saymanı, Birliğin mallarını Birlik Başkanlık Divanının kararları gereğince yönetmeye ve para alıp vermeye, bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir. Birlik Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kağıtları Birlik Başkanı ile birlikte imza eder.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
            Madde 170 - Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden kurulur ve dört yıllık bir süre için Türkiye Noterler Birliği Kongresi tarafından seçilir. Kurulun dört de yedek üyesi bulunur.

            Aynı noter, Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Disiplin Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu üyeliklerinden birden fazlasına seçilemez.

            Yönetim Kurulu, seçimini takibeden ilk toplantısında aralarında gizli oyla, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dışardan atama yapmıyacaksa bir de genel sekreter ile sayman seçer, Seçilen başkan aynı zamanda Türkiye Noterler Birliği Başkanıdır.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLME USULÜ VE SEÇİM DÖNEMİ
            Madde 171 - Yönetim Kurulu, meslekte en az beş yıl kıdemli olan noterler arasından seçilir.

            Haklarında noterliğe engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla para veya geçici olarak işten çıkarma cezalariyle tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler.

            Oyların tasnifi kongreye katılan noterler arasından seçilecek üç veya beş noter tarafından açık olarak yapılır. Adaylığını koymuş olanlar tasnif kuruluna ayrılamazlar.

            Oy pusulasına, seçilecek asıl üye tam sayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

            Adaylar, aldıkları oyların sayısına göre sıralanır. En çok ay alandan başlanmak üzere önce asıl sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Oylarda eşitlik halinde meslekte kıdemi fazla olan aday, kıdemler de eşit ise bunların daha yaşlı olanı sırada öncelik kazanır. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra göz önünde tutularak kurulda göreve çağırılır.

            Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

            Süresi dolan üye yeniden Yönetim kuruluna seçilebilir. Şu kadar ki, asıl ve yedek üyelerin yarısı iki yılda bir yenilenir. İlk seçimden iki yıl sonra ayrılacak üyeler ad çekme ile belli olur.

            Yeni seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre sıralanarak eski yedek üyelerin altına ilave edilir.

            Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yeri en çok oy almış yedek üye ile doldurulur ve bundan sonra yapılacak ilk kongrede bir yedek üye seçilir.

            Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında seçilmeye engel bir suçtan dolayı kamu davası açılmış ise, dava sonuna kadar bu üye Yönetim Kurulu çalışmalarına katılamaz, yeri yedek üye ile doldurulur.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 172 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

            1. Her odanın kendisine ait bütçe tekliflerini inceliyerek, Türkiye Noterler Birliğinin bütçesini düzenlemek ve bunu kongrenin onayına sunmak ve yürütmek,

            2. Kongreye, çalışmaları hakkında rapor vermek ve kongre kararlarını yerine getirmek,

            3. Türkiye Noterler Birliğinin mallarını idare etmek, iktisap ve iltizam hususlarında Başkana yetki vermek,

            4. Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,

            5. Birlik kongresi gündemini hazırlamak,

            6. Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,

            7. Noter odaları ve noterler üzerinde gözetim ve denetimde bulunmak,

            8. Yerli yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek,

            9. Meslek hakkında ilgili makamlara rapor vermek,

            10. Yetkili organı gösterilmeksizin Türkiye Noterler Birliğine kanunla verilen görevleri yapmak,

            11. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER SAYISI
            Madde 173 - Birlik Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden birinin isteği ile Kurul, acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

            Her toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere çağrı mektubu ile bildirilir. Engeli olanlar, bunu en az yedi gün önce ve yazı ile Başkanlık Divanına bildirirler.

            Belgeye bağlanmış haklı bir engele dayanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmiyen üye istifa etmiş sayılır.

            Birlik Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, Yönetim Kurulunda karar verilebilmesi için, en az dört üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU
            Madde 174 - Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, Birlik Kongresi tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilen beş üyeden kurulur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir.

            Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

            Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

            171 inci maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 uncu fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ VE TOPLANTILARI
            Madde 175 - Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu bu kanunla ve yönetmelikle kendisine verilmiş olan işleri görür.

            Kurul ayda bir defa olağan olarak toplanır. Birlik Başkanının veya Disiplin Kurulu Başkan yahut üyelerinden birinin isteği ile kurul acele hallerde her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

            173 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları Disiplin Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır.

            Disiplin Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az üç üyenin bir oyda birleşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRESİ
            Madde 176 - Türkiye Noterler Birliğinin en yüksek organı Birlik kongresidir.

            Birlik Kongresi, noter odaları genel kurulları tarafından seçilen ikişer noter ile noter odaları başkanlarından kurulur. Noter sayısı 10 dan fazla olan noter odaları, 10 dan fazla her 10 noter için ayrıca bir delege seçerler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri delege seçilemez. Ancak, bunlar kongrenin tabii üyesi olup, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar.

            İmkan olduğu takdirde aynı sayıda yedek üye de seçilir.

            Oda Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği bulunmıyan noterler, delege seçilemezler.

            Birlik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı günü yeri ve gündem Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafından en az otuz gün önce gazetelerle ilan edilir; ayrıca noter odalarına da bildirilir.

            Birlik Kongresi, Adalet Bakanlığının ve birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Birlik Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü takdirde, kongreyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, bu kanunda yazılı görevlere uygun görüşme konusunu kapsaması şarttır.

            KONGRENİN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
            Madde 177 - Birlik kongresinin toplanabilmesi için, delegelerin çoğunluğunun hazır olması lazımdır. Toplantı günü çoğunluk olmazsa, ertesi günü mevcut delegelerle toplantı yapılır. Şu kadar ki, üyelerinin en az dörtte biri katılmadıkça toplantı ve görüşme yapılamaz.

            Birinci fıkrada yazılı yeter sayısının elde edilememesi halinde, toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir güne bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az dörtte biri katılmadığı takdirde, toplantı bu sayı elde edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır.

            Birlik Kongresi Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkanvekili ve dört katipten kurulur. Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Birlik Kongresi Başkanlık Divanına seçilemezler.

            Birlik Kongresi toplantıya katılanlar sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, 166 ncı maddenin 10 uncu bendinde gösterilen konudaki kararlar ancak Birlik Kongresi üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabilir. Oylarda eşitlik halinde Birlik Kongresi Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

            KONGRENİN GÖREVLERİ
            Madde 178 - Birlik Kongresinin görevleri şunlardır:

            1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu incelemek, kabul etmek ve faaliyetini tasvip etmediği takdirde yeniden seçim yapmak,

            2. Bütçeyi görüşmek ve onaylamak,

            3. Türkiye Noterler Birliğinin görevlerine giren diğer işleri, gündeme dayanarak veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak,

            4. Birlik Yönetim ve Disiplin Kurul üyelerini seçmek,

            5. Noterlerin ödiyecekleri giriş paralarını ve aidatı tespit etmek,

            6. Birlik Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Saymanın ücretleri ile Yönetim ve Disiplin Kurulları üyelerine verilecek huzur hakları miktarını ve ödeme şeklini tespit etmek.

            7. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

            NOTER ODALARI
            Madde 179 - Üç veya daha fazla noterlik bulunan her belediye hududu içinde bir noter odası kurulur.

            Adalet Bakanlığı, noter odası kurulamıyan yerlerdeki noterliklerin hangi odaya bağlanacağını tayin eder ve 10 dan az noter bulunan yerlerdeki noterleri zorunlu gördüğü hallerde başka bir odaya bağlıyabilir.

            ODAYA KAYDOLMA ZORUNLULUĞU
            Madde 180 - Noter odaları, Türkiye Noterler Birliğinin bölgesel organlarıdır.

            Her noter, bölgesi içinde bulunduğu noter odasına kaydolmak zorunluğundadır.

            NOTER ODALARNIN GÖREVLERİ
            Madde 181 - Noter odalarının görevleri şunlardır:

            1. Meslekin gelişmesi için gereken tedbirlere girişmek,

            2. Noterlerle katip, katip adayı ve hizmetliler arasındaki hizmetle ilgili anlaşmazlıkları ilgililerden birinin başvurması üzerine çözümlemeye çalışmak,

            3. Açılacak noterliklerin yerinin tespitinde ve mevcut bir noterliğin yerinin değiştirilmesinde Adalet Bakanlığına düşüncesini bildirmek,

            4. Noterlik dairelerinin iç düzeninin yönetmelik hükümlerine uygunluğunu temin etmek için yardımlarda bulunmak,

            5. Ölen noterlerin mirasçılarının haklarını korumak bakımından noterlik dairesinin devir ve tesellümünde gereken tedbirlere başvurmak,

            6. Birlik Kongresine delege göndermek,

            7. Türkiye Noterler Birliğinin vereceği görevleri yapmak,

            8. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

            NOTER ODALARININ ÖRGÜTÜ
            Madde 182 - Noter odaları:

            1. Noter odası başkanı,

            2. Noter odası yönetim kurulu,

            3. Noter odası genel kurulundan meydana gelir.

            NOTER ODASI BAŞKANININ GÖREVLERİ
            Madde 183 - Noter Odası Başkanının görevleri şunlardır:

            1. Türkiye Noterler Birliği Başkanının vereceği yetkiye dayanılarak her türlü merciler önünde birliği temsil etmek,

            2. Protokolde odayı temsil etmek,

            3. Noter Odası Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek ve verilecek kararları uygulamak.

            NOTER ODASI YÖNETİM KURULU
            Madde 184 - Noter Odası Yönetim Kurulu, noter odası başkanı ile iki üyeden kurulur.

            Başkan ve üyeler genel kurul tarafından verilen oyların çoğunluğu ile ve iki yıl için seçilir. Üçten fazla noter bulunan odalarda bir, 10 dan fazla noter bulunan odalarda da iki yedek üye seçilir.

            Başkanlığa ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeliğine seçilebilmek için noterliğe engel bir suçtan dolayı hakkında son soruşturma açılmasına karar verilmiş bulunmamak veya beş yıl içinde noterlik meslekinde geçici olarak işten çıkarma cezası almış olmamak gereklidir. Başkan ve üyelerden birinin seçim devresi içinde kesinleşmiş bir geçici olarak işten çıkarma cezası ile tecziye halinde bu görevi kendiliğinden sona erer.

            Başkanın bulunmadığı zamanlarda veya başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi oda yönetim kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir. 171 inci maddenin 9 ve 10 uncu fıkraları hükümleri oda yönetim kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

            NOTER ODASI YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 185 - Noter odası yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

            1. Odanın gider bütçesi teklifini düzenlemek ve bunu genel kurulun onayına sunmak,

            2. Noter odası genel kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve genel kurul kararlarını yerine getirmek,

            3. Yetkili mercii gösterilmeksizin odaya verilen görevleri yerine getirmek,

            4. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak,

            NOTER ODASI GENEL KURULU
            Madde 186 - Noter odası genel kurulu odaya kayıtlı noterlerden ibarettir.

            Genel kurul her sene Mayıs ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı ile gündemi, en az bir ay önce üyelere noter odası başkanı tarafından bildirilir.

            Genel kurul, Adalet Bakanlığının veya odaya kayıtlı noterlerden beşte birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Şu kadar ki, toplantı isteminde bulunan noterlerin sayısı ikiden aşağı olamaz.

            Yönetim kurulu da gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

            176 ncı maddenin son fıkrası hükmü oda genel kurulu hakkında da uygulanır.

            NOTER ODASI GENEL KURUL TOPLANTISI
            Madde 187 - Toplantının yapılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması lazımdır. Toplantı günü çoğunluk olmazsa ertesi günü mevcut üyeler ile toplantı yapılır.

            Toplantıya katılmamış olan bir noter, gündeme göre oyunu kapalı zarf içinde taahhütlü olarak posta ile gönderebilir. Kararların alınmasında bu oylar da nazara alınır. Ancak, oylama tamamlanmadan genel kurul başkanlık divanına intikal etmemiş olan mektuplar oylamada hesaba katılmaz.

            Gündem dışında başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve 188 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üyelerin tekliflerinin görüşülebilmesi için odaya kayıtlı üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması lazımdır.

            Genel kurul başkanlık divanı, bir başkan ve iki katipten teşekkül eder. Şu kadar ki, üye sayısı (10) dan az olan odaların genel kurulunda, başkanlık divanı bir başkan ve bir katipten kurulur.

            177 nci maddenin son fıkrası hükmü, bu maddenin ikinci fıkrası gereğince verilen oylar da nazara alınarak, noter odası genel kurulu hakkında da uygulanır.

            NOTER ODASI GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 188 - Noter odası genel kurulunun görevleri şunlardır:

            1. Noter odası yönetim kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek ve çalışmasını onaylamadığı takdirde yeniden seçim yapmak,

            2. Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek ve onaylamak,

            3. Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanılarak veya üyelerin teklifi üzerine görüşülüp karara bağlamak,

            4. Oda yönetim kurulunu seçmek,

            5. Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.

            TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNİN GELİRLERİ
            Madde 189 - Türkiye Noterler Birliğinin gelirleri şunlardır:

            1. Her üyenin vereceği giriş parası,

            2. Aylık gayrisafi gelirin % 1 inden aşağı olmamak üzere ödenecek aidat,

            3. Bağış,

            4. Boşalan noterliklerden elde edilen gelir.

            5. Noterlerin geçici olarak işten çıkarma cezası almaları halinde 34 üncü madde uyarınca elde edilecek gelir,

            6. 117 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca gönderilecek paralar,

            7. Noter emanet paralarının faizleri ile bu paralarla ilgili sair gelirler,

            8. 120 nci madde uyarınca ödenecek zamlar,

            9. 126, 146 ve 148 inci maddelerin (C) bentleri uyarınca tahsil edilecek paralar,

            10. Birlik neşriyatının ve taşınmaz mallarının getireceği gelir,

            11. Türkiye Noterler Birliğinin bu kanun hükümleri uyarınca girişeceği işlerden sağlanacak diğer gelirler.
 

           TEBLİĞ USULÜ
           Madde 190 - Türkiye Noterler Birliği ve odaların tebliğatı, Tebliğat Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

ONDÖRDÜNCÜ KISIM
YABANCI MEMLEKETLERDE NOTERLİK İŞLERİ

            YETKİLİ MERCİ
            Madde 191 - Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür.

            DAİRE
            Madde 192 - Yabancı memleketlerde noterlik görevi bu kanunun noterlik işlemlerine ilişkin hükümleri uyarınca konsolosluk binası içinde görülür.

            UYGULANMIYACAK HÜKÜMLER
            Madde 193 - Bu kanunun 41, 51, 53, 54, 55, 60, 61, 68, ila 70, 72 ila 76, 78 ila 108, 113 ila 116 ncı maddeleri ile ondördüncü kısımdaki maddeler dışında kalan hükümler, konsoloslar hakkında uygulanmaz.

            NOTER ÜCRETİNİN ALINMAMASI
            Madde 194 - Yabancı memleketlerde noterlik görevi yapanlar noter ücreti alamazlar.

            İMZA VE MÜHÜR ONAYLANMASI
            Madde 195 - Yabancı memleketlerde usulü uyarınca yapılan noterlik işlemlerinin altındaki o memleketin yetkili merciinin imza ve mühürü, konsolos tarafından onanır. Özel kanun hükümleri saklıdır.

ONBEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            GÖREVE SON VERME
            Madde 196 -  Noterin, 7 nci maddenin ikinci bendi ayrık olmak üzere, bu maddede yazılı yetenek ve şartlardan birini kaybetmiş olması veya iki yıl içinde üçten az olmak olmamak üzere yapılan bütün teftişlerde yahut dört yıl içinde yapılan teftişlerden dördünde, meslekte yeterli olmadığının tespit edilmesi halinde, Adalet Bakanlığınca görevine son verilir. Ancak dört yıl içinde yapılan diğer teftişlerde meslekte yeterli olduğu kanaati de belirtilmiş bulunursa, noterin görevine son verilmesi için, Bakanlıkça yaptırılacak yeni bir teftişte adalet müfettişinin, noterin meslekte yeterli olmadığı kesin kanısına varması gereklidir.

            NOTERLERE AİT HÜKÜMLERİN UYGULANMASI
            Madde 197 - Noterlere ait hükümler, aşağıdaki hususlar ve kanundaki diğer ayrıcalıklar saklı kalmak üzere, bu kanun uyarınca görevlendirilen noter vekilleri ile geçici yetkili noter yardımcıları hakkında da uygulanır.

            Noterlere vekalet eden adalet memurları ile geçici noter yardımcıları hakkında noterlik görevlerinden dolayı verilen meslekten çıkarma cezası, bunların esas görevlerinden de çıkarılmalarını gerektirir.

            Notere vekalet eden noter stajiyeri hakkında 146 ncı ve noter katibi hakkında 148 inci maddede yazılı disiplin cezaları uygulanır.

            Noter vekilleri, normal noterlik işlemlerinin görülmesi dışında, noterin yazılı muvafakati alınmadıkça noterliğin durumuna ve noterin mamelekine tesir edecek şekilde bir tasarrufta bulunamazlar.

            Bu kanunun noterlerin atanması, Türkiye Noterler Birliği, topluluk sigortası hastalık ve izne ilişkin hükümleri adalet memurlarından tayin edilen noter vekilleri ile geçici yetkili noter yardımcıları hakkında uygulanmaz.

            YÖNETMELİK
            Madde 198 - Noterlik Kanununun uygulanması hususlarını gösteren yönetmelik ile aşağıdaki hususlar düzenlenir:

            1. Noterlik dairesinin yerinin tespiti ve değiştirilmesi,

            2. Noterlik dairesinin iç düzeni,

            3. Noterlik dairesinin çalışma şekli,

            4. Tutulacak defterler,

            5. Evrak belge ve defterlerin korunması,

            6. Noterlikte kullanılacak mühürün şekli ve kullanma tarzı,

            7. Noterlik stajının şekli,

            8. Stajiyerlerin görevleri,

            9. Stajiyer defteri ve defterlerden kaydın silinmesi,

            10. Stajiyere, başkatibe ve katiplere imza yetkisinin ne şekilde verileceği

            11. Noterlik teminatının yatırılacağı bankalar,

            12. Katip ve hizmetlilerin görevleri,

            13. Noterler ortak cari hesabı ile bu hesaptaki gider ve gelirlerin dağıtımı,

            14. Noterlerin teftişlerinin ne suretle yapılacağı, raporda ve hal kağıdında nelerin bulunacağı, Cumhuriyet savcıları tarafından düzenlenen raporların Adalet Bakanlığına gönderilmesi gereken süre,

            15. Noter ve katiplerine  borç para verilmesi,

            16. Kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan veya kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için yönetmelikte düzenlenmesi gereken diğer hususlar.

            İMZA VE MÜHÜR ONAYLANMASI
            Madde 199 - Türkiye'de usulüne uygun olarak yapılan ve yabancı bir memlekette kullanılacak olan işlemin altındaki noterin imza ve mühürünü, noterliğin bulunduğu yer valiliği onaylar.

            İŞLEMLERİN FORMÜLLERİ
            Madde 200 - Noterlik işlemlerinin formülleri noter odalarının ve Maliye Bakanlığının mütalaası alınarak Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Adalet Bakanlığınca onaylandıktan sonra Türkiye Noterler Birliğince bütün noterliklere dağıtılır.

            Birinci fıkraya göre hazırlanan formüller tasdik tarihinden itibaren dört yıl süre ile geçerli olup, bu sürenin sonunda, aynı süre ile yürürlükte kalması veya değiştirilmesi, Birlik Kongresinin süre bitiminden önceki son toplantısında kararlaştırılır.

            TOPLULUK SİGORTASINA GİRMEK ZORUNLULUĞU
            Madde 201 - 202 nci maddenin kapsamı dışında kalan noterlerin topluluk sigortasına girmeleri zorunludur. Ancak, bu zorunluluk (Malül-lük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bakımından olup (İş kazaları ve meslek hastalıkları), (hastalık) ve (Analık) sigortalarına girmek noterin isteğine bağlıdır.

            Topluluk sigortasına tabi olan noterler hakkında, bu kanundaki özel hükümlere aykırı olmamak kaydiyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5 Ocak 1961 gün ve 228 sayılı Kanun ve bu kanunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.

            TOPLULUK SİGORTASINA GİREMİYEN NOTERLER
            Madde 202 - Bu kanunun geçici 15 inci maddesi ve 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık kanununun geçici 2 nci maddesi hükümlerinden faydalananlar ile T. C. Emekli Sandığından emeklilik veya malüllük aylığı almakta olan yahut 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malüllük sigortasından yahut aynı kanunun geçici 20 nci maddesindeki şartlara uygun olarak faaliyette bulunan sandıklardan faydalanmış bulunan noterler topluluk sigortasına giremezler.

            TİP SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
            Madde 203 - Noter odalariyle Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden tip sözleşme, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılan görüşmelerle tespit edilir. Tip sözleşmenin değiştirilmesi de aynı usule tabidir.

            Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan odalar da, kuruluşlarını takibeden bir ay içinde tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Yeni kurulan odaya kayıtlı noterler, evvelce bağlı bulundukları odada iken girdikleri topluluk sigortası ile kazandıkları haklar saklı kalmak üzere, yeni girdikleri odanın topluluk sigortasına girerler.

           PRİM BORCUNU VE NOTER AİDATINI ÖDEMEMENİN SONUCU
           Madde 204 - Topluluk sigortası primlerini, topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda ödemiyen notere, birikmiş prim borcunu sözleşmedeki şartlar dairesinde ödeyinceye kadar işten el çektirilir.

            Noter odası başkanı, prim borcunu süresi içinde ödemiyen noterin adını derhal Adalet Bakanlığına bildirir.

            Topluluk sigortası primini ödememenin sonucu, prim borçlusu noterin şahsına munhasır olup, bu sonucun aynı topluluk sigortasına katılmış olan diğer noterlere veya noter odasına sirayeti hakkında bir hüküm sözleşmeye konulamaz.

            EMEKLİLİĞE TABİ GÖREVDEN ÖNCEKİ NOTERLİĞİN KIDEME SAYILMASI
            Madde 205 - Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden bir noter emekliliğe tabi bir görev veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalılığına esas alınan noterlik süresinin üçte ikisi kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve görev veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yükseltilir.

            MESLEK DEĞİŞTİRME
            Madde 206 - Bu kanun veya Avukatlık Kanununa göre topluluk sigortasına tabi bulunan kimselerin, kendilerine ihtiyarlık sigortası aylığı bağlanmadan Noterlik veya Avukatlık mesleklerinin birinden ayrılıp diğerine geçmeleri halinde, yeni girdikleri meslekteki sigortalılıkları, ayrıldıkları meslekte geçen sigortalılıklarının devamı sayılır. Şu kadar ki, ilgili yeni mesleke irdiği tarihten itibaren, o mesleke ait topluluk sigortası sözleşmesi hükümlerine tabi olur.

            Yukarıki fıkra hükmü, bu kanunun geçici 14 üncü maddesi veya Avukatlık Kanununun geçici 1 inci maddesinden faydalanabilecek durumda olup bu maddelerdeki en az sigortalılık süresini ve prim ödeme yükümlülüğünü tamamlıyamadan meslek değiştirenler hakkında da uygulanır.

            HARÇLAR KANUNUNUN DEĞİŞEN MaddeSİ
            Madde 207 - 2 Temmuz 1964 gün ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

            KONSOLOSLARCA YAPILACAK NOTER İŞLEMLERİ
            Madde 72 - Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde, bu kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER
            Madde 208 - Bu kanunun geçici maddelerindeki intikal hükümleri saklı kalmak üzere 3456 sayılı Noterlik Kanunu ile onun değiştiren kanunlar ve 2 Temmuz 1964 gün, 492 sayılı Harçlar Kanununun 48 ve 51 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

           GEÇİCİ MADDELER
           Geçici Madde 1 - Bu kanunun 3 üncü maddesi hükmü, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu faaliyete başladıktan sonra uygulanır.

            Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde, Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaasının alınmasına dair hükmü uygulamaksızın, 4 üncü madde uyarınca noterlikleri sınıflandırarak keyfiyeti ilan eder.

            Bu sınıflandırma, Türkiye Noterler Birliğinin kurulmasını takibeden bir yıl içinde yapılacak ikinci sınıflandırmaya kadar geçerlidir.

            Geçici Madde 3 - Mülga 3456 sayılı Noterlik kanununun 9 uncu maddesi gereğince atanmış olup, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan noter yardımcıları, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren (Noter) sıfatını kazanırlar ve bu kanunun noterler hakkındaki bütün hak ve yükümlülüklerine tabidirler.

            Şu kadar ki, bu kimselerin yukarı sınıftaki bir noterliğe atanmaları, 7 nci maddenin (3) numaralı bendindeki niteliğe sahip başka bir isteklinin bulunmaması halinde mümkündür.

            Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce noterlik veya noter yardımcılığı ehliyetnamesi almış olup da tayin işlemleri sonuçlanmamış olanlar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca tayin olunurlar. Ancak, bu gibilerin ehliyetnamelerinin, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince hükümden düşmemiş olması gereklidir.

            Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tayin olunmamış bulunanlar ise, 18 inci maddedeki Bakanlıkta tutulacak noterlik belgesine sahip olanlar defterine kaydedilir ve 24 üncü madde uyarınca ilan üzerine atamaları yapılır.

            Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, noter yardımcılığı görevinde bulunmuş olanlar da, geçici 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerdeki esaslar dahilinde, bu kanunun sağladığı sosyal güvenlik haklarından yararlanırlar.

            Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli olarak bir noterlikte çalışmakta olan noter memurları, bu kanunun 44 üncü maddesindeki niteliklere sahip olmasalar dahi, noterlik personeli olarak görevlerine devam ederler.

            Şu kadar ki, bunlardan, bu kanunun yürürlük tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılanların tekrar noterlik personelliği görevine alınabilmeleri 44 üncü maddedeki nitelikleri kazanmış olmalarına bağlıdır.

            Birinci fıkrada gösterilenlerin noterle yaptıkları hizmet sözleşmeleri, 166 ncı maddenin 11 inci bendi gereğince hazırlanacak tek tip sözleşme örneğinin ilgili noter odasına gelişi tarihinden itibaren altı ay içinde, bu kanun hükümlerine uygun şekilde yeniden düzenlenir. Bu fıkra hükmünü yerine getirmiyen noterler hakkında 45 inci maddenin 6 ncı fıkrası uygulanır.

            Geçici Madde 5 - 112 nci maddede gösterilen tarife, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun faaliyete başladığı tarihi izliyen altı ay içinde yürürlüğe konur

            Birinci fıkrada gösterilen tarife hazırlanıncaya kadar, mülga 3456 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan son tarife ve 02.07.1964 gün, 492 sayılı Harçlar Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

            Geçici Madde 6 - 198 inci maddede gösterilen Yönetmelik, Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanıp, Adalet Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe konur.

            Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun hükümlerine ve Bakanlık genelgelerinde tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır.

            Geçici Madde 7 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Adalet Bakanlığınca yapılacak tebliğ üzerine, Türkiye Noterler Birliği kurulur.

            Adalet Bakanlığı tebliğinde, noter odalarının kurulacağı ve Birlik Kongresinin ilk toplantısına gönderilecek delegelerin seçileceği tarih ve kongrenin toplantı yeri ile tarihi ve lüzumlu diğer hususlar gösterilir.

            Türkiye Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin tebliğ, ilan, kırtasiye ve baskı giderleri ile ilk kongrenin toplanacağı salon kirası gibi giderlerin tamamı Noter Yardım Sandığı ihtiyat akçasından ve Noter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümlerine göre ödenir. Bu giderler Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay vizesine tabi değildir.

            Geçici Madde 8 - Bu kanunla Türkiye Noterler Birliğine verilmiş olan görevlerden mülga 3456 sayılı Noterlik Kanunu gereğince Adalet Bakanlığı ve sair merci ve kurullar tarafından görülenler, yetkili birlik organları göreve başlayıncaya kadar mülga kanundaki hükümlere göre yetkili merci ve kurullarca görülmeye devam olunur. Şu kadar ki, Türkiye Noterler Birliğinin ilgili organı göreve başladığı anda henüz tamamlanmamış bulunan işlemler de mülga kanun hükümlerine göre tamamlanır.

            Geçici Madde 9 - Bu kanunun onuncu kısım hükümleri Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı tarihten itibaren uygulanır.

            109 uncu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen tespit ve ilan ile 110 uncu maddedeki avansın tespit ve yatırılması işi, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı tarihi izliyen aybaşından itibaren bir ay içinde tamamlanır ve bu görevlendirme o takvim yılının sonuna kadar devam eder.

            Geçici Madde 10 - Mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun Noter Yardım Sandığı ile ilgili sekizinci babında yer alan 83 ila 88 inci maddeleriyle, aynı kanunun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanan Noter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümleri, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı tarihe kadar yürürlükte kalır. Şu kadar ki, bu kanunun 33, 34, 117 nci maddeleri gereğince Türkiye Noterler Birliğine gönderilecek paralar, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun göreve başladığı tarihe kadar Noter Yardım Sandığı ihtiyat akçesine gelir kaydolunur.

            Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Noter Yardım Sandığına yazılı olarak başvurmaları ve havale giderleri kendilerine ait olmak şartiyle, noter ve noter yardımcılarına, geçici 12 nci madde uyarınca tahakkuk edecek alacaklarına mahsuben Noter Yardım Sandığının kesinleşmiş son bilançosuna göre, Sandıktan alacaklı oldukları miktarın % 50 si oranında bir ödeme yapılır. Ödemenin usulü 3456 sayılı Noterlik Kanununun 83 ila 88 inci maddeleri ile Noter Yardım Sandığı Tüzüğü hükümlerine tabidir. Ancak, Noter Yardım Sandığı Yönetim Kurulu, Sandık Tüzüğündeki usule göre Adalet Bakanı tarafından atanacak Ankara'nın en kıdemli iki noterinin de ilavesi ile beş kişiden kurulur.

            Geçici Madde 11 - Adalet Bakanlığı, geçici 10 uncu maddenin birinci fıkrasındaki intikal süresinin son bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde, Noter Yardım Sandığının pasif ve aktifini ve özellikle mevcuda göre noter ve noter yardımcılarının sandık hisseleriyle aidat paraları, noter memurları hesabı, ihtiyat akçesi ve malullük fonunu gösteren bir kesin hesabı sandık mühasebecisine hazırlatarak. Bakanlık Teftiş Kurulunun denetiminden sonra onaylar ve sandığın bu kesin hesaba göre tespit edilecek pasif ve aktifi, Bakanlıkça onaylı bir listeye bağlı sandık evrak ve defterleri ve demirbaş eşyası ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine devredilir.

            Yukarıki fıkrada gösterilen bir aylık süre içinde, Sandık bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu süre içinde sandıktan alacağı doğanların istihkakı, devri takiben Türkiye Noterler Birliği tarafından ödenir.

            Geçici Madde 12 - Noter ve noter yardımcılarının geçici 11 inci maddede gösterilen Kesinhesaba göre, Türkiye Noterler Birliğine devredilen hisse ve aidat paralarının, kendilerine ne şekilde ödeneceği Türkiye Noterler Birliği Kongresinin, geçici 11 inci maddeye göre sandık mevcudunun Birliğe devrini izliyen bir ay içinde yapacağı olağanüstü toplantıda kararlaştırılır.

            Geçici Madde 13 - Bu kanunun yürürlük tarihinde noterlikte görevli bulunan noter memurlarının geçici 11 inci maddede gösterilen devir tarihine kadarki hizmeti üzerinden, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununun 70 ve 85 inci maddeleri ile mülga Noter Yardım Sandığı Tüzüğünün 18 ve 19 uncu maddeleri uyarınca hesaplanacak tazminatı, sözü geçen 70 inci maddedeki beş yıllık en az hizmet süresi şartı aranmaksızın, mülga kanun maddelerine göre hak sahibi olanlara Türkiye Noterler Birliğince sandık mevcudunun devralınmasından sonra ödenir.

            Bu kimselerin hizmet yıllarının hesabında, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanununa göre Noter Yardım Sandığından tazminat aldıkları eski hizmetleri nazara alınmaz.

            Geçici Madde 14 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi gereğince noter odaları ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme, bu kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca Türkiye Noterler Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takibeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak görüşmelerle tespit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından bir hafta içinde bütün noter odalarına gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan noterlerin bağlı bulundukları noter odaları, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak üzere tip sözleşmenin noter odasına gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, noter odasının başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur.

            A) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden, 55 yaşını doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve;

            a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki on yıl içinde en az 2.000 gün noter veya baro levhasında kayıtlı avukat olduklarını belgelendiren,

            b) Sigortalılık süresince her yıl en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,

            c) En az beş yıl sigortalı bulunan noterlere, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.

            (a) Bendinde sözü geçen noterlik süresi Adalet Bakanlığından, avukatlık süresi ise ilgili barolardan, noterin sigortalılığının başladığı tarihten itibaren en az iki yıl içinde alınarak Sosyal Sigortalar Kurumunca verilecek belgelerle tespit edilir.

            Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı noterlerin ilgili baro yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan istemek hakları saklıdır.

            Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edildiği takdirde gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden uğrayacağı zararları yüzde elli fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen kuruma ödemekle yükümlüdür.

            Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması yapılır.

            B) Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan noterlerden 50 yaşını doldurup, erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinde yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyanlara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.

            Geçici Madde 15 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığındaki emekliliğe esas teşkil eden hizmetleri toplamı en az 15 yıl olanlardan;

            A) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olan noterler, kendilerine emeklilik veya malullük aylığı bağlanmamış olmak şartiyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen noterlik ve fiili avukatlık sürelerinin tamamını veya bu sürelerin emekliliğe esas olan eski hizmetlerinin süresi ile birlikte 25 yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler.

            Noterlik ve fiili avukatlık sürelerinin tamamını borçlananlardan aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirmek istemiyenlere ve noterlik ve fiili avukatlık hizmetlerinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet sürelerini 25 yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre emekli aylığı bağlanır.

            B) Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya daha sonra her ne sebeple olursa olsun ayrılarak noterliğe atananlar, toplam süre 30 yılı geçmemek üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler.

            (A) bendine göre borçlanabilmek için ilgilinin, bağlı bulunduğu noter odasının topluluk sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay içinde noter odası aracılığı ile T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurması zorunludur. Borçlanılacak miktar, ilgilinin T.C. Emekli Sandığına evvelce kesenek ödediği memuriyet veya hizmetteki son kıdeminden itibaren o memuriyet veya hizmetin en az yükselme süresi nazara alınarak 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş sayılmak suretiyle, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki noterlik ve fiili avukatlık süreleri için ödenmesi gereken keseneklerin (kurum hissesi dahil) tamamıdır. Ancak, kesenekler ve kurum hissesi ait oldukları geçmiş yıllarda yürürlükte bulunan T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır.

            Borçlanılan süre ile T.C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri toplamı 30 yılı geçemez. Noterlik süresinin bu miktarı aşan kısmı için borçlanmak mümkün değildir.

            Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, T.C. Emekli Sandığı tarafından yapılacak tebligat üzerine en geç bir ay içinde toptan veya 10 yıl içinde 10 eşit taksitle ödenir. T.C. Emekli Sandığına tabi eski memuriyet ve hizmetlerinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar, bunun tamamını kanuni faizi ile birlikte, borçlanılan miktarın tamamının veya ilk taksidinin ödenmesi süresi içinde sandığa iade ile yükümlüdürler, kesenekleri süresi içinde iade etmiyenlerin bu madde hükümlerinden faydalanmaları mümkün değildir.

            Borçlanan kimseler emekliye esas olan eski memuriyet veya hizmet sürelerine, borçlandıkları sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden ve borçlandıkları miktarın tamamını ödedikleri tarihten itibaren emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığına hak kazanabilmek için toplam sürenin 25 yıl olması yeterlidir.

            Taksitle ödemede, borcun tamamını ödiyemeden ölen veya 5434 sayılı Kanuna göre malul olan noterlere veya hak sahibi mirascılarına ölüm veya mamulliyeti takibeden ay başından itibaren malullük yahut dul ve yetim aylığı bağlanır. Şu kadarki, ödenmemiş yıllık taksitlerin her biri 12 eşit parçaya bölünerek o yılın malullük veya dul ve yetim aylıklarından kesilir ve artan miktar hak sahiplerine ödenir.

            Taksitle ödemede, bir taksidi zamanında ödemiyen ve T.C. Emekli Sandığınca yapılan tebligat üzerine bir ay içinde borcunu yerine getirmiyenlerin borçlanma durumlarına son verilir ve ödedikleri miktara tekabül eden sürenin eski memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

            Yukarıki fıkralar gereğince kendilerine veya hak sahibi mirascılarına emekli, malullük veya dul ve yetim aylığı bağlananlara, borçlanmadan önceki fiili memuriyet veya hizmetlerinin tutarı üzerinden emekliliğe tabi memuriyet veya hizmetten son defa ayrıldıkları kurumlarca ikramiye ödenir.

            (B) bendinden faydalanabilmek için, ilgilinin noterliğe atandığının kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde T. C. Emekli Sandığına dilekçe ile başvurması ve kendisine emekli aylığı bağlanmamış veya kesenekleri iade dilmemiş olması gereklidir. (A) bendinin ikinci fıkrası delaletiyle (B) bendinden faydalananlar için bu süre borçlanma taleplerinin kabul edildiğinin Sandıkça kendilerine tebliği tarihinden itibaren başlar.

            (B) bendinden faydalanmak dileğiyle yapılan başvurmanın T. C. Emekli Sandığınca kabul edildiğinin ilgiliye tebliğini takibeden ay başından itibaren Sandığa kesenek ödeme yükümlülüğü doğar. Kesenekler (kurum hissesi dahil) her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğruya veya T.C. Emekli Sandığının belirteceği bir banka aracılığı ile Sandığa ödenir.

            Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin T. C. Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki memuriyet veya hizmette son iktisabettiği kıdeminden başlamak üzere, o memuriyet veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir yükseliyormuşcasına yürütülecek maaş dereceleri üzerinden hesaplanır.

            (B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgileri devam edenlerin emekliliğe esas sürelerinin 30 yılı doldurduğu, Sandıkla ilgilerinin kesilmesini yazılı olarak istedikleri öldükleri, yahut 5434 sayılı Kanuna göre malul duruma girdikleri veya bu maddenin borçlanma hükümlerinde gösterildiği üzere sandık tarafından verilen bir aylık süre içinde ödememekte temerrüt ettikleri takdirde, bu durumların husule geldiği tarihi takibeden aybaşından itibaren sandıkla ilgileri kesilir ve toplam süreleri üzerinden kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına emekli, malullük veya dul ve yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere ödenecek ikramiye hakkında, borçlanma ile ilgili hükümler kıyasen uygulanır.

            Geçici 16 ncı madde uyarınca borçlandıkları süre ile emekliliğe esas hizmetleri tutarı 15 yıl veya daha fazla olanlar da bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalanabilirler.

            Bu madde hükmünden faydalananların (A) bendi uyarınca borçlandıkları veya (B) bendi uyarınca T. C. Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirdikleri sürelerin tamamı, emekliliğe tabi görevden son defa ayrıldıkları maaş veya ödenekteki kıdemlerine eklenmek suretiyle, bu görevin en az yükselme süresine göre 2 veya 3 yılda bir terfi etmiş veya ediyormuşcasına intibakları yapılır.

            Geçici Madde 16 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte T. C. Emekli Sandığına tabi bir görev veya hizmette bulunanların emeklilik keseneği ödedikleri görev veya hizmetten önce noterlikte geçirdikleri sürelerin evvelce başka kanunlarla borçlandıkları süreler ile birlikte onbeş yılı geçmiyecek kısmı, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartiyle, emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. Şu kadar ki, bu kimselerin adlarına borç kaydedilecek miktar, borçlandırılan sürenin geçtiği tarihlerde kesilen kesenek ve karşılıklar oranına göre tespit olunur.

            Bu maddeye ve 23 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 3 ve 4 üncü maddelerine göre borçlanma istemlerinin birlikte yapılması halinde, borçlanılacak süre evvelce başka kanunlar uyarınca borçlanılan süreler ile birlikte 15 yılı geçemez.

            Yukarıki fıkra uyarınca borçlanılarak emekliliğe esas hizmetlere eklenen sürelerin üçte ikisi, ilgililerin halen bulundukları görevin veya hizmetin en az yükselme süresine göre 2 veya 3 yılda bir değerlendirilmek suretiyle intibakları yapılır ve böylece görev veya hizmet aylıklariyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.

            Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgilinin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde T. C. Emekli Sandığına yazı ile başvurması şarttır.

            Geçici Madde 17 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra ölen veya malul olan ve ölüm yahut maluliyet tarihinde tabi olduğu Sosyal Sigortalar Kanunu veya T. C. Emekli Sandığı hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanamıyan noter ve noter katiplerine yahut hak sahibi mirasçılarına, noterler için ölüm halinde 10.000, maluliyet halinde 7.500 lira, noter katipleri için ölüm halinde 5.000, maluliyet halinde 3.000 lira toptan ödeme Türkiye Noterler Birliği Bütçesinden yapılır. Ancak bu kanunun yürürlüğü tarihi itibariyle Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun faaliyete geçtiği tarih arasında vukubulacak ölüm ve maluliyet hallerinde doğan istihkaklar birlik yönetim kurulunun faaliyete geçmesinden sonra ödenir.

            Maluliyet durumunun belgelendirilmesi ve ölüm halinde kendilerine ödeme yapılacak şahıslar ile hisselerinin tespiti, ölen veya mahul olan kimsenin tabi bulunduğu sigorta kurumuna göre Sosyal Sigortalar Kanunu veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundaki esaslar uyarınca yapılır.

            Bu madde gereğince yapılacak ödemeler her türlü vergi ve harçtan muaftır.

            Geçici Madde 18 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Siyasal Bilgiler Okulu veya Fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden Hukuk Fakültesinde fark sınavı vermiş olanlar, bu kanunun uygulanmasında hukuk Fakültesi mezunu sayılırlar.

            Geçici Madde 19 - Bu kanunun 27 nci maddesi uyarınca yukarı sınıftan bir noterliğe atanmak isteğiyle başvuran noterlerden evvelce adalet müfettişleri tarafından 122 nci maddede yazılı esaslara uygun şekilde teftişe tabi tutulmamış bulunanların yukarı sınıfa atanma yeteneği olup olmadığı atamaya esas olmak üzere Bakanlıkça, adalet müfettişi marifetiyle tespit edilir. Adalet müfettişinin yukarı sınıfa atanma yeteneği konusunda müspet bir kanıya varabilmesi için, ilgili noter hakkında evvelce müfettiş tarafından düzenlenmiş bulunan hal kağıtlarının son ikisinde mesleki yeterliğinin en az orta derecede değerlendirilmiş olması gereklidir.

          Geçici Madde 20 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilan edilmeleri hususunda Bakanlık onayı alınmış bulunan açık veya boşalmış noterliklere atama, mülga 3456 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapılır.

            YÜRÜRLÜK MADDELERİ
            YÜRÜRLÜK TARİHİ
            Madde 209 - Bu kanun yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.

           YÜRÜTEN MAKAM
            Madde 210 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.