Emniyet ve Askeri Mevzuatı  
ASKERİ YARGITAY KANUNU

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ

            ASKERİ YARGITAY 
            Madde 1 - Askeri Yargıtay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer kanunlarla görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. 

            KURULUŞ 
            Madde 2 - Askeri Yargıtay; Başkanlık, Başsavcılık ve beş daire ile bu Kanunda gösterilen kurullar ve hizmet ünitelerinden teşekkül eder.  

            Askeri Yargıtay kadroloları Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir. 

            BAŞKANLIK 
            Madde 3 - Askeri Yargıtayda bir Başkan ile bu kanunda belli edilen ve ayrıca Başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve yokluğunda kendisine vekalet etmek üzere bir ikinci başkan bulunur. 

            BAŞSAVCILIK 
            Madde 4 - Askeri Yargıtay Başsavcılığı; bir başsavcı, başsavcı başyardımcısı ile yeteri kadar başsavcı yardımcılarından kurulur. 

            Başsavcının yokluğunda kendisine başsavcı başyardımcısı, onunda yokluğunda en kıdemli başsavcı yardımcısı vekalet eder. 

            DAİRELER 
            Madde 5 - Her dairede bir başkan ve yedi üye bulunur. Daireler bir başkan ve dört üyenin katılması ile toplanarak karar ve hüküm verirler. 

            Daire Başkanının bulunmadığı hallerde, o dairenin en kıdemli üyesi başkanlık görevini yapar. 

            DAİRELER KURULU 
            Madde 6 - Daireler Kurulu, Askeri Yargıtay Başkanının Başkanlığında, ikinci başkan, daire başkanları, kararına itiraz edilen veya direnilen daireden, bu kararın alınmasına katılmamış olanlardan bir ve diğer daireden ikişer üyenin katılması ile onüç kişiden kurulur. 

            Başkanın kurula katılmaması halinde ikinci başkan kurula başkanlık eder. Bu takdirde kararına itiraz edilen veya direnilen daireden bir üye kurula katılır. 

            GENEL KURUL 
            Madde 7 - Askeri Yargıtay Genel Kurulu; Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, daire başkanları ve üyelerin tamamından kurulur. 

            Genel Kurul üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır. 

            BAŞKANLAR KURULU 
            Madde 8 - Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu; Başkan, İkinci Başkan ve daire başkanlarından kurulur. 

            YÜKSEK  DİSİPLİN KURULU 
            Madde 9 - Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanlarından kurulur. 

            Kurulun yeter sayısı yedidir. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Kurula sevk edilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılmaması sonucu kurul üye sayısı dörtten az olursa, konu Genel Kurulda incelenir, Genel Kurulun kararı kesindir. 

            Kurulun yazı işlerini genel sekreter yürütür. 

            KALEMLER 
            Madde 10 - Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile her dairede birer kalem teşkilatı kurulur. 

            Her kalem teşkilatında bir başkatip ile yeteri kadar büro memuru bulunur. 

            İDARİ HİZMET KURULUŞLARI 
            Madde 11 - Askeri Yargıtay Başkanlığına bağlı bir Genel Sekreterlik ile daire müdürlüğü ve bunlara bağlı diğer hizmet üniteleri bulunur. 

            Bu hizmet ünitelerine verilecek personel, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında gösterilir. 

            SEÇİM 
            Madde 12 - Askeri Yargıtay üyeleri, en az albay rütbesinde birinci sınıf askeri hakimler arasından askeri Yargıtay Genel Kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yerin üç misli olarak gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

            Boş üyelik birden fazla ise; Askeri Yargıtay Genel Kurulu, boş üyeliklerin üç misli olarak adayları tespit eder. Boş üyelik adedince üyeleri Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından seçer. 

            ATANMA 
            Madde 13 - Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcı, İkinci Başkanı ve daire başkanları Askeri Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırlar. 

            Boşalan yerlere atanma en geç bir ay içinde yapılır. 

            ATANMA ŞEKLİ 
            Madde 14 - Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve daire başkanları ile Askeri Yargıtay üyeliğine seçilen askeri hakimlerin atanmaları Genelkurmay Başkanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın müşterek kararnamesi ile Cumhurbaşkanının onayına sunulur ve Resmi Gazete ile yayınlanır. 

            BAŞSAVCI YARDIMCILARININ ATANMALARI 
            Madde 15 - Başsavcı başyardımcısı, albay rütbesinde birinci sınıf askeri hakimlerden başsavcı tarafından gösterilecek üç aday arasından Milli Savunma Bakanınınca usulüne göre atanır. 

            Başsavcı yardımcılarının seçilmesinde de bu hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelik aranır ve genel atanma şartları da dikkate alınarak başsavcı tarafından boş yerlerin üç katı olarak gösterilen adaylar arasından Askeri Hakimler ve Askeri Savcılar Kanunu hükümlerine göre atanmalar yapılır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVLER VE İŞLEYİŞ

            GENEL GÖREV VE YETKİLER 
            Madde 16 - Askeri Yargıtayın genel görev ve yetkileri şunlardır: 

            1. Askeri mahkemelerden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararları son yargı yeri olarak inceleyip karara bağlamak, 

            2. Askeri yargıda kanun hükümlerinin ve hukuk kurallarının uygulanmasında birliği sağlamak, gerektiğinde kurulları arasında beliren içtihat uyuşmazlıklarını birleştirmek, 

            3. Askeri Yargıtay Başkanının, Başsavcısının, İkinci Başkanının, daire başkanlarının ve üyelerinin askeri yargıya tabi şahsi suçlarına ilişkin ceza davalarına ve kamu davası ile birlikte bu suçlardan doğan istirdat ve 
tazminat davalarına ilk ve son yargı yeri olarak bakmak. 

            ASKERİ YARGITAY BAŞKANININ GÖREVLERİ 
            Madde 17 - Başkanın görevleri şunlardır: 

            1. Askeri Yargıtayı temsil etmek, 

            2. Askeri Yargıtayın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak, dairelerin çalışma durumları hakkında gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek, 

            3. Askeri Yargıtay kurullarına başkanlık etmek, 

            4. Askeri Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri seçmek, 

            5. Askeri Yargıtay başkanları, Başsavcısı ve üyelerinin lüzumunda Yüksek Disiplin Kuruluna sevkleri için gerekli işlemleri yapmak, 

            6. Askeri Yargıtaya ait önemli geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya tetkik etmek üzere Askeri Yargıtay Üyelerini veya tetkik hakimlerini görevlendirmek, 

            7. Askeri Yargıtay memur ve idari görevlilerini denetlemek veya denetletmek, hizmetin gereklerine göre uygun göreceği yerlerde görevlendirmek, 

            8. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen işleri yapmak. 

            BAŞSAVCININ GÖREVLERİ 
            Madde 18 - Başsavcının görevleri şunlardır: 

            1. Askeri Yargıtay Başsavcılığını temsil etmek, 

            2. Askeri Yargıtay Başsavcılığının genel yönetim işlerini yürütmek, 

            3. İncelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askeri savcılar ile yardımcılarına not vermek, 

            4. Genel Kurul toplantılarına ve içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak, 

            5. Başsavcılığa bağlı kalem görevlilerini denetlemek veya denetletmek, 

            6. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

            DAİRELERİN GÖREVLERİ 
            Madde 19 - Dairelerin görevleri şunlardır: 

            1. Başkan tarafından daireye gönderilen dava dosyalarını inceleyip karara bağlamak, 

            2. İncelediği davaları hükme bağlayan askeri hakimler ve yardımcıları hakkında not vermek, 

            3. Kanunun öngördüğü hallerde ilk derece mahkemesi olarak hüküm vermek. 

            DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ 
            Madde 20 - Daire başkanlarının görevleri şunlardır: 

            1. Dairelerinde ahenkli, verimli ve düzenli bir çalışmanın gerçekleşmesini, işlerin çabuk ve iyi incelenip karara bağlanmasını, kararlardaki tutarsızlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli göreceği tedbirleri almak ve dava dosyalarını bu esaslar uyarınca üyelere vermek, 

            2. Dava dosyalarının tetkik ve görüşülmesi sonunda oyları toplamak ve kendisinin yazmayacağı kararların müsveddelerini yazacak üyeyi belli etmek, 

            3. Daireye bağlı kalem görevlilerini denetlemek. 

            ÜYELERİN GÖREVLERİ 
            Madde 21 - Üyelerin görevleri şunlardır: 

            1. Kendilerine verilen dava dosyalarını inceleyip, kurulda sözcülüğünü yapmak, 

            2. Bulundukları kurullarda görüşmelere katılmak ve oy vermek, 

            3. Görevlendirildikleri hallerde karar ve müsveddelerini yazmak. 

            DAİRELER KURULUNUN GÖREVLERİ 
            Madde 22 - Daireler kurulunun görevleri şunlardır: 

            1. Askeri mahkemelerden verilen direnme kararları ile Askeri Yargıtay dairelerinden çıkan kararlara karşı Başsavcılıkça yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak, 

            2. İncelediği davaları hükme bağlayan askeri hakim ve yardımcıları hakkında not vermek, 

            3. İlk derece mahkemesi olarak Askeri Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan kararların temyiz yolu ile incelenmesini yapmak. 

            GENEL KURUL GÖREVLERİ 
            Madde 23 - Genel Kurulun görevleri şunlardır: 

            1. Askeri Yargıtayda boşalan üyelikler için yapılacak seçimin zamanını ve seçilecek üye sayısını tespit etmek, 

            2. Askeri Yargıtay üye adaylarını seçmek, 

            3. Anayasa Mahkemesine, Askeri Yargıtaydan gösterilecek üye adaylarını özel kanununa göre seçmek, 

            4. Üye mevcudunun üçte birinin teklifi üzerine yetersizliğe karar vermek, 

            5. Askeri Yargıtayın kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Türkiye Cumhuriyet Anayasasının 149 uncu maddesine göre Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmasına karar vermek, 

            6. Askeri Yargıtayın çalışma esasları ile ilgili içtüzüğü yapmak ve değiştirmek, 

            7. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

            BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ 
            Madde 24 - Başkanlar kurulunun görevleri şunlardır: 

            1. Yeni seçilen üyelerin çalışacakları daireleri belli etmek ve zorunluluk halinde üyelerin dairelerini değiştirmek, 

            2. Askeri Yargıtay İçtüzüğünün uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları kesin olarak karara bağlamak, 

            3. Bir dairede birikmiş işleri çıkarmaya veya dairenin toplanma ve kararı için yeter üye sayısını sağlamak için geçici sebeplerle bir üyenin dairesini iki ayı geçmemek üzere değiştirmek, 

            4. Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin askeri yargıya tabi şahsi suçlardan dolayı yargılanmalarına Askeri Yargıtayın hangi dairesinde bakılacağını belli etmek, 

            5. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

            ADLİ ARA VERME İŞLERİ 
            Madde 25 - Barış zamanında genel adli ara verme Askeri Yargıtayda da aynen uygulanır. 

            Adli ara verme süresince tutuklu ve açıklı işler ile kanunlarda öncelikle bakılması öngörülen diğer işlere bakılır. 

            Bu dönemde nöbetçi kalacak daire veya daireler ile üyeler Genel Kurulca, Başsavcı yardımcıları ise Başsavcı tarafından tespit edilir. 

            ASKERİ YARGITAY İÇTÜZÜĞÜ 
            Madde 26 - Askeri Yargıtayın iç düzeni, çalışma usulleri, seçimlerin yönetimi, tutulacak defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kağıtlar, Genel Sekreterlik ve diğer idari hizmet üniteleri personelinin görev ve sorumlulukları bu Kanun hükümleri dairesinde düzenlenecek bir içtüzükle belirtilir. 

            Bu İçtüzük Resmi Gazete'de yayınlanır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMA USULÜ

            GENEL HÜKÜMLER 
            Madde 27 - Askeri Yargıtay daireleri ile diğer kurullarında ve Başsavcılığında, bu Kanun ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda ve diğer kanunlarda belirtilen yargılama usulleri uygulanır. 

            TOPLANTI VE TOPLANTI YETERLİĞİ 
            Madde 28 - Askeri Yargıtay daireleri ile diğer kurullları oylamaya katılacakların hepsinin hazır bulunması veya kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi ile toplanırlar. 

            Görüşmeler gizli olur, seçimler gizli oy ve açık sayım ile yapılır. 

            KARARLAR İÇİN OY YETERLİĞİ 
            Madde 29 - Askeri Yargıtay daireleri ile diğer kurullarda kararlar oy çokluğu ile verilir. Özel hükümler saklıdır. 

            Askeri Yargıtay Genel Kurulu ile Başkanlar Kurulunda ve Yüksek Disiplin Kurulunda oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları çoğunluk oyu sayılır. 

            İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI 
            Madde 30 - Askeri Yargıtayın bir dairesi hukuki bir meselede kendinin yerleşmiş bir içtihadından veya Daireler Kurulunun veya diğer bir dairenin yerleşmiş içtihadından ayrılmak isterse veya bir daire ile Daireler Kurulunun kararları arasında aykırılık bulunursa bu konudaki içtihatların birleştirilmesi Genel Kurulun içtihatları birleştirme toplantısında karara bağlanır. 

            Daireler Kurulu, kendisinin yerleşmiş bir içtihatından ayrılmak ister veya Daireler Kurulunun kararları arasında bir aykırılık bulunursa aynı şekilde işlem yapılır. 

            İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMEK 
            Madde 31 - Askeri Yargıtay Başkanı doğrudan  doğruya veya daire başkanlar veya başsavcısının gerekçeli bir yazı ile başvurması üzerine içtihatların birleştirilmesini Genel Kuruldan ister. 

            Diğer merci ve kişilerin gerekçeye dayanan yazılı başvurmaları halinde Askeri Yargıtay Başkanı içtihatları birleştirme yoluna gitmenin gerekip gerekmiyeceğinin tespiti için bu isteği kapsayan dilekçe veya yazıyıİçtihatları Birleştirme Kuruluna verir. İçtihatları Birleştirme Kurulunda,  bu şekildeki başvurmaların görüşülebilmesi için mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verilmesi gereklidir. 

            İçtihatları birleştirme kararlarının değiştirilmesi veya kaldırılması hakkında da yukardaki hükümler uygulanır. 

            İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARININ ETKİSİ 
            Madde 32 - İçtihatları birleştirme kararları benzer olaylarda Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ile daireleri ve askeri mahkemeler ile disiplin mahkemelerini bağlar. 

            Bu kararlar Resmi Gazete'de yayınlanır. 

            OYLARIN TOPLANMASI 
            Madde 33 - Askeri Yargıtay dairelerinde ve Daireler Kurulunda oylar evvela sözcü üye ve bundan sonra en kıdemsiz üyeden başlanılmak üzere kıdem sırasına göre toplanır. İçtihatları Birleştirme Kurulunda ise oy en kıdemsiz üyeden başlanılmak suretiyle kıdem sırasına göre verilir. 

            Başkan her iki durumda da oyunu en sonra kullanır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLERİ

            YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN VERECEĞİ CEZALAR 
            Madde 34 - Yüksek Disiplin Kurulu; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin hakimlik ve askerlik vekar ve onuruna dokunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymayan davranışlarından dolayı haklarında disiplin kovuşturması yapar. 

            Disiplin kovuşturması sonunda eylemin ağırlığına göre; 

            a) Uyarma, 
            b) Kınama, 
            c) Görevden çekilmeye davet, 

            İşlemlerinden birini uygular. 

            Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yukarda yazılı eylemleri hakkında da 9 uncu maddenin son fıkrasında gösterilen kurul, 35 inci maddedeki usule göre kovuşturma yapar ve yukardaki işlemlerden birini uygular. 

            SORUŞTURMA USULÜ VE İTİRAZ 
            Madde 35 - Yukardaki maddede yazılı eylem ve tutumları her ne suretle olursa olsun haber alan başkan, konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder. 

            Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü takdirde içinden bir kişiyi soruşturma yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen üye askeri savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine sahiptir. Bu üye, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla Kurul Başkanına sunar. 

            Yüksek Disiplin Kurulu ilgili hakkında ya soruşturmanın genişletilmesine veya kovuşturmaya yer olmadığına veya 34 üncü maddede gösterilen cezalardan birinin uygulanmasına karar verir. 

            Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz edebilir. 

            Genel Kurulun kararları kesindir. 

            GÖREVDEN ÇEKİLMEYE DAVET CEZASININ SONUCU 
            Madde 36 - Görevden çekilmeye davet edilen ilgili, işlemin kesinleşmesinden itibaren izinli sayılır. Bir ay içinde emekliliğini istemediği veya istifa etmediği takdirde görevinden çekilmiş sayılarak hakkında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapılmak üzere durumu Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. 

            GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR 
            Madde 37 - Askeri Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin görevle ilgili suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan başkan, ilgililer hakkında soruşturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar vermek üzere konuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

            Askeri Yargıtay Başkanının görevle ilgili suçlarına ait ihbar ve şikayetler Milli Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir. 

            Genel Kurul önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için bir veya üç kişiyi görevlendirir. Bu üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmeksizin durumu bir raporla Başkanlığa bildirir. 

            Bu rapor üzerinde Genel Kurulda yapılacak görüşme sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği takdirde, kararın bir örneği ilgiliye, bir örneği de varsa şikayette bulunana tebliğ olunmak üzere Başkanlığa sunulur. 

            Bu karar kesindir. 

            Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre gerekli soruşturmayı yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Bu kurula, üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, askeri savcıların soruşturma yetkisine sahiptir. 

            Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul Başkanına arz eder. 

            Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası Askeri Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

            İmzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikayetler işleme konulmaz 

            ŞAHSİ SUÇLAR 
            Madde 38 - Askeri Yargıtay Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin askeri yargıya tabi şahsi suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan başkan, konuyu Genel Kurula intikal ettirir. 

            Askeri Yargıtay Başkanının askeri yargıya tabi şahsi suçlarına ait ihbar ve şikayetler Milli Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir. 

            Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel Kurul gizli oyla kendi arasından üç kişilik bir kurul seçer. 

            Kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. 

            Kurul askeri savcıların soruşturma yetkisine sahiptir. 

            Bu Kurul, yapılan ihbar ve şikayeti kovuşturmaya değer görmez veya yapılan soruşturmayı kamu davasının açılmasını haklı göstermeye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer olmadığına ve kanuni şartların mevcut olması halinde soruşturmanın geçici olarak tatiline karar verir. 

            Bu kararlar kesindir. 

            Kurulca dava açılmasına karar verildiği takdirde bu karar ve soruşturma dosyası Bakanlıkça Askeri Yargıtay Başsavcılığına gönderilir. 

            Askeri Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulunun belli edeceği Askeri Yargıtay Dairesine verir. 

            Bu daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan veya hükümde bulunan üyeler katılamaz. 

            Bu hallerde daire veya Daireler Kurulu toplanamazsa noksan üyeler diğer dairelerden tamamlanır. 

            Hükmü veren daire, Daireler Kurulu kararına karşı direnebilir. Direnme üzerine Daireler Kurulunca yeniden verilecek karara uyulması zorunludur. 

            Askeri Yargıtay Başsavcısı hakkındaki yargılamada Başsavcılık görevi 4 üncü maddede belli edilen kanuni vekili tarafından yapılır. 

            Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, daire başkanları ve üyelerinin genel yargıya tabi şahsi suçlarının kovuşturulmasına Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısının şahsi suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÖZLÜK İŞLERİ

            YÜKSELME 
            Madde 39 - Askeri Yargıtay Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve Daire Başkanları ile üyelerinin rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi ve sicil işlemleri 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda gösterilen eseslara göre yapılır. 

            EMEKLİLİK 
            Madde 40 - Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve Daire Başkanları ile üyelerinden kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle emekliye sevk edilecek veya Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilecek olanlar hakkında 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu hükümleri uygulanır. 

            YAŞ HADDİ 
            Madde 41 - Askeri Yargıtay Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve Daire Başkanları ile üyelerinin yaş hadleri 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununda gösterildiği gibidir. 

            EK GÖSTERGE 
            Madde 42 - Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyelerine Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısının aldıkları ek göstergeler, aylıkları ile birlikte verilir. 

            PROTOKOLDEKİ YER 
            Madde 43 - Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri askeri protokol şartlarına tabi olurlar. 

            KALDIRILAN HÜKÜMLER 
            Madde 44 - 4 Aralık 1962 tarih ve 127 sayılı Askeri Yargıtayın Kuruluşu Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

            GEÇİCİ HÜKÜMLER 
            Geçici Madde 1 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Askeri Yargıtayda Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve Daire Başkanı olarak görevli bulunanlar üye sayılarak rütbe ve kıdem sırasına göre yeniden atanmaları bir ay içinde tamamlanır. 

            Geçici Madde 2 - Bu Kanuna göre yapılması gerekli Askeri Yargıtay İçtüzüğü, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konur. 

            Bu İçtüzük yürürlüğe girinceye kadar 127 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş bulunan iç çalışma esaslarının uygulanmasına devam olunur. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 45 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 46 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.