Askeri ve Emniyet Mevzuatı
 
 
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 04/07/1972
KANUN NO : 1602
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/07/1972
RESMİ G. NO : 14251
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 11-3
DÜSTUR SAYFA : 2780
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
Madde  1 : ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ 
Madde  2 : TEŞKİLAT  
Madde  3 : ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ PERSONELİ  
Madde  4 : TEMİNAT  
Madde  5 : ORGANLAR  
Madde  6 : GENEL SEKRETERLİK VE KALEMLER
İKİNCİ BÖLÜM
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ, SEÇİMLERİ VE ATANMALARI
Madde  7 : ÜYELERİN NİTELİKLERİ  
Madde  8 : ÜYELERİN SEÇİMİ  
Madde  9 : ATANMA  
Madde 10 : GÖREV SÜRESİ  
Madde 11 : BAŞKANUNSÖZCÜSÜ BAŞKANUNYARDIMCISI VE KANUNSÖZCÜLERİNİN NİTELİKLERİ VE 
                  ATANMALARI  
Madde 12 : İDARE PERSONELİNİN NİTELİKLERİ VE ATANMALARI  
Madde 13 : BAŞKANLARA VE BAŞKANUNSÖZCÜSÜNE VEKALET
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLARIN KURULUŞU
Madde 14 : DAİRELER  
Madde 15 : ÜYELERİN DAİRELERE AYRILMALARI  
Madde 16 : DAİRELER KURULU  
Madde 17 : BAŞKANLAR KURULU  
Madde 18 : YÜKSEK DİSİPLİN KURULU  
Madde 19 : GENEL KURUL
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN VE ORGANLARININ GÖREVLERİ
Madde 20 : ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ  
Madde 21 : İDARİ UYUŞMAZLIKLAR VE DAVALAR  
Madde 22 : BİRİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ  
Madde 23 : İKİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ  
Madde 24 : ÜÇÜNCÜ DAİRENİN GÖREVLERİ  
Madde 25 : BİR KISIM İŞLERİN DİĞER DAİRELERE VERİLMESİ 
Madde 26 : DAİRELER KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 27 : BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 28 : YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ VE VERECEĞi DİSİPLİN CEZALARI 
Madde 29 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA USULÜ
Madde 30 : DİSİPLİN SORUTURMASI 
Madde 31 : GÖREVDEN ÇEKİLMEYE DAVET CEZASININ SONUCU 
Madde 32 : GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR 
Madde 33 : ASKERİ VE GENEL YARGIYA TABİ SUÇLAR
ALTINCI BÖLÜM
YARGILAMA USULLERİ
Madde 34 : MECBURİ İDARİ MÜRACAAT 
Madde 35 : İHTİYARI MÜRACAAT  
Madde 36 : İDARİ DAVALARIN AÇILMASI 
Madde 37 : DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ DİĞER YERLER 
Madde 38 : AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER 
Madde 39 : DİLEKÇELER ÜZERİNDEN UYGULANACAK İŞLEM 
Madde 40 : DAVA AÇMA SÜRESİ 
Madde 41 : GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA 
Madde 42 : İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI 
Madde 43 : DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI 
Madde 44 : DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME   
Madde 45 : İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARAR  
Madde 46 : TEBLİGAT VE CEVAP VERME 
Madde 47 : DAVA DOSYALARININ BAŞKANUNSÖZCÜLÜĞÜNE VERİLMESİ
Madde 48 : DURUŞMA
Madde 49 : DURUŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 50 : DURUŞMALI İŞLERDE KANUNSÖZCÜLERİNİN İSTEKLERİ
Madde 51 : DURUŞMALI İŞLERDE KARAR VERİLMESİ
Madde 52 : DOSYA DIŞINDA İNCELEME
Madde 53 : SONRADAN İBRAZ OLUNAN EVRAK VE BELGELER
Madde 54 : DOSYALARIN İNCELENMESİ
Madde 55 : TUTANAKLAR
Madde 56 : DANIŞTAY KANUNU VE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN TATBİK EDECEĞİ HALLER
Madde 57 : ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ÇEKİLMESİ VE REDDİ 
Madde 58 : DELİLLERİN TESPİTİ
Madde 59 : KARARLARDA BULUNACAK HUSUSLAR
Madde 60 : İLAMLAR
Madde 61 : TARAFLARIN KİŞİLİK VE NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Madde 62 : YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
Madde 63 : ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN KARARLARININ SONUÇLARI 
KANUN YOLLARI
Madde 64 : a) YARGILAMANIN İADESİ
Madde 65 : MUHAKEMENİN İADESİNDE SÜRE
Madde 66 : b) KARARIN DÜZELTİLMESİ 
Madde 67 : KANUN YOLLARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 68 : KANUN YOLLARINDA YARGILAMA USULÜ
Madde 69 : TAVZİH
Madde 70 : YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
Madde 71 : YARGILAMA MASRAFLARI
Madde 72 : YOL MASRAFLARI VE YEVMİYELER
YEDİNCİ BÖLÜM
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİMENSUPLARININ GÖREVLERİ VE HAKLARI
Madde 73 : ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 74 : ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ İKİNCİ BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 75 : DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ
Madde 76 : ÜYELERİN GÖREVLERİ
Madde 77 : GENEL SEKRETERLİĞİNİN GÖREVLERİ
Madde 78 : BAŞKANUNSÖZCÜNÜN GÖREVLERİ
Madde 79 : KANUNSÖZCÜLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 80 : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 81 : GÖREVİN SONA ERMESİ
Madde 82 : SAĞLIK BAKIMINDAN GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİ
Madde 83 : DAVA HAKKI
Madde 84 : İLMİ ARAŞTIRMA VE YAYINLARDA BULUNABİLME
Madde 85 : ÇALIŞMAYA ARA VERME
Madde 86 : SÜRELERİN BİTMESİ
Madde 87 : TASNİF VE YAYIN BÜROSU
Madde 88 : TEBLİĞ İŞLERİ VE ÜCRETLER
Madde 89 : YARGILAMA GİDERLERİ
Madde 90 : ÜYELİK HUKUKUNDAN VAZGEÇME
Madde 91 : İÇTÜZÜK
Madde 92 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : İLK KURULUŞ
Geçici Madde 2 : RAPORTÖR
Geçici Madde 3 : UYUŞMAZLIK
Geçici Madde 4 : ESKİ DAVALAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
Madde 93 : YÜRÜRLÜK
Madde 94 :