Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu  
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU

 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
 
            ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
            Madde 1 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir.

            TEŞKİLAT
            Madde 2 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

            ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ PERSONELİ
            Madde 3 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi personeli şunlardır:

            a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ,Daire Başkanları, üyeler ve Genel Sekreter;

            b) Başkanunsözcüsü Başyardımcısı ve kanun sözcüleri;

            c) Genel Sekreterlik ve Sekreterlik personeli;

            d) Daire Müdürlüğü, Tasnif ve Yayın Bürosu personeli;

            e) Kadroda gösterilen diğer personel.

            TEMİNAT
            Madde 4 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı, ikinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyeleri; Askeri Yüksek daire  Yüksek İdare Mahkemesi hakimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kendilerine sağladığı teminat altında hizmet görürler.

            ORGANLAR
            Madde 5 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin organları şunlardır:

            a) Daireler;
            b) Daireler Kurulu;
            c) Başkanlar Kurulu;
            d) Yüksek Disiplin Kurulu;
            e) Genel Kurul.

            GENEL SEKRETERLİK VE KALEMLER
            Madde 6 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun hakim sınıfından olan üyeleri arasından seçeceği bir üye Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel İdare Mahkemesi Genel Sekreterlik görevini yapar.

            Genel Sekreter, Başkana bağlıdır.

            Genel Sekreterliğe yeteri kadar yardımcı personel verilir. Ayrıca Başkanunsözcülüğünde, Daireler Kurulunda ve dairelerde yazı ve sair işlemleri yürütecek birer kalem teşkilatı kurulur.
 

İKİNCİ BÖLÜM
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ, SEÇİMLERİ VE ATANMALARI
 
            ÜYELERİN NİTELİKLERİ
            Madde 7 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Üyeleri; emsaline nazaran hizmetinin gerektirdiği üstün bilgi ve tecrübeye sahip;

            a) General, amiral ve albay rütbesindeki subaylarla,

            b) En az albay rütbesinde birinci sınıf Askeri hakimler,arasından seçilirler.

            ÜYELERİN SEÇİMİ
            Madde 8 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Askeri hakim sınıfından olan üyeleri, Genel Kurul tarafından üye tamsayının salt çoğunluğu ile her boş yer  için gösterilecek üç aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.

            Hakim sınıfından olmayan general ve amiraller ile albaylar Genel kurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç misli aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir.

            ATANMA
            Madde 9 - 8 inci Maddeye göre seçilen üyeler arasından, rütbe ve kıdem sırasına göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına, İkinci Başkanlığına, Başkanunsözcülüğüne ve üyeliklere, Milli Savunma Bakanı ve Başkanının imzalanacağı ve Cumhurbaşkanının onaylanacağı kararname ile atanma yapılır.

            Atanmalar Resmi Gazetede yayınlanır.

            Daire üyelerinin en kıdemleri o Daire Başkanlığı görevini yapar. 

            İkinci Başkan ile Başkanunsözcüsü Askeri hakim sınıfından olması şarttır. 

            GÖREV SÜRESİ
            Madde 10 - Askeri Yüksek İdare  Mahkemesinin Askeri hakim sınıfından olmayan üyelerinin görev süresi en az üç yıldır.

            BAŞKANUNSÖZCÜSÜ BAŞKANUNYARDIMCISI VE KANUNSÖZCÜLERİNİN NİTELİKLERİ VE ATANMALARI
            Madde 11 - Başkanunsözcüsü Başyardımcılığına ve Kanunsözcülüklerine genel atama şartları da dikkate alınarak bu hizmetin gereklerine uygun tecrübe ve nitelikleri haiz Askeri hakimler atanır.

            Bu maksatla Başkanunsözcüsü tarafından boş yerlerin üç katı olarak aday gösterilir.

            Bu görevde geçen süreler, hakimlik hizmetinden sayılır.

            İDARE PERSONELİNİN NİTELİKLERİ VE ATANMALARI
            Madde 12 - İdari hizmetlerle ilgili görevlerde çalıştırılacak personelin atanmaları, hizmet ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak özel kanunlarına göre yapılır.

            BAŞKANLARA VE BAŞKANUNSÖZCÜSÜNE VEKALET
            Madde 13 -  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığının boşalması, Başkanın izinli olması ve mazereti hallerinde ikinci Başkan; İkinci Başkan da yoksa, en kıdemli Daire Başkanı Başkana vekalet eder. 

            İkinci Başkanlığın boşalması veya İkinci Başkanın izinli olması veya mazereti hallerinde, kendisine üyelik sıfatını haiz en kıdemli Askeri hakim vekalet eder. 

            Aynı sebeplerle Daire Başkanlıklarına, o dairenin en kıdemli üyesi vekalet eder.

            Başkanunsözcüsüne, Baskanunsözcüsü Başyardımcısı; Başyardımcının da mazereti hallerinde Kanunsözcülerinden en kıdemlisi vekalet eder. Ancak bu sıfatla, Genel Kurul ve Yüksek Disiplin Kuruluna katılamaz. 

            Boşalan Başkan ve üyelikleri bir ay içinde 8 ve 9 uncu Maddeler gereğince seçim ve atamalar yapılır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLARIN KURULUŞU

            DAİRELER
            Madde 14 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üç daireye ayrılır. 

            Her daire, çoğunluk Askeri hakim sınıfından olmak üzere bir başkan ve 7 üyeden kurulur.

            Çoğunluk Askeri hakim sınıfından olmak üzere dairelerde görüsme sayısı beştir. Kararlar çoğunlukla verilir.

            ÜYELERİN DAİRELERE AYRILMALARI
            Madde 15 - Üyeler Başkanlar Kurulunun kararı ile dairelere ayrılırlar ve
hizmetin icaplarına göre, daireleri aynı suretle değiştirebilir.

            Dairelerde meydana gelecek noksanlar diğer dairelerden üye alınmak
suretiyle tamamlanır. Bu üyeler Başkanlar Kurulunun kararı ile önceden saptanır.

            DAİRELER KURULU
            Madde 16 - Daireler Kurulu, İkinci Başkanın Başkanlığında , her dairenin başkan ve üyeleri arasından, en kıdemli ikişer Askeri hakim ile Askeri hakim sınıfından olmayan en kıdemli birer üye olmak üzere 10 kişiden kurulur. 

            Üyelerden birinin özürü halinde kendi daire ve statüsünden en kıdemli üye Kurula katılır. 

            Daireler Kurulunda kararlar oy çokluğu ile verilir. 

            Olaylara eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. 

            BAŞKANLAR KURULU
            Madde 17 - Başkanlar Kurulu; Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanı ile İkinci Başkanı ve Daire Başkanlarından kurulur. Başkan,İkinci Başkan ve Daire Başkanlarından birinin katılmamaları halinde, vekilleri toplantılarında bulunur.

            Başkanunsözcülügünü ilgilendiren işler ile Kurulca lüzum görülen diğer işlerin görüşülmesinde, Başkanunsözcüsü veya katılamaması halinde vekili toplantılara katılır ve oy kullanır. 

            Kararlar oyçokluğu ile verilir. 

            Oylara eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır.

            YÜKSEK DİSİPLİN KURULU
            Madde 18 - Yüksek Disiplin Kurulu;Askeri, Yüksek İdare mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve daire başkanlarından kurulur.

            Kurulun toplanma yeter sayısı atıdır. Kararlar oy çokluğu ile verilir. Kurula sevk edilenler ile bunlardan daha kıdemsiz olan üyeler görüşmelere katılamaz. Kıdemsiz olanların katılmaması sonucu, kurul üye sayısı üçten az olursa, konu Genel Kurulda incelenir. Genel Kurulun kararları kesindir. 

            Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür. 

            GENEL KURUL
            Madde 19 - Genel Kurul; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü Daire Başkanları ve üyelerin tamamından kurulur. 

            Bu Kanunun 32 ve 33 üncü maddesi gereğince yapılan toplantılara, hakkında soruşturma açılma isteminde bulunan üye katılamaz.

            Genel Kurul üye tamsayısının beşte dördü ile toplanır.

            Kararlar oy çokluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır.

            Kurulun yazı işlerini Genel Sekreter yürütür.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN VE ORGANLARININ GÖREVLERİ

            ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREVLERİ
            Madde 20 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Türk Ulusu adına, asker kişileri ilgilendiren ve Askeri hizmete ilişkin idari eylem ve işlemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

            Bu kanunun uygulanmasında asker kişiden maksat; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan veya hizmetten ayrılmış olan subay, Askeri memur, astsubay Askeri öğrenci,  er ve erbaşlar, uzman çavuş, ve uzman jandarma çavuşları ile sivil memurlardır.

            İDARİ UYUŞMAZLIKLAR VE DAVALAR
            Madde 21 - Askeri kişilerle ilgili olan aşağıda yazılı idari uyuşmazlıklar ve davalar doğrudan doğruya ve kesin olarak Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde çözümlenir ve karara bağlanır.

            a) Yirminci maddede belirtilen asker kişileri ilgilendiren ve Askeri hizmete ilişkin idari eylem ve işlemlerden dolayı, yetki, sebep şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından bahisle menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılacak iptal davaları, aynı idari eylem ve işlemlerin haklarını ihlal etmesi halinde açılacak tam yargı davaları, ( Disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar hariç),

            b) Adalet mahkemeleri ile Askeri mahkemelerde görülmekte olan bir davada, bu dava ile ilgili, Askeri nitelikteki bir idari işlemin anlamı veya şümulünün tayini hususunda çıkacak uyuşmazlıkların halli için mahkeme kararı üzerine açılacak davalar.

            BİRİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
            Madde 22 - Birinci Daire; asker kişilerin atanma,yer değiştirme, nasıp, sicil, kademe ilerletilmesi, terfi, aylık ve yolluk ve kanunlardan doğan hak ve menfaatlerine ilişkin uyuşmazlıkları ve davaları çözümler.

            İKİNCİ DAİRENİN GÖREVLERİ
            Madde 23 - İkinci Daire; asker kişilerin emeklilik, maulliyet, istifa, hizmet yükümlülüğü, Askeri akademiler, Askeri öğrenci ve yedek subay işlemlerine ilişkin uyuşmazlık ve davaları çözümler.

            ÜÇÜNCÜ DAİRENİN GÖREVLERİ
            Madde 24 - Üçüncü Daire, a) Asker kişileri ilgilendiren ve Askeri hizmete ilişkin idari eylem ve işlemler nedeniyle açılacak tam yargı davalarına,

            b) Askeri hizmetin ifası dolasiyle Askeri görevin kural ve gereklerine uyulmadığı iddia edilerek üçüncü şahıslar tarafından asker kişiler aleyhine şahsi kusur isnadı ile açılacak tam yargı davalarına,

            c) Diğer dairelerin görevleri dışında kalan davalara bakar.

            BİR KISIM İŞLERİN DİĞER DAİRELERE VERİLMESİ
            Madde 25 - Dairelerin işlerinde, birbirine nazaran nispetsizlik görülürse, Başkanlar Kurulu kararı ile bir dairenin görevine giren işlerden, belirli konulara ilişkin olanlar diğer daireye verilebilir.

            Bu husustaki kararlar Aralık ayı başında verilir. Aynı ay içinde Resmi Gazete'de yayınlanır ve yeni takvim yılında uygulanır.

            DAİRELER KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 26 - Daireler Kurulu asker kişilerle ilgili aşağıda yazılı uyuşmazlıklara ve davalara bakar.

            a) Birden fazla dairenin görevine taallük eden davalar;

            b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin daireleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıkları;

            c) Bakanlar Kurulu Kararlarına karşı açılan davalar;

            d) Danıştay'dan alınan düşünceler üzerine uygulanan eylem ve işlemler hakkında açılan davalar;

            e) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının veya Başkanunsözcüsünün yahut dairelerin prensibe taallük eden hususlarda Daireler Kurulunda görüşülmesini uygun gördükleri davalar,

            (e) bendinde yazılı olan yetkinin Başkan tarafından kullanılması, davanın açılması sırasında; Başkanunsözcüsü  tarafından kullanılması, esas hakkında düşünce verilmeden önce olur.

            Bu yetkinin Başkanunsözcüsü tarafından kullanılması halinde, dava dosyası ilgili dairece ayrıca bir karar verilmesine mahal kalmaksızın Daireler Kuruluna tevdi olunur.

            BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 27 - Başkanlar Kurulu; bu kanunla görevli kılındığı işler ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının Kurulda görüşülmesi uygun gördüğü idari işler hakkında gereğine göre, karar verir veya düşüncesini bildirir.

            Başkanlar Kurulu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının daveti ile toplanır.

            YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ VE VERECEĞi DİSİPLİN CEZALARI
            Madde 28 - Yüksek Disiplin Kurulu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyelerinin hakimlik ve askerlik vekar ve onuruna dokunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev gereklerine uymıyan davranışlarından dolayı haklarında disiplin kovuşturması yapar ve eylemin ağırlığına göre;

            a)Uyarma,
            b) Kınama,
            c) Görevden çekilmeye davet,

            İşlemlerinden birini uygular.

            GENEL KURULUN GÖREVLERİ
            Madde 29 - Genel Kurul, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Görevleri şunlardır:

            a)Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Askeri hakim sınıfından olan üye adaylarını seçmek,

            b) Gerektiğinde uyuşmazlık mahkemesine üye seçmek,

            c) Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlanmak,

            d) Dairelerin veya Daireler Kurulunun kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli sayıldığı takdirde, Başkanunsözcüsünün düşüncesi alındıktan sonra işi incelemek ve gerektiğinde, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar vermek,

            İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Başkan, konu ile ilgili daire ve Başkanunsözcüsü tarafından istenebilir.

            İçtihatları birleştirme kararları gönderildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Resmi Gazete'de yayınlanır.

            Bu kararlara Askeri Yüksek İdare Mahkemesi organları ve idare uymak zorundadır.

            e) 91 inci maddede yazılı İçtüzüğü yapmak,

            f) Kanunlarda gösterilen diğer görevleri yapmak,

            g) 18 inci maddenin 2'nci fıkrasının dördüncü cümlesindeki görevi yerine getirmek.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
SORUŞTURMA USULÜ

            DİSİPLİN SORUTURMASI
            Madde 30-  Yirmi sekizinci maddede yazılı eylem ve tutumları haber alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, konuyu Yüksek Disiplin Kuruluna sevk eder.

            Yüksek Disiplin Kurulu lüzum gördüğü takdirde ilgiliden kıdemli bir üyesini soruşturma yapmakla görevlendirir. Görevlendirilen üye Askeri savcıların soruşturma ile ilgili yetkilerine sahiptir.

            Bu üye, ilgilinin savunmasını aldıktan sonra yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla Kurul Başkanına sunar.

            Yüksek Disiplin Kurulu, ilgili hakkında ya soruşturmanın genişletilmesine veya kovuşturmaya yer olmadığına veya 28 inci maddede yazılı disiplin cezalarından birinin uygulanmasına karar verir.

            Bu cezalara karşı ilgili, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Genel Kurula itiraz edebilir. Genel Kurul, kararı onamadığı takdirde, kararı ya kaldırır, ya değiştirir veya soruşturmanın genişletilmesi için dosyayı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderir.

            Genel Kurulun kararları kesindir.

            GÖREVDEN ÇEKİLMEYE DAVET CEZASININ SONUCU
            Madde 31- Görevden çekilmeye davet edilen:

            a) Askeri hakim sınıfından ise, işlemin kesinleşmesinden itibaren izinli sayılır. Bir ay içinde emekliliğini istemediği veya istifa etmediği takdirde görevinden çekilmiş sayılarak hakkında Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre gerekli işlem yapılmak üzere durumu Milli Savunma Bakanlığına bildirir.

            b) Askeri hakim sınıfından değil ise, işlemin kesinleşmesinden itibaren üyelik durumu kalkar. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile ilişiği kesilir, durumu Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgilinin bağlı  bulunduğu kuvvet komutanlığına derhal bildirilir.

            GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR
            Madde 32 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları, üyeleri ve genel sekreterin görevle ilgili suçlarını haber alan Başkan, ilgililer hakkında kovuşturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere konuyu, Genel Kurula intikal ettirir. (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının görevle ilgili suçlarına ait ihbar ve şikayetler, Milli Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir.)

            Genel Kurul, önce soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belli edilmesi için bir veya üç üyeyi görevlendirir.

            Üye veya üyeler incelemelerini yaptıktan sonra kanaatlerini belirtmeksizin durumu bir raporla Genel Kurul Başkanlığına bildirirler.

            Bu rapor üzerine Kurulda yapılacak görüşme sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği takdirde kararın bir örneğini ilgiliye, bir örneği de varsa şikayette bulunana tebliğ edilmek üzere Başkanlığa sunulur.

            Bu karar kesindir.

            Soruşturma açılmasına karar verildiği takdirde gerekli soruşturmayı, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununa göre yapmak üzere gizli oyla üç üye görevlendirilir. Bu kurula üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder. Kurul, Askeri savcıların yetkisine sahiptir.

            Soruşturma Kurulu, yaptığı soruşturma sonucunu bir raporla tespit ederek Genel Kurul Başkanına arz eder.

            Genel Kurul son soruşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı tarafından Yüce Divana sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

            İmzasız, adressiz veya takma adla yapılan ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

            ASKERİ VE GENEL YARGIYA TABİ SUÇLAR
            Madde 33 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanı,Başkanunsözcüsü, Daire Başkanları ve üyelerinin Askeri yargıya tabi suçlarını her ne suretle olursa olsun haber alan Başkan, konuyu Genel Kurula intikal ettirir.

            Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının Askeri yargıya tabi şahsi suçlarına ait ihbar ve şikayetler Milli Savunma Bakanı tarafından Genel Kurula intikal ettirilir.

            Soruşturmanın yapılabilmesi için Genel Kurul gizli oyla kendi arasından üç kişilik bir kurul seçer.

            Kurula üyelerden en kıdemlisi Başkanlık eder.

            Kurul Askeri savcıların soruşturma yetkisine sahiptir.

            Bu Kurul, yapılan ihbar ve şikayeti kovuşturmaya değer görmez veya yapılan soruşturmayı kamu davasının açılmasını haklı göstermeye yeterli bulmaz ise kovuşturmaya yer olmadığına ve Kanuni şartların mevcut olması halinde soruşturmanın geçici olarak tatiline kadar verir.

            Bu kararlar kesindir.

            Kurulca dava açılmasına karar verildiği takdirde bu karar ve soruşturma dosyası Başkanlıkça Askeri Yargıtay Başsavcılığına gönderilir.

            Askeri Yargıtay Başsavcısı bir iddianame ile dava dosyasını Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulunun belli edeceği Askeri Yargıtay Dairesine verir.

            Bu Daireye ve temyiz yolu ile inceleme yapacak Daireler Kuruluna soruşturma yapan veya hükümde bulunan üyeler katılamaz. Bu hallerde Daire veya Daireler Kurulu toplanmazsa noksan üyeler diğer dairelerden tamamlanır.

            Hükmü veren Daire, Daireler Kuruluna karşı direnebilir. Direnme üzerine Daireler Kurulunca yeniden verilecek karara uyulması zorunludur.

            Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı,Başkanunsözcüsü Daire Başkanları ve üyelerin genel yargıya tabi şahsi suçlarının kovuşturulmasında Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcılarının şahsi suçlarının kovuşturulmasına ilişkin hükümler uygulanır.
 

ALTINCI BÖLÜM
YARGILAMA USULLERİ

            MECBURİ İDARİ MÜRACAAT
            Madde 34 - Askeri kişilerin özlük işleri konusunda kesin karar almaya yetkili olmayanlar makamlarca tesis edilmiş idari işlemlerin kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması idari dava açmak için belli olan süre içinde, mertebeler yoluyla ve bağlılığına göre yetkili üst makamlardan istenmedikçe Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal davası açılamaz.

            Bu takdirde yetkili makamlarca müracaat tarihinden itibaren nihayet doksan gün içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır.

            İsteğin reddi üzerine veya yazılı bildirim tarihinden itibaren dava açma süresi işlemeye başlar. Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı verilir.

            İHTİYARI MÜRACAAT 
            Madde 35 - Kesin işlem yapmaya yetkili makamlarca tesis edilen idari işlemlerin kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması; işlemi yapmış olan makamlardan idari dava açmak için belli olan süre içinde istenebilir. Bu müracaat işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur.

            Doksan gün içinde cevap verilmez ise istek reddedilmiş sayılır.

            İsteğin reddi üzerine dava açma süresi başlar ve müracaat tarihine kadar geçmiş olan süre de hesaba katılır.

            İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir eylem veya işlemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Bu halde yetkili makamlar en çok doksan gün içinde bir cevap verirler.

            Bu süre içinde cevap verilmez ise, istek reddedilmiş sayılır. İlgililer doksan günün bitiminden itibaren idari dava açma süresi içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açabilirler. Dava açılmayan haller ile davanın doksan günlük süre geçtikten sonra açılması sebebiyle dilekçenin reddi halinde, doksan günlük sürenin bitmesinden sonra cevap verilirse, bunun tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden işlemeye başlar.

            Müracaatçıya kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı verilir. 

            İDARİ DAVALARIN AÇILMASI
            Madde 36 - Askeri kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlere ilişkin idari davalar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile açılır. Dilekçeler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir.

            Dilekçelerde:

            a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf ve rütbeleri, duhulü, nasbı, adresleri ve unvanları varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adresleri ve unvanları;

            b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller;

            c) Davaya konu olan idari eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi;

            d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir.

            Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

            DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ DİĞER YERLER
            Madde 37 - Dilekçeler ile savunmalar ve davalara ilişkin her türlü evrak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilmek üzere en yakın amirlere, valilik veya kaymakamlıklara ve yabancı memleketlerde askeri ateşeliklere, Türkiye elçiliklerine veya konsolosluklarına da verilebilir.

            AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER
            Madde 38 - 20'nci maddede yazılı idari eylem ve işlemler aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak aralarında maddi ve hukuki bakımdan bağlılık varsa, aynı şahsı ilgilendiren birden fazla eylem ve işlemler aleyhine bir dilekçe ile de dava açılabilir.

            DİLEKÇELER ÜZERİNDEN UYGULANACAK İŞLEM
            Madde 39 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına veya 37'nci maddede yazılı yerlere verilen dilekçelerin harç ile posta ücretleri alındıktan sonra defter kayıtları derhal yapılır ve kayıt tarihi ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır.

            Davacılara, kayıt tarihi ve sayısını gösterir imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı verilir.

            37 nci maddede yazılı yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına taahhütlü olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan paraların miktarı ve alındığı kağıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır.

            DAVA AÇMA SÜRESİ
            Madde 40 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açma süresi her çeşit işlemlerde yazılı bildirim tarihinden itibaren kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde doksan gündür. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlardaki hükümlere göre ilan yolu ile bildirim yapılan hallerde, özel kanunda aksine hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihinden itibaren onbeş gün sonra başlar.

            Kanuna göre ilanı gereken düzenleyici ve genel tasarruflara karşı, ilan tarihinden itibaren doksan gün içinde dava açılabilir. Ancak bu tasarrufların kendilerine uygulanması üzerine, ilgililer dava açmakta muhtardırlar. 

            GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA
            Madde 41 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda, Askeri, idari ve Adli yargı mercilerine açılan davaların görev noktasından reddi halinde, bu husustaki kararların ve bunlara karşı kanun yolları varsa süresi içinde olmak şartıyla bu yollara başvurulması üzerine, verilen kararların tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesine dava açılabilir.  Bu mercilere başvurma tarihi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesine müracaat tarihi olarak kabul edilir.

            İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
            Madde 42 - İlgililer, haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davaları ile birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı, icra tarihinden itibaren doksan gün içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 35 inci madde  uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır.

            DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI
            Madde 43 - İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmadan önce, bu eylemlerin yazılı bildirimi üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde yetkili makama başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri lazımdır. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliği tarihinden ve doksan gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren doksan gün içinde tam yargı davası açabilirler.

            DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME
            Madde 44 - Kaydı yapılan dilekçeler, Genel Sekreterlikçe;

            a)Görev,
            b) İdari veya yargı mercii tecavüzü,
            c) Ehliyet,
            d) Husumet,
            e) 36 ve 38 inci maddelere uygun olup olmaması,
            f) Süre aşımı.

            Noktalarından sırası ile incelenir.

            Bu noktalardan kanuna aykırı görülmeyenlerin tebligat işleri yapılır.

            Kanuna aykırı görülen dilekçeler, karar verilmek üzere görevli Daire veya Daireler Kuruluna havale olunur. Daire veya Daireler Kurulunca kanuna aykırı görülmeyen dilekçelerin, tebligat işlemi için Genel Sekreterliğe iadesine karar verilir.

            İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARAR
            Madde 45 - Daireler veya Daireler Kuruluna gelen dilekçelerde 44 üncü maddede yazılı noktalardan kanunsuzluk görülürse:

            A) (a), (c) ve (f) bentlerinde yazılı hallerde, davanın reddine,

            B) (d) bendinde yazılı halde, dava dilekçesinin gerçek hasma tebliğ edilmesine; (e) bendinde yazılı halde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde 36 ve 38 inci maddelere uygun şekilde yeniden düzenlemek veya noksanları tamamlamak yahut (c) bendinde yazılı halde, ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından açılması takdirinde otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçelerin reddine;

            C) (b) bendinde yazılı halde dilekçenin görevli mercie tevdiine karar verilir.

            Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başvurma tarihi merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir.

            Dilekçelerin 36ıncı maddeye uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde yeni dilekçeler için ayrıca harç alınmaz.

            Bu kararlara karşı düzeltme yoluna başvurulabilir. Bu halde otuz günlük süre bu konudaki kararın tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar.

            B) bendi gereğince reddedilmesine üzerine, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde, dava reddedilir. 

            Bu madde uyarınca verilen kararlarla ilgili işlemler Genel Sekreterlikçe yürütülür.

            TEBLİGAT VE CEVAP VERME
            Madde 46 - Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği, dava edilen tarafa ve bu tarafın vereceği savunma, davacıya tebliğ olunur.

            Davacının ikinci dilekçesi dava edilen tarafa ve bu tarafın vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, bu savunmada davacının cevaplandırılmasını gerektiren hususlar bulunduğu, işin görüşülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya bunun için bir mühlet verilir.

            Taraflar yapılacak tebliğlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine, görevli daire veya Daireler Kurulu Kararı ile altmış günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez.

            Taraflar sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler.

            DAVA DOSYALARININ BAŞKANUNSÖZCÜLÜĞÜNE VERİLMESİ
            Madde 47 - Dilekçeler ve savunmalar alındıktan veya cevap süreleri, geçtikten sonra dava dosyaları Genel Sekreterlikçe Başkanunsözcülüğüne verilir. Başkanunsözcülüğünün düşüncesi alındıktan sonra dosyalar, görevli Daire veya Daireler Kuruluna Genel Sekreterlik aracılığı ile gönderilir.

            DURUŞMA
            Madde 48 - Daireler ve Daireler Kurulunda inceleme, evrak üzerinde yapılır.

            İptal davalarında ve miktarı onbin lirayı aşan tam yargı davalarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

            Daireler ve Daireler Kurulu yukarıdaki kayıtlarla bağlı olmaksızın duruşma yapılmasına kendiliğinden de karar verebilir.

            Davetiyeler duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara gönderilir.

            DURUŞMALARA İLİŞKİN ESASLAR
            Madde 49 - Duruşmalar açık olarak yapılır.

            Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, görevli Daire veya Daireler Kurulu kararı ile duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılır.

            Duruşmalarda, ancak tarafların dilekçe ve savunmalarında ileri sürdükleri sebep ve deliller tartışılır.

            Duruşmada taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır.

            Duruşmalarda Kanunsözcüsünün bulunması şarttır. Taraflar dinlendikten sonra kanunsözcüsü, düşüncesini bildirir. Bundan sonra taraflara son olarak, ne diyecekleri sorulur ve duruşmaya son verilir.

            Duruşmaları, duruşmaya katılan en kıdemli Askeri hakim yürütür.

            Duruşmanın inzibatını sağlamak Başkana aittir.

            DURUŞMALI İŞLERDE KANUNSÖZCÜLERİNİN İSTEKLERİ
            Madde 50 - Duruşmalı işlerde, Kanunsözcüleri, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını yahut işlem dosyasının getirilmesini istedikleri takdirde bu istekleri görevli Daire veya Daireler Kurulu tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler.

            DURUŞMALI İŞLERDE KARAR VERİLMESİ
            Madde 51 - Duruşma yaptıktan sonra aynı gün, zaruret halinde onbeş gün içinde karar verilmesi lazımdır.

            Ara kararı verilen hallerde bu kararın yerine getirilmesi üzerine dosyalar
öncelikle incelenir.

            DOSYA DIŞINDA İNCELEME
            Madde 52 - Daireler veya Daireler Kurulu, bakmakta oldukları davalara
ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapabilecekleri gibi, tayin edecekleri süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.

            Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde bunun verilecek karar üzerindeki etkisi, görevli daire veya kurulca önceden takdir edilir, ara kararında bu husus ayrıca belirtilir.

            Ancak, istenen bilgi ve belgeler Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliği ve yüksek menfaatleri ile birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan,
Genelkurmay Başkanı veya ilgili Bakan gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir.

            Şu kadar ki, görevli daire veya kurul veya kanunsözcüleri tarafından getirtilen veya idarece gönderilen gizli her türlü belge ve dosyalarla reddi hakim istemi üzerine reddedilen hakim tarafından bu hususta verilen cevap, taraf ve vekillerine incelettirilemez.

            SONRADAN İBRAZ OLUNAN EVRAK VE BELGELER
            Madde 53 - Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen müspet evrak ve belgeler, bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkan bulunmadığına Daire veya Daireler Kurulunca kanaat getirilirse, kabul ve diğer tarafa tebliğ edilir. Bu evrak ve belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf, cevabını hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca tebliğ yapılmaz.

            DOSYALARIN İNCELENMESİ
            Madde 54 - Daireler ile Daireler Kurulunda üye raportörün açıklamaları dinlendikten ve Başkanunsözcülüğünün yazılı düşüncesi okunduktan sonra işin görüşülmesine geçilir. Konuların aydınlandığında, daire veya kurul karar verince, meseleler sırası ile oya konulur ve karara bağlanır. Oylar en kıdemsiz üyeden başlanmak üzere sıra ile toplanır.

            Göreve ve yargılama usullerine ilişkin meselelerde azlıkta kalanlar, işin esası hakkında oylarını kullanırlar. Azlıkta kalanlar ve muhalefet sebepleri, kararların altına yazılır.

            TUTANAKLAR
            Madde 55 - Daireler ve Daireler Kurulunda her dava dosyası için  görüşmelere katılan Başkan ve üyeler ile düşünce veren kanunsözcüsünün ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır.

            DANIŞTAY KANUNU VE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNUN TATBİK EDECEĞİ HALLER
            Madde 56 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde; Danıştay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri kıyasen uygulanır.

            ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİNİN ÇEKİLMESİ VE REDDİ
            Madde 57 - Davaya bakmakta olan dairenin Başkan ve üyelerinin reddi istenirse, bunlar hariç tutulmak suretiyle, noksanı o daire üyelerinden tamamlanır. Noksan üyeler, o daireden tamamlanamaz ise Başkanlar Kurulu kararı ile diğer dairelerden alınacak üyelerle tamamlanır.

            Ret istemi incelenir ve yerinde görülürse işin esası hakkında karar verilir.

            Reddedilenler ikiden fazla ise, bu husus Daireler Kurulunda incelenir. Kurulca ret isteği kabul olunduğu takdirde davanın esası hakkında da karar verilir.

            Başkan ve üyelerden ikiden fazlası davaya bakmaktan çekinirlerse, daireler Kurulunda işin esası tetkik edilerek karara bağlanır.

            Daireler Kurulu Başkanının veya üyelerinden bir kısmının çekilmesi veya reddi halinde noksan üyeler 16'ncı maddenin 2'nci fıkrası hükmüne göre tamamlanır.

            Kanunsözcüleri de sebeplerini bildirerek çekilebilecekleri gibi taraflarca da reddedilebilirler. Bunların çekilme veya ret sebepleri, davaya bakmaya görevli Daire veya Daireler Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır.

            DELİLLERİN TESPİTİ
            Madde 58 - Taraflar, dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden isteyebilirler.

            Görevli daire ve Daireler Kurulu, isteği uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendirilebileceği gibi, tespitin mahalli, adli, idari veya Askeri yargı mercilerine yaptırılmasına da karar verebilir.

            Delillerin tespiti istekleri, ivedilikle karara bağlanır.

            Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülmekte olan bir dava sebebiyle idari işlemin dayanağını teşkil eden tüzüğün ilgili hükümlerinin kanuna aykırılığı görülür veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddiliği kanısına varılırsa mahkeme;

            a) Dava sebebi ile uygulanacak tüzük hükümlerini kanuna aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı veya,

            b) Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı, 

            Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile ilgili görülen tasdikli suretleri ile birlikte Danıştay Başkanlığına gönderir. Danıştay Dava Daireleri Kurulunun bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

            Danıştay işin kendisine gelişinden itibaren nihayet doksan gün içinde kararını verir.

            Bu süre zarfında karar verilmez ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kendi
kanısına göre iddiayı çözümleyerek davayı yürütür.

            Ancak, Danıştayın kararı esas hakkındaki karar verilinceye kadar gelirse buna uyulması zorunludur.

            KARARLARDA BULUNACAK HUSUSLAR
            Madde 59 - Kararlarda, sırası ile, aşağıdaki hususlar bulunur:

            a) Tarafların ve varsa vekillerin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri;

            b) Davacının ileri sürdüğü maddi vakıaların dayandığı hukuki sebeplerin özeti ve isteğinin sonucu ile davalının savunmasının özeti;

            c) Başkanunsözcülüğünün düşüncesi;

            d) Duruşmalı davalarda, duruşma yapılıp yapılmadığı ve yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları;

            e) Kararın dayandığı Kanuni ve hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm;

            f) Kararın tarihi ve oy birliği ile veya oy çokluğuyla mı verildiği;

            g) Muhakeme masrafları ile vekalet ücretinin hangi tarafa yükletildiği;

            h) Kararı veren Daire veya Daireler Kurulu Başkan ve üyelerinin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa ayrışık oyları,

            İLAMLAR
            Madde 60 - Taraflara tebliğ olunacak ilamlar resmi mühürle mühürlenir ve Daire veya Daireler Kurulu Başkanı veya vekilleri tarafından imzalanır. Bu ilamlarda muhalefet şerhleri de yazılır.

            İlamların asılları dosyalarında ve tasdikli örnekleri Dairede veya Daireler Kurulunda saklanır.

            TARAFLARIN KİŞİLİK VE NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
            Madde 61 - Dava esnasında ölüm veya başka herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar ve gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idare mirasçılar aleyhine takibi yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal olunur.

            Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni adresini bildirinceye kadar dava dosyası işlemden kaldırılır.

            İşlemden kaldırılan dosyalara ait davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise, bu kararlar kendiliğinden hükümsüz kalır.

            Dosyaların işlemden kaldırılmasına ait kararlar, diğer tarafa tebliğ edilir.

            YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
            Madde 62 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde idari dava açılması ve kanun yollarına başvurulması itiraz olunan idari işlemlerin veya yargı kararının yürütülmesini durdurmaz.

            Şu kadar ki Daire ve Daireler Kurulu, taraflardan birinin isteği halinde teminat karşılığında yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Ancak, halin icabına göre, iptal davalarında yetkili daire veya Daireler Kurulu teminat aramayabilir.

            İdare ve adli müzaharetten faydalanan kimselerden teminat alınmaz. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar yürütme hakkında karar veren daire veya daireler kurulunca çözümlenir.

            Yürütmenin durdurulmasına karar verilen davalar öncelikle görülür. 90 gün içinde yürütmenin durdurulmasına yeniden karar verilmez ise durdurma kararı kendiliğinden ortandan kalkar.

            ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN KARARLARININ SONUÇLARI
            Madde 63 - Daireler ve Daireler Kurulu kararları kesin olup, kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarını hasıl eder. Bu kararlar aleyhine, ancak bu kanunda yazılı kanun yollarına başvurulabilir.

            İdare Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci maddesi gereğince Askeri Yüksek İdare :Mahkemesi ilamlarının icaplarına göre işlem veya eylem tesis etmeye mecburdur. 

            Tam yargı davaları  hakkında Askeri yüksek İdare Mahkemesinden çıkan ilamlar genel hükümler dairesinde infaz icra olunur.

            Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ilamlarının icaplarına göre, eylem veya işlem tesis etmeyen idare aleyhine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde tam yargı davası açılabilir.

            KANUN YOLLARI
            a) YARGILAMANIN İADESİ
            Madde 64 - Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın iadesi istenebilir.

            a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan sebeple elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması;

            b) Karara esas olarak alınan belgelenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu, mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da yargılamanın iadesini isteyen kimsenin, karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması;

            c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesin hüküm halini alan bir kararla bozularak ortadan kalkması;

            d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun, hükümle tahakkuk etmesi;

            e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması;

            f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler huzuru ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması;

            g) Çekilmeye mecbur olan Başkan veya üyenin katılması ile karar verilmiş olması;

            h) Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir karar verilmesine sebep olabilecek bir madde yokken, aynı Daire veya diğer Daireler yahut Daireler Kurulu tarafından evvelki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması.

            MUHAKEMENİN İADESİNDE SÜRE
            Madde 65 - Muhakemenin iadesinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun süreye ait hükümleri benzetme yolu ile uygulanır.

            b) KARARIN DÜZELTİLMESİ
            Madde 66 - Daireler ile Daireler Kurulundan verilen kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere, ilamın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla kararın düzeltilmesi istenebilir.

            a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması;

            b) Bir ilamda birbirine aykırı hükümler bulunması;

            c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması;

            Kanunun 45 inci maddesine göre verilen kararların düzeltilmesi işlemi kabul edilerek davaya yeniden bakılması ve esas hakkında karar verilmesi halinde de karar düzeltilmesi isteminde bulunulabilir.

            Daireler ile Daireler Kurulu, kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen sebeplerle bağlıdır.

            KANUN YOLLARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
            Madde 67 - Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri dilekçe ile yapılır. Bu istekler esas kararı vermiş olan dairede veya Daireler Kurulunda karara bağlanır.

            İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir dairenin görevine girmiş ise, karar bu dairece verilir. 26ıncı maddenin (b) bendi hükmü, yargılamanın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de uygulanır.

            Karşı tarafın savunması ve Başkanunsözcülüğünün düşüncesi alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya yeniden bakılarak karar verilir.

            Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi istekleri kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor ise isteğin reddine karar verilir ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu husustaki hükümlerine göre para cezasına da hükümolunur.

            Yargılamanın iadesi ve kararın düzeltilmesi isteklerinde duruşma yapılması, görevli daire veya Daireler Kurulunun kararına bağlıdır.

            KANUN YOLLARINDA YARGILAMA USULÜ
            Madde 68 - Bu bölümün 64, 65, 66 ve 67'nci maddelerin dışında kalan
hükümleri yargılamanın iadesinde ve kararın düzeltilmesinde de uygulanır.

            TAVZİH
            Madde 69 - Daireler veya Daireler Kurulundan verilen kararlar müphem ise yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın tavzihini veya aykırılığın kaldırılmasını isteyebilir.

            Tavzih dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazlası ile verilir.

            Kararı vermiş olan daire veya Daireler Kurulu, işi inceler ve lüzum görürse dilekçenin bir nüshasını tayin edeceği süre içinde cevap vermek üzere, diğer tarafa tebliğ eder. Cevap iki nüsha olarak verilir. Bunlardan birisi, tavzih veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa gönderilir.

            Görevli daire veya Daireler Kurulunun bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur.

            Tavzih veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir.

            YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ
            Madde 70 - İki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaların sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir.

            Yukarıdaki maddenin son fıkrası dışında kalan hükümleri, bu istekler hakkında da uygulanır.

            Yanlışlıkların düzeltilmesine karar verilirse keyfiyet ilamın altına yazılır.

            YARGILAMA MASRAFLARI
            Madde 71 - Taraflardan birinin isteği üzerine, Askeri Yüksek İdare  Mahkemesinde açtığı dava dolayısıyla ödediği harç ve posta ücretleri ile bilirkişi incelemeleri, delil tespiti ve keşif için yaptığı harcamalar ve avukat marifetiyle takip olunan davalarda, tarifesine göre avukatlık ücreti haksız çıkan tarafa ve davanın kısmen kabulü ve kısmen reddi halinde bu masraflar orantılı olarak taraflara yükletilir. Davadan feragat eden veya davayı kabul eden taraf, yargılama masrafları ve avukatlık ücreti bakımından haksız çıkmış sayılır.

            YOL MASRAFLARI VE YEVMİYELER
            Madde 72 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 3 üncü Maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere, gerçek yol giderleri ile geçen günlerin her biri için net aylık tutarlarının otuzda biri oranında yevmiye verilir.

            Bu yevmiyeler, zorunlu giderleri karşılamaz ise, aradaki fark, belgelere dayalı olmak şartıyla ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler yevmiyelerin yüzde ellisini geçemez. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİMENSUPLARININ GÖREVLERİ VE HAKLARI

            ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANININ GÖREVLERİ
            Madde 73 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesini temsil eder. Mahkemenin genel işleyişinden ve idari yönetiminden sorumludur. Ve ayrıca bu kanunda belirtilen diğer görevleri yapar.

            ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ İKİNCİ BAŞKANININ GÖREVLERİ
            Madde 74 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanı;Başbakanın görevlerini yapmasında yardımcı yargı hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesinden sorumlu olup bu kanunda belirtilen diğer görevleri yapar.

            DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ
            Madde 75 - Daire Başkanları, dairelerinde görevli bulunanların görevlerine devamlarını, düzenle çalışmalarını, daire işlerinin en verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar, görüşmeleri idare eder, dahil bulundukları kurulların toplantılarına katılarak düşünce ve kanaatlerini bildirirler ve oylarını verirler. 

            Daire Başkanları, her takvim yılı sonunda, dairelerindeki işlerin durumu, bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi  İkinci Başkanına bir rapor verirler ve alınmasını lüzumlu gördükleri tedbirleri bildirirler.

            ÜYELERİN GÖREVLERİ
            Madde 76 - Üyeler; bulundukları Dairelerde Başkanlar, dahil bulundukları kurullarda kurul başkanları tarafından kendilerine verilen dosyaları geciktirmeden inceleyerek görevli daire veya kurallara gerekli izahatı verirler, kararları yazarlar, dairelerin ve üyesi bulundukları kurulların toplantılarına katılırlar, düşünce ve kanaatlerini bildirirler, oylarını verirler ve daire ile ilgili olmak üzere tevdi edinen diğer işleri yaparlar.

            GENEL SEKRETERLİĞİNİN GÖREVLERİ
            Madde 77 - Genel Sekreter, bu kanunun görevli kıldığı işler ile Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının ve İkinci Başkanının vereceği idare ve yazı işlerini yürütür. Kalem ve büro teşkilatının verimli bir şekilde çalışmalarının idare, dosyaların tanzim ve muhafazası, karar ve diğer yazı işleriyle tebligat işlerinin geciktirilmeden düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

            BAŞKANUNSÖZCÜNÜN GÖREVLERİ
            Madde 78 - Başkanunsözcüsü; dava dosyalarını uygun göreceği görev ayrımına göre kanunsözcüsülerine havale eder, düşüncelerinin vaktinde bildirilmesini ve kanunsözcüsülerinin devamlarını ve intizamla çalışmalarını sağlar. Gelen dosyaların kaydı ve saklanması ile işi bitenlerin ilgili yerlere geciktirilmeden gönderilmesi için gerekli tedbirler alır.

            Başkanunsözcü; incelediği dava dosyaları hakkında düşüncelerini bildirir ve kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri de yapar.

            Her takvim yılı sonunda işlerin durumu ve bunların yürütülmesinde aksaklık varsa sebepleri hakkında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına bir rapor verir ve alınmasını lüzumlu gördüğü idari tedbirleri bildirir.

            KANUNSÖZCÜLERİNİN GÖREVLERİ
            Madde 79 - Kanunsözcüleri, kendilerine havale olunan dosyalarını vaktinde inceliyerek hukuki bakımdan düşüncelerini en geç otuz gün içinde yazılı olarak verirler. Bu süre geçirilirse durumu sebepleriyle birlikte Başkanunsözcüsü Başyardımcısına  bildirirler,Kanunsözcülüğü ile ilgili olmak üzere verilen diğer işleri görürler. Kanunsözcüleri, ilgili yerlerden Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı vasıtasiyle her türlü bilgileri istiyebilecekleri gibi işlem dosyalarınıda getirtebilirler.

            Düşüncelerin gerekçeleri olması lazımdır. Kanunsözcüleri, düşüncelerinde tamamen serbesttirler ancak, çalışma düzeninin korunması ve iş veriminin artırılması için Başkanunsözcülüğünün alacağı tedbirlere uyarlar. 

            ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
            Madde 80 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hakim sınıfından olmıyan, Başkanı ve üyeleri yükselme sicil işlemleri, yaş haddi, emeklilik ve diğer haklar yönünden kendi sınıfındaki emsallerine uygulanan hükümlere; hakim sınıfından olan Başkan ve üyelerinin aylık ve ek göstergeleri meslekte ilerlemeleri sicil işlemi ve yaş hadleri ve emeklilikleri ve diğer özlük hakları Askeri Yargıtay Başkan ve üyelerinin tabi olduğu hükümlere tabidirler.

            Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin daire başkanları ve üyelerinin birinci sicil üstü Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Başkanı, ikinci sicil üstü ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Başkanıdır.

            Askeri Hakim sınıfından olmayan başkan ve üyelere bu görevleri süresince hem rütbe oldukları hakim sınıfından olan üyelere ödenen miktar ve esaslara göre ek göstergeli olarak aylık ödeme yapılır. 17/1/1963 gün ve 144 sayılı ve 18/4/1963 gün ve 223 sayılı kanunların hükümleri saklıdır.

            GÖREVİN SONA ERMESİ
            Madde 81 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü daire başkanları üyeleri ve genel sekreterlerinin ağır hapis kasıtlı bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası yahut kasıtlı olmıyan bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezası ile kesin olarak hüküm giymesi halinde görevi kendiliğinden sona erer.

            Kasıtlı olan bir suçtan dolayı altı aydan aşağı hapis cezası ile hüküm giymelerinde, bu suç hakimliğin vakar ve şerefini bozan veya bu sıfata karşı genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse ilgilinin hakimlik sıfatının kaldırılmasının gerekip gerekmediğine Yüksek Disiplin Kurulunca karar verilir.

            SAĞLIK BAKIMINDAN GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİ
            Madde 82 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesindeki görevini sağlık bakımından bir takvim yılında toplam olarak altı aydan fazla bir süre yerine getiremiyeceği tabip ve tam teşekküllü sağlık kurulları raporları ile tespit edilenlerin görevden alınmasına Başkanlar Kurulunca karar verilir.

            DAVA HAKKI
            Madde 83 - Yukarıdaki Maddelere göre görevine son verilen ilgililerin bu kararların kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Genel Kurul
nezdinde iptal davası açma hakları vardır.

            İLMİ ARAŞTIRMA VE YAYINLARDA BULUNABİLME
            Madde 84 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci başkanı,Başkanunsözcüsü; daire başkanları ve üyeleri ile kanun sözcüleri ilmi araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; davet edildikleri Milli ve Milletlerarası kongre, konferans ve ilmi toplantılara katılabilirler.

            ÇALIŞMAYA ARA VERME
            Madde 85 - Barışta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi her sene Temmuz ayının yirmisinden itibaren Eylül ayının beşine kadar çalışmaya arar verir.

            Ara verme süresi içinde çalışmak üzere bir daire başkanı ile beş üyeden mürekkep bir nöbetçi daire kurulur. Üyelerden biri Genel Sekreterlik görevini de yapar.

            Bu dairenin başkan ve üyeleri Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı tarafından her yıl sıra ile seçilir.

            Ayrıca gereği kadar kanunsözcüsü görevlerine devam ederler. Nöbetçi daire çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

            a) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

            b) Yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler.

            SÜRELERİN BİTMESİ
            Madde 86 - Dava müddetleri ile 45 inci maddede yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ayrıca bir karar vermeye lüzum kalmaksızın, ara vermenin sona erdiği 6 Eylülden itibaren yedi gün uzatılmış sayılır. Tatil günleri süre hesabına katılır. Şu kadar ki sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

            TASNİF VE YAYIN BÜROSU
            Madde 87 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daireleri ve Daireler Kurulu tarafından verilen kararların ve mevzuatın tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlenmesini sağlamak, amme hukuku ile ilgili yayınları takibetmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı bir büro kurulur.

            TEBLİĞ İŞLERİ VE ÜCRETLER
            Madde 88 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesine ait her türlü tebliğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre posta, telgraf ve telefon işletmesi aracılığı ile yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir.

            YARGILAMA GİDERLERİ
            Madde 89 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde; harçlar, sair yargılama giderlerinin alınmasında ve hükmedilmesinde Danıştay için uygulanan hükümler tatbik olunur.

            Bu işleri Genel Sekreterlik yürütür.

            ÜYELİK HUKUKUNDAN VAZGEÇME
            Madde 90 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı Başkanusözcüsü, daire başkanları, üyeler ve genel sekreterliğin üyelik hukukundan vazgeçmek şartıyla başka bir göreve atanmaları mümkündür.

            İÇTÜZÜK
            Madde 91 - a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin iç düzeni, çalışma usulleri, tutulacak defter ve kayıtlar, kullanılacak basılı kağıtlar, Genel Sekreterlik ile kalem teşkilatı tasnif ve yayın bürosu personelinin görev ve sorumlulukları,

            b) Başkan ve üyeler ile kanunsözcüsülerinin kıyafetlerinin şekli ve bunların giyilme zamanı ve yerleri,

            Genel Kurulca düzenlenecek bir içtüzükle tespit olunur.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 92 - 24 Aralık 1964 tarih ve 521 sayılı Danıştay Kanununun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            İLK KURULUŞ
            Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takibeden onbeş gün içinde;

            a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, İkinci Başkanı Başkanusözcüsü ile subay üye adedinin iki katı kadar aday Genelkurmay Başkanınca,

            b) Askeri hakim üye adedinin iki katı kadar aday da Genelkurmay Personel Başkanı, Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları, Askeri Yargıtay Başkanı,Genelkurmay Adli Müşaviri, M.S.B. Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanı, Askeri Adalet İşleri Başkanından oluşan kurulca,

            Tespit edilerek Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı bu adaylar arasından Başkan, İkinci Başkan, Başkanunsözcüsü ve üyeleri seçer. Bu seçimlere göre usulüne uygun atama yapılır.

            Üyelerin dairelere ayrılmasını Başkan, İkinci Başkan ve Başkanusözcüsünden oluşan kurul kararlaştırır. Atamayı takibeden bir ay içinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin göreve başlaması için gerekli tedbirler alınır.

            RAPORTÖR
            Geçici Madde 2 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesine yeteri kadar Askeri hakim raportör olarak atanır. Raportörlük kadroları, ihtiyaç kalmadığı yolundaki Genel Kurul kararına kadar muhafaza olunur.

            Raportörler, Daire Başkanlarının kendilerine havale ettikleri işleri vaktinde inceliyerek Daire veya Daireler Kuruluna gerekli açıklamaları yaparlar.

            Kendi düşünce ve kanaatlerini sözlü ve yazılı olarak bildirirler, karar taslaklarını yazarlar, gerekli tutanakları düzenlerler. Başkanın İkinci Başkanın ve Daire Başkanlarının verecekleri diğer görevleri yerine getirirler.

            UYUŞMAZLIK
            Geçici Madde 3 - Anayasa gereğince, Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hakkındaki Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesiyle Adli, idari ve Askeri yargı mercileri arasında çıkacak görev ve hüküm uyuşmazlıkları uyuşmazlık mahkemesinde kesin olarak çözümlenir.

            Bu uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uyuşmazlık mahkemesi, Yargıtay ve Danıştayın en kıdemsiz birer üyesi yerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden seçilecek iki Askeri hakim üye alınmak suretiyle kurulur.

            ESKİ DAVALAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
            Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğünden önce açılmış ve karara bağlanmamış olan davalar hakkında dosyayı elinde bulunduran idari ve Adli mahkemeler görevsizlik kararı verirler. Bu karar davacıya ve tebligat yapılmış ise davalıya, tebliğ edilerek dosya Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir.

            Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve görevsizlik kararına bağlanmış dosyalar da Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevine girerler. Askeri Yüksek İdare Mahkemesine gönderilen dosyalar diğer dosyalar gibi işleme tabi tutulur.

            Bu Maddenin birinci fıkrası gereğince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Başkanlığına gönderilen davalar hakkında evvelce yapılmış bütün usul işlemleri var sayılır ve bu kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu Maddeleri yeniden uygulanmaz.

            Bu davalar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesince bulunduğu safhada başlanarak işleme konulur, ancak, davaya bakmakla görevli Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin ilgili dairesi veya Başkanunsözcüsü eski işlemlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu gibi hallerde, taraflara dava dilekçesi içinde kalınmak üzere cevaplar, bilirkişi incelenmesi yenilettirilebilir veya duruşma tekrarlanabilir.

            Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin görevlerine giren işlerden evvelce karara bağlanmış davalar için, kararın düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi istemi halinde, dosya hiçbir işleme tabi tutulmadan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına gönderilir ve istemler bu mahkemece karara bağlanır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 93 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 94 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.