Milli Eğitim Mevzuatı  
YÜKSEK ASKERİ ŞÜRANIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN


            KURULUŞ
            Madde 1 - Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent' te Yüksek Askerî Şûra kurulmuştur.

            BAŞKAN VE ÜYELER
            Madde 2 - Yüksek Askerî Şûranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları,(Deniz ve Hava Kuvvetlerinde eşidi komutanlar), Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,Donanma Komutanı ile Yüksek Askeri Şura üyeliğine atanan orgeneral ve oramirallerdir.

            Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili konularda,Jandarma Genel Komutanı da üye olarak Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılır.

            Yüksek Askerî Şûranın Başkanlığını Başbakan, Başbakanın bulunmadığı zamanlarda Genelkurmay Başkanı yapar.

            GÖREVLER
            Madde 3 - Yüksek Askerî Şûranın görevleri şunlardır:

            a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askerî stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

            b) Silâhlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

            c) Silâhlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve
yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

            d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Millî Savunma Bakanının lüzum gördükleri hallerde Silâhlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

            e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

            TOPLANTI ZAMAN VE YERİ
            Madde 4 - Yüksek Askerî Şûra her yılın Şubat ve Ağustos aylarında olağan olarak toplanır. Başbakan Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanının istemi üzerine de ayrıca toplanabilir.

            Başbakanın görüşü alınarak; toplantının zamanı,yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanı tarafından tespit edilir.

            TOPLANTI ÇOKLUĞU VE OYLAMA
            Madde 5 - Yüksek Askerî Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özrü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şûra Genel Sekreterine bildirirler.

            Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır.

            Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

            GENEL SEKRETERLİK
            Madde 6 – Genelkurmay ikinci Başkanı Yüksek Askerî Şûranın Genel Sekreteridir. Toplantılara katılır. Ancak oy kullanamaz.

            KIDEMSİZLERİN TOPLANTIYA KATILAMAMASI
            Madde 7 - Yüksek Askerî Şûra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.

            KARARLARIN GİZLİLİĞİ
            Madde 8 - Yüksek Askerî Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklamasına Yüksek Askerî Şûranın kararıyla müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır.

            Yüksek Askerî Şûrada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte gösterilir.

            YÖNETİM
            Madde 9 – Yüksek askeri Şuranın yönetimi, çalışma usulleri,Genel Sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askerî Şûraca kabul edilecek bir İçtüzükle düzenlenir.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
            Madde 10 - Şûrayı Askerinin Teşkilât ve Vezaifi hakkındaki 22.04.1341 tarihli ve 636 sayılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddelerini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 11 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 12 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.