gümrük mevzuatı  
BEŞİNCİ BÖLÜM
VERGİNİN GERİ VERİLMESİ ve İSTENMESİ
 
        GERİ VERME  
        Madde 85- 1.Kanuna göre gümrük vergisinden muaf olduğu halde yanlışlıkla alındığı anlaşılan vergiler, eşyanın fiili ithalini takibeden mali yıldan itibaren bir yıl içinde geri verilir.  

        2. Vergileri ödenerek gümrük denetiminden çıkmış olan eşya sonradan yurt dışına çıkarılsa bile alınmış vergileri geri verilmez.  

        Ancak:  

        a) Eşyanın satış akti hükümlerine aykırı çıkmasından dolayı iade veya imha edilmek istenmesi halinde, keyfiyet giriş işlemini yapmış olan gümrüğe önceden yazı ile bildirilmek ve yapılacak muayenede yurda sokulan eşya olduğu bu gümrükçe anlaşılmak ve memleketten tekrar çıkarılmasından itibaren en geç 6 ay içinde yabancı bir memleket gümrük hattından geçtiği tevsik edilmek veya Gümrük İdaresinin izin ve gözetimi altında imha edilmek şartıyle; alınmış vergiler geri veriıir.  

        Bu isteklerin, eşyanın gümrükten çekilmesinden itibaren iki ay içinde yapılması ve bu  
süre içinde gümrüğe teslim edilmesi ve varsa para cezasının ödenmiş olması lazımdır.  

        b) Vergi nispetlerinin arttığı mahalline geç tebliğ edilmesi sebebiyle eski tarife üzerinden vergi ödemiş olan mükellefler gümrükçe farkın ödenmesi hakkında yapllan tebliğ taribihden itibaren bir ay içinde eşyayı olduğu gibi tekrar memleketten çıkarmak veya gümrüğün denetimindeki bir yere koymak şartiyle ödenmiş vergileri geri isteyebilirler.  

        HİÇ ALINMAMIŞ veya NOKSAN ALINMIŞ VERGİLERİN İSTENMESİ  
        Madde 86- 1.Kanuna göre alınması gereken gümrük vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyadan, bu suretle hiç alınmamış veya noksan alınmış olan vergiler eşyanın fiili ithal tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgili  gümrüğünce yazı ile bildirilerek mükelleflerinden istenir.  

        Yukardaki fıkra hükmü, Gümrük vergisi ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün vergileri de kapsar.  

        Mükellefler bu isteklere karşı onbeş gün içinde 80 ve 84 ncü Maddeler gereğince itiraz haklarını kullanabilirler.  

        Bu vergiler, tahakkukun kesinleştiği tarihi takibeden günden itibaren bir ay içinde ödenir.  

        2. Yukarıdaki fıkrada yazılı hallerde ceza uygulamasını gerektirdiği takdirde ayrıca, ceza da hükmolunur.  

        3.Bir beyannameye veya bir tahakkuk varakasına ait olup da (10) lirayı geçmeyen gümrük vergisi noksanları ile sahibinin şahsi istihlakine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya ait (100) lirayı geçmeyen gümrük vergisi noksanları istenmez.  

         Ancak, tahakkuk memurlarına bu hususta terettüp edebilecek ceza ve tazmin takipleri, (10) lirayı geçmeyen haller harici olmak üzere bu hükmün dışındadır.  

        FAZLA ALINMIŞ VERGİLERİN GERİ VERİLMESİ  
        Madde 87- 1. Kanuna göre fazla alındığı anlaşılan Gümrük vergisi eşyanın fiili ithal tarihinden itibaren bir yıl içersinde geri verilir. Mükellefler ancak maddi hesap hatası sebebiyle fazla alınmış verginin geri verilmesini aynı süre içinde isteyebilirler.  

         Bu fıkra hükmü Gümrük vergisi ile birlikte gümrüklerce tahsil edilmekte olan bütün vergileri kapsar.  

        Şu kadar ki 60 ıncı Maddenin son fıkrası ile 65 inci Maddenin  6 ncı fıkrası hükümlerine göre işlem yapıldığı hallerde  yukardaki fıkralara istinaden vergiler geri verilmez.  

        2. Bir beyannameye veya tahakkuk varakasına ait olup tutarı 10 lirayı geçmiyen Gümrük vergisi fazlalıkları geri verilmez.  
  

ALTINCI BÖLÜM
ZAMANAŞIMI
 
        VERGİLERİN ve PARA CEZALARININ KOVALANMASI ve ZAMANAŞIMI  
        Madde 88- Ödenmiyen Gümrük vergisi ve diğer vergilerle gerek bunlara mütaallik, gerekse bu kanuna göre karara bağlanmış para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Gümrük İdaresince kovuştnrulur.  

        CEZA TAKİPLERİ HALİNDE ZAMANAŞIMI  
        Madde 89- Gümrük vergileri alacakları ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olduğu ve suçun zamanaşımı daha uzun bulunduğu takdirde, bu alacaklarda Türk ceza Kanununun dava ve ceza zamanaşımları hakkındaki süreler içerisinde kovuşturulup tahsil edilir.  
  

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ÖZEL GÜMRÜK REJİMLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
TRANSİT REJİMİ
 
        TARİF  
        Madde 90- Yabancı bir memleketen başka bir yabancı memlekete gitmek üzere Türkiye'den geçen yolcular ile eşya ve taşıtlar Türkiye'de transit halinde sayılır.  

         Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, karaya çıkarılması ve bir süre kalması transit halini değiştirmez.  

        Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolculardan, bu geçişler dolayısıyla yapılan denetlemenin icabettirdiği masraflarla ifa edilen hizmetlerin karşılığı ücretler hariç olmak üzere, hiçbir vergi ve resim alınmaz.  

        BEYAN ve İŞLEMLERİ  
        Madde 91- Deniz ve hava yolları ile gelen ve taşıtlardan çıkarılmaksızın transit geçirilecek olan eşya şüphe hali müstesna olmak üzere sınırdaki çıkış gümrüğüne kadar muayene edilmeksizin ve manifesto ile kurşun mühür altında sevk edilir.  

        Sundurma ve antrepoya konulmaksızın yalnız taşıt değiştirilerek yine demir veya hava yolu ile yapılacak sevkiyatta da yukarıki fıkra hükmü uygulanır.  

        Sundurma veya antrepoya konulduktan sonra transit edilmek istenilen eşya Gümrüğe 107 nci Madde hükümlerine uygun iki nüsha transit beyannamesi ile beyan olunur. Eşya lüzumu halinde muayene edilerek bu beyannamelerin bir nüshası ile birlikte çıkış gümrüğüne gönderilir.  

        Transit geçilecek eşyanın sınırdan girişinden veya sundurma veya antrepodan çıkışından itibaren kat edeceği mesafeye göre, gümrükçe tespit edilecek süre içinde sınır dışı edilmesi lazımdır.  

        Zorlayıcı sebepler işletmelerce, geciktirilmeksizin gümrüğe yazılı olarak bildirilir.  

        Transit geçecek yolcuların beraberlerinde bulunan gümrük vergilerine tabi eşya hakkında yapılacak işlem Bakanlıkça tayin ve tespit olunur.  

        MUAYENE ve TEMİNAT  
        Madde 92- Demiryolları ile yapılacak milletlerarası transit ile 28 inci Maddenin son fıkrası hükmü gereğince aynı mahiyette telakki ve işleme tabi tutulacak transit işlemleri hariç, başka kara taşıtları ile yapılacak adi transit işlemlerinde eşyanın vergileri teminata bağlanır.  

        Yolculara ait eşya ve taşıtların diğer bir gümrüğe naklinde teminat alınmasına Bakanlık yetkilidir.  

        Adi transitte, beyannamesi verilmiş eşyunın muayene ve tespiti giriş eşyasındaki esaslara göre yapılır. Gümrük muayenesinde mal sahibi veya gümrük komisyoncusu yerine nakliyeci bulunabilir. İlgililerce eşya nevinin en yüksek tarifesi üzerinden vergileri teminata bağlanmak istendiği takdirde, bu istek kabul olunur ve gümrükçe yalnız eşya nevinin beyana uygunluğunun tetkikiyle yetinilir.  

        Ayrıca, teminattan başka memur tefriki veya teminat yerine memur ikamesi usulü Bakanlıkça tayin ve tespit olunur.  

        Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi kolaylaştırmak üzere kablara veya taşıtlara kurşan mühür veya damga vurulabilir.  

        DİĞER GÜMRÜĞE EŞYA SEVKİ  
        Madde 93- Bir gümrükten diğer bir gümrüğe, işlemi gideceği gümrükte yapılmak üzere, kara ve hava nakil vasıtalariyle sevk olunan eşyaya 91 ve 92 nci Maddeler hükümleri dairesinde nilletlerarası veya adi transit usulleri uygulanır.  

        TELEF OLAN EŞYA  
        Madde 94- Türkiye sınırları içinde zorlayıcı sebeplerden dolayı telef olan transit eşyası için vergi aranmaz.  

        Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef ve ziyalar mahkeme ilamı ile ispat edilir. Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar halinde hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca, telef ve ziya herkesçe bilinen ve duyulan başka türlü hadiseler yüzünden  
olmuşsa, o yerin en büyük İdare Amiri tarafından verilecek belgeler kabul olunur.  
  

İKİNCİ BÖLÜM
AKTARMA REJİMİ
 
        TARİF  
        Madde 95- Yabancı bir ülkeden, deniz, hava, demir veya karayolları ile bir Türk limanına çıkarılan eşyanın, o limanda giriş vergileri ödenmeksizin veya muaflık işlemi yapılmaksızın denizden yabancı veya bir Türk limanına sevki aktarma sayılır.  

        BEYAN ve İŞLEMLER  
        Madde 96- Türk Limanlarında vasıta değiştirerek deniz yolu ile yabancı bir limana doğruca aktarma edilecek eşyanın, gümrüğe manifestosu verilir. Eğer bu eşya sahipleri tarafından  gönderiliyorsa veya sundurma veyahut antrepodan çıkarılarak sevk ediliyorsa 107nci Madde hükmüne uygun iki nüsha aktarma beyannamesi ile beyan olunur. Bu eşya, lüzum görüldüğü takdirde, giriş eşyasındaki esaslara göre, muayeneye tabi tutulur. Bu muayenede mal sahibi veya gümrük komisyoncusu yerine nakliyeci bulunabilir. Ahcak, tekel Maddeleri ile Türkiye'ye girmesi yasak veya yüksek vergiye tabi eşyanın, 60 rüsum tondan küçük gemilerle yapılacak aktarmalarında eşya behemahal muayene edileceği gibi bir limana çıkarıldığı ispat edildiği takdirde geri verilmek üzere kaptan veya sahibinden vergiler karşılığı teminat da istenir.  

        DENETLEME  
        Madde 97- İçinde aktarma eşyası bulunan gayrimuntazam seferli yabancı ve Türk gemilerinin ambar kapakları ve bu kabil eşya konmuş sair yerleri, şüphe halinde, Türkiye karasularında gümrükçe mühür altına alınabilir, icabı hale göre memur da eşlik ettirilebilir.  

        TÜRK LİMANINA AKTARMA  
        Madde 98- Bir Türk limanına aktarma ancak, oradaki gümrük idaresinin eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkisi bulunmak şartıyle 96 ncı Maddedeki usul ve hükümlere göre yapılabilir.  

        YOLCU EŞYASININ SEVKİ  
        Madde 99- Yolcunun beraberinde bulunmayan eşyasının, deniz, hava, demir ve karayolu iıe Türkiye'den transitinde veya blr limandan deniz yolu ile aktarmasında veya herhangi bir suret ve vasıta ile giriş işlemi yapılmak üzere diğer bir gümrüğe sevkinde kanunun bundan evvelki bölümleri hükümleri uygulanır.  

        Ancak, sundurma ve antrepolardan çıkarılarak gönderilecek yolcu eşyası şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler Bakanlıkça tayin ve tesbit edilecek gönderme belgesi (irsaliye) ile sevk olunur.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANTREPO REJİMİ

        ANTERPOYA KONULABİLECEK EŞYA  
        Madde 100-  Türkiye'ye girmesi Türkiye'den transit geçilmesi yasak olmayan yabancı memleket eşyası, antrepoya alınır ve bu rejimden faydalanır.  

        İhraçedilecek milli mahsul ve mamuller dahili vergilerden muafiyet bakımından, antrepoya alınabilir ve bu rejimden istifade ederler.  
  
        GENEL ANTREPO  
        Madde 101- Özel Kanunlarına göre antrepo tekelini elinde tutan işletmeler, kendi bölgelerinde ve Türk Hava Yolları İşletmesi gümrüklü hava liman ve meydanlarında, lüzumlu genel antrepoları açarlar ve işletirler.  

        Başka yerlerde ve Türk Hava Yolları İşletmesinin açamadığı hava liman ve meydanlarında, genel ver aşağıdaki maddede gösterilen özel antrepolular, bakanlıkça ve izin vereceği gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılır ve işletilir.  

        Genel antrepolar içinde, özel kabinler açılmasına, yıkama, temizleme ve teşhir yerleri tesisine izin vermeye Bakanlık  
yetkilidir.  

        Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki yabancı kolilere mahsus kapalı yerlerde, genel antrepo sayılır.  

        ÖZEL ANTREPOLAR  
        Madde 102- Her türlü gümrük işlemini yapmaya yetkili gümrük idarelerinin bulunduğu yerlerde özel antrepolar açılabilir.  

        Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlike olan veya muhafazaları hususi tertip ve tesislere lüzum gösteren Maddeler, ancak, kendi tabiatlarına uygun olarak tesis olunan bu yerlere konulabilir. Aynı zamanda buralara konu ile ilgili sair eşyanın alınmasına, Bakanlık izin verebilir.  

        Bu nevi eşya Bakanlıkça tespit edilir.  

        FİKTİF ANTREPO  
        Madde 103-  Gümrüğün denetlemesi altında bulunmak şartıyla, mal sahipleri veya temsilcileri tarafından temin ve tesis edilmiş olan mahal ve depolara yükte ağır ve hacımlı eşya veya uygun görülecek sair maddelerin konulmasına ithal bakımından herhangi bir sakınca bulunmadığı taktirde izin vermeye Bakanlık yetkili olup  bu yerler fiktif antrepo telakki edilir.  

        Yabancı eşyanın teşhir olunduğu fuar ve sergiler de fiktif antrepo sayılır.  

        TEMİNAT  
        Madde 104- Bakanlık genel ve özel antrepo açma ve işletme izni vereceği gerçek ve tüzel kişilerden, bu kanuna göre aranacak vergi ve ceza haklarını korumak üzere münasip göreceği miktarda teminat istiyebilir.  

        Ancak fuar ve sergiler  hariç ,fiktif antrepo açılmasında ve buraya eşya konulmasında teminat aranması mecburidir. Şu kadar ki, eşyaya ait teminat alınmış olsa bile, gümrük giriş işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün yazılı izni olmadan, eşya buralardan kısmen veya tamamen çıkarılamaz. Aksine harekette idari takipler ve kaçakcılık mevzuatına göre kovuşturma yapılır.  

        ANTREPO YAPILARI  
        Madde 105- Antrepo olarak kullanılacak yerlerde, gümrükçe, aşağıdaki nitelikler ve şartlar aranır:  

        1. Eşyanın iyi muhafazasına elverişli olmak,  

        2. Özel antrepo yapılarında, tahsis edilecekleri maddelerin özelliklerine göre ayrıca lüzumlu teknik tesisler bulunmak,  

        3. Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve çıkış kapılarından başka, insan girip çıkmasına ve eşya çıkarılmasına elverişli  
menfezleri kapatılmış olmak,  

        4. Umumi ulaştırma vasıtalarına yakın ve eşyanın girip çıkmasında gözetilmesine elverişli olmak,  

        5. Eşyanın antrepo içinde taşınması, istifi, tartılması, ölçülmesi, girişte ve çıkışta yükleme ve boşaltma gibi hizmetler için fenni tesis ve cihazları bulunmak,  

        Antrepo işletmeleri buralardaki eşyanın emniyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımından, Bakanlıkça zamanla lüzum görülecek tesis ve tadilleri yapmaya ve ileri tekniğin gerektirdiği cihazları temine mecburdurlar.  

        ANTREPOLARDA GÖREVLİ GÜMRÜK MEMURLARININ ÜCRETLERİ  
        Madde 106- Her nevi antrepo sahip ve işletmeleri, bu yerlerde görevlendirilecek gümrük ve gümrük muhafaza memurlarına, devletçe ödenecek maaş, ücret, tahsisat vesairenin gayrisafi tutarlarını ilgili gümrük veznesine aydan aya peşin olarak öderler.  
  
        BEYAN ve EŞYANIN ANTREPOYA ALINMASI  
        Madde 107- Antrepolara konacak eşya, sahip veya temsilcileri veya nakilleri tarafından, 52 nci Madde de yazılı süre içinde veya 53 ncü Madde nin 2 .nolu fıkrasına göre, Bakanlıkça tespit olunacak esaslar dairesinde gümrüğe beyan olunur.  

        Eşya, antrepolara gümrüğün denetlemesi altında alınır. Şüphe edilen veya ilgililer tarafından lüzum gösterilen kablar muayene memuru huzuru ile açılıp yoklanır.  

        Kırık veya tamire muhtaç kablar ile, dağınık eşya antrepolarda gümrük ve antrapo işletmesinin müşterek kilidi altında ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve durum tutanakla tespit olunur.  

        ANTREPOLARDA YAPILABİLECEK İŞLER  
        Madde 108- Genel ve özel antrepolarda, gümrük denetlemesi altında, kab tamiri ve yenilenmesi eşyanın havalandırılmasl, kalburlanması gibi iyi muhafazası bakımından lüzumlu veya yeni çeşitler yapılması karıştırılması, büyük kablardan küçük kablara boşaltılması ve nümune çıkarılması gibi ticari icaplara uygun ameliyelere gümrükçe izin verilebilir.  

        Transit geçirilecek eşyanın menşelerine bakılmaksızın birbiriyle veya milli eşya ile karıştırılmasına Bakanlıkça müsaade  
olunabilir.  
        Ancak, birinci fıkrada yazılı işlemler giriş eşyasında, eşyanın tarife cetvelindeki tatbik yerini değiştirecek mahiyette         olmaksızın ve muhtlif resme tabi eşya bir kab içine konulmaksızın yapılabilir.  

        Bu hususlara ayklrı hareketlerde, duruma göre, bu kanun veya kaçakçılık mevzdatı hükümlerine göre işlem yapılır.  

        SORUMLULUK  
        Madde 109- İşletmeler, sundurma ve antrepolara konulan eşyanın, buraya alınışlarında gümrükçe miktarları tespit edilmiş ise bu miktarlarından, tespit edilmemiş ise belgelerinde yazllı miktarlarıüzerinden gümrüğe karşı sorumludur.  

        Şu kadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen kayıplarla fireler ve gümrüğün denetlemesi altında yapılan ameliyelerden ileri gelen eksiklikler ile sundurma ve antrepo işletmelerinin kusur ve hatalarından ileri gelmediği, gümrüğe ispat edilen telef,kayıplar ve çalınmalar için vergiler aranmaz. Eşya gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise, noksan çıkan eşyanın vergileri sigorta ettirenden veya lehine ettirilenlerden alınır.  

        Yukarıki fıkralarda yazılı sebepler dışında kalan eksiklikler kabul edilmez. Bunların vergi ve cezaları tutarı bir meblağ, antrepo ve sundurma işletmesinden tazminat olarak alınır.  

        Tabiatları icabı, antrepolarda ve antrepolar arası nakliyatta veya antrepodan diğer bir gümrüğe sevkte, fire veren eşya ile antrepolarda yapılmasına izin verilen manipülasyonlardan dolayı noksanlaşan Maddeler için bir fire tesbitine Bakanlık  
yetkilidir. Ancak, fiktif antrepolara konulan eşyada, her nesurette olursa olsun vuku bulan kayıplar ve fireler kabul olunmaz.  

        GÜMRÜĞÜN DENETLEME HAKKI  
        Madde 110- Sundurma ve antrepoların giriş ve çıkış kapıları ve eşyanın girip çıkmasına mahsus boru ve tertipleri gümrük idaresince de kilit ve mühür altında bulundurulur. Bakanlık Devlet İşletmelerine ait sundurma ve antrepolarda bu tedbirlerden  
vazgeçebilir.  

        Bakanlığın müfettiş ve müfettiş muavinleri ile ilgili gümrük Amirleri veya yetkili kılacakları memurları sundurma ve antrepolarda gümrük haklarını koruma ve suistimalleri önliyecek tedbirleri almaya ve bu işletmelerin kayıtlarını ve belgelerini tetkik ve teftiş etmeye ve her zaman sundurma ve antrepolardaki eşyayı yoklamaya yetkilidirler. Sundurma ve antrepo işletmeleri de bu kayıtları ve belgeleri ve eşyayı bunlara göstermeye sundurma ve antrepoları açmaya ve yapılacak yoklamaları kolaylaştırmaya mecburdurlar.  

        Sundurma ve antrepo işletmelerince tutulacak giriş çıkış kayıt ve muhasebeleri, gümrük denetlemesini temin edecek şekil ve usullere uygun olması lazımdır.  

        Gümrüklerce yukarıki fıkralara göre alınan tedbirler ve yapılan denetlemeler, sundurma ve antrepo işletmelerinin bu kanuna göre olan sorumluluğuna iştirak sayılmaz ve bu sorumluluğu azaltmaz.  

        DENETLEME NETİCELERİ  
        Madde 111- Sundurma ve antrepo mevcutları her yıl gümrüğün denetlemesi altında sayılarak kayıtlarla karşılaştırılır. Eşyası sayılamıyacak kadar çok olan büyük sundurma ve antrepolarda yoklamalar, gümrükçe belirtilerek usule göre en çok beş yıl içerisinde tamam olmak üzere kısım kısım yapılabilir.  

        Yapılan denetleme ve yoklama sonunda noksan çıkan eşya hakkında kaçakcılık takibatı yapılmasını gerektirir haller müstesna, kanunun 109 uncu Maddesi hükümleri uygulanır.  

        Ancak, fiktif untrepoda çıkan noksanlıklarda, duruma göre 104 üncü Madde nin 2 inci fıkrası da uygulanır.  

        Fazla çıkan eşya hakkında, kaçakçılık takibatı yapılmasını gerektirir haller müstesna, kayda alınarak, 140 ıncı Madde hükümleri uygulanır.  

        Şu kadar ki fiktif antrepolardaki fazlalık orjinal ambalajlı eşyadan ise ve giriş sırasında kasden beyan edilmemiş olduğu anlaşılırsa, kaçakçılık takibatı da yapılır.  

        SÜRE  
        Madde 112-1. Genel ve özel antrepolarda eşya en çok beş yıl kalabilir. Bakanlık makbul sebepler dolayısıyla, eşyanın iyi bir halde bulunması şartıyla bu süreyi bir yıl daha uzatabileceği gibi, bu sürelerle antrepoda kalması mahsurlu olan eşya için bu süreyi kısaltabilir.  

        Genel antrepo sayılan posta, telgraf ve telefon idaresinin sorumluluğu altındaki mahallerde, eşyanın bekleme süresi bağlı bulunduğumuz milletlerarası antlaşmalar hükümlerine tabidir.  

        Bu süreler sonunda eşya yabancı memleketlere çıkarılmazsa vergilerin ödenerek yurda sokulması lazımdır. Süresi dolduğu halde kaldırılmayan eşyanın çekilmesi sahiplerinin adreslerine yazı ile ve adresleri bilinmiyorsa ilan suretiyle tebliğ edilir.  

        Bu tebliğden itibaren bir ay içinde kaldırılmayan eşya hakkında 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.  

        2. Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği süre, iki yıl geçmemek üzere Bakanlıkça tesbit  olunur. Bu süre içinde kaldırılmayan eşyanın vergileri teminatlarından mahsup edilir.Bu kabil olmazsa Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre işlem yapılır.  

        3. Yolcu beraberinde gelen eşyanın gümrük salonları ile antrepolarda kalabileceği süre üç aydır. Bu süre içinde kaldırılmayan eşya hakkında 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.  

        ANTREPOLARARASI NAKLİ  
        Madde 113- Eşyanın bir antrepodan başka antrepoya kaldırılması ve genel antrepoda açılmış özel kabinler arasında yer değiştirilmesi gümrükçe tespit olunacak usul dairesinde yapılır.  

        Ancak, antrepo değiştiren eşyanın Kanunun 12 nci maddesinde yazılı süreleri, bunların ilk antrepoya girdiği tarihten hesaplanır.  

  ANTREPODAKİ EŞYANIN DEVRİ  
        Madde 114-Antrepolarla sahipleri adına kaydı yürütülen eşyanın başkasına devri,devreden ve devralan tarafından , antrepo işletmesine ve gümrüğe yazılı olarak bildirilir.  

        Eşyaya ait vergiler ve cezalar hakkındaki teminat şartlarına uygunluk gösterildiği taktirde gümrükçe , bu devre müsade edilir.  

        İŞLETME ve EŞYA SAHİBİ MÜNASEBETİ  
        Madde 115- İşletmeler ile eşya sahipleri arasında ardiyecilik münasebetlerinde genel hükümler uygulanır.  

        GÜMRÜĞÜN SUNDURMA ve ANTREPOLARINDAN ALINACAK ÜCRET  
        Madde 116- Gümrükçe işletilen sundurmalarla antrepolara konacak eşyadan alınacak ardiye, hamallık ve açıcılık gibi hizmetler karşılığı  ücretler, mahalli rayice uygun olarak Bakanlıkça tespit edilir ve yayınlanır.  

        ANTREPOLARDA ÖZELLİK GÖSTEREN FAALİYET  
        Madde 117- Serbest Liman ve Bölge Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere sınai faaliyetlerle rafineri tesisleri, kimya montaj sanayi gibi özellik taşıyan faaliyetlerin  cereyan ettiği özel antrepolar ve benzeri yerlerde yapılacak işler ve gümrükçe uygulanacak usuller Bakanlıkça tayin ve tespit olunur.  
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ KABUL, GEÇİCİ MUAFLIK REJİMİ
 
        GEÇİCİ OLARAK GİREN EŞYA  
        Madde 118-Ham, veya yarı mamul veya mamul Maddeleri dışarıdan getirterek memleket içinde başkaca Maddeler katılmış olsun olmasın tamanlayıcı veya değerlendirici az veya çok bir işçilik gördükten veya yarı mamul veya mamul hale getirildikten sonra en geç iki yıl içende tekrar  çıkarılacak  eşyanın vergileri , Bakanlıkça kabul ve tespit edilecek esas ve şartlar dairesinde teminata bağlanır.  

        Bu hükümlerden faydalanabilecek eşya ile bunların görebilecekleri işçilik derecesi, ücret , fire nispetleri Maliye , Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur.  

         Ayrıca yurda kati olarak sokulan ham, yarı mamul ve mamul maddelerin yurtta başkaca maddeler katılsın katılmasın, tamamlayıcı veya değerlendirici bir işçilik görerek yarı mamul veya mamul halde ihraçlarında bu eşyanın maliyetine giren  
Gümrük vergisi ile gümrüklerce alınan sair vergl, resim ve harçların toplamına karşılık vasati bir verginin reddine Bakanlar Kurulu yetkilidir.  

        GEÇİCİ MUAFLIK  
        Madde 119- Aşağıda yazılı maksatlarla memlekete geçici olarak girecek yabancı eşyanın vergileri, Bakanlıkça kabul ve tespit edilecek esas ve şartlar dairesinde, teminata bağlanır.  

        1.  Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve altı ay içerisinde çıkarılacak olan eşya,  

        2. Altı ay içinde tekrar çıkarılmak üzere sergi, panayır ve pazarlar, koşu ve müsabakalar, konferanslar ve törenler için getirilen eşya ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sahne ve temsil eşyası, takımları ve hayvanları,  

        3. Bir yıl içinde yurt dışına çıkarılmak şartıyle yabancı film ve televizyon müesseselerinin yurdumuzdaki faaliyetleri için getirecekleri film çekme makinaları ile alet ve malzemeleri, dekor ve aksesuarları ve boş filmleri,  

        4. a) Memleket eşyasının ihracında ambalaj Maddesi olarak kullanılmak veya üzere gelen eşya, (Bu hükümden faydalanacak ambalaj maddelerinin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında kullanılacağı ve ne kadar süre içerisinde çıkarılacağı, görebileceği işçilik ve fireleri Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken  tespit edilir.)  

        b) Ticari olan veya olmayan eşya naklinde kullanılmak üzere dolu veya boş olarak gelen lifler, tüpler, masura, bobin vesair zarflarile  makaralar,  (Bunlardan gerek dolu ve gerekse boş gelenlerin ne kadar süre yurt içinde kalabileceği Bakanlıkça tespit olunur.)  

        c) Sanayide kullanılacak olup, memleket dabilinde yapılmamasından dolayı, imalatçıya bir külfet tahmil edeceği Sanayi ve Tekncloji Bakanlığınca kabul ve tespit edilecek kalıplar, ( En geç altı ay içinde yurt dışına çıkarılmak kaydıyla, )  

        5. Milletlerarası antlaşmalarla kabul ettiğimiz hükümler saklı kalmak şartiyle, siparişe mahsus olmak üzere getirilen her çeşit numunelik ve modellik eşya (altı ay içinde çıkarılmak ve yabancı fabrika ve sanat sahipleriyle bunların gezici ticaret  
memurları tarafından getirilmek ve karşılıklı olmak şartıyle)  

        6.Tecrübe ve muayene edilmek için gelen ve en geç altı ay içerisinde çıkarılan eşya, (Bakanlığın izniyle )  

        7. a) Büyük inşaat, tesisat ve fenni araştırmalarla batık gemilerin çıkarılması işlerinde kullanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarılacak olan ve memlekette bulunmayan veya temini büyük külfeti gerektiren fenni vasıta ve taşıtlar ile bunların takımları, (bu eşyanın çeşitleri ve yurt içinde kalabileceği süreler Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tespit olunur.)  

        b) Balık avcılığında kullanılmak üzere hariçten getirilecek balıkçı gemileri ile bunların içinde bulunan balık avına mabsus lüzumlu techizat ve malzeme, (bunların mahiyetleri ve yurt içinde kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel , Sanayi ve Teknoloji Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıklarınca tespit olunur.)  

        c) Tankerlerin ve sair gemilerin yıkanması, temizlenmesi ve tamiri için milletlerarası usullere göre getirilen ve patent icabı satılmayan tulumbalar ve sair fenni vasıtalar (bunların mahiyetleri ve yurt içinde kalabileceği süreler Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıklarınca tespit olunur.)  

        8.Hükümetin izni ile memleketimizde kazılar ve araştırmalar yapan şahıs veya heyetlerin bu maksatlar için getirecekleri eşya, (Bunların çeşitleri ve tekrar çıkış süreleri Milli Eğitim ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tespit olunur. )  

        9. İdari veya adli kaza için delil olarak getirilen ve tahkikat veya muhakeme sonanda çıkarılacak olan eşya,  

        10. Türkiye'de geçici bir zaman oturmak üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan kamplama eşyası, (bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin maksadına göre ve devam süresine uygun olmak ve bir yıl içinde iade edilmek şartıyle)  

        11. Yabancı memleketlerde oturan,fen ve sanat sahipleri ile işçilerin sanatlarını icra için Türkiye'ye gelişlerinde beraberlerinde getirdikleri veya kendilerinden en çok bir ay önce veya bir ay sonra kendi adlarına veya Türkiye'de ilgili olduğu müessese adına gönderilen ve bir yıl içerisinde çıkarılan, kendilerine mahsus cihaz ve aletleriyle takımları,  

        12. Yapılan antlaşmalara göre geçici olarak Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik demiryolu vasıtaları ile sınır nakliyatında kullanılan taşıtlar, (Gümrük ve Tekel ve ulaştırma Bakanlıklarınca tespit edilecek esaslar dahilinde ve teminat aranmaksızın.)  

        13. Türkiye'ye geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için  
gelen yabancıların beraberlerinde veya kendilerinden en çok iki ay önce veya altl ay sonra getirdikleri veya getirecekleri;  

        a) Kullanılmış ev eşyası iki yıl süre ile kalabilir. bu süre sonunda ikametin uzaması halinde bu kanunun 10 uncu Maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri uygulanır.  

        b) Otomobil, ve motosikletler Türkiye'de iki yıl kalabilir .  

        Bu süre bakanlıkça en çok üç yıl daha uzatılabilir.(kanunun 12 nci Maddesi hükmünden  
faydalanmayacak olan bu taşıtların özel bir trafik plakası taşımak ve memlekette kaldığı süre içerisinde, İçişleri  ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilecek esaslar dairesinde kullanılmak şartıyla )  

        BEYAN  
        Madde 120- Türkiye'ye geçici olarak sokulacak eşya 54 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslar dahilinde geçici kabul giriş beyannamesiyle gümrüğe beyan olunur. Bu beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyacak belgelerin mahiyet ve adetleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tayin ve tespit olunur.  

        Bu kanunun 12 nci Maddesinde geçen triptik ve gümrük giriş karneleri veya benzeri belgeler de geçici kabul giriş beyannamesi sayılır.  

        Sınırı sık sık geçecek taşıtlar için muayyen bir devreye mahsus pasavanlar kullanılır.  

        MUAYENE ve TEMİNAT  
        Madde 121- Girişte Gümrük İdaresi tarafından, beyanlar incelenerek teminata bağlanması gereken vergilerle eşyanın ayniyetlerini denetlemeye yarıyacak nitelikleri tespit olunur. İlgililer eşya nev'inin en yüksek tarifesi üzerinden teminat vermeyi isterse o yolda işlem yapılır. Kullanılmış çuval ve kanaviçeler Bakanlıkça ayniyat ve nitelik tespitinden istisna edilebilir. Bu takdirde Bakanlıkça bunlar için ayrı esaslar konulur.  

        TEKRAR ÇIKARMA  
        Madde 122- Eşyanın tekrar çıkarılmasından vazgeçilerek süresi içinde antrepoya veya gümrükçe izin verilen yerlere konulması caiz ve tekrar çıkış hükmündedir.  

        Kaçakçılık kovuşturmasını gerektirir haller saklı olmak üzere süresi içinde zorlayıcı sebepler dışında yurt dışı edilmeyen eşyaya ait teminat irat kaydedilir. Miktar itibariyle çıkan noksanlıklarında vergileri teminatından mahsubedilir.  

        Çıkış gümrüğünce yapılan muayenesinde cinsi ve nevi itibariyle beyannamesine aykırı bulunan eşya hakkında kaçakçılık kovuşturması yapılır.  
  

DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÇIKIŞ REJİMİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
  
        BEYANNAME ve TESCİL  
        Madde 123- Türkiye'den kesin olarak çıkarılacak eşyanın yetkili gümrüğe beyanname ile bildirilmesi mecburidir.  

        Beyannamenin şekli, adedi ve ihtiva edeceği bilgiler ile beyanın tevsikine yarıyan belgelerin mahiyet ve adetleri ve hangilerinin beyannameye ekleneceği ve sair hususlar Bakanlıkça tayin ve tespit olunur.  

        Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üzerine sıra numarası tarih ve resmi mühür konması ile tamam olur.  

        135 inci Maddenin 2 inci fıkrasında sözü geçen çıkış beyannameleri de bu Madde hükmüne göre tescil olunur.  

        SÖZLE BEYAN ve ÖZEL BEYAN  
        Madde 124- Aşağıdaki eşya gümrüğe ağızdan veya Bakanlıkça tayin ve tespit edilecek şekilde beyan olunur.  

        1. Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki zat eşyası, devamlı görevle veya yerleşmek üzere yabancı memleketlere giden Türk memur ve vatandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görevleri ve işleri sona eren yabancıların beraberlerinde götürecekleri veya  
gidişlerinden iki ay evvel veya altı ay sonra gönderilecek zat ve ev eşyası, fen ve sanat sabiplerinin ve işçilerin sanatlarını icra için beraberlerinde götürdükleri aletleri ile takımları ve ticari kıymeti olmayan numuneler.  

        2. Nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde götürecekleri zat eşyası.  

        3. Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına verilecek kumanya ve yakıtlar.  

        4. Kara sınırı bölgesinde köy ve kasabalar ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki halkın kendi ihtiyaçları için alıp götürecekleri eşya ve hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi ahalisinin sınırın diğer taraf bölgesindeki köy, kasaba ve pazarlara satmak üzere birlikte götürdükleri kendi eşya ve hayvanları, (Bunların Cins, nev'i ve miktarları Bakanlıkça tayin ve tespit edilir.)  

        5. İçinde ölü veya ölünün kül veya kemikleri bulunan tabut, vazo ve sair kablar ile çelenk ve çiçekler.  

        6. Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki yabancı devletlerin misyon şefleri ile diplomatik muaflıklarından faydalanan ve meslekten olan elçilik ve konsolosluk mensuplarına delege ve heyetlere ait zat ve ev eşyası ve taşıtları (bunlar için kurye mektupları ve misyon şeflerince verilmiş mektuplar aranır.)  

        7. Ticari mahiyet arz etmiyen yerli mamul ve mahsullerden hediyelik eşya,  

        8. Ticari reklam maksadiyle gönderilecek ve gönderildikleri yerlerde parasız olarak dağıtılacak matbu ilan, katalog,  
broşür,takvimler ve emsalı matbua,  

        9. Türkiye'de vefat eden yabancıların memleketlerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası,  

        10. Turistlerin beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden önce veya sonra gönderecekleri eşya,  
Yukarıdaki fıkralar dışında kalan gayriticari eşyanın ihracına ait usuller giriş hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça tespit edilir.  

        ÇIKIŞ EŞYASININ KIYMETİ  
        Madde 125- Eşyanın çıkışı anında beyan edilecek kıymeti, müstakil bir alıcı ile müstakil bir satıcı arasında tam ve serbest rekabet şartları altında tekerrür etmiş olan, çıkış mahallindeki ihraç fiyatıdır.  

        Eşyanın beyannanesi Türkiye'den son çıkış mahallinde verilmemiş ise, buraya kadar olan nakliye masrafları da fiyata dahil edilir.  

        Ancak ihracata ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile ihracatçıya geri verilecek dahili vergi ve resimler ve ihracata mütaallik her türlü yardımlar bu fiyata dahil değildir.  

        BEYANNAMENİN TESCİL ŞARTLARI  
        Madde 126- Ticari mahiyette olup, beyanname ile çıkış işlemi yapılması gereken eşyaya ait beyaanamelerin, gümrükçe kabul ve tescili için, müteakip maddelerde yazılı olduğu üzere, eşyanın tamamının muayeneye hazır bulundurulması ve deniz, kara ve hava nakil vasıtalarının Bakanlıkça tayin edilecek süre içinde geleceğinin tevsik edilmesi şarttır. Ancak, standardizasyon kontrolleri hariç olarak gümrükçe yaptırılacak tahlil ve ekspertizi icabettiren hallerde nakil vasıtalarının gelişinden evvel beyanname tesciline gümrük idare amirince izin verilir.  

        MUAYENEYE ARZ ve MUAYENE YERİ  
        Madde 127- Çıkış eşyasının tamamının, çıkış işlemini yapmaya yetkili gümrüğe veya gümrükçe gösterilen bir mahalle, sundurma ve antrepoculuğu tekeli altında bulunduran yerlerde de bu müesseselerin ihtiyaç nispetinde temin ve gerekli vasıtalarla teçhiz edecekleri sundurmalara mal sahipleri veya komisyoncuları tarafından getirilmesi ve burada gümrüğün muayenesine arz edilmesi mecburidir.  

        Ancak, döküm halindeki eşyanın deniz üstünde vapura veya vagon ve diğer taşıtlara yükletilirken muayenesinin yapılmasına gümrükçe izin verilir.  

        SUNDURMA SÜRESİ  
        Madde 128- Çıkış eşyası sundurmalarda bir ay kalabilir, zorlayıcı veya gümrükçe kabul edilebilecek makbul sebepler tahtında, gümrük idare amirlerince bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok üç aya kadar uzatılabilir.  

        Bu sürenin sonunda ihraç edilmeyen veya kaldırılmayan çıkış eşyası Kanunun 140 ıncı Maddesi hükmüne göre tasfiye olunur.  

        NOKSAN İHRAÇ ve BEYANNAMEDE DÜZELTME  
        Madde 129- Beyan edilen eşyanın tamamının ihracı şarttır. Zorlayıcı sebepler altında fiili ihracatta bir noksanlık olduğu takdirde vasıtanın hareketini takibeden ilk iş günü içinde keyfiyetin yazılı olarak gümrük idare amirine bildirilmesi mecburidir. Beyanname fiilen ihraç edilen miktar üzerinden kapatılır. Geri kalan partinin ihracında ise Kanunun 123 üncü maddesi gereğince yeniden bir beyanname verilmesi mecburidir.  

        Cins ve nevi ve birim fiyatı hariç beyannamelerde düzeltme yapılabilir.  

        MUAYENE  
        Madde 130- Çıkış eşyası 69 uncu Madde de sözü edilenler huzurunda gümrükçe muayene edilerek beyanların sıhhati denetlenir.  

        Bu denetleme sırasında eşyanın cins, nev'i ve niteliğinin tayininde gümrük laboratuvarlarından istifade edilebileceği gibi ekspertiz ücretinin ihracatçı tarafından ödenmesi suretiyle mahalli ticaret ve sanayi odalarının mütehassıs elemanlarından da  
faydalanabilinir.  

        Ancak, muayeneye başlanılabilmesi için eşyanın tamamının muayeneye arz edilmiş olması lazımdır. Döküm halinde yapılacak ihracatla, başka başka yerlerden veya kısım kısım gelmekte olduğu tevsik edilen eşyanın ihracında muayenenin bunlara göre yapılmasına gümrük idare amiri izin verebilir.  

        Girişte muayeneden istisna edilen eşya, bu hükümlere muvazi olarak çıkışta da muayeneye tabi değildir.  

        İcabında, çıkış eşyasının cins ve mahiyetine ve ihracatın özelliğine göre, Bakanlık yukarıki Maddeler hükümlerine bağlı kalmaksızın ihracatın daha kolay yapılmasını sağlıyacak hükümler koyar.  
  

İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ ÇIKIŞ ve GERİ GELEN EŞYA
 
        GEÇİCİ ÇIKIŞ  
        Madde 131- Geri getirilmek üzere ihraç edilecek eşya ihracın maksadı, gideceği memlekette göreceği işçiliğin mahiyeti, ayniyetini tespite yarıyacak alametleri ve kanunun 125 inci Maddesi gereğince kıymeti de gösterilmek şartıyla geçici çıkış beyannamesi ile gümrüğe beyan olunur.  

        Bu beyannamenin şekli, adedi, ihtiva edeceği bilgiler ile, beyanın tevsikine yarıyacak belgelerin mahiyet ve adetleri ve hangilerinin beyannameye ekleyeceği ve Yönetmelikte gösterilecek sair hususlar Bakanlıkça tayin ve tespit olunur.  

        Yabancı memleketlere seyahat eden ve ikametgahı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancıların kendilerine ait taşıtlar ile sınıra yakın bölgelerde komşu memleketlere eşya ve yolcu naklinde kullanılan diğer taşıtlar için gümrük idaresince tespit veya bu hususlarda milletlerarası mahiyette olarak kabul edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi ve benzeri belgeler veya pasavanlar beyanname olarak kullanılır.  

        Gümrüklerce lüzum görülürse eşyanın üzerine sabit damgalar vurulur veya kurşun mühür takılır.  

        GERİ GELEN EŞYA  
        Madde 132- 1.Yabancı memleketlere çıkarıldıktan sonra asli nitelikleri değişmeksizin geri getirilen, aşağıda yazılı memleket eşyası ve millileşmiş eşya ayniyetleri gümrüğe ispat ve tevsik edilmek şartıyla vergiye tabi değildir.  

        a) Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Türkiye'nin bir yerinden başka bir yerine sevk için yabancı topraktan transit geçirilerek üç ay içinde geri getirilen eşya,  

        b) Gittiği memleketin gümrük sınırından dışarı çıkarılmayan veya bu memlekette geçici kabul veya muaflık usulüne tabi tutularak çıkışından itibaren iki yıl içinde geri getirilen eşya,  

        c) Gittiği memleketin gümrük sınırından geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafından iade edilmek yüzünden iki yıl  
içinde geri getirilen eşya,  

        d) Yerli mahsul ve mamullerin çıkışında ambalaj Maddesi olarak kullanılıp, bir yıl içinde dolu veya boş getirilen kablar, örtüler ve sargılar ile göç eşyası naklinde kullanılmış liftler,  

        e) Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'de mukim Türk veya yabancıların Türkiye'den çıkışlarından itibaren en geç iki yıl içinde geri gelen her türlü taşıtları ve bunların yedek ve yenileme parçaları ile hayvanları ve bunların binek ve koşum takımları, römork ve rulotlar, seyahat esnasında kullanılmaya mahsus mutfak ve yatak eşyası ve kamping, av, kayak ve sair spor alet ve takımları ve taşıtlara takılmış radyo, televizyon ve ses kaylt cihazları ve pikapları (motorlu taşıtların mütat depolarında bulunan akaryakıt ve yağlardan vergi alınmaz.),  

        f) Türkiye Cumhuriyeti Elçilik ve Konsolosluklarından geri getirilen her türlü eşya,  

        g) Altı ay içinde geri getirilen yük ve yolcu taşıtları ve hayvanları,  

        h) Sürekli veya geçici olarak yabancı memleketlere gidenlerin götürdükleri ev eşyası üç sene zarfında geri getirilmek ve  
çıkışında ayniyeti tespit edilmiş olmak kaydıyla,  

        2. Temizlenmek, boyanmak, tamir, tadil, izabe, tasfiye ve elektrolize edilmek veya başkaca bir ameliye görmek veya asli bir kısım veya cihaz ilave edilmek gibi maksatlarla çıkarıldıktan sonra ihracatçısı tarafından tekrar ithal edilmek üzere bir yıl içinde geri getirilen eşya hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.  

        a) Yukarıda yazılı ameliyeler dolayısıyla eşyanın bünyesinde, niteliğinde ve tarife  
pozisyonunda bir değişiklik yapılmadan geri gelen eşyadan, işçiliğin yapıldığı memlekette ihtiyar edilen masraf ve ücretler ile dönüş için ödenen navlun ve sigorta bedelleri tutarı esas alınarak geri getirilen eşyanın intibak ettiği giriş tarife cetvelindeki pozisyondaki nispet üzerinden vergi alınır.  

        b) Gördüğü ameliye dolayisiyle eşyanın bünyesi ve niteliği değiştiği takdirde giriş tarife cetvelinde intibak ettiği tarife pozisyonu üzerinden vergiye tabidir. Bu eşyanın kıymeti kanunun 65 inci Maddesine göre tayin ve tespit edilir  

        c) Eşyaya asli bir kısım veya cihaz ilave edilirse bunlar da ayrıca intibak ettiği giriş tarife cetvelinin pozisyonu üzerinden vergiye tabidir.  

        d) İzabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi maksatlarla geçici olarak yabancı memleketlere gönderilen maden cevherlerinden elde edilen ve milletlerarası teamüllere göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk Madde olarak kullanılan külçe ve kütük halindeki saf gümüş, kurşun, demir, bakır ve sair madenlerden vergi alınmaz. (memleket dahilinde bu gibi ameliyelerin yapılmasının mümkün olmadığının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kabulü şartıyle.)  

        Satış suretiyle kesin olarak ihraç edilen maden cevherlerinin satış anlaşmasına göre terkibinde bulunan ve izabe sonunda iade edileceği kabul edilen külçe ve kütük halindeki saf altın, platin ve gümüşten de vergi alınmaz.  

        Bu ihracatın kontrolu hususunda Sanayi ve Teknoloji, Ticaret,Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek Yönetmelik hükümleri uygulanır.