İş Mevzuatı  
 
           1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BİR MADDE İLE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN  
 

             Madde 1 - 1475 sayılı İş Kanununa aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklenmiştir. 

             Ek Madde - Bu Kanunun 5 inci maddesinin (e) fıkrasında sözü geçen kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kapıcılarının işverini konutun maliki veya ortaklarıdır. 

             Konut yöneticisi işveren vekili olup, mali sorumluluklar işverene ait olmak üzere, yargı uyuşmazlıklarında ve bu kanunun uygulanması bakımından işveren temsilcisidir. 

             Kapıcı konutları için kira istenmez. 

             Kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma sürelerinin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ve esaslar bu Kanunda tanınan haklar saklı tutularak Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükle belirtilir. 

             Geçici Madde - Ek maddede belirlenen tüzük, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde düzenlenir. 

             Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.