Belediye İmar Mevzuatı  
BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN
PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN


            PAYLARIN HESAPLANMASI VE DAĞITIMI
            Madde 1- Genel Bütçe Vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere % 5, il özel idarelerine de % 1 nispetinde pay verilir.

            Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık olarak hesaplanıp tahsil edilen ayı izleyen ayın sonuna kadar İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı hesaplara kaydolunmak üzere İller Bankası’na yatırılır.

            İller Bankası’nda her ay sonuna kadar toplanan belediye ve İl Özel İdare paylarının % 80 inin belediyelere ve İl Özel İdarelerine ait hisse olarak banka tarafından İçişleri Bakanlığı’nca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ilgili kuruluşlara dağıtımı planlanır.

            İller Bankası kendine borçlu bulunan belediyelerin vakti gelmiş borçlarının taksitlerini bu paradan kesmeye yetkilidir.

            Artakalan % 20 nispetindeki paylardan, belediyeler ortak fonundaki payların dağıtımı İçişleri ve İmar ve İskan Bakanlıkları, İl Özel İdarelerine ait olarak fondaki payların dağıtımı da İçişleri Bakanlıkları, İl Özel İdarelerine ait ortak fondaki payların dağıtımı da İçişleri Bakanlı tarafından hazırlanacak yönetmeliklere göre yapılır.

            PAYLARIN TAHSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR
            Madde 2- Belediye ve İl Özel İdare paylarını 1’inci maddede yazılı süre içinde İller Bankasına yatırmayan gelir saymanlarından gereken meblağlar % 10 fazlasıyla tahsil olunur.

            İller Bankası, kendisine yatırılan ve 1’inci maddedeki esaslara göre ayrılmış bulunan payları ertesi ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili Belediye ve İl Özel İdarelerine göndermeye mecburdur. Gönderilmesi geciken paylar, İller Bankasınca bu kuruluşlara % 10 fazlasıyla ödenir.

            İller Bankası ve gelir saymanları hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılacak işlemler bağlı bulundukları Bakanlıklarca yürütülür.

            KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 3- a) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 2, 40, 41 ve 42’inci maddeleri,

            b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66’ncı maddesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38’inci maddesinin ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin Belediye ve İl Özel İdarelerine pay verilmesine ait hükümleri ile bu kuruluşlara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer hükümler,

            c) 7116 sayılı İmar ve İskan Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 18’inci maddesi,

            Yürürlükten kaldırılmıştır.

            GEÇİCİ HÜKÜMLER
            Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 3 ncü madesisinin (a) fıkrası ile yürürlükten kaldırılan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi gereğince, gümrük vergisisnin % 15’ i nispetinde alınmakta olan payın tahsiline devam olunur.

            Bu suretle tahsil olunan pay, gümrük vergisi ile birlikte Hazineye irat kaydolunur.

            Geçici Madde 2- 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 25 ve bu Kanunun 3 üncü madesinin (a) fıkrasıyla yürürülükten kaldırılan 40 ıncı madesi gereğince alınmakta olan tellallık resminin aynı usule dağıtımına devam olunur.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 4- Bu Kanun 1.3.1981 tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.