Sermaye Piyasası Mevzuatı  
BÖLÜM V
SERMAYE PİYASASINDA YARDIMCI KURULUŞLAR

            KAPSAM 
            Madde 30 - Bu Kanuna göre faaliyette bulunabilecek "Yardımcı kuruluşlar" aşağıda gösterilmiştir. 

            A)Aracı Kurumlar, 

            B) Menkul kıymetler Yatırım Ortaklıkları, 

            C) Menkul Kıymetler Yatırım Fonu. 

A) ARACI KURUMLAR

            FAALİYETLERİN KAPSAMI 
            Madde 31 - a) Menkul kıymetlerin, kymetli evrakın, mali değerleri temsil eden veya ihraçedenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına yahut kendi nam ve hesabına, aracılık amacıyla, alım satımı ancak bu Kanunda düzenlenen aracı kurumlar tarafından yapılır 

            Bankalar ile 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanununa göre borsalarda faaliyette bulunanların hakları saklıdır. 

            b) Aracı kurumlar kendi mali yükümlülüklerini içeren evrak ihdas edip halka arz edemez ve alım satımda bulunamazlar. 

            c) Bankalar dahil aracı kurumlar, menkul kıymetleri halka arz ettirirler. Menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrakın halka arzı ancak bankalarca yapılır. 

            Türk Medeni Kanununun ipotekli borç senedi ve irat senedine dair hükümleri saklıdır. 

            d) Bankalar anonim ortaklıklara ait (c) bendinde belirtilen menkul kıymetler dışındaki evrakı halka arz ettikleri taktirde bu evrakın halka arzından sağlanacak menfaat aracılık ve garanti komisyonundan ibarettir. Evrak üzerinde bankanın borçlı veya alacaklı olması aracılık sıfatını değiştiremez. 

            KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARI 
            Madde 32 - Aracı kurumların kuruluşlarına izin verilebilmesi için; 

            a)Anonim ortaklık şeklide kurulmaları, 

            b) Sermayelerinin en az %51'inin nama yazılı olması, 

            c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, 

            d) Sermayelerinin Maliye Bakanlığınca belirtilen miktarlardan az olmaması, 

            e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 

            f) Kurucuların müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması, 

            g) Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması 

            şarttır. 

            Aracılık faaliyetinde bulunabilmek için Kuruldan "Borsa Bankerliği Belgesi" alınması ve menkul kıymetler ve kambiyo borsasından birine kayıtlı üye olunması zorunludur. 

            Borsa bankerliği belgesi verilmesinde aranacak şart ve nitelikler faaliyetleri sırasında uyacaklarıkoşullar Kurul tarafından yönetmelikle düzenlenir. 

            Yapılabilecek aracılık işlemleri ve aracılık suretiyle yüklenilecek sorumluluğun azami sınırı borsa bankerliği belgesinde gösterilir. 

            Borsa bankerliği belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar aracılık faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi, ticaret ünvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak hiç bir kelime veya tabiri kullanamazlar. 

            Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bulunan bir anonim ortaklığın sonradan bu Kanuna göre aracı kurum olarak faaliyet göstermesi ve aracı kurumların esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler de aynı hükümlere tabidir. 

B) MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIKLARI

            FAALİYETLERİNİN KAPSAMI 
            Madde 33 -  Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, menkul kıymet portföyü işletmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır. 

            Bu ortaklıkların menkul kıymet portföyü işletmek dışında yapabilecekleri faaliyetler Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 

            KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARI 
            Madde 34 -Menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına izin verilebilmesi için, 

            a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, 
            b) Kayııtlı sermayeli olarak kurulmaları, 
            c) Başlangıç sermayelerinin Maliye Bakanlığınca belirtilen miktardan az olmaması, 
            d) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, 
            e) Ticaret ünvanlarında "Menkul kıymetler Yatırım Ortaklığı" ibaresinin bulunması, 
            f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması, 
            g) Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması, 

            Şarttır. 

            Yatırım ortaklıkları kurucu ve imtiyazlı hisse senedi ve tahvil ihraç edenler. 

            Kurucuların izin için yapacakları başvurulara Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca tespit olunacak örneğe uygun ve noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri birer beyanname eklemeleri zorunludur. 

            Yatırım ortaklığının esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler için de Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması gerekir. 

            Yukarıdaki esaslara göre kurulan yatırm ortaklıkları dışında hiç bir kuruluş "Menkul Kıymeler Yatırım Ortaklığı" kuramayacağı gibi, bu adı veya aynı anlama gelen başka bir ibareyi ticaret ünvanlarında veya ilan ve reklamlarda kullanamaz. 

            Yatırım ortaklıkları faaliyetlerinin gerektiği ve Kurul tarafından tespit olunacak miktar ve değerinin üzerinde taşınmaz mal edinemezler. 

            Yatırım ortaklıkları portföylerine borsa rayiç değerinin üstünde menkul kıymet satın alamaz veya borsa rayiç değerinin altında menkul kıymet satamazlar. 

            Sermaye ve yedek akçelerin yüzde yirmisinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya opsiyon haklarının kullanılması nedeniyle aşıldığı taktirde fazla kısmın en geç 6 ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük bir zarar doğuracağının belgelenmesi halinde süre kurul tarafından uzatılabilir. 

            Yatırım ortaklıkları, hiç bir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının yüzde onundan fazlasına sahip olamazlar. 
  

C) MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU

            TANIM 
            Madde 35 - Bu kanunun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla riskin dağıtılması ilkesine inançlı mülkiyet esaslarına göre menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığına "Menkul Kıymetler Yatırım Fonu" adı verilir.  

            Bankalar dışında hiç bir kişi ve kuruluş veya mal varlığı, "Menkul Kıymetler Yatırım Fonu" kuramaz ve bu adı veya aynı anlama gelen başka bir ibareyi ticaret ünvanlarında veya ilan ve reklamlarında kullanamaz. 

            Fonun tüzelkişiliği yoktur. Ancak mal varlığı bankanın mal varlığından ayrıdır. Banka, fonu, belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetir ve temsil eder. Fon varlığının korunaması ve saklanmasından yönetici banka sorumludur. Banka ile katılma belgeleri sahipleri arasındaki ilişkilere bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununun Vekalet Akdi hükümleri uygulanır. 

            KURULUŞ İZNİ 
            Madde 36 - Banka, yatırım fonu kurmak için, hazırlayacağı noterden tastikli fon içtüzüğünü Maliye Bakanlığına vererek izin almak zorundadır. 

            Menkul kıymet portföyü işletmek amacı dışında bir amaçla yatırım fonu kurulmasına izin verilmez. 

            FON İÇTÜZÜĞÜ 
            Madde 37 - Fon tüzüğnde en az aşağıdaki hususların bulunması şarttır. 
  
            a) Fonun adı ile kurucu bankanın ünvanı ve merkezi; 
            b) Fon tutarı; 
            c) Fonun yönetiminde uygulanacak şekil; 
            d) Fonun yatırım yapacağı menkul kıymetlerin seçimi ve riskin dağıtılması esasları; 
            e) Katılma belgelerinin satış ve geri satın alınış fiyatlarının tespiti usulü ve portföyünün değerlendirilmesi esasları; 
            f) Fon karının tespiti ve katılma belgeleri sahiplerine dağıtılması esasları; 
            g) Kurucu bankanın yönetici sıfatıyla fondan alacağı ücret ve başka menfaat ile gider karşılıklarının tespiti esasları; 
            h) Fonun hesap dönemi; 
            i) Varsa fonun süresi; 
            j) Fonla ilgili bilgilerin Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, açıklanma şekli; 
            k) Fona katılma ve fondan ayrılma şartları; 
  
            l) Fonun tasfiye şekli. 

            Maliye Bakanlığı, gerektitiğinde fon içtüzüğüne fonun alabileceği menkul kıymetlerin belli borsalarda kate edilmiş veya alınıp satılır olmasını ya da gerekli gördüğü diğer hususların konulmasını isteyebilir. 

            İÇTÜZÜĞÜN TESCİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
            Madde 38 - Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen fon içtüzüğü yönetici bankanın merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. 

            Fon içtüzüğünde belirtilen fon tutarının artırılması ve süresinin uzatılması Maliye Bakanlığının izni ile yapılır ve yukarıda belirtilen şekilde tescil ve ilan olunur. Bunlar dışında Fom içtüzüğünde değişiklik, bankanın haklı nedenlere dananarak yapacağı talep üzerine, merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Mahkemesi kararı ile yapılabilir.mahkemeye başvurmadan önce içtüzük değişikliği hakkında Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması gerekir. Mahkeme, gerekli görürse katılma belgesi sahiplerine bir ay ara ile iki kez ilan etmek suretiyle belirleyeceği gün ve saatte değişikliğe karşı olanların dinleneceklerini bildiri. Karşı olanlar, sözkonusu güne kadar görüşlerini yazılı olarak da mahkemeye verebilirler. 

            Mahkemenin vereceği karar ilan edilir. Değişiklik yapılmışsa ticaret siciline tescil olunur. 

            FONUN OLUŞMASI VE KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZI 
            Madde 39 - Kurucu banka, yatırım fonunun kurulması için içtüzükte öngörülen fon tutarı kadar avans tahsis eder. Bu avans ile menkul kıymetler porföyü oluşturulur ve katılma belgeleri çıkarılarak halka arz edilir. Banka, katılma belgelerinin satış hasılatından fona verfiği avansı geri alır. 

            KATILMA BELGESİ 
            Madde 40 - Katilma belgesi, belge sahibinin yönetici bankaya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç hisse ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir senet olup emre veya hamiline yazılı olrak düzenlenir. 

            Katılma belgesinin itibari değeri söz konusu olmayıp ihraç veya geri satın alınma değeri, ihracı veya satın alınması gününde, fon içtüzüğündeki ilkelere göre tespit edilecek rayiç değeri üzerinden, belgenin temsil ettiği pay sayısına göre hesaplanır. 

            Fon tutarı artırılmak suretiyle çıkarılacak yeni tertip katılma belgelerinin değeri çıkarma günündeki fon rayiç değeri, tedavüldeki katılma belgelerinin temsil ettikleri tüm hisselerin sayısına bölünerek hesaplanır. 

            İlk katılma belgelerinin ihracı sırasında  katılma payı sayısı, bir payın ihraç değeri 50.000 lirayı geçmeyecek şekilde tespit edilir. 

            Katılma belgesinde fon içtüzüğünün tam metninin ve bankanın yetkili imzlarının bulunması şarttır. 

            Katılma belgesi, ancak temsil ettiği değerlerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyle satılabilir. 
 
            YÖNETİM İLKELERİ
            Madde 41 - a) Yatırım fonunun mal varlığı, yönetici bankanın fon içtüzüğü ve bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karşılaması dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez veya teminat gösterilemez. Aksine yapılan işlem, pay sahipleri bakımından hükümsüzdür. Fon üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. 

            b) Yönetici banka fonun portföyünden, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan kamu kuruluşları dışındaki hissedarlarının; idare meclisi başkan ve üyelerinin genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin %25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerini alamaz. Yönetici bankanın iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon portföyünün %20'sini geçemez. 

            c) Yönetici banka fon portföyüne, sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan kamu kuruluşları dışındaki hissedarlarının; idare meclisi başkan ve üyelerinin; genel müdür ve genel müdür yardımcılarınının yarı ayrı ya da birlikte sermayelerinin % 25 inden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerini alamaz. Yönetici bankanın iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, fon portföyünün %20 sini geçemez. 

            d) Yatırım fonları, portföy değerlerinin %20 sinden fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramazlar. Bu sınır, portföy değerinin değişmesi veya opsiyon haklarının kullanılmasaı nedeniyle aşıldığı taktirde, fazla ksımın en geç altı ay içinde tasfiyesi gerekir. Belirtilen süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğu veya büyük zarar doğuracağının belgelenmesi halinde süre Kurul tarafından azami üç ay uzatılabilir. 

            Yatırım fonları, hiçbir ortaklıkta sermayesinin ya da tüm oy haklaının % 10 undan fazlasına sahip olamazlar. 

            e) Yönetici banka, fon hesabına borsa rayiç değerinin üstünde menkul kıymet satın alamaz ve fona ait kıymetleri borsa rayiç değerinin altında satamaz. 

            f) Katılma belgelerinin satışı sırasında, fon içtüzüğü ya da başka belgelerle, payların değerini etkiliyecek önemli hususlarda alıcılara yapılan yazılı açıklamaların doğruluğundan yönetici ve aracı bankalar birlikte sorumludurlar. Bu açıklamalarla kendisine katılma payının değerinin yanlış takdirine neden olacak nitelikte bilgi verilen alıcının istemesi halinde, belge karşılığında ödediği para, cari iskonto haddi üzerinden işlemiş faizi ile birlikte geri verilir. 

            g) Katılma belgesi sahipleri, belgenin günlük rayiç fiyattan geri satın alınmasını her zaman isteyebilirler. Maliye Bakanlığı, olağanüstü hallerde fonun bu yükümlülüğünün sınırı bir süre için geriye bırakılmasına karar verebilir. 

            h) Yönetici banka, ancak istisnai hallerde ve fon varlığının %10 unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınması için Kuruldan izin isteyebilir. Bu kredinin alınması ve geri ödenmesi hakkında Kurula bilgi verilir. 

            i) fon portföyündeki menkul kıymetlerle ilgili oy hakları bankanın yetkili temsilcileri tarafından kullanılır. Banka, istisnai hallerde ve yazılı talimat vermek suretiyle bu hususta başkasına yetki verebilir. 

            j) Banka birden fazla fon kurulup yönetebilir. Banka, yeönettiği her fonun varlıklarını kendi varlıklarınından ayrı ve özel hesaplarda izlemek ve bunlar için ayrı muhasebe tutmakla yükümlüdür. 

            k) Kurulacak Menkul Kıymetler Yatırım fonlarının tutarı, bankanın öndemiş sermaye ve yedek akçelerinin toplamını aşamaz. 

            HESAP RAPORU VE İLAN 
            Madde 42 - yönetici banka, her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde fonun durumu, portföyün terkibi ve dönem içindeki gelişmesini belirten bir hesap raporu hazırlar ve Kurul'a verir. 

            Banka, fonun yıllık hesap raporunun bir özetini ilan etmekle yükümlüdür. Bu ilanda, fonun giderler ve hasılat hesabı özetinin, portföyündeki menkul kıymetlerin cins, miktar ve değerlerinin, fonun diğer hesap ve para durumunun, bir yıl öncesi durumları ile birlikte getirilmesi; dönem içinde ihraç edilen ve geri alınan katılma belgesi sayılarının belirtilmesi zorunludur. 

            BANKANIN İFLASI VEYA TASFİYESİ 
            Madde 43 - Yönetici bankanın iflası veya tasfiyesi halinde Maliye Bakanlığı, yatırım fonunun yönetim ve muhafazasını uygun göreceği başka bir bankaya verebilir. 

            Yönetici bankanın iflas veya tasfiye kararından itibaren 15 gün içinde fonun yönetimini devralacak bir bankanın bulunmaması veya Maliye Bakanlığının mevcut şartlar altında fonun devamını katılma belgesi sahiplerinin yararına uygun görmemesi halinde fon sona erer. 

            FONUN SONA ERMESİ 
            Madde 44 - Yatırım fonu 43 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki durumdan başka aşağıdaki nedenlerle sona erer. 

            a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmemiş ise bu sürenin bitmesi, 

            b) Fon içtüzüğü süresiz ise bankanın Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, 

            c) Bankanın, haklı nedenlere dayanarak merkezin bulunduğu yerin Ticaret Mahkemesinden fesih talebinde bulunması üzerine Mahkemenin Maliye Bakanlığının görüşünü aldıktan sonra karar vermesi, 

            Fon mal varlığı fon içtüzüğündeki ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma belgesi sahiplerine payları oranında dağıtılır. 

            Fesih anından itibaren hiçbir katılma belgesi ihraç edilmez ve geri alınmaz 
  

BÖLÜM - VI
DENETİM VE CEZAİ SORUMLULUK

            DENETİME YETKİLİLER 
            Madde 45 - 11 inci madde kapsamına giren ortaklıklar ile sermaye piyasasındaki yardımcı kuruluşların bu Kanundan doğan işlem ve hesapları Kurulun denetçileri tarafından denetlenir. 

            Kurulun lüzüm görmesi ve bunun Maliye Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, bu denetim, Maliye Bakanı tarafından görevlendirilecek Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve banka yeminli murakıpları marifetiyle de yapılabilir. 

            Maliye Bakanı, gerektiğinde Kurulun talebi olmaksıznın da bu denetlemeleri yaptırabilir. 

            TEDBİRLER 
            Madde 46 - a) 45 inci madde gereğince yapılan denetlemeler sonund, aracı kurumalrın,kanun ve işletme amaç ve ilkelerine aykırı durum ve işlemleri dolaıysıyla mali durumlarının ciddi surette zayıflamakta olduğu tespit olunduğu taktirde, 49 uncu madde hükmü saklı kalmak kaydıyle Kurul tarafından uygun bir süre verilerek, kanun ve işletme amaç ve ilkelerine uygunluğunun sağlanması ve mali durumun güçlendirilmesi istenebilir. 

            Verilen süre içinde, aracı kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı veya mali durumun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu taktirde, Kurul, kurumun borsa bankerliği belgesiniiptal etmeye yetkilidir. 

            Maliye Bakanı, Kurulun teklifi üzerine, borsa bankerliği belgesini iptal olunan aracı kurumun tedricen tasfiyesine karar verebilir. 

            b) Tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumların tasfiyeleri Maliye Bakanının belitleyeceği bir banka tarafından yürütülür. 

            Tedricen tasfiye karar ve işlemlerinde, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatın tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

            Fon, verilen bu avanslar dolayısıyla tasfiye halindeki kurumun bütün akitleri üzerinde imtiyazlı alacaklı sıfatını kazanır. Maliye Bakanı, fon adına aracı kurumun iflasını isteyebilir. 

            Fondan karşılanan taahhütlü satış yükümlülükleri ve tasfiye giderlerinin kurumun akitleri ile karşılanmayan kısmı, nihai ve kati açık olarak fon tarafından yüklenilir. 

            c) Haklarında tedricen tasfiye kararı verilen aracı kurumların kati ve nihai açıklarının karşılanması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir fon kurulmuştur. 

            Aracı kurumlar, yıl sonları itibariyle taahhütlü satışlarının tutarının binde biri oranında bir meblağı ertesi yılın beşinci ayı sonuna kadar bu fona yatırmaya mecburdurlar. 

Kurumların fona ödemekle yükümlü oldukları tutarlar Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider sayılır. 

            d) Kanuna, işletme amaç ve ilkelerine aykırı işlemleri sebeiyle aracı kurumun iflasına sebep olan yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile 1 nci derece imzaya yetkili yöneticilerin Maliye Bakanlığının talebi üzerine iflasına mahkemece karar verilebilir ve haklarında İcra ve İflas Kanununun 5, 6 ve 7 nci maddeleri bapları hükümleri uygulanır. 

            CEZAİ SORUMLULUK 
            Madde 47 -  Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde : 

            a- (1) Bu Kanun hükümleri gereğince hazırlanacak izahname, sşrküler, katılma belgesi gibi belgelerde ve menkul kıymetlerin arz ve satışı ile ilgili olarak halka yapılan yazılı açıklama ve ilanlarda, menkul kıymetlerin değerini etkileyecek önemli husularda gerçeğe aykırı veya noksan bilgi verenler. 

            (2) Bu Kanuna göre, maliye Bakanlığı ve kurul tarafından istenecek bilgileri vermeyen veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; görevlendirilecek denetim görevlilerinin istedikleri bilgileri vermeyen veya gerçeğe aykırı olarak verenler, defter ve belgeleri bu görevlilere ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyenler. 

            (3) Bu Kanunun 4 üncü maddesininin 1 ve 2 nci fıkraları, 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 25 inci maddesinin (a) bendi, 28 inci maddesinin (b) bendi, 31 ve 32 nci maddeleri, 34 üncü maddesinin 5 inci fıkrası, 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası, 36 ncı maddesi, 44 üncü maddesinin son fıkrası, 46 ncı maddesinin (c) bendi hükümlerine aykırı hareket edenler. 

            Fiilin önem ve mahiyetine göre ayrı ayrı veya birlikte hükmolunmak üzere yüzbin liradan bir bilyon liraya kadar ağır para cezası ve 1 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile, 

             b.  6 ncı Maddenin ikinci fıkrası, 7,9,10,11,12 nci Maddeleri, 14 üncü 
Maddenin 2 nci fıkrası, 16 ıncı Maddesi, 34 üncü maddesinin 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu fıkraları, 40 ncı maddesinin 5, 6 ve 7 nci fıkraları, 41 ve 42 nci maddeleri ile bu Kanunda yazılı yetkilere dayanarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere, genel ve özel nitelikteki kararlara, standart ve formlara, idari emir ve yasaklara aykırı hareket edenler, 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile, 

            Cezalandırılırlar. 

            CEZALARIN ARTIRILMASI 
            Madde 48 -  Menkul kıymetleri halka satılan anonim ortaklıkar ile aracı kurumlar ve yatırım ortaklıklarının yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri, müdür ve diğer personeli ve yatırım fonu temsilcileri ile sorumlularının ortaklığın veya fonun paraları ve diğer malları ile hisse senetleri, tahvilleri, defter, evrak, dosya, kayıt ve diğer belgeleri üzerinde işledikleri suçların genel hükümlere göre belirlenen cezaları yarı oranında artırarak hükmolunur. 

            USUL HÜKÜMLERİ 
            Madde 49 - Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması, Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Bakanlık aynı zamanda müdahil sıfatını kazanır. 

            Bu Kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair bilgi edinen Cumhuriyet 
Savcıları, Maliye Bakanlığını haberdar ederek durumun incelenmesini isteyebilirler. 

            Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaya mahal olmadığına karar verirlerse, Maliye Bakanlığı kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununagöre itiraza yetkilidir. 

            Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalar mahkemelerce acele işlerden sayılır ve öncelikle karara bağlanır. 

 
BÖLÜM - VII
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            SAKLI HÜKÜMLER VE İSTİSNALAR  
            Madde 50 - a) Bankalar bu Kanunun V. bölümde düzenlenen faaliyetlerdebulundukları taktirde, söz konusu faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, bu Kanun hükümlerine tabi olurlar. 

            b) Özel kanunla kurulmuş anonim ortaklıklarla ilgili hükümler saklıdır. 

            c) 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanuna tabi bankaların bu Kanun gereğince aracı sıfatıyla hisse senedi alım satımlarında, sözü geçen Kanunun 4 üncü Maddesi hükmü uygulanmaz. 

            d) 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ile 7397 sayılı Sigorta şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1 - Kurulun aylıkları, ücretleri ve daire hizmetleriyle ilgili 1981 yılı giderleri 1981 yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin ihtiyat tertibinden karşılanır. 

            Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olup, Kanunun 11 inci Maddesindeki nitelikleri haiz anonim ortaklıklar da bu Kanun hükümlerine tabidir. Kurul, bu Kanuna göre gerekli şartların yerine getirilmesi için söz konusu ortaklıklara 1 yılı aşmamak üzere süre verebilir. 

            Yukarıdaki fıkrada belirtilen ortaklıkların esas sözleşmelerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek için yapacakları genel kurullar, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir. 

            Esas sözleşmelerini tanınan süre içinde Kanuna uygun hale getirmeyen anonim ortaklıklarının bu Kanununa aykırı bulunan esas sözleşme hükümleri uygulanmaz. 

            Geçici Madde 3 - a) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce aracılık faaliyetlerinde bulunanlar, Kurula bildirmek kaydıyla, faaliyetlerine bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yıl sonuna kadar devam edebilirler. 

            Bu süre içinde kuruluş şartları ile faaliyetlerini Kanun hükümlerine uygun hale getirerek borsa bankerliği belgesi almak zorundadırlar. 

            Borsa bankerliği belgesi için başvuruların bir yıllık sürenin bitiminden en geç iki ay önce yapılması gerekir. 

            Yukarıdaki esaslara göre borsa bankerliği belgesi alanlar önceden girdikleri bu Kanuna aykırı düşen taahhütlerini; borsa bankerliği belgesi için başvurmayanlar veya belge verilmesi uygun görülmeyenler ise önceden gidikleri taahhütlerinin tümü kurul tarafından tanınacak süreler içinde tasfiye etmek zorundadırlar. 

            Borsa bankerliği belgesi almış olup da önceden gidrikleri bu Kanuna aykırı taahhütlerini tanına süre içinde tasfiye etmeyen aracı kurumların borsa bankerliği belgeleri iptal olunur. 

            b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren menkul kıymetler yatırım ortaklıkları bir yıllık süre sonuna kadar faaliyetleribe devam edebilirler. Bunlar esas sözleşmelerini ve taahhütlerini tanınan süre içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar. Uyum sağlamayan ortaklıklar hakkında Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesih davası açılır. 

            c) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş yatırım fonlarının kanun hükümlerine göre bir fon tüzüğü kabul ederek bir banka yönetiminde faaiyette bulunabilmeleri için Maliye Bakanlığınca kanun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere ve iki yılı aşmamak kaydıyla uygun bir süre verilebilir. Bu süre içinde statü değişikliğini gerçekleştirmeyen fonlar sona erer. 

            Sona eren fonlar Maliye Bakanlığınca belirtilen bir milli banka tarafından tasfiye edilir ve tasfiye edilen fonların aktifleri öncelikle tasarruf sahiplerinin haklarının karşılanmasına tahsis olunur. 

            Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 29 uncu maddesinde yazılı düzenlenlemeler, Kanunun yahut tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılır. 

            Geçici madde 5 -  Sermaye Piyasası Kurulunun ilk 2 nci ve 4 üncü yıllar sonunda yenilenecek üyeleri Kurulun bu dönemlerdeki son toplantılarında ad çekme ile tespit olunur. 

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 51 - Bu Kanunun 17-29 uncu Maddeleri ile geçici 1 ve 4 üncü Maddeleri yayımı tarihinde, diğer Maddeleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME  
            Madde 52 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.