belediye ve imar mevzuatı  
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER

            KURULUŞ 
            Madde 1- İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

            Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Belediyesinin görev alanıyla sınırlıdır. Ancak içişleri, imar ve iskan bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar kurulu anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de bu genel müdürlüğe verebilir. 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Belediyesi ile koordineli olarak hizmetlerini yürüten müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz bir kuruluş olup personel statüsü bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesi hükümlerine, diğer işlemlerinde ise özel hukuk hükümlerine tabidir. 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İski olarak alınır. 

            GÖREV VE YETKİLER 
            Madde 2 - İSKİ’nin görev ve yetkileri şunlardır: 

            a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 

            b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, 

            c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, 

            d)Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, 

            e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, 

            f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM

            ORGANLAR 
            Madde 3- İSKİ’nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: 

            Genel Kurul, 

            Yönetim Kurulu, 

            Denetçiler, 

            Genel Müdürlük. 

            GENEL KURUL 
            Madde 4- Genel Kurul, aşağıda gösterilen temsilcilerden oluşur: 

            a) İstanbul Valisi, özürü halinde görevlendireceği vali yardımcısı, 

            b) İstanbul Belediye Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, 

            c) İstanbul Belediye Başkanınca müdürler arasından seçilen ilgili sekiz üye, 

            d) Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, İmar ve İskan, Bayındırlık, Köy işleri ve Kooperatifler bakanlıklarınca mahallinden, olmadığı takdirde merkezden görevlendirilecek üst yönetim düzeyinde birer üye, 

            e) Çevre Müsteşarlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odasınca görevlendirilecek birer üye, 

            f) Bu Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca İSKİ’nin hizmet alanına alınan belediye ve köylerin belediye başkanı ve muhtarları tarafından kendi aralarından seçecekleri en çok beş üye, 

            GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI 
            Madde 5- Genel Kurul, her yıl Mayıs ve Ekim aylarında İstanbul Valisi tarafından toplantıya çağrılır. 

            Genel Kurul salt çoğunlukla görüşmelere başlar. 

            Genel Kurula İstanbul Valisi, özürü halinde görevlendireceği Vali Yardımcısı Başkanlık eder.Genel Kurul, kendi üyeleri arasından iki de başkanlık divanı üyesi seçer. 

            Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 

            Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetçilere gerekli görülürse olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

            GENEL KURULUN GÖREVLERİ 
            Madde 6- Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
  
             a) Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu belirleyeceği usullerle inceleyip karara bağlamak, 

            b)Ekim ayı toplantısında, Yöenetim Kurulunun yeni yıla ilişkin bütçe ve personel kadro taslağını inceleyip karara bağlamak ve personel kadrolarını İçişleri Bakanlığının onayına sunmak, 

            c)Yapılan çalışmaların bu Kanuna ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek, 

            d) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, 

            e)Yönetim Kurulunun, Genel Kurulda görüşülmesini önerdiğini işleri görüşüp karara bağlamak, 

            f)Yönetim Kurulunca ön incelemesi yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak. 

            YÖNETİM KURULU 
            Madde 7-  Yönetim Kurulu bir başkanla altı üyeden oluşur. 

            Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Müdürün özürlü olması halinde Yönetim Kurulu üyesi olan yardımcısı Yönetim Kuruluna başkanlık eder 

            Genel Müdür yardımcılarından hizzmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. 

            Yönetim Kurulu üyelerinden birisiİstanbul Valisinin, diğeri İstanbul Belediye Başkanının önerisi üzerine İçişleri Bakanının; biri Maliye, biri Enerji ve Tabii Kaynaklar, biri de imar ve İskan Bakanının teklifi üzerine müşterek kararname ile atanırlar. 

            Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlar. 

            Yönetim Kuruluna atanacakların İSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş, aynı konuda en az 10 yıl hizmet vermiş ve 65 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. 

            Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleriyle buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler. 

            Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir. 

            YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI 
            Madde 8-  Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. 

            Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. 

            Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. 

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 
            Madde 9-  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

            a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKİ’nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, 

            b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve personel kadro taslaklarının ön incelemesini yapmak ve yılda dört maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktarını belirlemek. 

            c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, 

            d) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yatırını projelerini inceleyip karara bağlamak, 

            e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemleri ile bınların icra şekil ve suretlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedelleri üst sınırını belirleyip genel müdüre yetki vermek, 

            f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, 

            g) Genel Müdürlükçe önerilecek yurt içi, yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak, 

            h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında genel müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, 

            ı) İSKİ’nin leh ve aleyhindeki davaların ve dava safhalarına intikal etmemiş ihtilafların sulh ve tahkim yolu ile halli, davayı kabul, davadan feragat ve feragatı kabul, davayı takip ve temyiz etmekten vazgeçme konularında karar vermek. 

            j) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, 

            k) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurul ve mercilere iletmek, 

            l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurul ve mercilere iletmek, 

            m)Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak, 

            o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. 

            DENETÇİLER 
            Madde 10- İSKİ’nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak iş görecek olan 2 denetçi tarafından denetlenir. 

            Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. 

            Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. 

            Denetçiler Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında yönetim kurulunun bir yıllık işlem ve icraatı hakkında rapor verirler. 

            Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve genel müdürlükçe verilmesi zorunludur. 

            İSKİ’nin iş ve işlemleri, gerektiğinde ilgili bakanlıkların müfettişlerinden de yararlanılmak üzere İçişleri Bakanlığınca teftişe tabi tutulur. 

            Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son kademesi aylık tutarını aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaştırılır. 

            GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI 
            Madde 11- İSKİ’nin Genel Müdürü, İçişleri Baknının önerisi üzerine müşterek kararnameyle atanır. 

            Yardımcıların hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. 

            Genel Müdürün görevleri şunlardır: 

            a) İSKİ’nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, 

            b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İSKİ’yi temsil etmek, 

            c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, iş yatırım programını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, 

            d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, 

            e) Bu Kanunun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, 

            f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararlarıyla kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, 

            g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, 

            h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 

            ı) Yönetim Kurulunca atananlar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,  

            j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak. 

            Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum genel müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. 

            Genel müdürün hastalık, izin, yurt dışında geçici görevde bulunma gibi nedenlerle görevden ayrılması veya boşalma hallerinde genel müdüre, yardımcılarından bu hizmmette en eski olan, hizmette eşitlik halinde ise yaşlı bulunan vekalet eder. 

            TEŞKİLAT VE PERSONEL 
            Madde 12- Genel müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı alt kademe birimleriyle memur ve işçilerden oluşur. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ KAYNAKLAR VE BÜTÇE

            GELİRLER 
            Madde 13-  İSKİ’nin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır: 

            a) Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesine göre abonelerden alınacak ücretler, 

            b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları, 

            c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı “Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan bu bankaca tutularak İSKİ’ye gönderilecek % 10’lar, 

            d) Büyük ve temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapılacak yardımlar, 

            e) İSKİ’ye devredilecek tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler, 

            f) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak ücretlerle ortaklıklardan ve üretilen malların satışlarından elde edilecek gelirler, 

            g) Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler. 

            KREDİ VE BORÇLANMALAR 
            Madde 14- İSKİ yurt içi kuruluşlardan, İller Bankasından, Maliye Bakanlığının izniyle yurt dışı kuruluşlardan kredi ve borç alabilir. 

            İSKİ, İller Bankasından alacağı kredilerde İller Bankası Kanunu’nun birinci maddesinde yazılı idare ve kurumlara verilen krediler hakkındaki hükümlere tabidir. 

            BÜTÇE 
            Madde 15-  İSKİ’nin bütçesi, yıllık olarak ve takvim yılı esasına göre hazırlanır. Yıllık bütçeler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan bütçe formülüne göre düzenlenir 

            HESAP ÖZETLERİ VE BİLANÇO 
            Madde 16-  İSKİ’nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme sonuçlarını açıklıkla gösterecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek biçimde tutulur. Bu amaçla üç aylık dönemleri kapsayan ve tahmine dayalı gelir-giderlerle aynı dönemde gerçekleşen gelir-gideri gösteren hesap özetleri hazırlanarak yönetim kurulunun bilgi ve incelemesine sunulur. 

            Ayrıca her bütçe döneminin bitimini izleyen 3 ay içinde geçen yılla ilgili bilanço ve faaliyet raporu hazırlanarak-denetçilerin yıllık raporu ile birlikte-Mayıs ayı toplantısında Genel Kurula sunulur. 

            Bilanço ve faaliyet raporunun Genel Kurulca onaylanmasıyla, Yönetim Kurulu ve denetçiler ibra edilmiş olurlar. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAK VE MUAFİYETLER

            KANALİZASYON ŞEBEKESİNE BAĞLANMA ZORUNLULUĞU 
            Madde 17-  Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İSKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır. 

            SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ 
            Madde 18- Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler, daha önce İSKİ’den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İSKİ o yerdeki su kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. 

            İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden İSKİ’nin de görüşünü almak şarttır. 

            ZARARLI SULARIN TASFİYESİ 
            Madde 19- İSKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim yerlerinden gelen kullanılmış suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gerekiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir. 

            Bu kuruluş ve kurumlar İSKİ’ce tespit edilecek süre içinde özel tasfiyeyi yapmadıkları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere İSKİ gerekli tesis ve işleri yapar ve giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil eder. 

            KANALİZASYON ŞEBEKESİNE VERİLEMEYECEK MADDELER 
            Madde 20- Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler Genel Müdürlükçe tesbit edilerek ilgililere duyurulur. 

            Bu duyuru esaslarına aykırı davranışta bulunanların yarattıkları zarar sebep olanlara ödettirilir ve ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun Devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümlerince kovuşturma yapılır. 

            MUAFİYETLER 
            Madde 21-  a) İSKİ’nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

            b) Yabancı ülkelerden getirtilecek veya bağış yoluyla sağlanacak araç ve gereç için belediyelere kanunlarla tanınan muafiyetler İSKİ için de geçerlidir. 

            UYGULANMAYACAK KANUNLAR 
            Madde 22- İSKİ’nin işlemleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunları ile bunların ek ve tadillerine tabi değildir. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            TARİFE TESPİT ESASLARI 
            Madde 23- Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukarların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde; yönetim ve işletme giderleriyle, amortismanları, doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 10 (on) nispetini aşmayacak  bir kar  oranı esas alınır. 

            Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir. 

            ŞEBEKE OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK TESİSLER 
            Madde 24-  Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uygun bir boşaltma sağlanamayan alanlarda kullanılmış sular, sağlık ve fenni şartlara uygun septik çukurlara verilebilir. Bunların İSKİ’nin belirteceği esaslara uygun olarak yapılması gereklidir. 

            Kuruluş yeri bakımından şehir şebekesinden ayrı ve özel boşaltma tesisi yapması zorunlu bulunan, durumları özellik taşıyan müesseseler bu tesisleri İSKİ’nin izin ve denetimi altında yaparlar. 

            YAĞMUR SULARININ UZAKLAŞTIRILMASI 
            Madde 25- Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesisleri işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya işletilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dahil edilmez. 

            DEVİR İŞLERİ 
            Madde 26-   Bu Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile su ve kanalizasyon işleri İSKİ’ye verilecek belediye ve köyler ile yakın çevresindeki belediye ve köylerin İstanbul Belediyesine bağlanmaları halinde bu belediye ve köylerin mevcut su, kanalizasyon tesisleri ve bunlarla ilgili taşınır ve taşınmaz malları, hak ve borçları ve personeli tüm özlük hakları ile birlikte bir protokolle İSKİ’ye devredilir. 

            CEZA HÜKÜMLERİ 
            Madde 27-   İSKİ’ye ait taşınır ve taşınmaz mallar Devlet malı sayılır. 

             İSKİ’ye ait mallar ile para ve para hükmündeki kağıt ve senetler aleyhine veya bilanço, rapor ve diğer her türlü kağıt, defter ve belgeler üzerinde suç işleyenler, bu suçlarından dolayı, Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt ve belgeler üzerinde suç işleyen memurlar gibi cezalandırılırlar. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
            Madde 28- 27.5.1933 gün ve 2226 sayılı İstanbul Belediyesine bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili Hakkındaki Kanunla 11.4.1938 gün ve 3359 sayılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- a) 28 Nisan 1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanun ve değişiklikleri ile belediyelere devredilip bir bölümünün işletmesi 27.5.1933 tarih ve 2226 sayılı İstanbul Belediyesine Bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili Hakkındaki Kanunla bu idareye intikal etmiş olan vakıf sular ile bunlara ait her türlü hak ve yükümlülükler ve tesisler, 

            b) 27.5.1933 tarih ve 2226 sayılı Kanun ve değişiklikleri ile teşekkül etmiş bulunan İstanbul Sular İdaresine ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar, tesisler, para ve para hükmündeki kıymet ve alacaklar, bütün hak ve menfaatler, her türlü taahhüt ve borçlar, 

            c) 11.4.1938 tarih ve 3359 sayılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanunla İstanbul Sular İdaresine verilmiş hak, yetki ve yükümlülükler, 

            d) İstanbul Belediyesine bağlı Mecralar Müdürlüğüne ait kanalizasyon tesisleri ile ilgili tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, araç ve gereçler ile belediyenin diğer müdürlüklerinde olup da kanalizasyon hizmetlerinde kullanılan taşınır ve taşınmaz mallar, araç ve gereçler, 

            e) 3 Temmuz 1968 tarih ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden yukarı olan şehirlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun uyarınca İstanbul şehrine ve İstanbul Belediyesine sağlanan imkanlar, haklar, borçlar ve mükellefiyetler, 

            Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak İSKİ’ye devredilir. 

            Geçici Madde 2- İSKİ’nin görev alanına giren belediyelerin İller Bankası Yatırım Programında yer alan su ve kanalizasyon işlerine belediyeler adına devam edilir, bu tesisler yapımı tamamlanınca İSKİ’ye devredilir. 

            Geçici Madde 3-  İstanbul Sular İdaresi ve Belediye Mecralar Müdürlüğünde çalışanlar yeni bir atama işlemine gerek kalmadan maaş, ücret, emeklilik, sigortalılık gibi tüm özlük hakları ile birlikte İSKİ’ye devrolunur. 

            Geçici Madde 4- 1981 yılı İstanbul Belediye bütçesinden su ve kanalizasyon hizmet yatırımlarına ayrılmış bulunan ödenek İSKİ’ye devredilir. 

            Geçici Madde 5-  Genel Kurul üyelerini seçecek veya atayacak makamlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde bu seçim veya atama işlemlerini tamamlarlar. 

            Genel Kurul kanun yürürlüğe girince toplanarak geçici bütçeyi onaylar. 

            Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde belirlenmesi zorunludur. 

            Yeni Yönetim Kurulu teşekkül edilinceye kadar, İstanbul Sular İdaresi Müdürler Kurulu geçici Yönetim Kurulu olarak İSKİ’nin işlerini yürütür. 

            İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürü geçici olarak genel müdür, genel müdür yardımcıları ile İstanbul Belediyesi Mecralar Müdürü geçici olarak genel müdür yardımcıları statüsü içinde görev yaparlar. 

            Geçici Madde 6-  Bu Kanunda öngörülen düzenleyici hükümler çıkarılıp yürürlüğe konuluncaya kadar, su ve kanalizasyon konularındaki mevzuat ile İstanbul Belediye Meclisi ve Sular İdaresi Müdürler Kurulunca alınmış kararlar uygulanır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 29-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 30-  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.