2762 sayılı Kanun  
1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİNİN 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARABİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 

             Madde 1- 1475 sayılı İş Kanununun 17/10/1980 tarihli ve 2320 sayılı Kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlelen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

            Madde 2 - 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 17/10/1980 tarihli ve 2319 sayılı Kanunla değiştirilen 20 nci maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlelen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

            Madde 3 - 1475 sayılı İş Kanunu ile 854 sayılı Deniz İş Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

             Ek Geçici Madde.- Kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı ile Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet   Memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiye miktarı eşitleninceye kadar, beher yıl için ödenecek kıdem tazminatı tavanı 2 500 göstergenin bütçe kanunları ile belirlenen memur aylık katsatsayısı ile çarpılması suretiyle  bulunacak tutar ile (75 0009 yetmişbeşbin lira arasındaki farkın dörtte birinin (75 000) yetmişbeşbinliraya eklenmesi suretiyle tespit edilir.

           Madde 4 - Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe girer.

          Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.