Basın Mevzuatı  
 
TELSİZ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 05/04/1983
KANUN NO : 2813
 
RESMİG.TARİHİ : 07/04/1983
RESMİ G. NO : 18011
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22
DÜSTUR SAYFA : 0261
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER
Madde   4 : GENEL ESASLAR
Madde   5 : KURULUŞ
Madde   6 : HABERLEŞME YÜKSEK KURULUNUN KURULUŞ, ÇALIŞMA ESASLARI VE GÖREVLERİ
Madde   7 : TELSİZ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ
Madde   8 : PERSONEL NİTELİKLERİ
İKİNCİ KISIM
TELSİZ CİHAZLARI
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER
Madde   9 : TELSİZ KURMA VE KULLANMA ESASLARI
Madde 10 : ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 11 : FREKANS TAHSİSİ VE TESCİLİ
Madde 12 : AMATÖR TELSİZCİLİK
İKİNCİ BÖLÜM 
TELSİZ VERİCİ, VERİCİ - ALICI CİHAZLARI
Madde 13 : RUHSAT ALMA MECBURİYETİ
Madde 14 : YER, TEKNİK ÖZELLİK VEYA İŞLETME TİPİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 15 : TELSİZ CİHAZLARININ ÇALIŞTIRILMASI
Madde 16 : EHLİYETLİ OPERATÖR KULLANMA MECBURİYETİ
Madde 17 : OPERATÖR EHLİYETNAMESİ
Madde 18 : TELSİZ YAYIN KONTROLÜ
Madde 19 : TELSİZLERİN DENETİMİ
Madde 20 : ENTERFERANSIN GİDERİLMESİ
Madde 21 : SAHİL TELSİZ İSTASYONLARI
Madde 22 : HAVA VE DENİZ TAŞITLARININ TELSİZ HABERLEŞMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TELSİZ ALICI CİHAZLARI
Madde 23 : TELSİZ ALICI CİHAZLARI
Madde 24 : RUHSAT ALMA MECBURİYETİ
Madde 25 : ALICI CİHAZLARININ YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KAYDININ KAPATILMASI
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 26 : TELSİZ CİHAZLARININ SATIŞ VE DEVRİ
Madde 27 : HARÇLAR
Madde 28 : HARCA TABİ OLMAYAN TELSİZ TESİS VE CİHAZLARI
Madde 29 : TELSİZ CİHAZLARININ İMAL - İTHAL VE MONTAJINDA UYGULANACAK ESASLAR
Madde 30 : EMNİYET VE MUHAFAZA TEDBİRLERİ
Madde 31 : YASAK BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLULARIN KULLANACAKLARI TELSİZ CİHAZLARI
Madde 32 : CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 33 : YÖNETMELİKLER
Madde 34 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Madde 35 : YÜRÜRLÜK
Madde 36 : YÜRÜTME