Sendikalar kanunu
 
 
SENDİKALAR KANUNU  
KABUL TARİHİ : 05/05/1983
KANUN NO : 2821
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/05/1983
RESMİ G. NO : 18040
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0316
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ VE TANIMLAR
Madde 1 : AMAÇ    
Madde 2 : TANIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ ESASLARI
Madde 3 : İŞÇİ VE İŞVEREN SENDİKALARI  
Madde 4 : İŞKOLUNUN BELİRLENMESİ 
Madde 5 : KURUCULARDA ARANACAK NİTELİKLER  
Madde 6 : KURULUŞTA UYULACAK USUL   
Madde 7 : SENDİKA VEYA KONFEDERASYONUN TÜZÜĞÜ  
Madde 8 : TÜZELKİŞİLİĞİN KAZANILMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER 
İKİNCİ BÖLÜM 
ORGANLAR
Madde   9 : ORTAK HÜKÜMLER  
Madde 10 : GENEL KURULLARIN OLUŞMASI  
Madde 11 : GENEL KURULLARIN GÖREVLERİ  
Madde 12 : GENEL KURULLARIN TOPLANTI ZAMANI 
Madde 13 : GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI 
Madde 14 : SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR 
Madde 15 : YÖNETİM KURULLARININ OLUŞMASI  
Madde 16 : YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ 
Madde 17 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Madde 18 : DİSİPLİN KURULU 
Madde 19 : DENETLEME KURULLARI VE DENETÇİLER
İKİNCİ KISIM
ÜYELİK
BİRİNCİ BÖLÜM 
SENDİKA ÜYELİĞİ
Madde 20 : SENDİKA ÜYELİĞİ ŞARTLARI 
Madde 21 : SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR 
Madde 22 : ÜYELİĞİN KAZANILMASI 
Madde 23 : ÜYELİK AİDATI 
Madde 24 : ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ 
Madde 25 : ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ
Madde 26 : KONFEDERASYONLARA ÜYE OLMA VE ÇEKİLME 
Madde 27 : SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN KATILMASI VEYA BİRLEŞMESİ 
Madde 28 : ULUSLARARASI İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINA ÜYELİK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMİNATLAR
Madde 29 : İŞÇİ SENDİKASI VE KONFEDERASYONU YÖNETİCİLİĞİNİN TEMİNATI 
Madde 30 : İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI 
Madde 31 : SENDİKAYA ÜYE OLUP OLMAMA HÜRRİYETİNİN TEMİNATI
ÜÇÜNCÜ KISIM
FAALİYETLER 
BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN FAALİYETLERİ
Madde 32 : SENDİKALARIN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ  
Madde 33 : SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN SOSYAL FAALİYETLERİ 
Madde 34 : İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN TAYİNİ VE NİTELİKLERİ 
Madde 35 : İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ 
Madde 36 : SENDİKA VEYA KONFEDERASYONLARIN FAALİYETLERİNDEN YARARLANMA
İKİNCİ BÖLÜM 
YASAK FAALİYETLER
Madde 37 : TEMEL YASAKLAR 
Madde 38 : İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİNDEKİ YASAKLAR 
Madde 39 : DİĞER YASAK FAALİYETLER
DÖRDÜNCÜ KISIM
SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GELİR VE GİDERLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM 
GELİRLER
Madde 40 : SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GELİRLERİ 
Madde 41 : MAL İKTİSABI 
Madde 42 : MAL BİLDİRİMİ 
Madde 43 : GELİRLERİN BANKALARA YATIRILMASI 
İKİNCİ BÖLÜM
GİDERLER
Madde 44 : SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN GİDERLERİ 
Madde 45 : GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ 
Madde 46 : FESİH, İNFİSAH VE KAPATMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ
BEŞİNCİ KISIM
DENETİM VE MÜEYYİDELER
BİRİNCİ BÖLÜM
DENETİM
Madde 47 : İDARİ VE MALİ DENETİM   
Madde 48 :  
Madde 49 : TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR 
Madde 50 : DEFTER VE KAYITLAR İÇİN UYGULANACAK KURALLAR 
Madde 51 : BİLANÇO VE ÇALIŞMA RAPORU GÖNDERME ZORUNLULUĞU
İKİNCİ BÖLÜM
MÜEYYİDELER
Madde 52 : SEÇİMLERİN İPTALİ  
Madde 53 : YÖNETİM KURULUNA İŞTEN EL ÇEKTİRME  
Madde 54 : TÜZÜK VE BELGELERDE KANUNA AYKIRILIK 
Madde 55 : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE KANUNA AYKIRILIK 
Madde 56 : DİĞER SEBEPLERLE FAALİYETİN DURDURULMASI  
Madde 57 : FAALİYETİN DURDURULMASINDA KAYYIM TAYİNİ 
Madde 58 : KAPATMA 
Madde 59 : CEZA HÜKÜMLERİ  
ALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 60 : İŞKOLLARI  
Madde 61 : İŞÇİ SENDİKALARINA AİDAT KESİLMESİ  
Madde 62 : İŞE ALINAN VE AYRILAN İŞÇİLERİN BİLDİRİLMESİ   
Madde 63 : DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI  
Madde 64 : MUAFLIKLAR  
Madde 65 : TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER  
Madde 66 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR 
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 : ÜYELİĞİN YENİDEN DÜZENLENMESİ   
Geçici Madde 3 : İŞVERENİN ÇALIŞTIRILDIĞI İŞÇİLERİ BİLDİRMESİ  
Geçici Madde 4 : SAKLI HAKLAR  
Geçici Madde 5 : FAALİYETLERİ DURDURULAN İŞÇİ TEŞEKKÜLLERİNİN DURUMU  
Geçici Madde 6 : ÖDENEK TAHSİSİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 67 : YÜRÜRLÜK 
Madde 68 : YÜRÜTME