Sendikalar kanunu
 
 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU  
KABUL TARİHİ : 05/05/1983
KANUN NO : 2822
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/05/1983
RESMİ G. NO : 18040
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0334
 
 
BİRİNCİ KISIM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ  
Madde   2 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE MUHTEVASI  
Madde   3 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE DÜZEYİ    
Madde   4 : ŞEKLİ   
Madde   5 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE KONULAMAYACAK HÜKÜMLER    
Madde   6 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ  
Madde   7 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SÜRESİ VE BİTİMİ  
Madde   8 : TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK    
Madde   9 : TARAF SENDİKA ÜYELİĞİNDEN AYRILMA, ÇIKARILMA VEYA ÜYE OLMAMANIN SONUÇLARI    
Madde 10 : İŞVERENİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BAĞLILIĞI    
Madde 11 : TEŞMİL
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESININ YAPILMASI
Madde 12 : YETKİ    
Madde 13 : YETKİ TESPİTİ İÇİN İŞÇİ SENDİKASININ BAŞVURUSU    
Madde 14 : İŞVEREN SENDİKASININ VEYA İŞVERENİN BAŞVURUSU  
Madde 15 : YETKİ İTİRAZI  
Madde 16 : YETKİ BELGESİ   
Madde 17 : TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI  
Madde 18 : GÖREVLİ MAKAM   
Madde 19 : TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI  
Madde 20 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI VE TEVDİ EDİLMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
UYUŞMAZLIK VE ARABULUCULUK
Madde 21 : UYUŞMAZLIĞIN TESBİTİ   
Madde 22 : ARABULUCULUK   
Madde 23 : ARABULUCULUK GÖREVİ    
Madde 24 : TUTANAKLAR VE SİCİL
İKİNCİ KISIM
GREV VE LOKAVT
BİRİNCİ BÖLÜM 
TANIMI VE UNSURLARI
Madde 25 : GREVİN TANIMI   
Madde 26 : LOKAVTIN TANIMI  
Madde 27 : KANUNİ GREV VE KANUNİ LOKAVT KARARI   
Madde 28 : GREV VE LOKAVT KARARLARININ TEBLİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM
GREV VE LOKAVT YASAKLARI VE ERTELEME
Madde 29 : YASAĞIN BULUNDUĞU İŞLER  
Madde 30 : YASAĞIN BULUNDUĞU YERLER  
Madde 31 : GEÇİCİ YASAKLAR   
Madde 32 : YASAKLARDA YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA   
Madde 33 : GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ  
Madde 34 : ERTELEME DÖNEMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ    
Madde 35 : GREV OYLAMASI  
Madde 36 : GREV OYLAMASININ SONUCU  
Madde 37 : GREV VE LOKAVTIN BAŞLAMASI   
Madde 38 : GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASINDA İŞYERİNDEN AYRILMA ZORUNLULUĞU  
Madde 39 : KANUNİ GREV VE LOKAVTA KATILAMAYACAK İŞÇİ KADROSU  
Madde 40 : GREV VE LOKAVTA KATILMAYACAK İŞÇİLERİN İSMEN BELİRLENMESİ   
Madde 41 : GREV HAKKININ VE LOKAVTIN TEMİNATI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI
Madde 42 : KANUNİ GREV VE LOKAVTIN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ  
Madde 43 : İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞE GİRME YASAĞI  
Madde 44 : KANUNİ GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKLARINA ETKİSİ  
Madde 45 : KANUN DIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI   
Madde 46 : TESPİT DAVASI  
Madde 47 : GREV HAKKININ VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI   
Madde 48 : GREV GÖZCÜLER  
Madde 49 : LOKAVT GÖZCÜLERİ  
Madde 50 : GREV VE LOKAVT HALİNDE MÜLKİ AMİRİN YETKİLERİ   
Madde 51 : GREV VE LOKAVTI SONA ERDİRME KARARI 
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA
Madde 52 : BAŞVURU  
Madde 53 : YÜKSEK HAKEM KURULUNUN KURULUŞU   
Madde 54 : UYUŞMAZLIĞIN İNCELENMESİ    
Madde 55 : YÜKSEK HAKEM KURULUNUN KARARININ NİTELİĞİ   
Madde 56 : İŞÇİLER VE İŞVERENLER ADINA KATILACAK ÜYELERDE ARANACAK NİTELİKLER    
Madde 57 : İDARİ TEŞKİLAT 
İKİNCİ BÖLÜM 
ÖZEL HAKEME VEYA RESMI ARABULUCUYA BAŞVURMA
Madde 58 : ÖZEL HAKEME BAŞVURMA  
Madde 59 : RESMİ ARABULUCULUK TEŞKİLATI  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARI
Madde 60 : YORUM DAVASI    
Madde 61 : EDA DAVASI 
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 62 : İŞVERENLER 
Madde 63 : İŞYERİNDE İLAN   
Madde 64 : DENETLEME  
Madde 65 : HAKEME VE ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜ 
Madde 66 : DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI  
Madde 67 : ÖDENEK 
BEŞİNCİ KISIM
MÜEYYİDELER VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 68 : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE YASAK HÜKÜMLER KONULMASI  
Madde 69 : RESMİ ARABULUCUNUN SORUMLULUĞU 
Madde 70 : KANUN DIŞI GREV VEYA LOKAVT  
Madde 71 : UYGULANAN GREV VEYA LOKAVTIN KANUNA AYKIRI OLMASI  
Madde 72 : YASAK HALLERİNDE GREV VE LOKAVT 
Madde 73 : KARARLARA TESİR MAKSADIYLA KANUN DIŞI GREV VE LOKAVT 
Madde 74 : DEVLETİN ŞAHSİYETİNE KARŞI GREV VEYA LOKAVT   
Madde 75 : GREV VEYA LOKAVTI ERTELEME KARARINA UYULMAMASI  
Madde 76 : GREV OYLAMASINDA HİLE, TEHDİT VE CEBİR    
Madde 77 : GREV VEYA LOKAVT HALİNDE İŞYERİNDEN AYRILMAMA, ENGELLEMEDE BULUNMA    
Madde 78 : GREV VE LOKAVT KAPSAMINA GİREN İŞÇİLERİN HAKLARINA UYULMAMASI 
Madde 79 : KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE GREV GÖZCÜLÜĞÜ VE DİĞER FİİLLER  
Madde 80 : İLAN ETMEME, BİLGİ VERMEME VE MAHKEME KARARINA UYMAMA   
Madde 81 : TEKERRÜR HALİ VE DAHA AĞIR CEZANIN UYGULANMASI  
İKİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 82 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR 
Geçici Madde 1 : YÜKSEK HAKEM KURULU VE YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KONULAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ  
Madde 83 : YÜRÜRLÜK  
Madde 84 : YÜRÜTME