Belediye ve İmar Mevzuatı  
  
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 21/07/1983
KANUN NO : 2863
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/07/1983
RESMİ G. NO : 18113
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0444
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 :AMAÇ  
Madde   2 :KAPSAM  
Madde   3 :TANIMLAR VE KISALTMALAR 
Madde   4 :HABER VERME ZORUNLULUĞU 
Madde   5 :DEVLET MALI NİTELİĞİ
İKİNCİ BÖLÜM
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI
Madde   6 :KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI  
Madde   7 :TESPİT VE TESCİL 
Madde   8 :KORUMA ALANI İLE İLGİLİ KARAR ALMA YETKİSİ 
Madde   9 :İZİNSİZ MÜDEHALE VE KULLANMA YASAĞI 
Madde 10 :YETKİ VE YÖNTEM 
Madde 11 :HAK VE SORUMLULUK 
Madde 12 :KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLLARININ ONARIMINA KATKI FONU 
Madde 13 :DEVİR YASAĞI 
Madde 14 :KULLANMA 
Madde 15 :REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 
Madde 16 :RUHSATSIZ YAPI YASAĞI 
Madde 17 :SİT GEÇİŞ DÖNEMİ-KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI-KISMİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 
Madde 18 :YAPI ESASLARI 
Madde 19 :MALİKLERİN İZİN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 20 :TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ NAKLİ 
Madde 21 :İSTİSNALAR 
Madde 22 :MUAFİYETLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI
Madde 23 :KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 
Madde 24 :YÖNETİM VE GÖZETİM 
Madde 25 :MÜZELERE ALINMA 
Madde 26 :MÜZE, ÖZEL MÜZE VE KOLEKSİYOCULUK 
Madde 27 :KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ 
Madde 28 :İKAMETGAHINI TİCARETHANE OLARAK GÖSTERME YASAĞI 
Madde 29 :TİCARETHANE VE DEPOLARIN KONTROLÜ 
Madde 30 :HABER VERME ZORUNLULUĞU 
Madde 31 :SİKKELER 
Madde 32 :YURT DIŞINA ÇIKARMA YASAĞI 
Madde 33 :YURT DIŞINDAN GETİRME 
Madde 34 :KOPYA ÇIKARMA
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAŞTIRMA, SONDAJ, KAZI VE DEFİNE ARAMA
Madde 35 :ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZI İZNİ  
Madde 36 :MALİKLERİN MÜLKLERİ İÇİNDE YAPILACAK KAZILAR  
Madde 37 :KAZI İZNİNDE USUL  
Madde 38 :KAZI İZNİNİN DEVREDİLEMEYECEĞİ  
Madde 39 :ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZI İZNİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
Madde 40 :ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZI İZNİNDE SÜRE  
Madde 41 :KAZIDAN ÇIKAN ESERLERİN MÜZELERE NAKLİ  
Madde 42 :ZARAR VERMEDE TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
Madde 43 :YAYIN HAKKI  
Madde 44 :GİDERLER  
Madde 45 :KORUNMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ  
Madde 46 :ARAŞTIRMA, KAZI VE SONDAJLARIN GEÇİCİ OLARAK VEYA TAMAMEN DURDURULMASI  
Madde 47 :TESİSLERİN DEVRİ  
Madde 48 :ARAŞTIRMA, KAZI VE SONDAJDA GÖREVLENDİRİLENLER  
Madde 49 :ARAŞTIRMA, KAZI VE SONDAJ İZİN YASAĞI  
Madde 50 :DEFİNE ARAMA
BEŞİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI YÜKSEK KURULU İLE BÖLGE KURULLARI
Madde 51 :KURULUŞ  
Madde 52 :YÜKSEK KURULUN GÖREVLERİ  
Madde 53 :YÜKSEK KURUL ÜYELİĞİ  
Madde 54 :TEMSİLCİ ÜYELERİN NİTELİKLERİ  
Madde 55 :YÜKSEK KURUL ÜYELİK SÜRESİ-ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  
Madde 56 :YÜKSEK KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ  
Madde 57 :BÖLGE KURULLARININ GÖREVİ  
Madde 58 :BÖLGE KURULLARININ OLUŞUMU  
Madde 59 :BÖLGE KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ  
Madde 60 :KURUL ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE ÜYELİK SÜRESİ  
Madde 61 :KARARLARA UYMA ZORUNLULUĞU  
Madde 62 :KURUL ÜYELERİNİN YOĞUNLUK VE GÜNDELİKLERİ  
Madde 63 :KURULLARLA İLGİLİ YÖENTMELİK
ALTINCI BÖLÜM
İKRAMİYE VE CEZALAR
Madde 64 :KÜLTÜR VARLIKLARINI BULANLARA VERİLECEK İKRAMİYE  
Madde 65 :CEZALAR  
Madde 66 :USULSÜZ BELGE VERENLER, İLAN VE TEBLİGAT YAPANLAR  
Madde 67 :HABER VERME SORUMLULUĞUNA - KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİNE VE İKAMETGAHI   
                 TİCARETHANE OLARAK GÖSTERME YASAĞINA AYKIRI HAREKET EDENLER  
Madde 68 :YURT DIŞINA ÇIKARMA YASAĞINA AYKIRI HAREKET EDENLER  
Madde 69 :TETKİK VE KONTROLE MUHALEFET  
Madde 70 :ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLANLAR  
Madde 71 :KAZI, SONDAJ VE ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRI HAREKET  
Madde 72 :KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN KARARLAR  
Madde 73 :ÖZEL MÜZE VE KOLEKSİYOCULARA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRI HAREKET  
Madde 74 :İZİNSİZ ARAŞTIRMA, KAZI VE SONDAJ YAPANLAR  
Madde 75 :CEZALARIN ARTTIRILMASI
YEDİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 76 :YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR 
Geçici Madde 1 :   
Geçici Madde 2 :   
Geçici Madde 3 :   
Geçici Madde 4 :   
Geçici Madde 5 :  
Geçici Madde 6 :  
Madde 77 :YÜRÜRLÜK 
Madde 78 :YÜRÜTME