İş Mevzuatı  
 
DERNEKLER KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 06/10/1983
KANUN NO : 2908
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/10/1983
RESMİ G. NO : 18184
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0636
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 
Madde 1 : AMAÇ  
Madde 2 : KAPSAM  
Madde 3 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
DERNEK KURMA HAKKI VE KURULMASI YASAK DERNEKLER
Madde 4 : DERNEK KURMA HAKKI 
Madde 5 : KURULMASI YASAK OLAN DERNEKLER  
Madde 6 : BAZI AD, İŞARET VE DİLLERİ KULLANMA YASAĞI  
Madde 7 : ULUSLARARASI FAALİYET YASAĞI
İKİNCİ KISIM
KURULUŞ
BİRİNCİ BÖLÜM 
TÜZÜK VE KURULUŞ BİLDİRİSİ
Madde 8 : DERNEK TÜZÜĞÜ 
Madde 9 : DERNEKLERİN TÜZELKİŞİLİK KAZANMASI, KURULUŞ BİLDİRİSİ   
Madde 10 : KURULUŞ BİLDİRİSİ VE TÜZÜKLERİN İNCELENMESİ  
Madde 11 : TÜRKİYE'DE KURULAN DERNEKLERİN YURT DIŞINDAKİ FAALİYETLERİ 
Madde 12 : YURT DIŞINDA KURULAN DERNEKLERİN TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİ 
Madde 13 : İLAN  
Madde 14 : İLK GENEL KURUL TOPLANTISI  
Madde 15 : DERNEK KÜTÜĞÜ VE KAYIT İŞLERİ  
İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK 
Madde 16 : ÜYE OLMA HAKKI  
Madde 17 : ÜYELİĞİN SONA ERMESİ  
Madde 18 : ÜYELERİN HAKLARI  
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM
DERNEK ORGANLARI
Madde 19 : DERNEK ORGANLARI  
Madde 20 : GENEL KURUL TOPLANTILARI  
Madde 21 : ÇAĞRI USULÜ  
Madde 22 : TOPLANTI YERİ  
Madde 23 : TOPLANTI YETER SAYISI 
Madde 24 : TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ  
Madde 25 : TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR 
Madde 26 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  
Madde 27 : YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ  
Madde 28 : YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI 
Madde 29 : DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ  
Madde 30 : ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 
Madde 31 : ŞUBELERİN KURULUŞU  
Madde 32 : ŞUBELERİN ORGANLARI 
Madde 33 : ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FEDERASYON VE KONFEDERASYONLAR
Madde 34 : KURULUŞ 
Madde 35 : TÜZÜKLER 
Madde 36 : TÜZELKİŞİLİĞİN KAZANILMASI  
ÜÇÜNCÜ KISIM
YASAK VEYA İZNE BAĞLI FAALİYETLER
Madde 37 : YASAK FAALİYETLER  
Madde 38 : ÖĞRENCİ DERNEKLERİNİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ 
Madde 39 : KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİNİN KURACAĞI DERNEKLERİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ  
Madde 40 :  
Madde 41 : DERNEKLERİN İZİNLE KURABİLECEĞİ TESİSLER    
Madde 42 : SİLAH BULUNDURMA YASAĞI  
Madde 43 : YABANCI DERNEK ve KURULUŞLARLA İLİŞKİ  
Madde 44 : BİLDİRİ YAYINLANMASI
DÖRDÜNCÜ KISIM
DERNEKLERİN DENETİMİ
Madde 45 : GENEL DENETİM 
Madde 46 : DERNEKLER ÖZEL DENETLEME GRUBU OLUŞTURULMASI  
Madde 47 :KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERİN MALİ DENETİMİ  
Madde 48 :İDARE VE KOLLUK KUVVETLERİNİN YETKİSİ   
BEŞİNCİ KISIM
TÜZELKİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
Madde 49 : GENEL KURUL KARARIYLA FESİH 
Madde 50 : MAHKEME KARARI İLE FESİH
Madde 51 : KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA
Madde 52 : DERNEKLERİN MAHKEME KARARI İLE KAPATILMASI
Madde 53 : SUÇ KAYNAĞI HALİNE GELEN DERNEKLERİN KAPATILMASI
Madde 54 : DERNEKLERİN VALİLİKLERCE FAALİYETTEN ALIKONULMASI
Madde 55 : TASFİYE  
Madde 56 : ÖĞRENCİ DERNEKLERİ ORGANLARINDA GÖREV ALMA YASAĞI 
Madde 57 : GENÇLİK ve SPOR KULÜPLERİ
ALTINCI KISIM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 58 : KAMU YARARINA ÇALIŞMA NİTELİĞİ 
Madde 59 : KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK SAYILMA 
Madde 60 : DERNEKLERİN GELİRLERİ 
Madde 61 : DERNEKLERE YAPILACAK YARDIMIN ŞARTLARI  
Madde 62 : DEFTER VE KAYITLAR 
Madde 63 : GELİR VE GİDERLERDE USUL  
Madde 64 : TAŞINMAZ MAL EDİNME 
Madde 65 : İZNE TABİ DERNEK ADLARI   
Madde 66 : DERNEK FAALİYETLERİNE YASAK OLAN YERLER  
Madde 67 : HÜKÜMET KOMİSERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ 
Madde 68 : HÜKÜMET KOMİSERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 69 : KANUNA VE TÜZÜĞE AYKIRI HALLERİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA İNTİKALİ 
Madde 70 : HÜKÜMET KOMİSERİNE VERİLECEK ÜCRET
Madde 71 : ÖZEL DURUMLAR  
Madde 72 : TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA KURDUKLARI DERNEKLER 
Madde 73 :  DERNEK BİRİMİ
Madde 74 : MUHAKEME USULÜ
YEDİNCİ KISIM 
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 75 : 
Madde 76 :  
Madde 77 :   
Madde 78 :  
Madde 79 :   
Madde 80 :   
Madde 81 :   
Madde 82 : 
Madde 83 :  
Madde 84 :   
Madde 85 :   
Madde 86 :   
Madde 87 :  
SEKİZİNCİ KISIM 
SON HÜKÜMLER
Madde 88 :  
Madde 89 : DERNEKLERİN SANDIK KURMASI  
Madde 90 : LOKAL AÇMA 
Madde 91 : CEMİYETLER VE DERNEKLER KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR  
Madde 92 : BU KANUNUN MESLEKİ KURULUŞLARA UYGULANACAK HÜKÜMLERİ  
Madde 93 : TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN UYGULANMASI  
Madde 94 : YÖNETMELİK
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Geçici Madde 6 :
Madde 95 : KALDIRILAN KANUNLAR
Madde 96 : YÜRÜRLÜK 
Madde 97 : YÜRÜTME