Üniversiteler Mevzuatı  
TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN


            AMAÇ
            Madde 1 - Bu Kanunun amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelişleri öğretim kurumlarına kabulleri,ilgili kurum ve kuruluşların ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esasları düzenlemektedir.

            KAPSAM
            Madde 2 - Bu Kanun ; ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli anlaşmalar çerçevesinde Hükümetimize yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak suretiyle veya kendi imkanlarıyla Türkiye 'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri kapsar.

            Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler , bu Kanunun kapsamı dışındadır.

            DEĞERLENDİRME KURULU
            Madde 3 - Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek olan ve Türkiye de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin işlemleri düzenlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşarının Başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı , Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlığa bağlı bu konuyla ilgili kuruluşların birer, Yükseköğretim Kurulunun iki temsilcisinden oluşan bir " Değerlendirme Kurulu" kurulur.

            Değerlendirme Kurulu , gündemindeki konulara göre , gerektiğinde ilgili diğer bakanlar , kurum ve kuruluşların temsilcilerini de toplantılarına çağırabilir.

            DEĞERLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ
            Madde 4 - Değerlendirme Kurulu ;

            a) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye 'ye gelişleri , öğretim kurumlarına kabulleri, Türkiye deki öğrenimlerini sürdürebilmeleri ile ilgili esasları,

            b) Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için sağlanacak öğretim ve sosyal amaçlı rehberlik hizmetlerinin ilkelerini,

            c) Yükseköğrenim Kurulunun önerilerini dikkate alarak, yükseköğrenim kurumlarına alınacak , yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını ,

            d) Türkçe öğrenmek için kurslara katılmak üzere Türkiye 'ye gelecek olan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin esasları,

            e) Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin uygulamaları değerlendirerek, gerektiğinde ilgili mercilere sunulacak önerileri,

            Tespit eder ve Milli Eğitim Bakanının onayına sunar.

            KURUM VE KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
            Madde 5 - Öğretim kurumları; yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, rehberlik hizmeti sağlamak, kurumlarındaki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, durumlarını izlemek , Milli Eğitim Bakanlığına ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdürler.

            Resmi ve özel öğrenci yurdu müdürlükleri; yurtlarında barınan yabancı uyruklu öğrencilerin durumlarını izlemek , bu öğrencilere ait bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirmek ve gerektiğinde diğer ilgili mercilere bilgi vermekle yükümlüdür.

            Milli Eğitim Bakanlığı; tüm yabancı uyruklu öğrencilere ait bilgileri derlemek ve lüzumlu hallerde gerekli işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.

            YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
            Madde 6 - Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5862 sayılı Pasaport Kanununa , 5863 sayılı Yabancıların Türkiye de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.

            YÖNETMELİK
            Madde 7 - Değerlendirme Kurulunun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye 'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ve bu Kanunun uygulamasıyla ilgili diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca, ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak kaydıyla hazırlanarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 8 - Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.