İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUN
  
KABUL TARİHİ : 17/10/1983
KANUN NO : 2926
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/10/1983
RESMİ G. NO : 18197
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0771
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : AMAÇ   
Madde   2 : KAPSAM  
Madde   3 : TANIMLAR 
Madde   4 : SİGORTALI SAYILMAYANLAR  
Madde   5 : SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE ZORUNLU OLUŞU  
Madde   6 : SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ
Madde   7 : SİGORTALILARIN KAYIT VE TESCİL YAPTIRMA ZORUNLULUĞU
Madde   8 : SİGORTALILARI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde   9 : RESEN TESCİL
Madde 10 : TESCİLDE ESAS ALINACAK KAYITLAR
İKİNCİ KISIM
SİGORTA YARDIMLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
MALULLÜK SİGORTASI
Madde 11 : MALÜLLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIM 
Madde 12 : MALULLÜK
Madde 13 : MALULLÜK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Madde 14 : MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI
Madde 15 : MALULLÜK AYLIĞININ BAŞLANGICI
İKİNCİ BÖLÜM
YAŞLILIK SİGORTASI
Madde 16 : YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
Madde 17 : YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Madde 18 :  YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI
Madde 19 : YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞLANGICI
Madde 20 : YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ
Madde 21 : YAŞLILIK SİGORTASINDAN TOPTAN ÖDEME YAPILMASI VE HİZMET İHYASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÖLÜM SİGORTASI 
Madde 22 : ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR
Madde 23 : ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI
Madde 24 : ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANMASI
Madde 25 : ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLANGICI
Madde 26 : TOPTAN ÖDEME
Madde 27 : EŞ VE ÇOCUKLARA, ANA VE BABAYA TAHSİS YAPILMASI
Madde 28 : ÖLÜM SİGORTASINDAN BAĞLANAN AYLIĞIN KESİLMESİ
Madde 29 : CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI
ÜÇÜNCÜ KISIM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 30 : PRİM ALINMASI VE YÖNETİM GİDERLERİ
Madde 31 : PRİM ORANI VE HESAPLANMASI
Madde 32 : İHTİYATLARIN İŞLETİLMESİ
Madde 33 : SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA ESAS OLAN BASAMAKLAR
Madde 34 : BASAMAK SEÇİLMESİ
Madde 35 : BASAMAK YÜKSELTİLMESİ
Madde 36 : PRİMLERİN ÖDENMESİ
Madde 37 : ÖDENMEYEN PRİMLER İÇİN KURUMCA DÜZENLENECEK BELGELER
Madde 38 : YERSİZ OLARAK ALINAN PRİMLERİN GERİ VERİLMESİ
Madde 39 : VERGİ, RESİM, HARÇ, FON VE KATILMA PAYI MUAFİYETİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 40 : RAPORLAR
Madde 41 : KONTROL MUAYENESİ
Madde 42 : AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ
Madde 43 : AYLIKLARIN ÖDENMESİ
Madde 44 : HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Madde 45 : AVANS VERİLMESİ
Madde 46 : YOL PARASI VE ZARURİ GİDERLER
Madde 47 : ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN SORUMLULUĞU
Madde 48 : SAVCILIKTAN BİLGİ İSTENMESİ
Madde 49 : BİLDİRME
Madde 50 : BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 51 : YAŞ
Madde 52 : SİGORTA YARDIMLARININ HACZEDİLEMEYECEĞİ
Madde 53 : KURUM MEMURLARININ TEFTİŞ YETKİLERİ
Madde 54 : TEBLİGAT
Madde 55 : UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ VE ZAMANAŞIMI
Madde 56 : YÖNETMELİKLER
Madde 57 : İTİRAZ
Madde 58 : LİRA KESİRLERİ
Madde 59 : HAKKIN DÜŞMESİ
Madde 60 : İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Madde 61 : MÜEYYİDELER
Madde 62 : KANUNUN UYGULANMASI
Geçici Madde 1 : SİGORTALILARIN BORÇLANMASI  
Geçici Madde 2 : BAŞKA KURUMDA GEÇEN HİZMETİN İHYASI 
Geçici Madde 3 : MUHTARLARIN BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Geçici Madde 4 : UYGULAMA ALANI 
Geçici Madde 5 : KURULUŞ MASRAFLARI 
Geçici Madde 6 : KURULUŞ SAHFASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
Madde 63 : YÜRÜRLÜK
Madde 64 : YÜRÜTME