Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
  
DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 01/11/1983
KANUN NO : 2937
 
RESMİG.TARİHİ : 03/11/1983
RESMİ G. NO : 18210
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0830
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER, KURULUŞ VE GÖREVLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM 
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
Madde   3 : KURULUŞ
Madde   4 : MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI’NIN GÖREVLERİ
Madde   5 : BAKANLIKLAR VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde   6 : YETKİLER
Madde   7 : SORUMLULUK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
OLAĞANÜSTÜ HAL, SIKIYÖNETİM, SEFERBERLİK VEYA SAVAŞ HALİ
Madde   8 : 
İKİNCİ KISIM
KADRO, PERSONEL VE MALÎ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
KADRO VE PERSONEL İŞLERİ
Madde   9 : KADRO
Madde 10 : MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Madde 11 : ASKERİ PERSONEL
Madde 12 : PERSONELE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜM
Madde 13 : ATAMA İŞLEMLERİ
Madde 14 : İSTİFA
Madde 15 : ZORUNLU GİDERLER
Madde 16 : HİZMET TAZMİNATI
Madde 17 : NAKDİ TAZMİNAT
Madde 18 : SAĞLIK İŞLERİ
Madde 19 : BAŞKA KURUMA NAKİL
İKİNCİ BÖLÜM 
MALİ HÜKÜMLER
Madde 20 : BÜTÇE
Madde 21 : GİZLİ HİZMET GİDERLERİ
Madde 22 : BÜTÇE UYGULAMASI
Madde 23 : DÖVİZ TAHSİSİ VE MUAFİYETLER
Madde 24 : TAŞIT ALIMI
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİ İTİRAZ HARCLARI
Madde 25 : SİLAH TAŞIMA
Madde 26 : CEZAİ TAKİBAT İZNİ
Madde 27 : CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 28 : YETKİLERİN KULLANILMASININ ÖNLENMESİ
Madde 29 : TANIKLIK
Madde 30 : İSTİSNA
Madde 31 : FİİLİ HİZMET ZAMMI
Madde 32 : YÖNETMELİKLER
Madde 33 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Geçici Madde   1: 
Geçici Madde   2: 
Geçici Madde   3: 
Madde 34 : YÜRÜRLÜK
Madde 35 : YÜRÜTME