belediye ve imar mevzuatı  
 
KAMULAŞTIRMA KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 04/11/1983
KANUN NO : 2942
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/11/1983
RESMİ G. NO : 18215
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 22-1
DÜSTUR SAYFA : 0843
 
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde  1 :AMAÇ VE KAPSAM  
Madde  2 :TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMANIN OLUŞTURULMASI
Madde  3 :KAMULAŞTIRMA ŞARTLARI  
Madde  4 :İRTİFAK HAKKI KURULMASI  
Madde  5 :KAMU YARARI KARARI VERECEK MERCİLER  
Madde  6 :ONAY MERCİİ  
Madde  7 :KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE İDARİ ŞERH  
Madde  8 :SATIN ALMA USULÜ  
Madde  9 :KADASTRO GÖRMEMİŞ YERLERDE TESPİT İŞLEMİ
İKİNCİ KISIM
KAMULAŞTIRMA BEDELİ, TEBLİGAT, DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ
Madde 10 :KIYMET TAKDİRİ KOMİSYONLARI  
Madde 11 :KIYMET TAKDİRİ ESASLARI  
Madde 12 :KISMEN KAMULAŞTIRMA
İKİNCİ BÖLÜM
TEBLİĞ İŞLEMLERİ, DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER
Madde 13 :TEBLİGAT  
Madde 14 :DAVA HAKKI  
Madde 15 :BİLİRKİŞİLER
ÜÇÜNCÜ KISIM
ACELE EL KOYMA, TESCİL İŞLEMLERİ VE AYNIN ÇEKİŞMELİ OLMASI
BİRİNCİ BÖLÜM
EL KOYMA
Madde 16 :ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL
İKİNCİ BÖLÜM
TESCİL VE AYNIN ÇEKİŞMELİ OLMASI
Madde 17 :TAPULU TAŞINMAZ MALLARDA TESCİL  
Madde 18 :AYNIN ÇEKİŞMELİ BULUNMASI  
Madde 19 :TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESCİLİ VE ZİLYEDİN HAKLARI
DÖRDÜNCÜ KISIM
KAMULAŞTIRMADA BOŞALTMA, VAZGEÇME VE GERİ ALMA
BİRİNCİ BÖLÜM
BOŞALTMA
Madde 20 :TAŞINMAZ MALIN BOŞALTILMASI
İKİNCİ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMADA VAZGEÇME VE GERİ ALMA
Madde 21 :İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ  
Madde 22 :TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA VAZGEÇME VE DEVİR  
Madde 23 :MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI
BEŞİNCİ KISIM
HASAR DOĞACAK HAK VE BORÇLAR, TRANPA YOLU İLE ACELE KAMULAŞTIRMA
BİRİNCİ BÖLÜM
HASAR
Madde 24 :KAMULAŞTIRMA BEDELİNDEN DÜŞÜLEBİLECEK HASAR
İKİNCİ BÖLÜM
TEBLİĞ İLE DOĞACAK HAKLAR VE BORÇLAR
Madde 25 :HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VE MÜLKİYETİN İDAREYE GEÇMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TRAMPA YOLU İLE ACELE KAMULAŞTIRMA
Madde 26 :TRAMPA YOLU İLE KAMULAŞTIRMA  
Madde 27 :ACELE KAMULAŞTIRMA
ALTINCI KISIM
BEDELSİZ KULLANMA, GİDERLERİN ÖDENMESİ VE İDARELER ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ
BİRİNCİ BÖLÜM
BEDELSİZ KULLANMA VE GİDERLER
Madde 28 :BEDELSİZ KULLANMA YETKİSİ 
Madde 29 :GİDERLERİN ÖDENMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU KURUMLARI VE TÜZELKİŞİLERİN ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ
Madde 30 :BİR DAREYE AİT TAŞINMAZ MALIN DİĞER İDAREYE DEVRİ
YEDİNCİ KISIM
YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAK İŞLER
Madde 31 :YASAK İŞLER VE EYLEMLER
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 32 :GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE CEZA HÜKÜMLERİ 
Madde 33 :CEZALAR
SEKİZİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ KISIMLAR
Madde 34 :MAL SAHİBİNİN SAĞLADIĞI YARARLARI GERİ ALMA HAKKI 
Madde 35 :İMAR MEVZUATI UYGULANAN VEYA ÖZEL PARSELASYON YAPILAN YERLER 
Madde 36 :KAMULAŞTIRMADAN SONRA ALINAN TAPU KAYDININ İPTALİ 
Madde 37 :YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME VE YARGILAMA USULÜ 
Madde 38 :HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
Madde 39 :VERGİLENDİRME 
Madde 40 :KALDIRILAN VE SAKLI TUTULAN HÜKÜMLLER 
Madde 41 :İSTİMLAK KANUNUNA YAPILAN ATIFLAR 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Madde 42 :YÜRÜRLÜK 
Madde 43 :YÜRÜTME