vergi mevzuatı
 
 
ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ HAKKINDA KANUN 


            AMAÇ VE KAPSAM
            Madde 1 - Tam mükellefiyete tabi olup, ücret geliri elde edenler; emekli, dul ve yetim maaşı alanlar ile bunların eş, çocuk ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin; gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri İle kurumlar vergisi mükelleflerinden ( Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesi ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil ), her bir vesika tutarının 1.000 liradan az olmadığının tevsik edilmesi kaydıyla  aşağıda belirtilen mal ve hizmet alımları vergi iadesine tabi tutulur.

            a) Dayanıklı tüketim malları alımları,

            b) Yiyecek içecek giderleri (sigara ve alkollü içkiler hariç),

            c) İkamet edilen konuta ait yakacak giderleri,

            d) Giyim giderleri,

            e) Sosyal güvenlik kurumları veya işverenler tarafından karşılanmayan sağlık giderleri, 

            f) Eğitim ve öğretim, anaokulu, kreş giderleri,

            g) Vekalet ücretleri,

            Yukarıda sayılan mal ve hizmet alımları, fatura, serbest meslek makbuzu, fatura yerine geçen işletme vergisine ait parekende satış vesikası, kamu idare ve müesseseleri tarafından verilen belgeler ve birden fazla bağımsız bölümü muhtevi binalarda münhasıran ortak yakacak giderlerinden müstakil birim başına isabet eden gideri gösteren belgelerle tevsik edilir.

            Vergi iadesi konusuna giren mal ve hizmet çeşitlerini tesbit etmeye bunların kapsamını genişletmeye ve daraltmaya, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan tam mükelleflere kanun kapsamına alamaya ve kapsam dışına çıkarmaya, iade usul ve esaslarını belirlemeye Bakanlar Kurulu  yetkilidir.

            İADEYE ESAS ALINACAK TUTARI
            Madde 2 - Vergi iadesine esas alınacak tutar, mal ve hizmet alımlarının gerçekleştiği ayda elde edilen net gelirini aşamaz.

            Gerçek ücretlerde net ücret geliri, vergiye tabi olsun veya olmasın ücret toplamından emekli aidatı, Sosyal Sigorta primleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kesintiler ve vergiler düşüldükten sonra kalan tuttardır.

            Götürü ücretlerde net ücret geliri, hizmet erbabının götürü olarak tesbit olunan safi ücretlerin tarh edilen gelir vergisi indirildikten sonra kalan tuttarın on ikide biridir.

            HESAP VE ORANLAR
            Madde 3 - Vergi iadesi aylık olarak hesap edilir.

            Hesaplama 2 nci madde hükmü  dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarına aşağıdaki oranların uygulanması suretiyle yapılır.

            30.000 liraya kadar olan mal ve hizmet alımları için  % 10,

            30.000 lira ile 100.000 lira arasındaki mal ve hizmet alımları için, 30.000 liraya kadar  % 10, aşan kısım için  % 5, 

            100.000 lirayı aşan mal ve hizmet alımları için, 100.000 liraya kadar % 6.5 , aşan kısım için % 2,

            Bu maddede yazılı tutarları ve oranları bir misline kadar artırmaya veya arttırılmış tutar ve oranları yukarıda yazılı sınırlara kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            VERGİ İADESİNİN USUL VE ESASLARI
            Madde 4 - Gerçek ücret geliri elde eden hizmet erbabınca, bir aylık mal ve hizmet alımlarına dair vesikaları ve bunların dökümünü gösteren bir bildirim ertesi ayın ilk yedi günü içerisinde ücretleriyle ilgili gelir vergisi tevkifatını yapmakla sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilere bildirirler.

            Sorumlu işveren ücretlinin beyanlarını esas alıp azami sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda yer alan hükümleri gözönünde bulundurarak hak edilen iade tutarını hesaplar.

            İşverenler ücretlilerin bir ay içinde hak ettikleri toplam vergi iadesini, "Vergi İade Beyannamesi" ile ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairesine bildirir.

            Vergi iadesinin ödenmesinde üçer aylık dönemler seas alınır. Birinci dönem Ocak-Mart aylarını, ikinci dönem Nisan-Haziran aylarını, üçüncü dönem Temmuz-Eylül aylarını, dördüncü dönem Ekim-Aralık aylarını kapsar.

            Vergi dairesi,bir dönemin Vergi İade Beyannamelerine göre çıkan iadeyi, dönemi takip eden ikinci ayda işverene öder.

            İşverenlerce alınan vergi iadesi, iadenin alındığı tarihten itibaren en geç on gün içinde hak sahiplerine nakten
ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen vergi iadeleri müteakip ilk işgününde vergi dairelerine geri verilir. Bu suretle ödenmeyen vergi iadeleri altı ay içinde başvurmaları şartıyla ücretlilerin kendilerine veya kanunimirasçılarına yapılır.

            İşverenlerin vergi iadesi ile ilgili işlemleri ölüm, iflas, tasfiye veya mücbir sebeplerle yerine getirememeleri veya bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemeleri sebebiyle hak sahiplerinin alamadığı vergi iadeleri  altı ay içinde başvurmaları şartıyla kendilerine ödenir.

            Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin vergi iadesi ilgili dairelerce; emekli, dul ve yetimlerin vergi iadesi ise maaş aldıkları sosyal güvenlik kurumlarınca gerçekleştirilir.

            Götürü usulde vergilendirilen ücretliler bir ödeme  dönemine ait vergi iadesi için ertesi ödeme döneminin ilk ayında mal ve hizmet alımlarına ait vesikalar ve bir Vergi  İade Beyannamesi ile birlikte bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar İade edilecek meblağ vergi dairesince hesaplanır ve takip eden ay içinde ücretliye ödenir. 

            Vergi iadesine ait bildirimler ile Vergi İade Beyannamesinin şekli ve muhtevasına ait hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

            MUHAFAZA VE İBRAZ MECBURİYETİ
            Madde 5 - İşverenler iadeye konu mal ve hizmet alımlarına ait vesikalarla iadeyle ilgili her türlü belgeleri iadenin yapıldığı yıldan başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza etmeye ve yetkili makam ve memurların talebi üzerine bunlara ibraz etmeye mecburdurlar.

            Bu Kanun'un uygulanmasında sosyal güvenlik kurumları da işveren olarak kabul edilir.

            MÜEYYİDELER
            Madde 6 - Aşağıdaki hallerden birisiyle haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilmesi durumunda, iade edilen bu meblağ üç kat cezası ile birlikte müsebbiplerinden geri alınır.

            a) Vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesikalar kullanmaları veya vesikaları tahrif etmeleri,

            b) İşverenlerin gerçek dışı Vergi İade Beyannamesi düzenlemeleri,

            c) İşverenlerin azami sınır ve oranlar konusundaki hükümlere aykırı olarak iade hesaplamaları,

            d) Beşinci madde hükmüne uyulmaması,

            e) İşverenlerin ücretliye ödemedikleri vergi iadesini süresinde vergi dairesine yatırmamaları.

            Halinde bu tutarlar üç kat cezası ile birlikte geri alınır.

            Bu Kanun'dan doğan mükellefiyetini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen işverenlere, vergi dairesince o işverene ait işyerleri ücretlerine ödenen meblağın iki katı tutarında ceza kesilir. 

            Birinci fıkranın (a) bendinde açıklanan fiillerinin tekerrürü halinde, vergi iadesine hak kazananlar vergi iadesi hakkından bir daha faydalandırılmaz.

            6183 SAYILI KANUNUN UYGULANACAĞI HALLER
            Madde 7- İşveren veya vergi iadesine hak kazananlarca, bu Kanun hükümlerine göre vergi dairesine geri verilmesi gereken vergi iadesinin ve ödenmesi gereken cezaların tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

            VERGİ USUL KANUNU İLE GELİR VERGİSİ KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ 
            KANUNU'NUN UYGULANACAĞI DURUMLAR
            Madde 8 - Bu Kanun'da geçen terimlerin anlamında tereddüde düşülmesi halinde 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 31.12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 3.6.1949 gün ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddelerine başvurulur.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre incelemeye yetkili olanlar bu Kanun'a göre yapılacak vergi iadesi konusunda da denetim yapmaya yetkilidirler.

            ÖDENEK VE GİDER KAYDI
            Madde 9 - Bu Kanun'un uygulanmasıyla ilgili gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek ve gider kaydettirmeye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

            Geçici Madde 1 - Bu Kanun hükümlerine göre vergi iadesinden faydalanacakların, Ocak-Şubat-Mart 1984 aylarına ilişkin olarak, 4 üncü maddeye göre vermeleri gereken bildirimi 7.4.1984 tarihine kadar vermeleri halinde bu aylara ilişkin olarak hakedecekleri vergi iadeleri kendilerine ödenir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 10 - Bu Kanun 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.