Vergi Mevzuatı

 
 


2982 Sayılı KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN 

 

            AMAÇ  
            Madde 1 - Bu Kanunun amacı, konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla teşvikidir. 

            KAPSAM  
            Madde 2 - Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar; veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsar. 

            ARAZİ, ARSA TEDARİKİ  
            Madde 3 -  Konut inşaatı veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi veya arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma,alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ıslah değişiklik işlemleri ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar, ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.  

            KONUT İNŞAATI  
            Madde 4 - a) Arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak binalar, bağımsız bölümler veya katların (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bunlardan ticari maksatla inşa edilenlerin, devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler 
dolayısıyla düzenlenen kağıtlar. 

            b) Konut edinmek isteyenlere kredi verilmesi (Köyler dahil) hakkındaki işlemler ile bu konuda düzenlenen kağıtlar ve bu kredi muameleleri dolayısıyla her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan paralar, 

            İkinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. 

            Ancak net 150 m2'yi geçen konutlara bu madde hükmü uygulanmaz. 

            YATIRIMLARIN TEŞVİKİ  
            Madde 5 - Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile vakıfların kalkınmada öncelikli yörelerde yapacakları Devletçe teşviki öngörülen yatırımlar dolayısıyla, her ne suretle olursa olsun bina iktisapları, arsa ve arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız birimler veya katlar meydana getirmeleri ve bunların devirleri ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. 

            EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ  
            Madde 6 -  Konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yaatırımlara tahsis edilen arazi ve arsalar bu arazi ve arsalar üzerinde inşa edilen binalar emlak vergisinden muafdır. 

            TEŞVİKLERİN SINIRI  
            Madde 7 - Bu Kanunla tespit edilen vergi, resim ve harç muafiyet ve istisnalarından faydalanılmış olması, diğer kanunlarla öngörülen teşvik hükümlerinden faydalanılmasına mani değildir. 

            CEZALAR  
            Madde 8 -  Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan;  

            a) Konut inşaatı yapmak için yararlananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde konut inşaatına başlayıp projenin % 50'si tamamlamaları veya konut dışında herhangi bir inşaa ettikleri binayı konut dışında başka bir amaçla kullanılmaları halinde; 

            b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak için faydalananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde yatırım projesinin % 50'sini ını gerçekleştirmemeleri veya mahiyet ve miktar itibariyle başlangıçta öngörülen projeyi küçültmeleri veya yapılan yatırımı yatırımla öngörülen amaç dışında  kullanmaları halinde; 

            Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Vergi Usul Kanununa göre ağır kaçakcılık cezaı olarak tahsil edilir. 

            Plan ve projesi gereği konut dışında bir amaçla  kullanılacak bölümler de ihtiva eden inşaatlarda vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları sadece konut olarak kullanılacak bölümlere (Köylerde samanlık, ahır, kümes ve benzerleri dahil) isabet eden arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanır. 
Ancak bu inşaatlarda inşaat izni alınmadan önce uygulanan istisna ve muaflıklar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlardan konut dışındaki bölümlere isabet edenler arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni tarihinden itibaren bir ay içinde cezasız olarak geri alınır. 

            Konut inşaatı ve yatırım projesinin % 50'sinin fiziki olarak hangi hallerde gerçekleşmiş sayılacağının ölçü ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.  

            SÜRE 
            Madde 9 -  Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalar, 1988 takvim yılı sonuna kadar uygulanır.  

            MERKEZ SAĞLIK KURULUNUN  TEŞEKKÜLÜ VE YAPACAĞI İŞLEMLER  
            Madde 10 - Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, okullar, kütüphaneler, spor tesisleri ve bunların müştemilatı bu Kanunun uygulanması bakımından konut sayılır. 

            YÜRÜRLÜK : 
             Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME : 
            Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.