Bakanlıklar Mevzuatı  

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN


KABULTARİHİ : 26/09/1984
KANUN NO : 3045
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/10/1984
RESMİ G. NO : 18540
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTURSAYFA : 0004
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : GÖREV
Madde   3 : TEŞKİLAT
İKİNCİ KISIM
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI
Madde   4 : MERKEZ TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL MÜDÜRLÜK
Madde   5 : GENEL MÜDÜR
Madde   6 : GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde   7 : 
Madde   8 : TASARRUF İŞLEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde   9 : FEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 10 : TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 11 : KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 12 : FOTOGRAMETRİ VE GEODEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 13 : TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 14 : YABANCI İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 15 : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 16 : TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 17 : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Madde 18 : ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER
Madde 19 : YARDIMCI BİRİMLER
Madde 20 : PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 21 : EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 22 : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 23 : SAVUNMA UZMANLIĞI
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAŞRA TEŞKİLATI
Madde 24 : TAŞRA TEŞKİLATI
DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
Madde 25 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU
Madde 26 : KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE 
                SORUMLULUĞU
Madde 27 : MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU
Madde 28 : GENEL MÜDÜRLÜĞÜN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
Madde 29 : YETKİ DEVRİ
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 30 : ATAMA
Madde 31 : KADROLAR
Madde 32 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Madde 33 : YÜRÜRLÜK
Madde 34 : YÜRÜTME