Bakanlıklar Mevzuatı  
    
BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13.12.1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
  
KABULTARİHİ : 27/09/1984
KANUN NO : 3046
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/10/1984
RESMİ G. NO : 18540
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24
DÜSTURSAYFA : 0012
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : KAPSAM
İKİNCİ KISIM
TEŞKİLAT YAPISI, KURULUŞ, ESAS VE USULLER, GÖREVLER
BİRİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLATI YAPISI
Madde   3 : BAKANLIKLARIN KURULMASI
Madde   4 : DEVLET BAKANLARI
Madde   5 : BAKANLIKLARIN TEMEL KURULUŞLARI
Madde   6 : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
Madde   7 : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde   8 : BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI
Madde   9 : BAKANLIK YURT DIŞI TEŞKİLATI
Madde 10 : BAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI
Madde 11 : BAKANLIK İLGİLİ KURULUŞLARI
Madde 12 : BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARIN MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 13 : BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARIN MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ YARDIMCI BİRİMLER
Madde 14 : İLGİLİ KURULUŞLARIN DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI BİRİMLERİ
Madde 15 : HİYERARŞİK KADEMELER VE BİRİM UNVANLARI
İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLATLANMA ESAS VE USULLERİ
Madde 16 : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI İLE BAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARININ DÜZENLENMESİNDE 
                 UYULACAK ESAS VE USULLER
Madde 17 : TAŞRA TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 18 : YURT DIŞI TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 19 : İLGİLİ KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 20 : KURULMA İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAKANLIK MAKAMININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 21 : BAKANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 22 : MÜSTEŞARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 23 : TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 24 : ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 25 : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Madde 26 : BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Madde 27 : BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER
Madde 28 : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Madde 29 : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAKANLIĞI
Madde 30 : PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 31 : EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 32 : SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Madde 33 : BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞ BİRİMLERİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
Madde 34 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Madde 35 : KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIKLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
Madde 36 : MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU
Madde 37 : BAKANLIKLARIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
Madde 38 : YETKİ DEVRİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 39 : SÜREKLİ KURULLAR
Madde 40 : DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
Madde 41 : BAKANLIKLAR, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR
Madde 42 : KADROLAR
Madde 43 : ATAMA
Madde 44 : KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONELİNİN BAKANLIKLARDA GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 45 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 : 
Madde 46 : YÜRÜRLÜK
Madde 47 : YÜRÜTME