Katma Değer Vergisi Kanunu
 
 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU  
KABUL TARİHİ : 25/10/1984
KANUN NO : 3065
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/11/1984
RESMİ G. NO : 18563
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 0047
 
 
BİRİNCİ KISIM
Mükellefiyet
BİRİNCİ BÖLÜM
Verginin Konusu
Madde 1 : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN  
Madde 2 : TESLİM   
Madde 3 : TESLİM SAYILAN HALLER  
Madde 4 : HİZMET  
Madde 5 : HİZMET SAYILAN HALLER  
Madde 6 : İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI  
Madde 7 : ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
Mükellef ve Vergi Sorumlusu
Madde 8 : MÜKELLEF  
Madde 9 : VERGİ SORUMLUSU  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Vergiyi Doğuran Olay
Madde 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ 
İKİNCİ KISIM
İstisnalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhracat İstisnası
Madde 11 : MAL VE HİZMET İHRACATI
Madde 12 : İHRACAT TESLİMİ VE YURTDIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER  
İKİNCİ BÖLÜM
Deniz, Hava ce Demiryolu Araçları İstisnası
Madde 13 : ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Taşımacılık İstisnası
Madde 14 : TRANSİT TAŞIMACILIK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diplomatik İstisnalar
Madde 15 : 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
İthalat İstisnası
Madde 16 : 
ALTINCI BÖLÜM 
Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnaarla Diğer İstisnalar 
Madde 17 : 
YEDİNCİ BÖLÜM
İstisnadan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı 
Madde 18 : İSTİSNADAN VAZGEÇME  
Madde 19 : İSTİSNALARIN SINIRI
ÜÇÜNCÜ KISIM
Matrah, Nispet ve İndirim
BİRİNCİ BÖLÜM
Matrah
Madde 20 : TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH
Madde 21 : İTHALATTA MATRAH
Madde 22 : ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH 
Madde 23 : ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ
Madde 24 : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR
Madde 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR 
Madde 26 : DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER
Madde 27 : EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ 
İKİNCİ BÖLÜM
Nispet
Madde 28 : NİSPET
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İndirim
Madde 29 : VERGİ İNDİRİMİ
Madde 30 : İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 
Madde 31 : AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AİT İNDİRİM
Madde 32 : İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERDE İNDİRİM  
Madde 33 : KISMİ VERGİ İNDİRİMİ
Madde 34 : İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ   
Madde 35 : MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ
Madde 36 : YETKİ 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Verginin Tarhı ve Ödenmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Vergilendirme Usulleri
Madde 37 : GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME
Madde 38 : GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME
İKİNCİ BÖLÜM
Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası
Madde 39 : VERGİLENDİRME DÖNEMİ 
Madde 40 : BEYAN ESASI
Madde 41 : BEYANNAME VERME ZAMANI 
Madde 42 : BEYANNAMELERİN ŞEKİL VE MUHTEVASI  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarh İşlemleri
Madde 43 : TARH YERİ  
Madde 44 : TARHİYATIN MUHATABI
Madde 45 : TARH ZAMANI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Ödenmesi
Madde 46 : VERGİNİN ÖDENMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler
Madde 47 : GÜMRÜK MAKBUZU
Madde 48 : DÜZELTME İŞLEMLERİ  
Madde 49 :  
Madde 50 : 
Madde 51 : 
Madde 52 : 
BEŞİNCİ KISIM
Usul Hükümleri
Madde 53 : FATURA VE BENZERİ VESİKA DÜZENLENMESİ 
Madde 54 : KAYIT DÜZENİ  
Madde 55 : VERGİ TEMİNATI   
ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 56 : ASGARİ RANDIMAN ORANLARI VE BİRİM SATIŞ BEDELLERİ  
Madde 57 : VERGİNİN ETİKETTE GÖSTERİLME MECBURİYETİ  
Madde 58 : VERGİNİN GİDER KAYDEDİLEMEYECEĞİ  
Madde 59 : KANUNLARIN UYGULAMA ALANI  
Madde 60 : EK VERGİ   
BİRİNCİ BÖLÜM
Kaldırılan Hükümler
Madde 61 : KALDIRILAN HÜKÜMLER  
İKİNCİ BÖLÜM
Geçiş Hükümleri
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Geçici Madde 5 :
Madde 62 : YÜRÜRLÜK
Madde 63 : YÜRÜTME