Vergi Mevzuatı
 
AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

            KONU
            Madde 1 - Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan normal ve süper benzin, likit petrol gazı, gazyağı, motorin ve fuel-oil  satışları Akaryakıt Tüketim Vergisine tabidir.

            MÜKELLEF
            Madde 2 - Akaryakıt Tüketim Vergisinin mükellefi; bu verginin konusuna giren akaryakıtların satışını yapan rafineri şirketleri ile ithalatı gerçekleştiren kuruluşlardır.

            MATRAH
            Madde 3 - Akaryakıt Tüketim Vergisinin matrahı vergiye tabi maddelerin satış bedelidir.

            Satış bedeli tabiri, teslim edilen maddeler karşılığında, Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere her ne adla olursa olsun müşteriden alınan veya müşterinin borçlandığı para veya diğer değerlerin toplamını ifade eder.

            NİSPET
            Madde 4 - Verginin nispeti % 6 dır.

            BEYAN VE ÖDEME
            Madde 5 - Rafineri şirketleri ve ithalatı gerçekleştirilen kuruluşlar bir aylık dönemde yaptıkları satışlarını, takiben ayın 20 nci günü akşamına kadar merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı süre içinde ödemeye mecburdurlar.

            VERGİNİN  DAĞILIMI
            Madde 6 - Vergi daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergisi hasılatının % 55’ini tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içerisinde T.C. Merkez açılacak Akaryakıt Tüketim Fonu  hesabına yatırırlar.

            Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın % 30’unu belediyelerin hizmetlerini görebilmeleri için esasları  Maliye ve Gümrük  Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu belediyelere, % 30’u alt yapı tesislerinde kullanılmak üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, % 30’u alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,% 2’si ise 3040 sayılı Kanunun 4 üncü  maddesi uyarınca kurulan Türk  Sporunu Teşvik Fonuna ödenir. 

            USUL HÜKÜMLERİ
            Madde 7 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu  Kanuna göre alınacak Akaryakıt Tüketim Vergisi hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

            KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 8 - 26.5.1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28’inci maddeleri ile 96 ncı maddeleri (A) fıkrasının 1 inci bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 9 - Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.