Basın Mevzuatı  
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU


            AMAÇ VE KAPSAM
            Madde 1 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar.

            GELİRLER
            Madde 2 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır:

            a) Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler,

            b) Elektrik enerjisi hasılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar,

            c) Genel bütçeden yapılacak katkılar,

            d) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilân ve reklam ile faaliyet gelirleri,

            e) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.

            CİHAZLARIN İMALAT VE İTHALATI İLE GÜMRÜK GİRİŞİ
            Madde 3 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal veya ithal edenler satıştan önce; ticari ithalat maksadı dışında yurda getirenler de ithal işlemlerinden önce, bandrol veya etiket almaya mecburdur.

            Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

           Madde 4 - a) Aşağıdaki cihazları imal veya ithal edenler satış sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

   1. Renkli televizyon için             % 8,
   2. Siyah-beyaz televizyon için        % 8,
   3. Radyo için                         % 8
   4. Video için                         % 12,
   5. Birleşik cihazlar için:
      a. Video-televizyon-radyo,)
         Video-televizyon       )        % 12,
         Radyo-televizyon       )

      b.Müzik seti ve diğerleri          % 10
 

            tutarında ücret tahsil ederler ve 5 inci maddeye göre Türkiye Radyo- Televizyon Kurumuna öderler.

            b) Ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirilecek (a) bendinde belirtilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her yıl Aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından maktu olarak tespit edilir.

            c) Türkiye Elektrik Kurumu ve Bu Kurum dışında Kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum ve kuruluşlar, tüketilen enerji miktarının birim bedel ile çarpımından elde edilecek meblağın yüzde 3,5 oranı tutarındaki payı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

            d) (a) bendinde belirtilen oranları eksiltmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

            TAHSİLAT
            Madde 5 - a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip ayın onuna kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.

            b) Gümrük idareleri, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre yurda giren cihazlardan alınacak ücretlerin tahsilatını yaparak, aylık tahsilat toplamını en geç takip eden ayın onbeşinci gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirir.

            c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu Kurumun dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c ) bendine göre hesaplayacakları payı doğrudan doğruya Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

            d) Diğer gelirlerin tahsilat şekli Kurumca tespit edilir.

            CEZA HÜKMÜ
            Madde 6 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsuz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıdan bandrolsuz veya etiketsiz sattığı her cihaz için cihazın satış bedeli kadar para cezası Kurum tarafından tahakkuk ve tahsil edilir, bu cihazları bandrolsuz veya etiketsiz satın alan, devralan veya kullananlardan bandrolsuz veya etiketsiz herbir cihaz için cihazın rayiç değerinin yarısı kadar para cezası Kurum tarafından tahakkuk ve tahsil edilir.

            Tahakkuk edip, tebliğ edilen para cezasını ödemeyenler hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 7 - 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 35, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 üncü maddeleri ve aynı Kanunun 63 üncü maddesinin (b) ve (c) bendi ile Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

           Madde 8 - 2813 sayılı Telsiz Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Yirmiüçüncü maddenin (a) bendinde belirtilen alıcıları kullanacakların ilgili kurumdan bandrol veya etiket almaları, (b) bendinde belirtilen telsiz alıcı cihazlarını satış amacı dışında bulunduracakların ise Ulaştırma Bakanlığından, ruhsat almaları zorunludur.

           Madde 9 - 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            j) Birleşik cihaz : Radyo ve Televizyon alıcısını veya televizyon alıcısını ve videoyu veya radyo, televizyon alıcısı ve videoyu ihtiva eden cihazlar ile müzik setleri ve benzerleri.

           Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve  esaslar ile beyanname, bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu tarafından tesbit edilir.

            Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak imalatçı ve ithalatçıların denetimleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun talebi üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen inceleme yetkililer tarafından yapılır ve sonuçları kuruma bildirilir.

           Geçici Madde 1 - Halen kullanılmakta olan ruhsatlı cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki ücretler alınır.

   1. Renkli televizyonlardan          4.000 TL.-
   2. Siyah-beyaz televizyonlardan     1.000 TL.-
   3. Videolardan                      5.000 TL.-
   4. Birleşik cihazlar
      a) Video-televizyon-radyo        9.000 TL.-
      b) Video-televizyon              8.000 TL.-
      c) Radyo-televizyon              6.000 TL.-
      d) Müzik Seti ve diğerleri       3.000 TL.-
 

            Bu ücretler, cihazlar ruhsatsız ise veya sahibi tarafından ruhsatlı olduğu belgelenemezse % 50 (yüzde elli) zamlı uygulanır.

            Bu ücretler Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından veya uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil olunur.

           Geçici Madde 2 - Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen ücretleri ödeyenlerin geçmiş yıllardan doğan ruhsatname ücretlerine ilişkin borçları ile ruhsatsız cihaz kullananların borç ve cezaları bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

           Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlük tarihinde ticari işletmelerin satış amacı ile stoklarında bulundurduğu cihazların satışında, satın aldıkları fatura bedeli üzerinden bu Kanunun 4 üncü maddesindeki nispetlere göre bandrol veya etiket karşılığı ücretler tahsil edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir.

            Bu madde hükmüne aykırı davranan satıcılardan 500.000 lira para cezası Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından tahakkuk ve tahsil edilir.

           Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 5 inci maddesi (b) bendinde yer alan gümrük idarelerinden maksat gümrüklü sahada görev yapan gümrük müdürlükleri, PTT ve Bankalar ve TRT Kurumunca yetkili kılınan sair kurum ve kuruluşları kapsar.

           Geçici Madde 5 - Geçici 1 inci maddedeki ücretler 1985 yılının ilk altı ayı içinde ödenir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 11 - Bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden, diğer maddeleri 01.01.1985 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.