Banka ve Kambiyo Mevzuatı  

3095 Sayılı KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN  

            KANUNİ FAİZ 
            Madde 1- Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse faiz ödemesi senelik yüzde otuz oranında yapılır.  

            Bakanlar Kurulu, ekonomik şartları dikkate alarak bu oranın yüzde seksenine kadar artırma ve eksiltme yapabilir. Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararı, kararın alınmasını izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır.  

            TEMERRÜT FAİZİ 
            Madde 2- Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.  

            Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1 inci maddesindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilir.  

            Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi, T.C.Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir.  

            Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.  

            MÜREKKEP FAİZ 
            Madde 3- Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez.  

            Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.  

            DİĞER KONULARDAKİ FAİZLER 
            Madde 4- Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.  

            KALDIRILAN  VE UYGULANMAYACAK OLAN HÜKÜMLER 
            Madde 5- 22 Mart 1303 tarihli Murabaha Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

            Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz.  

            Geçici Madde- Bu Kanunun yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğan faiz alacakları hakkında da yürürlük tarihinden itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.  

            Ancak, alacaklı ve borçlunun anlaşmaları ile bir ödeme planına bağlanan alacağın faizleri hakkında anlaşma tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, borçlu ödeme planına uymadığı takdirde alacaklı ödeme planı ile bağlı kalmaksızın bu Kanun hükümlerine göre alacağını tahsil eder.  

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            YÜRÜTME 
            Madde 7- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.