vergi mevzuatı  
TÜRKİYE  ELEKTİRİK  KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTİRİK ÜRETİMİ , İLETİMİ , DAĞITIM VE TİCARETİ İLE  GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

            AMAÇ 
            Madde  1- Bu Kanunun amacı, Türkiye Elektirik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin  elektirik  üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesini düzenlemektedir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Kanun, Türkiye Elektirik Kurumu dışında elektirik üretimi ,iletimi, dağıtımı ve ticareti görevinin verilmesi ile sözleşme, süre , tarife ve görevin sona ermesi şekil ve esaslarını kapsar. 

            GÖREVİN VERİLMESİ 
            Madde 3 - Elektirikle ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş olan semaye şirketlerine ; Devlet planlama teşkilatının görüşünü havi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar  Kurulu,  önceden yönetmelikle belli edilmiş görev bölgelerinde , elektirik üretim, iletim ve dağıtım tesislerin kurulması ve işletilmesi ile  ticaretinin, yaptırılmasına karar verilebilir. 

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen çerçeve  içerisinde ilgili görevli şirketle sözleşme akdedilir. 

            ELEKTİRİK ÜRETİMİ MÜSADESİ VERİLMESİ 
            Madde 4 - Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanlığı, Devlet Planlama  Teşkilatının, olumlu görüşünü almak  suretiyle sadece elektirik üretmek amacı ile kurulacak sermaye şirketlerine, elektirik üretimi yapacak tesisi kurma ve tesisi işletme müsaadesi verilebilir. 

            Bu tesiste üretilecek  elektirik enerjisi, Enerji ve Tabii  Kaynaklar  Bakanlığınca tespit olunacak tarifeye göre bölgelerinde Türkiye Elektirik Kurumuna veya o bölgede faaliyet gösteren  görevli şirkete satılır. 

            İŞLETME HAKININ DEVRİ 
            Madde 5 - Görev bölgelerinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ( Kamu iktisadi  teşebbüsleri dahil )  yapılmış veya yapılacak  üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin işletme haklarının görevli şirketlere  verilmesine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

            Tesislerin işletilmesi 2983 sayılı Tasarufların Teşviki ve  Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında  Kanun  ve bununla ilgili yönetmelik esaslarına göre yapılır. 

            ENERJİ ALIŞVERİŞİ 
            Madde 6 - Görevli şirketlerce, görev bölgelerindeki mevcut elektirik enerjisinin potansiyelinin kullanılabilir hale getirilmesi  ve bölge elektirik ihtiyacının bölge içinden karşılanması esastır. 

            Ancak bölge içerisindeki enerji  üretimi yetersiz kaldığı hallerde veya  enerji ekonomisi temin etmek maksadı ile Türkiye Elektrik Kurumu  ile görevli  şirketler veya  birden çok görevli şirket arasında enerji alış verişi yapılabilir. 

            GÖREVLENDİRME SÜRESİ
            Madde 7 - Madde 3 ve 4’e uygun olarak aktedilecek sözleşmeler  99 yıla kadar  süreli  olarak sürebilir. 

            Sözleşmelelerde en az görevlendirme süresi, mevcut ve yeniden kurulacak üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin amortisman süreleri dikkate alınarak tespit edilir.Bu sözleşmelerle gerektiğinde teknik amortismandan ayrı olarak, tesislerin tüm bedeli üzerinden sermaye amortismanı ayrılması esasının getirilmesi de mümkündür. 

            GÖREVİN SONA ERMESİ 
            Madde 8 -Belli bir süreyi kapsayan sözleşmeler, süre uzatımı talep edilmediği takdirde, sürenin bitimi ile son bulunur.Bu taktirde tüm tesisler  ile tüm taşınır ve taşınmaz mallar her türlü borç ve taahhütlerden ari olarak Devlete bedelsiz olarak geçer. 

            Sözleşmeler görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde süresinden önce fesh edilebilir. 

            Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermesinin  sonuçları, sözleşmede düzenlenir. 

            ENERJİ SATIŞ ŞARTLARI VE TARİFE ESASLARI 
            Madde 9 - Enerji tarifleri, görevli  şirketin teklifi ve Enerji ve Tabi  Kaynaklar Bakanlığının onayı ile yürürlüğe  girer. 

            Tariflerin tespitinde, yıllık işletme ve bakım giderleri, yeni yatırımlar için teşkil edilecek fonlar, faiz ve kur farkı garantisi verilmemiş ise kur fakları, teknik ve sermaye amortismanları ve diğer masraf  ve harcamalar ile ortaklara dağıtılacak makul bir temettü  için  gerekli gelirlerin sağlanması esas alınır. 

            Görevli şirketler ile üretilen elektriğin satılacağı kurum ve şirketler arasında bu satışların miktar ve şartlarını tanzim eden bir yıldan fazla süreli olabilen sözleşlemelere tarifeler ile ilgili özel hükümler konulması; Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkündür. 
 
            YÖNETMELİK 
            Madde 10 - 3 üncü Madde adı geçen yönetmelikle bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili hususları düzenleyen yönetmelik Enerji  ve Tabii  Kaynaklar  Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konur. 

            KAMULAŞTIRMA 
            Madde 11 - Görevli şirketlerin yapacağı üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin onaylanmış tatbikat projelerine göre, kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında; kamulaştırma bedeli görevli  şirket tarafından  ödenmek kaydı ile Eneji ve Tabii   Kaynaklar Bakanlığınca genel hükümlere göre kamulaştırma yapılır. 

            Geçici Madde 1 - Bu kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim, iletim ve dağıtım ve ticari imtiyazına  sahip şirketlerin,  kurmuş ve işletmekte oldukları ve fakat imtiyaz  kapsamına alınmamış üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile bu tesisleri bulunduğu iller imtiyaz sözleşmesi kapsamına alınmıştır. 

            Bu Kanun hükmün  gerektirdiği sözleşme değişikliği Kanunun yaımını takip eden 3 ay içinde Eneji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile şirket yetkilerince imzalanır. 

            Bu  Kanunun 6 ıncı Maddesindeki hükümler, imtiyazlı şirketler içinde uygulanır. 

            Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaret imtiyazına sahip şirketler ; diledikleri taktirde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı na müraacat etmek  suretiyle, 3 üncü Maddede anılan görev şirketine dönüşmelerini istediklerinde Bakanlar  Kurulu Kararıyla kendilerine bu Kanun esasları içerisinde 99 yıla  kadar süreli bir görevlendirme hakkı verebilir. 

            Bu Madde hükmünün gerekli kıldığı sözleşme değişikliği Bakanlar Kurulu Kararından itibaren 3 ay içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri arasında imzalanır. 

            Geçici Madde 3 - 1312 sayılı Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte elektrik , üretim, iletim, dağıtım ve ticareti faaliyeti  devam eden ve fakat bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte imtiyazı sona ermiş olan şirketler de  Kanuna göre yeniden görev vermeye Bakanlar  Kurulu   yetkilidir. 

            Madde 12 - Bu Kanun  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.