Ticaret Mevzuatı
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 13.12.1983 TARİHLİ VE 185 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN


  
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

            AMAÇ 
            Madde 1 - Bu Kanunun amacı; 

            a)Ülkenin sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek, 

            b)Milli kalkınma plan ve programları doğrultusunda, iç ticaret hizmetlerine ilişkin anahedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, bu politikalar doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

            GÖREV 
            Madde 2 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır: 

            a)Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politikasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait tedbirlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda ilgili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak, 

            b)Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde işbirliği  yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyonu temin etmek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak, 

            c)Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak, bölge ve illerin sanayileşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik etmek, 

            d)Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları desteklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, 

            e)Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek, 

            f)Sınai mülkiyete ait işleri düzenlemek ve yürütmek, 

            g)Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normlarını temin veya tespit etmek ve kalite kontrolunu yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek, 

            h)Sınai mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

            i)Sanayii geliştirmek için kalite kontrolu merkez ve laboratuvarlarını kurmak veya kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak, 

            j)İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasayı denetlemek, 

            k)Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek, 

            l)Ölçüler ve ayar sayaçları ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

            m)Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

            n)Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek, 

            o)İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların standardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

            p)Türk ve yabancı sigorata şirketleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

            r)Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve esnaf derneklerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek, 

            s)Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

            TEŞKİLAT 
            Madde 3 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teşkilatı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir. 

 
İKİNCİ KISIM
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

            MERKEZ TEŞKİLATI 
            Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir. 

            Bakanlık merkez teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

 
BİRİNCİ BÖLÜM
BAKANLIK MAKAMI

            BAKAN 
            Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

            Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

            MÜSTEŞAR 
            Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarının kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

            Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

            MÜSTEŞAR YARDIMCILARI 
            Madde 7 - Bakanlıkta ana hizmet kuruluşları ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
ANA HİZMET BİRİMLERİ

            ANA HİZMET BİRİMLERİ 
            Madde 8 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır: 

            a)Sanayi Genel Müdürlüğü, 

            b)Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 

            c)Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, 

            d)İç Ticaret Genel Müdürlüğü, 

            e)Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, 

            f)Fiyat, Kalite ve Standartar Dairesi Baikanlığı, 

            g)Sınai Mülkiyet Dairesi Bşakanlığı, 

            h)Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı. 

            SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
            Madde 9 - Sanayi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a)Plan ve programlar çerçevesinde, yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

            b)Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek ve milli ekonomimize sağlayacak faydaların en üst seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak ve rehberlik etmek, 

            c)Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda yurt içinde imal edilen ürünlerin dış ürünlerle rekabet edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sanayi müesseselerinin üretimlerinin devamı ve artışı için ihtiyaç duyulacak yatırım malı, hammadde, işletme malzemesi ve yedek parçaları yurt içi kaynaklardan veya ithal yolu ile temin etme hususunda karar vermek, işletmeleri gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yardımcı olmak ve üretilen malların bu yönde kontrolunu yaparak tüketiciye intikalini sağlamak, 

            d)Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanterlerini yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek, 

            e)Sanayi mamulleri ihracatının artırılması için gerekli çalışmalar yapmak ve bu konuda sanayiciye yardımcı olmak, 

            f)Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda gerekli işbirliğini temin için ilgili kuruluşlarla yapılacak çalışmalara iştirak etmek, 

            g)Gider Vergileri Kanununa göre, ilk madde indirimi, istihsal vergisi muafiyeti ve fevkalade ekonomik ve teknik amortisman ve gümrük vergi nispet ve hadlerindeki gerekli değişiklikler hakkında görüş bildirmek, 

            h)Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak, savunma alanındaki yatırımları takip etmek ve bu sahada gerekli envanter çalışmalarını yapmak, 

            i)Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

            SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
            Madde 10 - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a)Kalkınma planı ve yıllık programlarda Bakanlık ve ilgili kuruluşların sorumluluğuna verilen yatırım konularına ait sınai araştırmayı yaparak, yatırım projelerini tetkik etmek, değerlendirmek ve alakalı mercilere intikalini sağlamak, tatbik etmek veya ettirmek, 

            b)Bölge ve illerin sanayi yerleşme alanlarına ve potansiyellerine ait araştırma, etüt ve planlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 

            c)Ferdi tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesini sağlamak maksadıyla kamu kuruluşlarının, kooperatiflerin, çok ortaklı şirketlerin ve yurt dışında mevcut tasarruf sahiplerinin, iktisadi ve insangücü imkanlarını uygun yatırım sahalarına yönlendirmek; rehberlik etmek, gerektiğinde yatırım projelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu yatırımlara ait fizibilite etütlerini yapmak veya yaptırmak, 

            d)Sanayiinin hammadde, ara malı ve sanayi mamulleri arasındaki münasebetleri ile mal ve hizmet akışını araştırmak, 

            e)Sanayi mamullerinin iç ve dış pazar araştırmalarını yapmak ve ilgili ünitelere bilgi vermek, 

            f)Yurt dışında sınai müşavirlik yapan veya tesisler kuran sanayicilerin karşılaştıkları problemlerde kendilerine yardımcı olmak maksadıyla çalışmalar yapmak, ilgili mercilere tekliflerde bulunmak, 

            g)Yurt içinde yapılan sınai mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin yurt dışında da yapılmasını ve tanıtılmasını teminen gerekli çalışmaları yapmak, 

            h)Sınai alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek, 

            i)Memleketimiz şartlarına uygun teknolojilerin sanayi kuruluşlarına intikalini sağlamak, 

            j)Sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyon sağlanması için gereken tedbirleri belirlemek ve uygun görülenleri uygulamak, 

            k)Sanayi ile ilgili çevre meseleleri hakkında çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, 

            l)Sanayiin gelişmesi konusunda, yatırım ve işletme kredilerinin sağlanması ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

            m)Sınai yatırımların teşviki ile ilgili olarak, Bakanlık bütçesinde mevcut bulunan veya yer alacak olan fonlardan yapılacak harcamalara, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer ilgili merciler ile işbirliği yaparak, yönetmelik esasları dahilinde belirlemek, dağıtmak ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, 

            n)Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. 

            KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
            Madde 11 - Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a)Çeşitli illerde yapılan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini mevcut ise imar planlarına uygun olarak planlamak, organize sanayi bölgelerinin alt yapı, küçük sanayi sitelerinin üst yapılarını kredilendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği  içerisinde, plan hedeflerine paralel olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak ve bütün bu faaliyetleri koordine etmek, 

            b)Küçük sanayici, sanatkar ve imalatçı esnafa teşkilatlanma, finansman, eğitim, hammadde temini, pazarlama gibi teknik ve ekonomik konularda ihtiyaç duyduğu hizmetleri vermek, plan hedefleri doğrultusunda varlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak, 

            c)Bakanlıkça verilen benzeri görevli yapmak. 

            İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
            Madde 12 - İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a)İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat harketlerini takip etmek,i fiyatların serbest rekabet esaslarına göre meydana gelmesini önleyici hususların ortadan kaldırılması yollarını araştırmak, 

            b)Tüketicilerin meselelerini tespit etmek, tüketicinin eğitilmesi, teşkilatlanması ve korunmasının temini için tedbirler almak, 

            c)Yaş meyve ve sebze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin iyileştirilmesi imkanlarını araştırmak ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle sağlamak, 

            d)Tarım ve sınai ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılmasında faydalı görülen fuar, sergi ve panayırların modern ve teknik esaslara uygun bir şekilde kurulmasını teşvik etmek ve uygun gördüklerine izin vermek, 

            e)Esnaf ve küçük sanatkarlar dernekleri ile bunların üst kuruluşlarına ilişkin işlemleri yürütmek, 

            f)Gözetme şirketlerinin ve firmaların kuruluş ve işleyişlerini kontrol etmek, 

            g)Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı ortakları denetlemek, 

            h)Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve statü değişikliklerine ait işlemleri yapmak, yabancı anonim ve sermayesi paylara ayrılmış şirketlerden memleketimizde şube ve acenta kurmak isteyenlerin işlemlerini yapmak, 

            i)Türk ve yabancı sigorta şirketlerinin kuruluşlarını, faaliyetlerini, fesih, devir ve tasviye işlemlerini istihsal organları ile ilişkilerini mevzuat, teknik ve ülke ekonomisi yönünden denetimini Bakanlık Teftiş Kurulu ve Sigorta Murakabe Kurulu kanalıyla yapmak, sigorta şirketlerinin uygulayacakları tarifeleri tarife komitelerinin görüşmelerine alarak tespit etmek, 

            j)Banka ve kredi, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve bunların birliği ile ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, 

            k)İlgili mevzuat hükümlerine göre Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca muayenesi yapılamayan, elektrik, su, havagazı, akaryakıt ve taksi sayaçları ile uzunluk, hacim ve kitle ölçülerinin, mekanik tartı aletlerinin kontrollarını yapmak, sayaçların Türkiye’de kullanılmaya elverişli olup olmadıklarına dair tip ve sistem tasdikleri yapmak, bu iş için laboratuvarlar kurmak, kontrol konusunda belediyelerle iş birliği yapmak, ayar memurlarına yetki belgelerini  vermek, 

            l)Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

            TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
            Madde 13 - Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a)Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ile tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek, 

            b)Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin devlet adına ürün satın alması, bu ürünlerin değerlendirilmesi faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek ve gerekli tedbirleri almak, 

            c)Kooperatifçiliğin tanıtılması ve eğitimi çalışmalarını yapmak ve ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

            d)Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

            FİYAT, KALİTE VE STANDARTLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 
            Madde 14 - Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a)Lüzumu halinde sanayi mamullerinin maliyet incelemelerini yapmak, satış fiyatlarını veya değerlerini tespit etmek ve kontrol etmek, 

            b)Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlık ile ilgili konularda mecburi uygulamaya konulması uygun görüleri Bakan onayı ile mecburi tatbikata koymak,  satandartına göre denetimlerini yapmak veya yaptırmak, 

            c)Standartları bulunmayan sanayi mamulleri ve emniyet kuralları için, standartları hazırlanıncaya kadar kalite denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek, denetimi yapmak veya yaptırmak, 

            d)Mevzuatın diğer bakanlık veya makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticarette konu olan ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak, 

            e)Bakanlıkla ilgili kalite kontrol sistemlerinin kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak, organize  ve koordine etmek, 

            Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

            SINAİ MÜLKİYET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
            Madde 15 - Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a)İhtiraberatı ile ilgili tescil müracatını, yerli ve yabancı ilmi kuruluş ve enstitülerde yenilik incelemesine tabii tutmak ve mevzuat çerçevesinde tescil veya reddetmek, 

            b)Marka tescili ile alakalı müracatı mevzuat çerçevesinde incelemek, tescil veya reddetmek, 

            c)Tescilden sonra ihtira beratı ve markalarda meydana gelebilecek lisans, devir, iptal, yenileme, ünvan değişiklikleri ile işlemleri yapmak ve sicillerine kaydetmek, 

            d)İhtira beratı ve markaların sicilini tanzim etmek, 

            e)İhtira beratı ve markaların hususi arşivini tanzim etmek, Sınai Mülkiyet Gazetesi yayınlamak, 

            f)Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

            BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
            Madde 16 - Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a)Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek, 

            b)Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

            c)Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenlemek, yönlendirmek, koordinasyonu sağlamak, 

            d)Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı ile ilgili olarak Bakanlığa düşen görevleri yerine getirmek, 

            e)Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
 

            DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ 
            Madde 17 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: 

            a)Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

            b)Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 

            c)Hukuk Müşavirliği, 

            d)Bakanlık Müşavirleri, 

            e)Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

            TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 
            Madde 18 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: 

            a)Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

            b)Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 
            c)Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

            Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir. 

            ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI 
            Madde 19 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a)Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

            b)Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

            c)Hizmet ve faliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insangücü, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve programlarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

            d)Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 

            e)Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek, 

            f)Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek, 

            g)Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak, 

            h)Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 

            i)Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 

            HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
            Madde 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

            a)Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

            b)Bakanlığın menfaatlerini koruycu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

            c)8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek, 

            d)Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

            e)Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

            BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ 
            Madde 21 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. 

            Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. 

            BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 
            Madde 22 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığında basın ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER

            YARDIMCI BİRİMLER 
            Madde 23 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır: 

            a)Personel Dairesi Başkanlığı, 

            b)İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

            c)Savunma Sekreterliği, 

            e)Özel Kalem Müdürlüğü. 

            PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
            Madde 24 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a)Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

            b)Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 

            c)Eğitim planını hazırlamak, hizmet önerisi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, 

            d)Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

            İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
            Madde 25 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

            a)Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

            b)İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 

            c)Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 

            d)Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

            e)Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

            f)Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

            g)Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, 

            h)Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

            i)Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 

            j)Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 

            k)Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

            l)Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak. 

            SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 
            Madde 26 - Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir. 

  
            ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
            Madde 27 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

            a)Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, 

            b)Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

            c)Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, millI ve dini bayramlarda ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 

            d)Bakanca verilecek diğer görevleri ifa etmek. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
SÜREKLİ KURUL

            SANAYİ ŞURASI 
            Madde 28 - Bakanlığın sanayi ile ilgili görevleri arasında bulunan konularda diğer bakanlıkların, sanayicilerin, gerçek ve tüzelkişilerin, işçi ve işverenlerin diğer mesleki kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere Bakan tarafından Sanayi Şurası toplantıya çağırılır. 

            Sanayi Şurasının çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAŞRA TEŞKİLATI

            TAŞRA TEŞKİLATI 
            Madde 29 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
 
            YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI 
            Madde 30 - Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

            KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIKLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU 
            Madde 31 - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

            Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

            MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU 
            Madde 32 - Bakanlık, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. 

            BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖÇREV YETKİSİ 
            Madde 33 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 
  
            YETKİ DEVRİ 
            Madde 34 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

 
BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            KONTROLÖRLER 
            Madde 35 - Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilir. Bu kontrolörler, ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevlendirilebilir. 

            Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır. 

            Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir. 

            ATAMA 
            Madde 36 - 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

            Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır. 

            KADROLAR 
            Madde 37 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  
            Madde 38 - 6973 sayılı “Sanayi Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile 31/05/1939 tarihli 3614 sayılı Ticaret Vekaleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

            İNTİKAL EDEN GÖREV VE YETKİLER 
            Madde 39 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bakanlığı ile Ticaret Bakanı ve Bakanlığına ait, görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetlerden taşınır ve taşınmaz hertürlü mallardan ticaret Bakanı ve Bakanlığının İhracat, İthalat ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla icra ettiği, kullandığı, taşıdığı ve sahip oldukları hariç, diğerleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

 
GEÇİCİ HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının İhracat, İthalat, Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığına ait kadrolar hariç diğer bütün kadroları personeli ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

            Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, devredilen Kadroların kullanılmasına devam olunur. 

            Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat, İthalat, Anlaşmalar Genel Müdürlükleriyle, Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı hariç, diğer memurluklarından kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığındaki Danışma ve Denetim birimleri ve yardımcı birimlerin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı ünvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Sanayi ve Ticaret Bakanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirilebilir. 

            Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. 

            Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur. 

            Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir. 

            Geçici Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

            Geçici Madde 5 - Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur. 

            Geçici Madde 6 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

            Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

            Geçici Madde 7 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı İhracat, İthalat ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı dışındaki, Ticaret Bakanlığına ait her türlü mal ve haklar başkacak bir işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır. 

            Geçici Madde 8 - Bu Kanuna göre, kaldırılan birimlerde görevli personel, durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 40 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

Ek - 1 Sayılı Cetvel
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatı

                                                                                                  Danışma ve Denetim 
Müsteşar  Müsteşar Yrd.  Ana Hizmet Birimleri                             Birimleri                   Yardımcı Birimler 
Müsteşar  Müsteşar Yrd.  1.Sanayi Gn.Md.                         1.Teftiş Kurulu Bşk.            1.Personel 
                  Müsteşar Yrd.  2.Sanayi Araştırma ve                2.APK Kurulu Bşk.                D.Bşk. 
                                               Geliştirme Genel                      3.Hukuk müşavirliği           2.İdari ve 
                                               Müdürlüğü                                 4.Bakanlık Müşavirliği           Mali İşler 
                  Müsteşar Yrd.  3.Küçük Sanatlar ve                    5.Basın ve Halkla D.Bşk.  3.Savunma 
                                               Sanayi Bölge ve Müşavirliği       İlişkiler  Gn.Md.                  Sekreterliği 
                  Müsteşar Yrd.  4.İç Tİcaret Gn.                                                                          4.Özel 
                                               Müdürlüğü                                                                                  Kalem 
                                           5.Teşkilatlanma Gn. Md.                                                              Müdürlüğü 
                                           6.Fiyat, Kalite ve 
                                              Standartlar D.Bşk. 
                                           7.Sınai Mülkiyet D.Bşk. 
                                           8.Bağlı ve İlgili kuruluşlar 
                                              D.Bşk.