Bakanlıklar Mevzuatı  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 178 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA, BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA VE BU KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE İKİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN


BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

            AMAÇ
            Madde 1 - Bu Kanunun amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

            GÖREV
            Madde 2 - İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:

            a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,

            b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza  ve emniyetini sağlamak,

            c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,

            d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,

            e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,

            f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,

            g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,

            h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,

            i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek,

            j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

            TEŞKİLAT
            Madde 3 - İçişleri Bakanlığı Teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.
      

İKİNCİ KISIM
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

            MERKEZ TEŞKİLATI
            Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

            Bakanlık merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
     

BİRİNCİ BÖLÜM
BAKANLIK MAKAMI

            BAKAN
            Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

            Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

            MÜŞTEŞAR
            Madde 6 - Müşteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

            Müşteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

            MÜŞTEŞAR YARDIMCILARI
            Madde 7 - İçişleri Bakanlığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda, Müşteşara yardımcı olmak üzere dört Müşteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.
     

İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ

            ANAHİZMET BİRİMLERİ
            Madde 8 -  İçişleri Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

            a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,

            b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,

            c) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,

            d) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü,

            e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı.

            İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 9 - İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

            b) Mülki idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezlerinin belirtilmesine, mülki ayrılma birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabii yer adlarının değiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülki idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak,

            c) İl ve İlçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek,

            d) Mülki protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek,

            e) Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

            NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 10 - Nüfuf ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere görev takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak,

            b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak,

            c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, usulüne göre tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddi hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak,

            d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürütmek ve vatandaşlıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını karar bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yapmak,

            e) Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek.

            MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 11 -  Mahalli İdarelerin Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek,

            b) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uygulanmasını sağlamak,

            c) Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek,

            d) Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak,

            e) Mahalli idareler personelinin hizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak,

            f) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek,

            g) Mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başanlığının görüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

            h) Mahalli idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek.

            SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 12 - Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını, koordinasyonu sağlamak ve denetimini yapmak,

            b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

            c) Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiye teşkillerinin standartlarını tespit etmek, personelini eğitmek, teşkilleri denetlemek ve koordinasyon sağlamak,

            d) Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek,

            e) Sivil savunma fonunu yönetmek,

            f) Bakanlığın savunma sekreterliği görevini yapmak,

            g) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

            KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT, HAREKAT VE BİLGİ TOPLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 13 - Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak,

            b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak,

            c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silâhların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon sağlamak,
      

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

            DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
            Madde 14 - İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

            a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

            b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

            c) Hukuk Müşavirliği,

            d) Bakanlık Müşavirleri,

            e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

            TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
            Madde 15 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzeri aşağıdaki görevleri yapar:

            a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, il ve ilçelerin ve mahalli idarelerle, bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak,

            b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

            c) Mahalli İdarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

            d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek,

            e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini yapmak,

            f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı anahizmet kuruluşlarının denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak,

            g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

            Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

            ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
            Madde 16 - Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kururu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet Politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak,

            b) Bakanlığın uzun vadeli ve beş yıllık planlarını, yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve uygulamalarını izlemek,

            c) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunları ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

            d) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarını göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, bu görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

            e) Kalkınma plan ve programları ile bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklarası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,

            f) Planlama, koordinasyon, bütçe ve mali işler konularında Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

            g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak,

            h) Yayın, kitaplık ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,

            i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

            HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 17 - Hukuk Müşavirliğnin görevleri şunlardır:

            a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

            b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

            c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine görev idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

            d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

            e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerk görüşlerini bildirmek,

            f) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini incelemek,

            g) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak.

            BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ
            Madde 18 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak için on adet Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

            BASIN VE HAKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
            Madde 19 - İçişleri Bakanlığında basın ve halka ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Bakan ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilir.
     

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER

            YARDIMCI BİRİMLER
            Madde 20 - İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

            a) Personel Genel Müdürlüğü,

            b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

            c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

            d) Özel Kalem Müdürlüğü,

            PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 21 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

            b) Bakanlık Personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,

            c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

            EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 22 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

            b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

            c) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğince bakanlığın merkez ve teşkilatının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değerlendirme ve sağlamak,

            d) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mesleki eğitim kurumları açmak ve yönetmek,

            e) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dökümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

            f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

            İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
            Madde 23 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

            a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

            b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

            c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

            d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

            e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

            f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

            g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

            h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

            i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

            j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak,

            k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

            l) Bakan ve müşteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

            ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
            Madde 24 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

            a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

            b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

            c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramları ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

            d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
     

BEŞİNCİ BÖLÜM
SÜREKLİ KURULLAR

            SÜREKLİ KURULLAR
            Madde 25 - İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki sürekli kurullar şunlardır:

            a) Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu,

             b) Bakanlık Encümeni.

            KAÇAKÇILIK İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULU
            Madde 26 - Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müşteşarının veya yardımcısının başkanlığında ilgli bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden meydana gelir.

            Bu Kurul, her türlü kaçakçılık konu ve faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

            Kurulun toplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

            BAKANLIK ENCÜMENİ
            Madde 27 - Encümen, Müsteşarın başkanlığında Emniyet Genel Müdürlüğü, Bakanlığın anahizmet birimlerinin genel müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana gelir.

            Bakanlık Encümeni, genel müdür yardımcıları daire başkanları, hukuk müşavirleri, şube müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, il sivil savunma müdürleri ve il özel idare müdürlerinin seçimi, atanması, nakli, terfi ve değerlendirilmeleri konularını inceleyip karara bağlamak ve Bakanlık makamınca verilecek benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle görevlidir.

            Encümen Kararları Bakanın onayı ile kesinleşir.
   

ÜÇÜNCÜ KISIM
TAŞRA TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR

            TAŞRA TEŞKİLATI
            Madde 28 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu Hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

            BAĞLI KURULUŞLAR
            Madde 29 - İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

            a) Emniyet Genel Müdürlüğü,

            b) Jandarma Genel Komutanlığı,

            c) Sahil GÜvenlik Komutanlığı,
     

DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER

            YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI
            Madde 30 - Bakınlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Bakanlık emir ve direktifleri yönüne, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

            KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
            Madde 31 - Bakanlık, anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

            Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

            MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU
            Madde 32 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

            BAŞKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
            Madde 33 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

            YETKİ DEVRİ
            Madde 34 - Bakan, Müşteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
       

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            ATAMA
            Madde 35 - 23.04.1981  gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

            Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya dair hükümler saklıdır.

            KADROLAR
            Madde 36 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

            VALİLERİN MERKEZDE GÖREVLENDİRİLMESİ
            Madde 37 - Valiler, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen valiler, Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı, Bakanlık 1 inci Hukuk Müşavirliğinde; veya inceleme, araştırma, soruşturma ve eğitim işlerinde; Başbakanlığın talebi üzerine, Başbakanlık ve diğer bakanlıkların, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdürlük ve bu görevlere eşdeğer durumda olan diğer üst kadame yöneticiliklerinde; unvan ve özlük hakları saklı kalmak kaydı ile görevlendirilebilirler.

            Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, valilik dışında atandıkları görevlerde de bu unvanlarını kullanabilirler.

            İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, vali olarak merkezde görevlendirilemezler.

            KONTROLÖRLER
            Madde 38 -  Bakanlık Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilebilir. Bu kontrolörler ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevlendirilebilir. Gerektiğinde kontrolörler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde veya mülkiye müfettişi refakatinde de çalıştırılabilirler.

            Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır.

            Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 39 - 19.05.1930 tarih ve 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri ve kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            GEÇİCİ HÜKÜMLER
            Geçici Madde 1 - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanunun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

            Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

            Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

            Geçici Madde 3 - Bu Kanunun Sahil Güvenlik Komutanlığına dair hükümleri 9 Temmuz 1982 tarih ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun Geçici 1 inci maddesi gereğince 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

            Geçici Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

            Geçici Madde 5 - Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 28 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

            Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

            Geçici Madde 6 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

            Bakanlık teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

            Geçici Madde 7 - Bu Kanun ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları ve görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 40 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
     

İLGİLİ TABLO 23/02/1985 TARİHLİ VE 18675 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.