Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
BANKALAR KANUNU 
(7129 Saylı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 Sayılı Kanun Hükmünde Kararmane ile Bankalar Hakkında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun)
 
KABUL TARİHİ : 25/04/1985
KANUN NO : 3182
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/05/1985
RESMİ G. NO : 18742
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 0335
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler 
Madde 1 : AMAÇ 
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 :  TANIMLAR   
İKİNCİ BÖLÜM 
Bankaların Kuruluşu
Madde 4 : KURULUŞ İZNİ
Madde 5 : KURULUŞ ŞARTLARI
Madde 6 : YABANCI BANKALARIN TÜRKİYEDE ŞUBE AÇMA ŞARTLARI
Madde 7 : BAŞVURU 
Madde 8 : İZİN VERİLME USULÜ   
Madde 9 : KURULUŞ İZNİNİN İPTALİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bankaların Faaliyete Geçmesi
Madde 10 : KURULUŞTAN SONRA VERİLECEK BEYANNAMELER 
Madde 11 : BANKACILIK  İŞLEMLERİNE VE MEVDUAT KABULÜNE İZİN
Madde 12 : BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VEYA MEVDUAT KABULÜ İZİNLERİNİN KALDIRILMASI 
Madde 13 : MEDUAT KABULÜNE YETKİLİ OLMAYANLAR 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şubeler
Madde 14 : İZİN
Madde 15 : ŞUBE AÇMA İZNİNİN USUL VE ŞARTLARI   
Madde 16 : ŞUBELER İÇİN GEREKLİ ÖZKAYNAKLAR
Madde 17 : ŞUBELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ  
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Organlar
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurul 
Madde 18 : GENEL KURULDA OY HAKKI VE KULLANILMASI   
Madde 19 : TEMSİLCİ
Madde 20 : SERMAYE ARTIRIMINDA ÖZEL KARAR NİSABI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  
İKİNCİ KISIM
Yönetim Organları  
Madde 21 : YÖNETİM KURULU 
Madde 22 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HİSSE SENEDİ TAVDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde 23 : KREDİ KOMİTESİ
Madde 24 : GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI 
ÜÇÜNCÜ KISIM
İç Denetim 
Madde 25 : DENETÇİLER 
Madde 26 : DENETÇİLERİN GÖREVLERİ 
Madde 27 : BANKA MÜFETTİŞLERİ 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler 
Madde 28 : YEMİN  
Madde 29 : MAL BEYANI
Madde 30 : KARAR DEFTERİ   
Madde 31 : BANKALARDA ÇALIŞMASI YASAK OLANLAR
ALTINCI BÖLÜM 
Yedek Akçeler ve Mevduata Ait Hükümler  
Madde 32 : MUHTEMEL ZARAR KARŞILIĞI
Madde 33 : YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI
Madde 34 : MEVDUATIN TASNİFİ
Madde 35 : MEVDUATIN ÇEKİLMESİ 
Madde 36 : MEVDUATTA ZAMANAŞIMI
Madde 37 : MEVDUATA VERİLECEK FAİZLER
YEDİNCİ BÖLÜM 
Krediler ve Diğer Yatırımlar
Madde 38 : GENEL KREDİ SINIRLARI 
Madde 39 : İŞTİRAK KREDİLERİ SINIRI
Madde 40 : KREDİ FAİZLERİ  
Madde 41 : BANKA ORTAKLARINA VE MENSUPLARINA KREDİ  
Madde 42 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AKRABALARINA KREDİ 
Madde 43 : İŞTİRAK VE KURULUŞLARLA İŞLEMLER  
Madde 44 : KREDİ AÇMA YETKİLERİ  
Madde 45 : AÇIK KREDİLER   
Madde 46 : HESAP DURUMU BELGESİ ALINMASI
Madde 47 : İŞTİRAKLER   
Madde 48 : SERMAYE AZALTICI İŞLEM YASAĞI
Madde 49 : EMTİA TİCARETİ YAPMA YASAĞI
Madde 50 : GAYRİMENKUL ÜZERİNE İŞLEMLER 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Hesap ve Kayıt Düzeni
Madde 51 : HESAP, BİLANÇO VE KAR VE ZARAR CETVELLERİNDE YEKNESAKLIK 
Madde 52 : HESAP UYGUNLUĞU
Madde 53 : BELGELERİN SAKLANMASI
Madde 54 : BİLANÇO VE KAR VE ZARAR CETVELLERİNİN İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ VE İLANI 
Madde 55 : YABANCI ÜLKELERDEKİ ŞUBELERİN HESAPLARI  
Madde 56 : ÜÇ AYLIK HESAP ÖZETLERİ İLE DİĞER CETVELLER 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
Mesleki Disiplin ve Denetime İlişkin Hükümler 
BİRİNCİ KISIM
Türkiye Bankalar Birliği  
Madde 57 : ÜYE OLMA ZORUNULULUĞU
Madde 58 : BİRLİĞİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 59 : ORGANLAR VE STATÜ
Madde 60 : GİDERLERİN KAŞILANMASI 
İKİNCİ KISIM
Denetim
Madde 61 : BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI
Madde 62 : İDARİ TEDBİRLER
Madde 63 : İDARİ DENETİM 
Madde 64 : MALİ BÜNYENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
ONUNCU BÖLÜM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Madde 65 : FON'UN KURULUŞU
Madde 66 : FONUN KAYNAKLARI
Madde 67 : SİGORTANIN ESASLARI 
Madde 68 : SİGORTANIN SONUÇLARI
Madde 69 : ŞAHSİ SORUMLULUK
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Devir, Birleşme ve Tasfiye
Madde 70 : BİRLEŞME VEYA DEVİR
Madde 71 : TASFİYE VEYA FAALİYETE SON VERİLMESİ
Madde 72 : TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler 
Madde 73 : SEKTÖR BANKALARI 
Madde 74 : SERBEST BÖLGELERDE BANKACILIK
Madde 75 : BANKALARIN YABANCI ÜLKELERDEKİ FAALİYETLERİ
Madde 76 : YABANCI BANKALARIN TEMSİLCİLERİ
Madde 77 : İLAN VE REKLAMLAR
Madde 78 : PARASAL MİKTAR VE SINIRLARIN ARTIRILMASI
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Hükümleri 
Madde 79 : AĞIR PARA CEZASI VE HAPİS CEZASI
Madde 80 : AĞIR PARA CEZASI İLE BİRLİKTE HAPİS CEZASI VE FAALİYETTEN ALIKOYMA
Madde 81 : AĞIR PARA CEZASI İLE BİRLİKTE MESLEKTEN ALIKOYMA VE İZİNSİZ AÇILAN ŞUBELERİN 
                  KAPATILMASI  
Madde 82 : BANKALAR BİRİĞİNCE VERİLECEK CEZALAR
Madde 83 : SIRLARIN SAKLANMASI 
Madde 84 : ASILSIZ YAYIN VE HABER YAYMA 
Madde 85 : BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARININ SORUMLULUKLARI
Madde 86 : GENEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI 
Madde 87 : KOVUŞTURMA USULÜ 
Madde 88 : PARA CEZALARININ TAHSİLİ
Madde 89 : DİĞER KANUNLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER  
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bankaların Kredi İşlemlerinden Doğan Alacakların Tahsilinin Hızlandırılması
Madde 90 : İFRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI 
Madde 91 : AZAMİ HAD İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP HALİNDE İCRA EMRİ 
Madde 92 : BORÇLUNUN MÜRACATIYLA İFLAS
Madde 93 : İFLASIN İLANI, İFLAS İDARESİNİN TEŞKİL EDİLMESİ VE KARARLARININ ALACAKLI BANKALARA
                  TEBLİĞİ
Madde 94 : ÖZEL GÖREVLİ BANKALARIN İPOTEKLİ ALACAKLARININ TAHSİLİ 
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
İstisnalar, Saklı Ve Kaldırılan Hükümler
Madde 95 : KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 
Madde 96 : DİĞER MALİ KURULUŞLAR
Madde 97 : KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Geçici Madde 6 :
Geçici Madde 7 :
Geçici Madde 8 :
Geçici Madde 9 :
Madde  98 : TEBLİĞLER 
Madde  99 : YÜRÜRLÜK
Madde 100: YÜRÜTME