Banka ve Kambiyo Mevzuatı
 
YEDİNCİ BÖLÜM 
Krediler ve Diğer Yatırımlar

            GENEL KREDİ SINIRLARI   
            Madde 38- 1. a) Bir bankanın vereceği nakdi krediler ve satın alacağı tahvil ve benzeri menkul Kıymetlerin  tutarı ile teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdi kredilerin toplamı özkaynaklarının 20 katını aşamaz.     
            b) Vadesi geçmiş nakdi krediler ile gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri kaydedildikleri hesaba bakılmaksızın (a) bendi uygulamasında kredi sayılır.     

            2. a) Bir banka gerçek ya da tüzel bir kişiye nakit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya herhangi bir şekil ve surette kendi özkaynakları toplamının %10'undan fazla kredi veremez,kefaletlerini kabul edemez veya tahil ve benzeri menkul kıymetlerinisatın alamaz.     
            b) Bu oran,kalkınma planı yıllık programlarında belirtilen sektörlerdeki işlerde, ihracatta ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere açılan ve fiilen bu işlerde kullanılan kredilerde %25'dir. Bu oran Devlet Planlama Teşkilatının olumlu görüşü alınmak kaydıyla Bakanlıkça %40'a kadar çıkarabilir.    
            c) Bir bana gerçek veya tüzel  bir kişiye kalkınma planı yıllık program larında gösterilecek sektör ve yörelerde yapılacak yatırımların finasmanında kullanılmak üzere yukarıdaki oranların üstünde büyük krediler verebilir. Ancak bir büyük kredinin  tutarı banka özkaynakları toplamının %75 ini, 5 büyük kredinin tutarı banka öz kaynakaları toplamını ve büyük kredilerin toplamı da banka öz kaynaklarının 10 katını ve her halde toplamkredilerin yarısını aşmaz. Büyük kredilerin açılmalarını izleyen 1 hafta içinde Müsteşarlığa ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi zorunludur.   
            d) Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kredilerin fiilen açıldıkları işlerde kullanıldığını Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usuller dahilinde belgelenmesi zorunludur. Yıllık programlarda gösterilen sektörlerde değişiklik yapılması halinde bu fıkralardaki oranlardan yararlanan kredilerin durumu değişmez.  

            3. a) Her birine açılacak kredi miktarı hakkında ikinci fıkradaki sınırlar saklı olmak üzere, bir bankanın dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin tümüne açacağı kredilerin toplamı banka özkaynaklarının yüzde 75'ini aşamaz.     
            b) Bu Kanunun uygulamasında lehlerine kredi verilip verilmediğine bakılmasızın;     
                i) Bir gerçek kişi ile eş ve velâyet altindaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü ya da genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıklara,     
                ii) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere bir tüzel kişinin veya (i) bendinde sayılanların sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 25 ve daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara,   

            Açılan krediler, bir gerçek veya tüzel kişiye dolaylı olarak verilmiş kredi sayılır.     
            c) Dolaylı iştirak oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır.     
            d) Dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerin bu krediler için bankaca kabul edilen kefaletleri kredi sınırının hesabında dikkate alınmaz.     

            4. Gayri nakdi krediler bu maddenin uygulamasında yüzde 40 oranında nazara alınır. Bu oran her bankanın riskin en za%15'ini üstlenmesi ve katılan banka sayısının 3'ten az olmaması şartıyla konsorsiyum suretiyle verilecek teminat mektuplarında %20'dir. Yıllık programlarda gösterilen büyük kamu ihaleleri için verilecek teminat mektuplarında, bu oranlar Bakanlıktan izin alınmak kaydıyla yarı yarıya nazara alınır.   

            5. Aşağıdaki kredi işlemleri bu maddedeki sınırlamalara tabi değildir:     
            a) Özel kanun hükümlkerine göre yapılan işlemler,   
            b) Bakanlık ile yada bu Bakanlığın uygun gösrmesi üzerine  İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi kuruluşları ve bunların müessese  ve bağlı ortaklıklarıyla yapılan işlemler,  
            c) Hazinece veya Haizmnenin kafaletiyle çıkarılan bono ve tahviller karşılığında yapılan işlemler,  
            d) Karşılığı nakit olan krediler,     
            e) Bankaların kendi aralarında kredi işlemleri,  
            f) Diğer bankaların kendi kredi sınırları dahilindeki mukabil kefaletleri ile verilen kredilerin bu kefaletlerle temin edilen kısmı,     
            g) Dış kredi işlemlerinde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar ile vadesi geçmiş nakdi kredilere  tahakkuk ettirilen faizler,  
            h) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından sağlanan reeskont ve avans kredileri için verilen cirolar,     
            i) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önerisi üzerine Bakanlıkça kabul edilecek yabancı banka ve kredi kurumlarının bu Bakanlıkça  belirlenecke limitler dahilindeki mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen teminat mektupları ve kefaletler.  

            İŞTİRAK KREDİLERİ SINIRI   
            Madde 39- 1. 38 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir bankanın;  

            a) Sermayelerinin yüzde 15 ve daha fazlasına sahip olduğu iştirak ve kuruluşlarıyla bunların ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin %25 den fazlasına sahip oldukları ortaklık ve kuruluşlara,   
            b) (a) bendindeki ortaklık ve kuruluşların kefaletiyle diğer gerçek ve tüzel kişilere,  

            Vereceği kredilerin toplamı banka öz kaynaklarının 3 katını ve herhalde toplam kredilerinin %15 ini aşamaz.  

            2. İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarının bağlı ortaklıkları şeklindeki iştirakler 1 inci fıkradaki sınırlamalara tabi değildir.     

            KREDİ FAİZLERİ  
            Madde 40- 1. Kredi işlemlerinde alınacak faiz oranları ile temin edilecek diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelik ve azami sınırlarının tespitine bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasına, kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına yönlendirilebilmesi için fon kurmaya, kaldırmaya, kaynağını kredilere tahakkuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlamaya ve bunların yürürlük zamanlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir.     

            2. Bankalar, her ne şekil ve surette olursa olsun kendilerine kredi açtıkları gerçek ve tüzel kişilerden birinci fıkraya göre belirlenen sınır ve oranlar üzerinde faiz ve masraf tahsil edemezler veya fiilen bu oranlar üzerinde faiz tahsiline yol açan işlemler yaparak menfaat sağlayamazlar.     

            3. Bir bankanın;     
            a) İştirak ve kuruluşlarının,     
            b) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdürlerinin ve genel müdür yardımcılarının,     
            c) Banka ortaklarının,     
            d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanların fiilen yönetim ve denetimleri altında bulunan teşebbüs ve ortaklıkların,     

            Aracılığı veya garantisi ile açılan kredilerde bu teşebbüs ve ortaklıklara ve kişilere garanti komisyonu veya ücreti, iştirak geliri gibi hakların veya her ne ad ile olursa olsun ödenen paraların toplamı, faiz oran ve sınırlarını tespit eden kararların uygulaması bakımından bankaca tahsil edilmiş faiz, komisyon ve ücret sayılır.     

            BANKA ORTAKLARINA VE MENSUPLARINA KREDİ    
            Madde 41- 1.  38 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir bankanın sermayesinin yüzde 5 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek veya tüzel kişilere vereceği kredilerin toplamı banka özkaynaklarını ve herhalde toplam kredilerinin  %5 ini aşamaz. 

            2. Bankalar;     
            a)  Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarına, kredi açmaya yetkili diğer mensuplarına ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilere,  
            b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına,     
            c) Banka mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara,      

            Her ne şekil ve surette olursa olsun kredi veremez, kefaletlerini kabul edemez ve tahvil ya da benzeri menkul kıymetlerini satın alamazlar.     

            3.  Banka mensuplarına teminat karşılığında ve aylık ücretleri taplamının 3 katını aşmamak üzere verilecek krediler ve bu krediler için kabul edilecek kefaletler ikinci fıkra hükümlerine tabi değildir.     

            4. Sonradan bu maddeye aykırı hale gelen kredilerin 6 ay içinde tasfiye edilmesi zorunludur. Kredinin vadesi konusunda önceden tespit olunmuş şartlar saklıdır.     

            5. Banka ortağı olan tarım satış, kredi ve üretim kooperatif ve birlikleri ile bunların işletme, kuruluş ve iştiraklerine Bakanlığın uygun görmesi üzerine verilen krediler birinci fıkra hükmüne tabi değildir.    
  
            YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AKRABALARINA KREDİ 
            Madde 42- Bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kimselere ait kredi, teminat ve kefalet taleplerinin görüşülmesine katılamazlar ve bu işler hakkında oy veremezler.     

            İŞTİRAK VE KURULUŞLARLA İŞLEMLER  
            Madde 43- Bir bankanın iştirak ve kuruluşlarının yönetim veya denetim kurullarında bulunan kimselerin aynı zamanda bu bankanın mensubu olması bu iştirak veya kuruluşun banka ile işlem yapmasına engel değildir.     

            KREDİ AÇMA YETKİLERİ      
            Madde 44- Gerçek ya da tüzel bir kişiye teminat yada tüzel bir kişiye teminat karşılığı verilecek kredilerden; 

            a) 10 milyon liraya kadar olanları genel müdürlüklerce yada kendilerine verilen yetki içerisinde bölge veya şube müdürlüklerince, 
            b) 100 milyon liraya kadar olanları genel müdürlüğün yazılı öenerisi ve kredi komitesi kararı ile 
            c) 100 milyon liradan fazla olanları genel müdürlüğün yazılı önerisi üzerine yünetim kurulu kararı ile, açabilir 

            2. Yetki sınırlarının tespitinde bir kişiye ve onun sınırsız sorumlulukla katıldığı ortaklıklara açılan kredilerin toplamı birlikte dikkate alınır.     

            3. Krediler, yabancı banka ve benzeri kredi kurumlarının mukabil kefaleti ile verilen teminat mektupları ve Bakanlıkça belirlenecek esas ve şartlar dahilinde yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için yurt dışına verilen teminat mektupları hariç olmak üzere, ancak adına açıldıkları kişilere kullandırılabilir.     

            AÇIK KREDİLER  
            Madde 45- 1.Bir gerçek yada tüzel kişiye kişisel taahhüde dayanan ve tek imza karşılığında verilen açık kredilerden, 

            a) 1 Milyon liraya kadar olanları genel müdürlüklerce veya yönetim kurulunca verilen yetki içerisinde bölge veya şube müdürlüklerince, 
            b) 10 milyon liraya kadar olanları genel müdürlüğün yazılı önerisi üzerine ve kredi komitesi kararı ile, 
  
            c) 10 milyon liraydan fazla olanları genel müdürlüğün yazılı önerisi üzerine yenetim kurulu kararı ile, Açılabilir. 

            2. 44 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkrası hükümleri saklıdır.  

             HESAP DURUMU BELGESİ ALINMASI  
            Madde 46- 1. Bankalar açacakları krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için, talepte bulunanlardan Türkiye Bankalar Birliğince tespit olunacak örneklerine uygun ve yetkililerin imzalarını taşıyan en son hesap durumunu almak zorundadırlar. Bu hesap durumlarının kredilerin kullanıldığı sürece her yıl hesap dönemini izleyen 7 ay içinde alınmasına devam edilir.      

            2. Hesap durumu aranmayacak kredi işlemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak Müsteşarlıkça tespit ve ilan olunur.     

            3. Kurumlar vergisi ya da yıllık beyanname veren gelir vergisi yükümlüsü olan kredi müşterilerine ait hesap durumlarında bağlı bulunan vergi dairesi ve hesap numaralarının gösterilmesi gereklidir. Bu hesap durumlarına vergi dairesine verilen bilanço ya da işletme hesap özeti eklenir.     

            İŞTİRAKLER    
            Madde 47- 1.38 inci maddenin birinci fıkrasındaki sınıra dahil olmak üzere bankaların iştraklerine yatıracakları kaynakların toplamı özkaynaklarını aşamaz. 

            2. Bankalar ve sermayelerinin %50'sinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri; kamu kuruluşu şeklinde olanlar hariç banka sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin %25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler.     

            SERMAYE AZALTICI İŞLEM YASAĞI 
            Madde 48- Bir bankanın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar, sermayelerine iştirak eden bankanın hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler.     

            EMTİA TİCARETİ YAPMA YASAĞI 
            Madde 49- 1. Bankalar ticaret amacı ile emtia alım ve satımı ile uğraşamazlar. Basılı ve külçe halinde altın alım ve satımı bu hükmün dışındadır.     

            2. Bankalar alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ticari emtiayı edinme tarihinden  itibaren   dokuz ay içinde elden çıkarırlar. Elden çıkarmanın  imkansız veya banka için büyük zarar doğuracağı hallerde veya haklı sebepler bulunduğu takdirde, bu süre Müsteşarlık tarafından uzatılabilir.     

            GAYRİMENKUL ÜZERİNE İŞLEMLER   
            Madde 50- 1. 38 inci maddenin birinci fıkrasındaki sınıra dahil olmak üzere bankaların gayrimenkulere yatırcakları kaynakların toplamı özkaynaklarını geçemez. 

            2. Bankalar, ticaret amacıyla gayrimenkul alım ve satımı ile uğraşamazlar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alınan kararlara uygun olarak bankacılık işlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları sayı ve büyüklüğün üstünde herhangi bir şekilde gayrimenkul edinemezler.     

            3. Bankaların, sermayesine %10'un üstünde katıldıkları ortaklıklarla bunların sermayelerinin çoğunluğuna sahip oldukları ortaklık ve kuruluşların iş konularının gerektirdiği işyeri, fabrika, imalathane ve eklentileri gibi gayrimenkuller dışında gayrimenkul edinmeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının iznine bağlıdır.     

            4. Bankalar, gayrimenkul inşaat veya ticareti ile uğraşan ortaklıklara katılamazlar, bu konuda it yapan gerçek ve tüzel kişilere kredi açamazlar. Ancak aşağıda belirtilen iştirak ve kreddilere bu hüküm uygulanmaz. 
            a) Yol, köprü, baraj, liman, okul ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat taahhüt ile uğraşan ortaklıklara bankalarca yapılan iştirakler; 
            b) a bendinde belirtilen konularda iş yapan banka iştiraklerine ve diğer gerçek yada tüzel kişilere yalınız bu alanalarda kullanılmak üzere açılan krediler; 
            c)Özel kanunlarda belirtilen esas ve şartlar dahilinde sosyal konut edinmeye veya bu konutları inşaa etmek ya da ettirmek üzere açılan krediler; 
            d) Her çeşit taşınmaz mal yapımınıntaahhüdü ve inşaat işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilere verilen nakdi  kredi ve teminat mektupları. 

            5. Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları gayrimenkulleri, edinme gününden başlayarak 3 yıl içinde elden çıkarmak zorundadırlar. Bu süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğunun ya da banka için büyük zarar doğuracağının belgelendiği hallerde bu süre Müsteşarlık tarafından uzatılabilir.     

            6.Bankalara gayrimenkul üzerine borç verme konusunda yetki veren özel kanun hükümleri saklıdır.  
    

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Hesap ve Kayıt Düzeni

            HESAP, BİLANÇO VE KAR VE ZARAR CETVELLERİNDE YEKNESAKLIK    
            Madde 51- 1. Bankaların hesap dönemi takvim yılıdır.     

            2. Bankalar hesaplarını ve yıllık bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanıp Müsteşarlığın onayı ile yürürlüğe girecek olan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile bunların uygulanma ve düzenleme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak tutmak ve düzenlemek zorundadırlar.     
      
            3. Yabancı bankaların hesap, bilanço ve kâr ve zarar cetvelleri, bunların Türkiye'ye ayırdıkları sermaye ile Türkiye'deki işlemlerini gösterir.     

            4. Bankalar hesaplarını ve bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini kesirleri dikkate almamak suretiyle Türk Lirası üzerinden düzenlerler.     

            HESAP UYGUNLUĞU   
            Madde 52- Bankalar işlemlerini kayıt dışı bırakamayacakları ve gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştiremeyecekleri gibi kanuni ve yardımcı defterleri ile kayıtları, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap uygunluğu sağlamadan bilançolarını kapatamazlar.     

            BELGELERİN SAKLANMASI 
             Madde 53- Bankalar aldıkları yazılarla faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazdıkları yazıların makine ile alınmış suretlerini tarih ve numara sırası ile düzenleyerek usulleri dairesinde saklamak zorundadırlar. Bunların Müsteşarlıkça tespit olunacak esas ve şartlar dairesinde mikrofilm şeklinde de saklanmaları mümkündür.     

            BİLANÇO VE KAR VE ZARAR CETVELLERİNİN İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ VE İLANI 
            Madde 54- 1.Bankalar bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerinin denetçilerince onaylı birer örneğini genel kurullarının toplandığı tarihten itibaren 1 ay içinde yönetim kurulu ve denetçilerinin raporları ile birlikte Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tevdi ederek Resmi Gazete ve yurt çapında yayın yapan bir gazete ile ilan etmek zorundadırlar. 

            2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankaların, Türkiye'deki faaliyetlerine ait  bilançoları ile kâr ve zarar hesapları, Türkiye'deki yönetim merkezleri tarafından düzenlenir ve müdürler kurulları tarafından imzalı olarak merkezlerinin son bilanço ve kar ve zarar cetvelleri ile birlikte 1 inci fıkradaki mercilere tevdi ve aynı fıkraya göre ilan olunur.     

            3. İlan olunan bir bilanço veya kâr ve zarar cetvelinin gerçeğe aykırı olduğu tespit olunduğu takdirde, ilgili banka, Müsteşarlığın talimatı üzerine 15 gün içinde düzeltilmiş bilanço ve kâr ve zarar cetvelini düzeltme beyanı ile birlikte aynı gazetelerle ilan etmek zorundadır.     

            YABANCI ÜLKELERDEKİ ŞUBELERİN HESAPLARI 
            Madde 55- Türkiye'de kurulan bankalar yabancı ülkelerdeki şubelerine ayırdıkları sermaye ile bu şubelerin işlem ve hesaplarını gösteren bir cetveli yıllık bilançoları ile birlikte Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi etmek zorundadırlar.     

            ÜÇ AYLIK HESAP ÖZETLERİ İLE DİĞER CETVELLER 
            Madde 56- 1. Bankalar, mart, haziran, eylül ve aralık ayları sonu itibariyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinin görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenecek esaslara ve örneğe uygun olarak üç aylık hesap özeti düzenlemek zorundadırlar.     

            2. Üç aylık hesap özetleri genel müdür ile genel muhasebe müdürü veya sorumlu muhasebeci tarafından imza edilmiş ve mevcutsa denetçiler tarafından onaylanmış olarak Bakanlıkça belirlenecek süreler içinde bu Müsteşarlığa ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir.     

            3. Müsteşarlık bu Kanun uygulamasını izlemek amacıyla bankalardan belirleyeceği esaslar ve örneklere uygun olarak cetvel, rapor ve mali tablolar istemeye, mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart rasyoları, bu rasyolar ile mali tabloların gerekli görüldüğü takdirde yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliğinin görüşlerini alarak tespite yetkilidir. Bankalar bu cetvel, rapor ve mali tabloları Müsteşarlığa tevdi etmek ve tespit edilecek rasyolara uymak zorundadırlar. 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
Mesleki Disiplin ve Denetime İlişkin Hükümler 
 
BİRİNCİ KISIM      
Türkiye Bankalar Birliği      

            ÜYE OLMA ZORUNULULUĞU 
            Madde 57-  Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankalar tüzel kişiliği haiz Türkiye Bankalar Birliğine üye olmak zorundadırlar. Bankalar bu yükümlülüğü, bu Kanunun 11 inci maddesine göre bankacılık işlemlerine başlama iznini aldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yerine getirirler.     

            BİRLİĞİN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 58- 1. Türkiye Bankalar Birliği;     
            a) Bankacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek,     
            b) Bankaların birlik ve bankacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,     
            c) Bankalar arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla, gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamakla görevli ve yetkilidir.     

            2. Birlik bankacılık konusundaki mevzuatı ve aldığı karar ve tedbirlerin uygulamasını takip eder ve Bakanlıkça alınması istenen tedbirleri alır.     

            ORGANLAR VE STATÜ 
            Madde 59- 1. Türkiye Bankalar Birliği organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.     

            2. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakime tevdi edilir. Hakim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresinin  sonunda  seçim  sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.     

            3. Birliğin organları ve çalışma esasları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşleri alındıktan sonra Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan statüsünde gösterilir.     

            4. Bankalar, Birlik Statüsüne ve Birlikçe alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.     

            GİDERLERİN KAŞILANMASI 
             Madde 60- Türkiye Bankalar Birliğinin giderleri Birlik Statüsü gereğince tespit olunan oy sayısına göre bankalara dağıtılır. Bankalar kendilerine düşen masraf paylarını statüde belirtilen süre içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak bir hesaba yatırmak zorundadırlar.     

 
İKİNCİ KISIM      
Denetim      

            BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI 
            Madde 61- 1. Bu Kanun ile ek ve değişikliklerinin diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü bankacılık işlemlerinin denetimi, bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçları, kâr ve zarar hesapları arasındaki ilgili ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların tespit ve tahlili bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları tarafından yapılır.     

            2. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket eden banka ve ilgililer hakkında adı geçen Kanunun Ek 1 inci maddesindeki yetkilere ve Bankalar Kanununda yazılı görevleri ile kayıtlı olmak üzere vergi inceleme yetkisine sahip oldukları gibi Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası ve tüm bankaların kuruluş kanunları hükümleri ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını da denetlemeye yetkilidirler.     

            3. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; bankalar, bankaların iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden yukarıda yazılı kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bunlar da istenilen bilgileri vermekle, defter kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler.     

            4. Devlet daire ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve benzeri kuruluşlar ile risk santralı teşkilatı istenecek her türlü bilgiyi gizli de olsa bankalar yeminli murakıplarına ve yardımcılarına verirler.     

            5. Bankalar yeminli murakıp yardımcıları konuları ile ilgili dallarda yükseköğrenim yapmış adaylar arasından sınavla seçilerek memuriyete alınırlar. En az üç yıl bankalar yeminli murakıp yardımcılığı yaptıktan sonra yeterlik sınavında başarı gösterenler ortak kararla bankalar yeminli murakıbı olarak atanırlar. Bankalar yeminli murakıpları kurulu başkanının da bankalar yeminli murakıbı sıfat ve yetkisi vardır.     

            6. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin etmedikçe denetim yapamazlar.     

            7. Bankalar yeminli murakıplarının çalışma tarzı bir yönetmelikle düzenlenir.     

            İDARİ TEDBİRLER 
            Madde 62- 1. Bankalar yeminli murakıplarınca yapılan denetlemeler sonucunda; bu Kanun ve ilgili diğer mevzuata aykırı bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlemleri  tespit olunan  banka mensuplarının, haklarında ayrıca kanuni kovuşturma yapılakla beraber Bakanlığın talebi üzerine görevlerine son verilmesi  zorunludur. Bu kimseler Bakanlığın izni olmadıkça hiçbir bankada çalıştırılamazlar.     

            2. Bakanlık, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuata aykırı işlemlerini verdiği süre içinde düzeltmeyen ve kanuna aykırılıkların giderilmesi ve önlenmesi konusunda alınmasını istediği tedbirleri almayan bankaların, sorumlular hakkında yapılacak kanuni kovuşturma saklı olmak üzere, avans ve reeskont kredilerinin durdurulmasını, açılan kredilerin geri alınmasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından istemeye, yararlandıkları teşvikleri durdurmaya yetkilidir.     

            3. Bu Kanun veya özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin mevduat kabul ettikleri veya bankacılık işlemleri yaptıkları, ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklamlarında banka kelimesini ya da mevduat kabul ettikleri veya bankacılıkla uğraştıkları izlenimini veren kelime ve tabirleri kullandıkları tespit olunduğu takdirde, sorumlular hakkında kanuni kovuşturmaya geçilmekle beraber, gecikmesinde sakınca görülen hallerde, Bakanın talebi üzerine valiliklerce, bunların işyerleri geçici olarak kapatılabileceği ve ilan ve reklamları durdurabileceği gibi kanuna aykırı belgelerle ilan ve reklamları toplatılabilir.     

            İDARİ DENETİM 
            Madde 63- Mevduat toplayan bütün bankalara Bakanlık bir denetçi atayabilir. bu denetçi, bu Kanun ve Türk ticaret Kanunu hükümlerine göre denetimlerini yapar. 

            MALİ BÜNYENİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
            Madde 64- 1. Denetlemeler sonucunda bir bankanın mali bünyesinin ciddi bir şekilde zayıflamakta olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakan uygun bir süre vererek, banka yönetim kurulundan;     
            a) Sermayenin artırılmasını veya sermayenin ödenmeyen kısmının tahsilini 
            b) Kâr dağıtılmamasını, tahsilinde tehlike görülen alacaklar için karşılık ayrılmasını,     
            c) Bir kısım şubelerin kapatılması, yeni personel alımının durdurulması veya sınırlandırılması suretiyle veya benzeri şekilde masrafların kısılmasını,     
            d) İştirak veya sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasını,     
            e) Risk doğurucu işlemlerden kaçınılmasını, plasmanların durdurulmasını veya sınırlandırılmasını,     
            f) Kanun ve kararlara aykırı fiilleri tespit edilen personelin bankayı temsil yetkilerinin kaldırılmasını,     
            g) Mali bünyenin güçlendirilmesi için benzeri diğer tedbirlerin alınmasını,      

            isteyebilir.     

            Yönetim Kurulu bu talimat istikametinde gerekli tedbirleri almak ve aldığı karar ve tedbirleri aylık raporlar halinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.     

            2. Yönetim kurulu birinci fıkraya göre alınması istenen tedbirleri kısmen veya tamamen almadığı veya bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen bankanın mali bünyesindeki zayıfama devam ettiği taktirde Bakan; 
            a) Bankanın mali bünyesini zayıflatan karar ve işlemleri yönetim ve denetim kurullarına ait olması halinde yönetim veya denetim kurulu üylerinden bişr kısmını veya tamamını görevden alarajk veya yönetim ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bu kurullara üye atamaya, 
            b) Likiditenin güçlendirilmesi amacıyla iştirak veya gayrimenkuller gibi duran varlıkların kısmen veya tamamen tasarruf mevduatı sigorta fonu veya başka kurum veya kuruluşlar tarafından satın alınmasını temine, 
            c) Kanuni karşılık yükümlülüklerini cezai faizleri de kaldırmak suretiyle ertelemeye, 
            d) Hazineye, T.C. Merkez Bankasına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçlarıylaalacaklarına mahsup ve tahkim ile gerektiğinde bunları Hazine iştiraki olarak banka sermayesine dönüştürmeye, bu işlemlerin gerektirdiği meblaların bütçeye gelir, gider ve ödenek kaydetmeğe ,  
            e) Mali bünyesinin  takviyesi için gerekli göreceği diğer tedbirleri almağa,  

            yetkilidir. 

            3. Yukarıdaki tedbirlere rağmen mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan sağlanmayan hallerde bankanın  
            a) Bankanın; Bütün aktif ve pasifiyle mevcut veya kurulacak bir bankaya devredilmesine 
            b) Bir veya birkaç banka ile birleştirilmesine, bankanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu halde devir veya birleştirmeğe ilişkin esas veya usuller Bakanlar Kurulu Kararında gösterilir.  

            Devir veya birleştirmden dolayı ortaya çıkabilecek zararın hazinece karşılanacağı  bakanlar kurulu Kararında belirtilmiş ise bu bankaların üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını, takip, tahsil ve tasfiyesi hakkında 6183 sayılı kanun hükümleri uygulanır. 

            Hakkında devir veya birleştirme kararı verilen bankalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan mali destek sağlanabilir.