Untitled  
 
 
ONUNCU BÖLÜM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

            FON'UN KURULUŞU,  
            Madde 65- 1. Bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla tüzel kişiliği haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur.  

            2. Fon, Bakanlıkça hazırlanacak Fon Yönetmeliği dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından idare ve temsil olunur. Fonun idare ve temsili dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personeline ayrıca ücret ödenmez.     

            3. Fon, 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir.     

            4. Fon, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.     

            5. Müsteşarlık Fonun hesap ve işlemlerini denetlemeye ve bu hususta fondan her türlü bilgiyi istemeye yetkilidir.     

            FONUN KAYNAKLARI 
            Madde 66- 1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kaynakları;     

            a) Bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf mevduatı tutarı üzerinden, tarifesi ile tahsil zaman ve şekilleri Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca tespit olunacak primlerden,     
            b) Bu Kanuna aykırı fiiller dolayısıyla hükmolunacak para cezalarından,     
            c) 153 sayılı Kanuna göre kurulan Bankalar Tasfiye Fonundan devralınacak mevcutlardan,     
            d) 36 ncı maddeye göre zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklardan,     
            e) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden,     

            oluşur.     

            2. Fon mevcudunun ihtiyacı karşılamadığı hallerde Bakanlığın talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Bu avansın miktarı, vadesi, faizi ve sair şartları Bakanlıkça tespit olunur.     

            3. Fon kaynaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.     

            4. Fon mevcudunun kullanış şekil ve esasları Fon yönetmeliğinde gösterilir.     

            5. Bankalarca Fona ödenen primler kurumlar vergisi matrahının tesbitinde gider kabul edilir.     

            SİGORTANIN ESASLARI 
            Madde 67-1. Mevduat kabul eden bütün bankalar, tasarruf mevduatlarını sigorta ettirmek zorundadır.     

            2. Bir bankadaki bir kişiye ait azami 3 milyon liralık tasarruf mevduatı mevduat sigortasına tabidir. 

            3. Bir bankanın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerine, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına, kredi açmaya yetkili memurlarına, denetçilerine ve bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına ait tasarruf mevduatı sigortaya tabi değildir.     

            SİGORTANIN SONUÇLARI 
            Madde 68- 1. 64 üncü maddenin uygulanmasına rağmen mali bünyesinin güçlendirilmesine veya devir veya birleştirilmesine imkan görülemeyen bir bankanın mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 12 nci maddeye göre kaldırılır.     

            2. Mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılan bankanın tasarruf mevduatı, faiz ve sair menfaatler bakımından devralan bankanın uygulamalarını geçmemek üzere aynı şartlarla, karşılığı Tasarruf Mevduatı sigorta Fonundan ödenmek suretiyle Bakanlıkça tayin olunacak bir bankaya devredilir. 

            3. Bakanlık hakkında 2 nci fıkra hükmü uygulanan bir bankanın yönetim ve denetimini Tasarruf :Mevduatı Sigorta Fonuna veya bir bankaya geçici olarak devredebilir. 

            Bakanlar Kurulu'nun mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren banka aleyhindeki icra takipleri iflas talebinin kabul veya reddine kadar durur.     

            4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ödediği tasarruf mevduatı için tasarruf mevduatı sahipleri yerine bankanın iflasını ister ve iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

            5. İflasına hükmolunan bir banka için İcra İflas Kanununun 221 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre teşkil   olunacak büro, Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonu temsilcisi katılmaksızın toplanamaz. Söz konusu hükmün 2 nci fıkrası iflasına hükmolunan bankalar hakkında uygulanmaz. İflas İdare Memurları, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonunca teklif ve Müsteşarlıkça kabul edilen yeter sayıda kişiden oluşur; iflas idaresinin toplantı ve karar nisabında çoğunluk esası aranır.     

            6. İflasına hükmolunan bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçları, masanın nakit durumuna göre İcra ve İflas Kanununun 232 nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin ödenir.     

            7. 5 ve 6 ncı fıkra hükümleri 69 uncu maddeye göre iflasına karar verilenler hakkında da uygulanır.     

            ŞAHSİ SORUMLULUK 
            Madde 69- 1. Bir bankanın %10 hissesinden fazlasına sahip olan ortakları, yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurları Kanuna aykırı karar ve işlemleriyle bankanın iflası veya hakkında 64 üncü maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasına sebep olmuşlarsa, Bakanın talebi üzerine bunların şahsi sorumlulukları cihetine gidilerek, şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir. 64 üncü maddenin uygulandığı hallerde bunların şahsi sorumluluğu çıkarılacak ara veya devir bilançolarına göre tayin olabir. 

            2. Mahkemece iflasına karar verilenler hakkındaki takibi, alacaklı sıfatıyla banka iflas idaresi veya devralan banka yürütür. İflas talebi için Bakanlığa başvuruda bunlar tarafından yapılır. 

            3.Bu madde hükmüne göre iflası istenenler hakkında Mahkemece İcra ve İflas Kanununun 257 nci ve müteakip maddeleri hükmü uygulanır.     

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Devir, Birleşme ve Tasfiye
    
            BİRLEŞME VEYA DEVİR 
            Madde 70- 1. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin diğer bir veya birkaç banka ile birleşmesi veya bütün borç, alacak ve mevduatını Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.     

            2. Bakanlık, devir veya birleşmenin ilgililerin menfaatlerine aykırı düşmeyeceği sonucuna varırsa devir veya birleşme işlemlerine izin verir.     

            3. İzin tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili bankaların yetkili organlarınca karar alınarak devir veya birleşme işlemlerine geçilmediği takdirde devir izni geçersiz olur.     

            4. Devir veya birleşmenin Resmi Gazete'de ilânından sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilgili bankaların mevduat munzam karşılıkları hesaplarından uygun göreceği miktar ve şartlarla devir veya birleşme döneminde iadeler yapabilir.     

            5. Devir veya birleşme işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması döneminde, bankalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Bankalar Birliği tarafından her türlü mali ve teknik yardım yapılabilir.     

            TASFİYE VEYA FAALİYETE SON VERİLMESİ 
            Madde 71- Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunları tasfiye etmek istedikleri takdirde, durumu Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilan ve mevduat sahipleri ile alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi ve kurumlara tebliğ ederek ellerinde bulunan ayni ve nakdi her türlü mevduat ile emanet ve cari hesap bakiyelerini vesair borçlarını, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi başvurmayan ayni ve nakdi  her   türlü mevduat emanet ve alacakları Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankasına tevdi etmeye mecburdurlar. Merkez Bankası bu suretle verilen değerleri 10 yıl süre ile her yıl başında usulüne göre ilan etmek suretiyle saklar, Bu sürenin bitiminde 36 nci maddedeki esaslara göre işlem yapılır.      

            TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ 
            Madde 72- 1. İflasına hükmedilen bankalar ile tasfiyesine karar verilen bankaların işlemlerini tasfiye etmek üzere İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre teşkil olunan iflas idaresi veya tayin olunan tasfiye memurları, tasfiyenin gelişimi hakkında Müsteşarlığa bu Müsteşarlığın uygun göreceği sürelerde rapor vermekle yükümlüdürler.     

            2. Bakanlık bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları vasıtasıyla iflas veya tasfiye işlemlerini inceletmek yetkisine sahiptir.  
  

 
ONİKİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

            SEKTÖR BANKALARI 
            Madde 73- 1. Banka kaynaklarını kalkınma planı ve yıllık programlarının hedeflerine  uyugn olarak kullanılmasını ve selektif kredi politikasının etkin bir şeklde uygulanmasını sağlamak amacıyla, Bakanın önderisi üzerine uygun görüleceği kamu bankalarını sektör bankaları olarak görevlendirmeye veya yeni sektör bankaları kurmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

            2. Sektör Bankalarının görev ve yetkileri; birbirleriyle diğer bankalarla ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile ilişkileri, yıllık sektörel finansman programlarının hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonuna ilişkin esaslar Bakanlar Kurulu kararında gösterilir. 

            SERBEST BÖLGELERDE BANKACILIK   
            Madde 74- Sernbest bölgelrde Banka kurulması veya şube açılması ve bu suretle faaliyet gösterilmesi, bu kanun hükümlerine tabi olur. 

            Ancak, Bakanlar Kurulu serbest bölge bankacılık faaliyetleri için istisnalar ve off-shore bankacılık faaliyetleri için de yeni düzenlemeler getirmeye yetkilidir. 

            Türkiye'de fiilen bankacılık faaliyetlerinde bulunmakla beraber sadece serbest bölgeler münhasır bankacılık işlemleri yapmak üzere şube açılmasına veya müstakil banka kurulmasına, Bakanlar Kurulunca açılış veya kuruluş şekil ve şartarı belirtmek suretiyle izin verilir. 

            BANKALARIN YABANCI ÜLKELERDEKİ FAALİYETLERİ 
            Madde 75- 1. Türkiye'de kurulan bankaların hariçte şube veya temsilcilik açmaları Müsteşarlığın iznine tabidir.     

            2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı bankalar Türkiye'deki şubelerine ayrıdıkları sermayeyi ve bütün bankalar mevduat ve sair kaynaklarını müsteşarlığn izni olmadan yabancı ülkelerde plasman, tevdiat ve sair surette kullanamayacakları gibi Türk borsalarında kote olmayan menkul kıymetlerin alımına veya bunlara ilişkin kredilere tahsis edemezler. 

            YABANCI BANKALARIN TEMSİLCİLERİ 
            Madde 76- Yabancı bankaların mevduat kabul etmemek ve bankacılık işlemleri yapmamak kaydıyla Türkiye'de temsilcilik açmaları Bakanlığın iznine tabidir.     

            İLAN VE REKLAMLAR 
            Madde 77- Bankaların ilan ve reklamları; tür, şekil nitelik ve miktarları itibariyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak tespit olunan esas ve şartlara aykırı olamaz.     

            PARASAL MİKTAR VE SINIRLARIN ARTIRILMASI 
            Madde 78- 1. Bakanlar Kurulu Bakanlığın önderisi üzerine bu kanundaki parasal miktar ve sınırları 1 Ocak 1983 tarihi temel olmak üzere Müsteşarlıkça yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksinin gerektirdiği miktar ve sınırları aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir. 

            2. Bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinde yer alan kredi katsayı veya oranları Bakanlar Kurulunca Bakanlığın önerisi üzerine %50'yi aşmamak kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir.      

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

            AĞIR PARA CEZASI VE HAPİS CEZASI 
            Madde 79- 1. 5, 6 ve 16 ncı maddelere aykırı durumları tesbit olunan bankalar, altı ayı geçmemek üzere Bakanlık tarafından verilecek süreler içinde bu durumlarını düzeltmedikleri veya 17 nci maddeye göre verilen şubelerin birleştirilmesi talimatına uymadıkları takdirde haklarında 12 nci maddeye göre işlem yapılabileceği gibi bunların işlerini fiillen yöneten görevli ve ilgili mensupları 500 bin liradan 2 milyon liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilirler.     

            2. 32 ve 33 üncü maddelerde yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyen bankalar Bakanlıkça bir aydan az olmamak kaydıyla bildirilecek süreler içerisinde bu durumlarını düzeltmezlerse bunların mensupları hakkında görev ve ilgilerine göre 500 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası uygulanır.     

            3. Bankaların mahkemelerle resmi dairelere hitaben düzenledikleri veya yayımladıkları belgelerde yapılan gerçeğe aykırı beyanlardan dolayı bu belgeleri veya bunların düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri imza edenler görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mahkum edilirler.     

            4. 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49 uncu maddelere ve 50 nci maddenin 1, 2, 4, 5 nci fıkralarına 52, 53, 54, 55, 56, 62 ve 71 inci maddeler hükümlerine uymayan Bankaların ve 50 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükmüne aykırı hareket eden iştiraklerin ve bunların ortağı olduğu kuruluşların işlerini fiilen yöneten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre 500 bin liradan 2 milyon liraya kadar ağır para cezasıyla birlikte 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.     

            5. 51 inci ve 64 üncü maddelerin hükümlerine uymayan bankaların işlerini fiilen yöneten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre 500 bin liradan 2 milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.     

            6. Şu kadar ki; yukarıda yazılı maddelerin hükümlerine aykırılık bankaya ya da iştirak ve kuruluşlarına ya da ilgili kişilere yarar sağlamayı hedef tuttuğunda ya da bu tür hareketler sonucunda fiilen böyle bir yarar sağlandığında ağır para cezası 2 milyon liradan az olmamak üzere bu yararların 5 katı olarak hükmedilir.     

            7. Bankaların 49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı olarak edindikleri menkul ve gayrimenkullerin, mahkûmiyet hükmü ile birlikte satılarak tasfiyesine karar verilir. Satış ve tasfiye İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre adliye icra memurları tarafından yapılır.Satış bedelinden satış ve tasfiye giderleri indirilerek artanı bankaya verilir.Satış bedelinden indirilecek giderler, Bakanlık bütçesinin mahkeme harçları tertibinden avans suretiyle ödenir.     

            8. Bankalar Yeminli Murakıpları ve Yardımcılarının görevlerini yapmalarına engel olan ya da istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen gerçek ve tüzelkişiler hakkında da dördüncü fıkra hükmü uygulanır.     

            AĞIR PARA CEZASI İLE BİRLİKTE HAPİS CEZASI VE FAALİYETTEN ALIKOYMA 
            Madde 80- 1. 4 ve 11 inci maddelerde yazılı izinleri olmaksızın bankacılık işlemleri ile uğraşan veya mevduat kabul eden ya da 13 üncü maddeye aykırı hareket eden gerçek kişiler ile tüzel  kişilerin  görevli  veya  ilgili  mensupları   fiile katılma derecelerine göre 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ağır para cezasına mahkum edilmekle birlikte 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.     

            2. Ayrıca, Bakanlığın talebi üzerine, birinci fıkradaki suçları işleyenlerin iş yerlerinin geçici veya sürekli olarak kapatılmasına, ilan ve reklamlarının durdurulması veya toplatılmasına mahkemece karar verilir.     

            AĞIR PARA CEZASI İLE BİRLİKTE MESLEKTEN ALIKOYMA VE İZİNSİZ AÇILAN ŞUBELERİN KAPATILMASI  
            Madde 81- 1. 14, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 42, 44, 45, 46, 57, 67, 72, 73, 75, 76 ve 77 nci maddelerde yazılı yükümlülük ve zorunluluklara uymayan bankaların işlerini fiilen yöneten ilgili ve görevli mensupları ile tasfiye memurları hakkında fiile katılma derecelerine göre 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezasına hükmolunacağı gibi bu fiilleri bankanın emin bir şekilde çalışmasını engelleyici nitelikte görülen banka mensuplarının üç yıl süre ile bankalarda çalışması yasaklanır.     

            2. Ayrıca 14 üncü maddedeki izin alınmaksızın veya izin verildiği yerden başka bir yerde açılan ya da başka bir yere nakledilen şubeler Bakanlığın talebi üzerine valiliklerce kapatılır.     

            BANKALAR BİRİĞİNCE VERİLECEK CEZALAR 
            Madde 82- 1. 57, 58, 59 ve 60 ıncı maddelerde yazılı yükümlülüklere uymayan bankalara uygulanacak para cezaları 1 milyon liradan çok olmamak üzere Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca tespit ve karara bağlanır.     

            2. Birlik verdiği cezaları bir taraftan ilgili bankaya tebliğ etmekle beraber diğer taraftan tahsil ve gelir kaydı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildirir ve basın yoluyla ilan eder.     

            3. Bu cezalar 15 gün içinde ödenmediği takdirde Fon tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur.     

            SIRLARIN SAKLANMASI 
            Madde 83- 1. Sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bankaya ya da müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer görevliler 1 aydan 1yıla kadar hasip cezası ile 100 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.     

            2. Birinci fıkrada yazılı kimseler bu sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, altı aydan 2 yıla kadar hapis ve 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.     

            3. Bu madde hükmü banka mensupları ile diğer görevlilerin işlerinden ayrılmaları halinde de uygulanır.     

            ASILSIZ YAYIN VE HABER YAYMA 
            Madde 84-1. Bir bankanın itibarını kırabilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haberler yayanlar için üç aydan iki yıla kadar hapis 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.     

            2. Bu fiilin Basın Kanununda yazılı ya da radyo, televizyon, video gibi yayın araçlarından biri ile işlenmesi ya da nakledilmesi halinde altı aydan 3 yıla kadar hapis ve 2 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.      

            BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARININ SORUMLULUKLARI 
            Madde 85- 1. Görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları yetkili mercilerden başkasına açıklayan  Bankalar Yeminli Murakıpları ve yardımcıları için altı aydan iki yıla kadar hapis ve 200 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.     

            2. Birinci fıkrada yazılı kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve 500 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkum edilmekle birlikte, ayrıca geçici veya sürekli olarak memuriyetten mahrumiyetlerine hükmolunur.     

            GENEL HÜKÜMLERİN SAKLILIĞI 
             Madde 86- 1. Bankaların veya sorumlu kişilerinin bu Kanunda suç teşkil eden hareket ve fiilleri başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği takdirde haklarında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır.     

            2. Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır.     

            KOVUŞTURMA USULÜ 
            Madde 87- 1. Bu bölümdeki cezalara ilişkin suçlardan dolayı kovuşturma yapılması Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Bakanlık aynı zamanda müdahil sıfatını kazanır.     

            2. Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, Bakanlık, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı itiraza yetkilidir.     

            3. 83 ve 84 üncü maddede yazılı suçlardan dolayı ilgili bankaların dava açma hakkı saklıdır.     

            4. Bu maddeye göre açılacak davalar, ilgili bankanın merkezinin  bulunduğu  yerdeki  Asliye Ceza Mahkemelerinde  3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre görülür. Bu yerlerde birden fazla Asliye Ceza Mahkemesi bulunduğu takdirde bu davalara 2 numaralı Asliye Ceza Mahkemelerinde bakılır.     

            5. Cumhuriyet savcıları ve mahkemeler, yapılacak kovuşturma ve duruşmalarda bilirkişi teşkiline gerek gördükleri tktirde münhasıran resmi bilirkişi listesinde kayıtlı kişillerden seçedekleri bilirkişilerin görüşlerini alırlar. Resmi Bilirkişi listeleri Bakanlık tarafından tespit olunur. 

            PARA CEZALARININ TAHSİLİ 
            Madde88- 1. Bu Kanunda gösterilen para cezalarında tüzelkişilerin sorumluluğu Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.     

            2. Para cezaları tüzelkişilerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir.     

            DİĞER KANUNLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 
            Madde 89- 1. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 43 ve 44 üncü maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeyen bankalar ile sorumlu organları hakkında 79 uncu maddede aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin II nci paragrafının (a) bendi uyarınca umumi disponibilite ve mevduat karşılıkları için tespit edilen oranları süresi içinde tesis etmeyen veya noksan tesis eden bankalar hakkında 79 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında ve (c) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alınan ayarlama kararlarına uymayan bankalar hakkında 79 uncu maddede yazılı cezalar uygulanır.     

            2. Birinci fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla kovuşturma yapılması kanuna aykırılığın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespiti halinde bu Bankanın bildirmesi üzerine, diğer hallerde bu Bankanın görüşünü alarak Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu takdirde, 87 ve 88 inci maddeler hükümleri uygulanır.     

            3. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 35 inci maddesine aykırı hareket edenler 83 üncü madde gereğince cezalandırılırlar.     

            4. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununa ve ek ve değişikliklerine aykırı hareket edenler hakkında yapılacak kovuşturma 87 nci madde hükümlerine tabidir.  

 
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bankaların Kredi İşlemlerinden Doğan Alacakların Tahsilinin Hızlandırılması

            İFRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI 
            Madde 90. - Bankalar, kredi sözleşmeleri gereği  açtıkları cari hesap hakkında müşterilerinin kredi sözleşmelerinde‚belirttikleri adreslerine sözleşmede belirtilen dönemlerde bir hesap özetli göndermek zorundadırlar. Kredi sözleşmesinde gösterilen adresin değiştirilmesi ancak noter aracılığı ile bankaya bildirildigi takdirde hüküm ifade eder. 

            Hesap özeti gönderme dönemleri sonunda gönderilmesi gereken hesap özetini almadığını ifade eden borçlu, o döneme ait hesap özetini kredi sözleşmesinde belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde noter aracılığıyla bankadan istediğini İspat etmedikçe, bunu almış ve içindekilerint kabul etmiş sayılır. 

            Borçlu, alıdığından itibaren 1 ay içinde itiraz edilmemiş bir hesap özetinin gerçeğe aykırılıgını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir Bankaların kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesalı özetleri ile banka tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar icra ve iflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılırlar. Borçlu. itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde kendine izafe edilen imzayı kabul etmiş sayılır. Bu hüküm icra ve iflas Kanununun 150 (a) maddesinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır. 

            AZAMİ HAD İPOTEĞİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP HALİNDE İCRA EMRİ 
             Madde 91. - Bankanın ibraz ettiği akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para Borcuı ikrarını ihtiva etmese dahi, banka, borçluya ait hesabın kesilmesine ilişkin heasap özetinin noter marifetiyle borçluya gönderildiğine dair noterden tasdikli bir sureti icra memuruna ibraz ederse icra memuru icra ve iflas Kanununun 149 uncu maddesi uyarınca işllem yapar. şu kadar ki, borçlunun noter marifetiyle sekiz günv içinde bu hesap özetine itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle tetkik merciine şikayette  bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde alacaklı 90 ıncı madde çerçeveside alacağını diğer belgeler ile ispatlayabiliyorsa borçlunun şikayeti reddedilir. 

            BORÇLUNUN MÜRACATIYLA İFLAS 
            Madde 92. - Borçlunun kendi iflasını talep etmesi halinde, alacakılar arasında banka mevcut ise, mahkemeye icra ve iflas Kanununun 44 üncü maddesinin 1fıkrasında öngörülen mal beyanını ibraz etmesi ve iflas talebinde bulunacağını bankaya noter aracılığıyla ihbar ettiğini iflas talebine eklemesi zorunludur.Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe, iflasa karar verilemez. Bu halde, alacaklı bankalar, borçlunun bu talebinin hakkındaki takiplerini ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilir. 

            İFLASIN İLANI, İFLAS İDARESİNİN TEŞKİL EDİLMESİ VE KARARLARININ ALACAKLI BANKALARA TEBLİĞİ 
            Madde 93.- Bankaların da alacaklı olduğu hallerde icra ve İflas Kanununun 166ncı maddesi uyarınca iflas kararı kendisne bildirilen iflas dairesi bu kararı Türkiye çapına yayın yapan  ve tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ve Ticaret sicili Gazetesinde ilan ettirmekle mükelleftir. Alacaklılara terettüp eden işlemlere ait süreler, iflas, Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olmadıkça işlemeye başlamaz. 

            İflas masasında banka alacağı bulunduğu takdirde, İcra ve İflas Kanununun 223 üncü maddesi uygulanarak iflas idaresinin teşkilinde, bu idare, tüm alacaklıların alacak tutarlarına göre en çok oyu alan iki kişi ile alacaklılar sayısı itibariyle en  çok oyu alan bir kişiden oluşur. 68 inci madde hükmü saklıdır. 

            İflas idaresini temsil eden kimseler, seçilirken aksi kararlaştınlmadıkça. oy çokluğu ile karar verirler. 

            İflas masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar tebligatı kabule elverişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca götürü olarak o yıl için belirlenmiş yazı ve tebliğ masrafları için 'avans vermek suretiyle iflas idaresince alınacak bilcümle kararların kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflas idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

            ÖZEL GÖREVLİ BANKALARIN İPOTEKLİ ALACAKLARININ TAHSİLİ 
            Madde 94.- 1.8.6.1984 gün ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre kendilerine özel görevler verilmiş bankalar ticari krediler dışındaki kredi işlemlerinden doğan alacaklarını, ipotekle temin edilmiş olsun veya olmasın icra ve iflas Kanununda yer alan takip yollarıyla veya bu madde hükümlerine göre tahsil edebilirler. 

            2. Birinci Fıkrada belirtilen bankaların ipotekle temin edilmiş alacaklarının vadelerinde ödenmemesi veya borca muacceliyet verilmesi hallerinde. banka tarafından borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıslara geçmiş ise ayrıca bunlara icra va İflas Kanununun 149 uncu maddesinde belirtilen şekilde bir icra emri tebliğ edilir, gayrimenkul kirada ise kiracılar takipten haberdar edilir. icra emrinin tebliğini müteakip icra ve İflas Kanununun 149 (a) ve 33 üncü maddelerine göre işlem yapılır. 

            3. icra emri tebliğine süresi içerisinde itiraz olunmadığı veya itiraz icra hakimliğince reddedildiği ve borç, Süresinde ödenmediği takdirde ipotekli gayrimenkulün kıymet takdiri yapılır ve bankaca merasime tabi olmaksızın banka tarafından saptanacak rayiç bedel üzerinden 30 gün süre ile gayrimenkulün bulunduğu yerin örf ve adetlerine göre uygun görülecek tarzda ve açık artırma suretiyle‚satışa çıkarılır. 

            4. Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel satışa esas olmak üzere bankaca saptanan kıymetin yüzde yetmişbeşini bulmadığı ve borç, faiz ve masraflar tutarını karşılamadığı takdirde artırma süresi 10 gün daha uzatılır. 10 gün süreyle uzatılan artırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen kıymetin yüzde 75'ini bulmazsa veya borç, faiz ve masraflar tutarını karşılamazsa ihale yapılmaz. Ancak verilen bedel borç, faiz ve masraflar tutarını karşılasa dahi gayrimenkul hiçbir suretle biçilen kıymetin yüzde 50'sinden aşağıya satılamaz: 

            5. Banka yukarıda belirtilen, şartlarla .artırmalara iştirak ederek gayrimenkulü satınalabilir. Bu yolla iktisap edilen gayrimenkuller hakkında bu Kanunun 50 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

            6. Artırma sonunda bankaca bu hükümler dairesinde gayrimenkulün isteklisine ihalesi veya kendi üzerine alınması yolunda verilecek karar üzerine satış dosyası icra hakimliğine verilir ve ihale banka tarafından borçluya ve yukarıdaki maddelerde sözü geçen ilgililere tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde borç!u ve ilgiler satışa karşı icra hakimliğinden ihalenin feshini isteyebilirler. Bu itirazlar icra hakimliğince l0 gün içinde karara bağlanır. 

            7. İhalenin kesinleşmesi üzerine, ihale, üzerinde kalan kişi veya banka adına tescilin yapılması için aynı hakimlik tarafından tapuya tezkere yazılır ve gayrimenkul tapuda yeni maliki adına tescil olunur. 

            8. Bankalarca kredilerin teminatı olarak alınan ipotekler her halde muayyen meblağ ipoteği (re'sulmal ipoteği) kabul edilerek banka alacağını, her zaman faiz ve masrafı ile satış bedelinden mahsup eder. Bakiyesi üzerinde ise gayrimenkulün aynından doğan vergi, resim ve sair Devlet alacağı ve tapu kütüğü hacizler sicilinde mevcut üçüncü Şahıs alacakları gayrimenkul üzerindeki diğer ayni haklar dışında bankanın borçlu üzerindeki diğer muaccel alacakları oranında kanuni rehin hakkı doğar ve bankaca bloke veya mahsup edilir. 

            9. Bu madde hükümlerine göre yapılacak takip işlemlerinin herhangi birine karşı herhangi bir safhada borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazlar ve açılacak davalar takibi durdurmaz. 

            10. Gayrimenkulün banka adına tesciline kadar borçlu; borç, faiz ve masraflarını ödeyerek kovuşturmanın durdurulmasını isteyebilir.  

            11. Gayrimenkul, banka adına tapuda tescili tarihinden başlayarak altı ay içinde elden çıkartılmamışsa banka, borçlular veya kanuni mirasçılarının, ödeme gününe kadar birikmiş borcu, ödeme gününde bankanın uyguladığı iskonto oranına göre hesaplanacak faiz ve masrafları ödeyerek gayrimenkulün iadesi ve bu hususun tapuya tescili yolundaki isteklerini kabul eder.  

 
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
İstisnalar, Saklı Ve Kaldırılan Hükümler

            KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 
            Madde 95.- 1. Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş ve faaliyetleri, bu Kanunun 1, 2, 3, 4, 5/1 a: c. e: f, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17/2, 28, 40/1-2, 41/2-3-4, 4,2, 43, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 90, 91, 92 ve 93 üncü maddelerine tabidir. Mevduat kabul ettikleri takdirde bu bankaların kuruluş ve faaliyetleri hakkında bu Kanunun diğer hükümleri de uygulanır. 

            2. Kalkınma ve yatırım bankalarının bankalardan ve kendi müstakrizlerinden genel esaalar dahilinde sağladıkları her türlü paralar mevduat sayılmaz. 

            DİĞER MALİ KURULUŞLAR 
            Madde 96. - 1. Bankalar dışındaki mali kuruluşların kuruluş ve faaliyetleri bu Kanuna tabi değildir. 

            2. Bu kurumların kuruluşlarına, faaliyetlerine, organlarına, tasfiyelerine, Türk Ticaret Kanununun ve diğer mevzuatın çeke ilişkin hükümlerine tabi olup olmayacağı Bakanlar Kurulunca düzenlenir.  Düzenleme dışı kalan hususlarda; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. 

            KALDIRILAN HÜKÜMLER 
            Madde 97. - 1. 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

            2. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 inci maddesine göre tesis edilen mevduat munzanı karşılıkları ilgili bankalara iade edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tahakkuk veya tahsil edilmemiş cezai faizler ve vergileri talep edilmez. 

            Geçici Madde 1. - Bankalar anasözleşmelerini ve diğer geçici maddelerle özel bir süre verilmemiş olan hallerde durumlarını 22.7.1985 tarihine kadar bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar. 

            Geçici Madde 2. - Geçici 1 inci maddede belirtilen süre sonunda 5 inci maddeye uygun hale getirilmeyen sermaye payları temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait diğer ortaklık hakları, 5 inci madde hükümlerine intibak ettirilmelerine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. 

            Geçici Madde 3. - Bankalar 22.7.1985 tarihine kadar özkaynaklarını 5, 6 ve 16 ncı maddelerin gerektirdiği miktarlara. çıkarmak zorundadırlar. 

            Geçici Madde 4. - Mevduatın bu Kanunun 34 üncü maddesine göre tasnifine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek tarihten itibaren başlanır. 

            Geçici Madde 5. - 1. Bankalar, bu Kanunun yayımı tarihinde daha önceki mevzuata uygun olarak açtıkları kredilerden bu Kanunda belirtilen şartlara aykırı olanları, Kanun hükümlerine uygun hale getirinceye kadar artıramazlar. 

            2. Bu Kanuna göre açılması yasak olan krediler 22.7.1985 tarihine kadar tasfiye edilir. 

            Geçici Madde 6. - 1. Bankalar bu Kanunun yayımı tarihinden önce, mevzuata uygun olarak yaptıkları iştirakler ve edindikleri gayrimenkulleri bu Kanunda gösterilen sınırlara intibak ettirinceye kadar iştiraklerine sermaye yatıramaz ve gayrimenkul edinemezler. 

            2. Bu Kanunun yapılmasını yasakladığı iştiraklerin 22.7.1985 tarihine kadar elden çıkarılması zorunludur. 

            Geçici Madde 7. - Bu Kanunun 51 ve 56 ncı maddelerine göre çıkarılacak olan tek düzen hesap planı,  tip bilanço ve kar ve zarar cetveli ile üç aylık hesap özetleri ve ayık mevduat ve kredi cetvelleri ile bunların uygulanma ve düzenlenme esaslarına ilişkin izahname 1985 yılı sonuna kadar hazırlanır ve 1986 yılı başından itibaren yürürlüğe konulur. Bu tarihe kadar 7129 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre düzenlenen belge örneklerinin kullanılmasına devam olunur. 

            Geçici Madde 8. - 1. Bu Kanunun yayımından önce 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre tedricen tasfiye edilmekte olan bankalanrın tasfiyelerine aynı hükümler dahilinde devam olunur. Tasfıyeye nezaret eden bankalar bunların alacaklarından 100 bin liraya kadar olanlarını resen, 1 milyon liraya kadar olanlarını Bakanlığın uygun görmesi üzerine terkine yetkilidir. 
            2. Tedricen tasfıye edilmekte olan bankaların aciz vesikasına bağı alacakları terkin edilir. 
            3. Bankalar Tasfiye Fonundan, tedricen tasfiye edilen bankalara verilen avanslar, veriliş tarihlerinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınıı cari genel reeskont faiz oranı üzerinden faiz yürütülür. 

            Geçici Madde 9. - Bu Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ve 6183 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olan hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlar Kurulu kararı ile bir bankaya devredilmiş veya birleştirilmiş bulunan bankaların üçüncü şahıslardaki alacaklarının tahsili hakkında da uygulanır. 

            Devralan banka İcra ve iflas Kanunu hükümlerine göre başlamış olduğu takiplere de devam edebilir. 

            TEBLİĞLER 
            Madde 98. - Bu Kanunun uygulama esaslan Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 99. - Bu Kanun yayımı tarİhinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 100. - Bu Kanun hükümlerinii Bakanar Kurulu yürütür.