ticaret mevzuatı  
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN


            KURULUŞ VE AMAÇ
            Madde 1 - Üreticiler; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla, aralarında sınırlı sorumlu, değişir sayıda ortaklı ve değişik sermayeli, tüzelkişiliği haiz tarım satış kooperatifleri kurabilirler.

            Bir tarım satış kooperatifinin kurulabilmesi için en az on üreticinin, bir tarım satış kooperatifleri birliğinin kurulabilmesi için en az üç tarım satış kooperatifinin bir araya gelmesi şarttır.

            Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ekonomik ihtiyaç ve verimlilik bakımından yapacağı inceleme sonucunda ve bu Bakanlığın yazılı izni ile kurulur.

            Üretici olmayan veya kooperatiflerin çalıştığı ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar ile faizle para veya mal olarak kredi verenler, kooperatiflere ortak olamazlar.

            Kuruluş, ortaklığa girme ve çıkma ile ortaklarla hesaplaşma şekil ve şartları anasözleşmelerde gösterilir.

            TARİFLER
            Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

            a)Ortak deyimi, bu Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ortaklarını,

            b)Kooperatif deyimi, bu Kanun kapsamına giren takım satış kooperatiflerini,

            c)Birlik deyimi, bu Kanun kapsamına giren tarım satış kooperatifleri birliklerini,

            d)Üst kuruluş deyimi, tarım satış kooperatiflerinin bağlı bulundukları tarım satış kooperatifleri birliklerini,

            İfade eder.

            TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI
            Madde 3 - Kooperatifler ve birlikler, noterce tasdikli anasözleşmelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onayını müteakip, Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ile tüzelkişilik kazanırlar.

            ÖRNEK ANASÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI
            Madde 4 - Kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmeleri T.C.Ziraat Bankası ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşü de alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kurulunca kabul edilir.

            Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

            ÇALIŞMA KONULARI
            Madde 5 - Kooperatif ve birlikler esas itibariyle,

            a)Ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesine çalışmak, bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak,

            b)Ortakların ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak,

            c)Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği Bakanlık ya da kurullarca görevlendirildiğinde, üreticilerden Devlet adına destekleme alımında bulunmak,

            Konularında çalışırlar.

            Kooperatif ve birlikler, ancak iştigal konularına giren ürünlerin nitelikleri gereği olarak ve bu ürünlerin daha iyi muhafaza edilmesine, toptan veya perakende satış için piyasa alışkanlıklarına uygun hale getirilmesine yönelik depo ve ilk işleme hüviyetindeki işletmeler ile ambalajlama gibi tesisleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden izin almak kaydıyla kurabilirler.

            Bu kuruluşların diğer yatırımları ile ilgili projeleri, iştirakleri ve gayrimenkil iktisaplarında, anasözleşmelerinde gösterilen değerlerin üzerindekiler için, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği kurul Bakanlık veya teşkilatın kararı gereklidir.

            Kooperatif ve birliklerin diğer çalışma konuları anasözleşmelerinde gösterilir.

            SERMAYE
            Madde 6 - Kooperatiflerin sermayeleri, ortak üreticilerin, birliklerin sermayeleri de ortak kooperatiflerin ödeyecekleri sermaye paylarından oluşur.

            Ortak üreticilerin kooparatiflerine taahhüt ederek ödeyecekleri sermaye tutarı en çok 500.000 liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile on katına kadar arttırılabilir.

            Ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatiflerin de bağlı bulundukları birliğe taahhüt edecekleri sermaye oran ve miktarları ile tahsiline ait usul ve esaslar anasözleşmelerde gösterilir.

            ORGANLAR
            Madde 7 - Kooperatif ve birliklerin organları aşağıda gösterilmiştir.

            a)Genel Kurul,

            b)Yönetim Kurulu,

            c)Denetim Kurulu

            GENEL KURUL
            Madde 8 - Kooperatif ve birliklerin en yetkili organları, genel kurullarıdır. Genel kurullarda alınan kararlar, ansözleşmelerde gösterilen süre içerisinde yetkili makamın onayı ile kesinleşir. Süresi içerisinde onaylanmayan veya reddedildiği bildirilmeyen kararlar tasdik edilmiş saylır.

            Genel kurullarda, kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olarak alınan kararlar uygulanmaz.

            YÖNETİM KURULU
            Madde 9 - Yönetim Kurulları;

            a)Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşekkül eder.

            b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından seçilecek dört üye ile, genel müdür veya vekilinden teşekkül eder.

            Devlet adına destekleme alımları ile görevlendirilecek birliklerde, destekleme alım görevinin verildiği tarihten desteklenen ürünün satışının tamamen yapıldığı tarihe kadar görev yapmak ve destekleme alımları ile ilgili işleri yürütmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C.Ziraat Bankası da yönetim kurullarında kendi mensupları arasından birer temsilci görevlendirirler.

            Kooperatiflerde yönetim kurulu başkanı üyeler arasından seçilir. Birliklerde genel müdür yönetim kurularına başkanlık eder. Ayrıca, seçimle gelenlerden birer üyede, seçimle gelen üyeler arasında yapılacak seçimle başkanvekili olurlar.

            Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin okur yazar, birliklerin yönetim kurullarında seçimle iş başında bulunan üyelerin en az ilkokul, atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır.

            Kooperatif ve birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlağınca tesbit olunur. Kooperatif ve birlikler yönetim kurulu üyeleri,  ücret veya hakkı huzundan başka her hangi bir ücretten yararlanamayacakları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar. 

            Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerin seçimi esasları, temsilcilerin adedi, yönetim kurulları üyeliri ve kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ile yönetim kurullarının görev ve çalışma esasları anasözleşmelerde belli edilir. 

            DENETİM KURULU
            Madde 10 - Denetim Kurulları;

            a)Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek iki üyeden teşekkül eder.

            b)Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışarıdan seçilecek iki üye ile, bir adet Sanayi ve Ticaret Bakanlığıive T.C.Ziraat Bankasının mensupları arasınadan görevlendireceği birer temsilciden teşekkül eder.

            Kooperatif denetim kurulu üyelerinin en az ilkokul, birlik denetim kurulunda seçimle işbaşında bulunan üyelerin en az ortaokul veya muadili okul, atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır.

            Kooperatif ve birlik denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit olunur. Kooperatif ve birlik denetim kurulu üyeleri, ücret ve hakkı huzurdan başka herhangi bir  ücretten yararlanamayacakları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar.

            Denetim kurulu üyelerinin seçim esasları ile bunlarda aranılacak diğer nitelikler anasözleşmelerde gösterilir.

            MÜDÜRLÜK-GENEL MÜDÜRLÜK
            Madde 11 - Kooperatif ve birliklerde işler, kanun, anasözleşme, diğer mevzuat hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve üst kuruluşun talimatları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak, kooperatiflerde müdürlük, birliklerde genel müdürlük tarafından yürütülür.

            Birliklere bağlı kooperatiflerde müdür ve imzaya yetkili diğer personel genel müdürün teklifi ve birlik yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır.

            Birliklerde; genel müdür Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzerine ortak kararname ile, genel müdür yardımcıları ve imzaya yetkili personel genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır.

            Görevden alınmalarda, atamalardaki usul ve esaslar uygulanır.

            Genel müdür ve yardımcılarının, yükseköğrenimli, ekonomi ve kooperatifçilik konularında yeterli tecrübeye sahip bulunmaları şarttır.

            Genel müdürün özlük hakları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kararlaştırılır.

            Kooperatif ve birleklerin genel müdür dışındaki personeli için tayin, nakil ve görevden çıkarılma gibi esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte ayrıca gösterilir.

            MALİ SORUMLULUK
            Madde 12 - Kooperatif ve birliklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile her kademe ve görevdeki personeli kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorumlulukları hakkında, ilgili kooperatif veya birliğin genel kurulunda alınacak kararlara göre işlem yapılır.

            Ancak Devlet zararının sözkonusu olduğu hallerde, ayrıca genel kurul kararı aranılmadan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kararı ile ilgililerin mali sorumluluklarına gidilir ve buna göre açılacak davalarda Türk Ticaret Kanunu’nun 341 inci maddesi uygulanmaz.

            Kooperatif ve birlik işlemlerinden dolayı zarara uğradıklarını ifade eden üçüncü şahısların açacakları davalar, ancak bu kuruluşların tüzelkişilikleri aleyhine açılır ve üçüncü şahıslarla kooperatif veya birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar ilgili kooperatif veya birliğin yönetim merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde görülerek hükme bağlanır.

            TEMSİL
            Madde 13 - Resmi dairelerle mahkemelere ve üçüncü üşahıslara karşı kooperatifleri yönetim kurulu, birlikleri genel müdürleri temsil eder. Kooperatif yönetim kurulu bu yetkisini müdüre verebilir.

            Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için; kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür veya vekilleri ile yönetim kurulu üyelerinden birinin veya müdür, genel müdür yada vekilleri ile kuruluş adına imzaya yetkili olanlardan birinin müşterek imzaları şarttır.

            YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ İLE PERSONELİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ
            Madde 14 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bu Bakanlık tarafından görevlendirilmesi halinde T.C. Ziraat Bankasının yaptıracağı soruşturma sonucuna göre, görevleri ile ilgili suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca görevden alınmaları uygun görülen kooperatif ve birliklerin yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile personelinin görevine son verilir.

            Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından seçilen kooperatif yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri için birlik, birlik veya birliği olmayan kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

            Personelin görevden alınmasında atanmalarındaki usul ve esaslara uyulur.

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, birliklerin yönetim ve denetim kurullarına atanan temsilcilerin görevlerine bu Bakanlık tarafından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankasının temsilcilerinin görevlerine de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birinci fıkradaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idarece son verilir.

            Seçimle iş başına gelen ve göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim ve denetim kurulları üyelikleri sona erenlerin yerlerine, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca geçici yönetim ve denetim kurulları üyeleri atanır.

            TALİMATLARA UYMA MECBURİYETİ
            Madde 15 - Kooperatif ve birlikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, kooperatifler ayrıca bağlı bulundukları birliklerin verecekleri talimatlara uygun hareket etmeye mecbur olup, aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözleşmelerde belli edilir.

            TEFTİŞ VE DENETİM
            Madde 16 - Kooperatif ve birlikler ile bunların en az % 51 hissesine sahip oldukları kuruluşlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimine tabidir. Bu bakanlık T.C.Ziraat Bankasını teftiş ve denetimle görevlendirebilir.

            Birlekler de bağlı kooperatiflerinin teftiş ve denetim görev ve yetiksini taşırlar.

            Kooperatif ve birlikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yapacağı veya T.C.Ziraat Bankasına yaptıracağı teftiş ve denetimler sonucu vereceği talimatlara uymak zorundadırlar.

            FİNANSMAN
            Madde 17 - Kooperatiflerle birliklerin kredi ihtiyaçları esas itibariyle T.C.Ziraat Bankası tarafından karşılanır. Lüzum ve ihtiyaç halinde diğer bankalarla da çalışabilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.

            MUHASEBE USULÜ VE KANUNİ DEFTERLER
            Madde 18 - Kooperatif ve birlikler ile bunlara bağlı işyerlerinde uygulanacak muhasebe sistemi ve tutulacak defterler, birlikler tarafından hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir.

            Yönetmelikte belirtilen defterler Türk Ticaret Kanunu’nun 66 ncı maddesinde yazılı defterlerin yerine geçer.

            GELİR-GİDER FARKLARI
            Madde 19 - Kooperatif ve birliklerin ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerinden elde olunacak gelir-gider farklarının hesaplanması ve dağıtımı, karşılık ve fonların tesisi, kullanılma şekli ile ilgili hususlar anasözleşmelerde gösterilir.

            Ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerden dolayı doğan gelir-gider menfi farkları, bilançonun genel kurulda görüşülmesi ve tutanakların onaylanmasını müteakip, yedek akçe ile ortak ve bağlı kooperatiflerden istenecek ödemelerle kapatılır.

            Bu şekilde kapatılmayan zararlar ilk ürün teslimatı döneminde başlanılarak en geç üç ürün teslimatı döneminde tasfiye edilmek üzere, kooperatiflere verdikleri ürün miktarları dikkate alınarak ortak üreticilerden yapılacak tahsilat ile kapatılır.

            Zararların kapatılması için bağış ve yardımlar ile ortak üreticilere açılacak kredilerden veya ürün bedellerinden yapılacak kesintilerden oluşmuş fonlardan yararlanılması mümkündür.

            MUTLAK REHİN HAKKI
            Madde 20 - Ortakların, kendilerine açılacak kredi ve verilecek avanslara mesnet olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ile ilgili her türlü makine ve araçları üzerinde, ortağı bulundukları kooperatiflerin mutlak rehin hakkı vardır.

            Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatıyla teslim edilmiş sayılırlar ve üçüncü şahıslar tarafından hiçbir surette haczedilemezler.

            SENETLER
            Madde 21 - Kooperatiflerin kredi ile ilgili senetleri, kağıtları ve her türlü taahhütname ve sözleşmeleri, ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan senet ve belgeler, İcra ve İflas Kanunu’nun 38 inci maddesinde yazılı belgeler hükmündedir. Müracaat vukuunda, bu tasdik muameleleri, noterler tarafından da yapılır.

            Kooperatiflerin ortaklarından alacakları senetler, vadelerinde protestoya tabi tutulmaz.

            İPOTEK TESİSİ VE KALDIRILMASI
            Madde 22 - Kooperatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar heyetleri veya noterler tarafından tasdik edilen taahhütnameye istinaden ve kooperatiflerin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere göre tapu dairelerince takrir alınmadan yapılır. İpoteğin kaldırılmasında da aynı usul uygulanır.

            ALACAK SEBEBİYLE MÜLK EDİNME
            Madde 23 - Kooperatifler alacaklarının tahsili için, kendi talepleri üzerine satışa çıkarılan ortaklara ait taşınmaz malları üzerlerine alabilirler. Bu şekilde edindikleri taşınmaz malları üç yıl içinde başkalarına satamazlar, bunları ya bizzat veya icar yoluyla değerlendirebilirler. Bu işlemden elde edilen gelirlerden, masraf düşüldükten sonra % 10’u kooperatif hizmet karşılığı olarak ayrılır. Geriye kalan, borçlunun borcuna mahsup edilir. Kooperatiflerin alacağı, bu süre içinde faiz ve masrafları ile birlikte ödenir veya yukarıdaki yolla karşılanırsa, taşınmaz mallar sahiplerine geri verilir.

            İHTİLAFLAR
            Madde 24 - Bu Kanunun ve anasözleşmelerin uygulanması sırasında, 

            a)Ortaklar ile kooperatifleri,

            b)Kooperatifler ile bağlı oldukları birlikler,

            c)Yönetim kurulları ile müdürlük ve genel müdürlük,

            Arasında ortaya çıkacak ihtilaflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hakemliği ve talimatına göre çözülür. Bu durum, ortak kooperatif, birlik ve üçüncü şahıs ile kuruluşların, hukuki yollara başvurma haklarını ortadan kaldırmaz.

            BİRLEŞME VE AYRILMA
            Madde 25 - Kooperatif ve birliklerin zarar edenlerinden uygun görülenlerin, idari zaruretler ile hizmetin gerekliliği esas alınarak birleştirilmeleri, ayrılmaları, çalışma alanlarının genişletilmesi veya daraltılması ve merkezlerinin başka yere nakli hususlarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatına göre işlem yapılır.

            DAĞILMA
            Madde 26 - Kooperatif ve birlikler,

            a)Genel Kurul kararı ile,

            b)İflasın açılması ile,

            c)Kanunlarda öngörülen diğer hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca mahkemeden fesih kararı alınması ile,

            d)Bu Kanunun 25 inci maddesinde yazılı sebeplerle,

            Dağılırlar.

            Dağılmanın esasları ile dağılma sırasında yapılacak işlemler anasözleşmelerde gösterilir.

            DESTEKLEME ALIMLARI
            Madde 27 - Kooperatif ve birliklere, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul tarafından, ortak ve ortak olmayan üreticilerden devlet adına ürün satın alınması görevi verilebilir.

            Alımla görevlendirilen kuruluşlara, bu hizmetlerine karşılık olmak üzere, miktarı ve ödeme şekli Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul tarafından belirlenecek “Hizmet Komisyonu” ödenir.

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu Kanuna göre çıkarılacak örnek anasözleşmelerin yürürlüğe girmesini takibeden 6 ay içerisinde, devlet destekleme alımları ile ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı işlemleri düzenleyen bir yönetmelik hazırlar ve yürürlüğe koyar.

            UYGULANACAK HÜKÜMLER
            Madde 28 - Bu Kanun ve anasözleşmelerde açıklık bulunmayan hususlar için sırasıyla, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerle ilgili hükümleri uygulanır.

            UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
            Madde 29 - Kooperatif ve birliklerde;

            a)Yönetim ve denetim kurulları üyeleri için 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi ile, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen 87 ve 175 inci maddeleri,

            b)Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri,

            c)1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

            Uygulanmaz.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 30 - 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 8, 11, 13 ve 21 inci maddeleri hariç diğer hüküleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinde 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulu bulunan tarım satış kooperatifleri ve birlikleri bu Kanuna göre kurulmuş sayılırlar.

            Geçici Madde 2 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kooperatif ve birliklere ait örnek anasözleşmeleri, bu Kanun hükümlerine göre ve en geç üç ay içerisinde hazırlayarak Bakanlar Kurulunun onayına sunar.

            Yeni anasözleşmeler Bakanlar Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girinceye kadar mevcut anasözleşmelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

            Geçici Madde 3 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Satış Kooperatifleri ile birliklerine ait işletme ve fabrikalardan, ayrı birer ortaklık haline getirilmesinde yarar gördüklerini tespit ederek, ortakların hakları her halukarda korunmak kaydıyla birer anonim şirket haline dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeyi en geç bir yıl içerisinde yapar.

            Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının lüzum görmesi halinde bir yıl daha uzar.

            Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlık murakıpları ile bu Kanunda öngörülen nitelikleri taşımayan birlik genel müdürleri ve yardımcılarından durumları ile mütenasip diğer görevlerde çalışmak istemeyenlerin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek çalıştıkları birlik ile ilişkileri kesilir.

            Ayrıca, kooperatif ve birliklerden halen görevde bulunup, durumları bu Kanunda gösterilen niteliklere uymayan yönetim ve denetim kurulları üyelerinin görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer.

            Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine, İlk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca atama yapılır.

            Madde 31 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 32 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.