Finansal Kiralama Kanunu  
3226 Sayılı FİNANSAL KİRALAMA KANUNU 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER
 
             AMAÇ 
             Madde 1- Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 

             KAPSAM 
             Madde 2- Bu Kanun, sözleşmenin hukuki yapısını, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hükümleri kapsar. 

             TANIMLAR 
             Madde 3- Bu Kanunda geçen; 
             Sözleşme; finansal kiralama sözleşmesini, 
             Kiralayan; finansal kiralama şirketini, 
             Kiracı; finansal kiralamayı kabul edeni, 
             Mal; finansal kiralamaya konu malı, 
             Kira bedeli; finansal kira bedelini, 
 
             İfade eder. 

             SÖZLEŞME 
             Madde 4- Sözleşme; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. 

             SÖZLEŞMENİN KONUSU 
             Madde 5- Sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Patent gibi fikri ve sınai haklar bu sözletmeye konu olamazlar. 

             FİNANSAL KİRALAMA BEDELİ 
             Madde 6- Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir. Bu bedeller sabit veya değişken olabilir. Türk Lirası veya Merkez Bankasınca alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenebilir. 

             Yurt dışından yapılacak finansal kiralamalarda kiralama bedeli yıllık 25.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından az olamaz. 

             Bu miktarı artırmaya ve eski değerine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

             SÖZLEŞMENİN FESHİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI SÜRE 
             Madde 7- Sözleşmeler enaz dört yıl süre ile fesedilemez. Hangi kiralama hallerinde bu sürenin kısalacağı, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

             SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE TESCİLİ 
             Madde 8- Sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine, gemilere dair sözleşmeler ise gemi siciline şerh edilir. 

             Tescil veya şerhden sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak iktisaplari kiralayana karşı ileri sürülemez. 

             Yurtdışında yerleşik kiralayan şirketin Türkiye'de şubesi yoksa sözleşmeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tescil edilir. 

             FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN SATIN ALINMASI 
             Madde 9- Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayan şirkete aittir. Ancak taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilirler. 

             KİRALAYAN ŞİRKETİN HUKUKİ YAPISI 
             Madde 10- Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir. 

             Kiralayan şirketlerin kuruluşu ve şube açmaları ile yabancı şirketlerin Türkiye'de şube açması Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın ön iznine bağlıdır. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır. 

             Kiralayan şirketler ile yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın denetimine tabidir. 

             Ön iznin verilme şekil ve şartları ile kiralayan şirketlerin denetimine dair hükümler çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

             Bu Kanun hükümlerine göre izin almadan kiralama faaliyetinde bulunanlar beşyüzbin liradan beşmilyon liraya kadar para ve 3 aydan 1 yila kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bu eylemi ika edenler tüzelkişi ise ceza bizzat faaliyette bulunanlar ve kararı vermiş olanlar hakkında uygulanır. 

             Bu Kanunda yazılı yükümlülük ve zorunluluklara uymayan kiralama şirketlerinin ilgili görevleri hakkında fiile katılma derecelerine göre ikiyüzbin liradan bir milyon liraya kadar para cezasına hükmolunur. 

             EN AZ SERMAYE 
             Madde 11- Kiralayan şirketlerin ödenmiş sermayeleri bir milyar Türk Lirasından az olamaz. Yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye'de şube açmalarında ise ödenmiş sermayeleri asgari iki milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları karşılığı Türk Lirasıdır. 

             Bakanlar Kurulu bu miktarları beş katına kadar artırmaya yetkilidir. 

             KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SINIR 
             Madde 12- Kiralayan şirketin, finansal kiralama işlemlerinin tutarının sınırı ile, ortaklarına veya şirketler grubu ile yapacağı kiralama işlemleri esas ve usulleri ile tutarlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI

             KİRACININ HAK VE BORÇLARI 
             Madde 13-Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etmek hakkına sahiptir. 

             Kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre itinayla kullanmak zorundadır. 

             Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiracı, malın her türlü bakımından   ve korunmasından sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir. 

             MALIN HASAR VE ZİYAI 
             Madde 14- Malın sözleşme süresi içinde hasar ve ziyaı sorumluluğu kiracıya aittir. Bu sorumluluk ödenen sigorta miktarının karşılanmayan kısmı ile sınırlıdır. 

             Ancak bu farkı, kiracı finansal kiralama bedelleri ile ödemek zorundadır. 

             DEVİR YASAĞI 
            Madde 15- Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyedliğini bir başkasına devredemez. 

             MALIN KİRACIYA TESLİM EDİLMEMESİ 
             Madde 16- Finansal kiralama konusu malın, kiralayanın malın imalatçısı veya satıcısı ile zamanında sözleşme yapmaması veya gerekli ödemeyi zamanında yerine getirmemesi veya diğer sebepler ile kiracıya teslim edilmemesi halinde Borçlar Kanunun 106 ncı maddesi hükmü uygulanır. 

             KİRALAYAN ŞİRKETİN HAK VE BORÇLARI 
             Madde 17- Finansal kiralama konusu mal kiralayan şirketin mülkiyetindedir. 

             Kiralayan şirket, mülkiyeti kendisine ait olan finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zorundadır. Sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir. 

             MÜLKİYETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVRİ 
             Madde 18- Sözleşmede aksi öngörülmemişse kiralayan, malin mülkiyetini bir üçüncü kişiye devredemez. 

             Sözleşmede bu yetkinin tanınması halinde, devir, ancak başka bir kiralayana yapılabilir. Devralan, sözleşme hükümlerine uymak zorundadır. 

             Devrin kiracıya karşı geçerli olması onun haberdar edilmesine bağlıdır. 

             KİRACININ İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI 
             Madde 19- Kiracının iflası halinde, iflas memuru, İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre büro teşkilinden önce, finansal kiralama konusu malların tefrikine karar verir. İflas memurunun bu kararına karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. 

             Kiracı aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde, icra memuru, finansal kiralama konusu malların takibin dışında tutulmasına karar verir. İcra memurunun kararına karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. 

             Bu itirazlar, tetkik merciince en geç bir ay içinde karara bağlanır. 

             KİRALAYANIN İFLASI VEYA İCRA TAKİBİNE UĞRAMASI 
             Madde 20- Kiralayanın iflası halinde sözleşme, kararlaştırılan sürenin sonuna kadar iflas masasına karşı geçerliliğini sürdürür. 

             Kiralayan aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde finansal kiralama konusu mallar, sözleşme süresi içinde haczedilemez. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

             SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN DOLMASI SEBEBİYLE SONA ERMESİ 
             Madde 21- Sözleşme kararlaştırılan sürenin dolmasıyla son bulur. Ancak, taraflardan her biri sürenin bitiminden en az üç ay önce bildirilmek kaydıyla mevcut veya yeni şartlarla sözleşmenin uzatılmasını talep edebilir. Sözleşmenin uzatılması tarafların anlaşmasına bağlıdır. 

             SÖZLEŞMENİN DİĞER SEBEPLERLE SONA ERMESİ 
             Madde 22- Sözleşme, şirketin sona ermesi, tüzelkişiliğin hitamı, kiracının iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semeresiz kalması, kiracının ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi veya işletmesini tasfiye etmesi hallerinde, sözletmede aksine bir hüküm yoksa, sona erer. 

             SÖZLEŞMENİN İHLALİ 
             Madde 23- Kiralayan, finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya  verdiği otuz günlük süre içinde de ödenmemesi halinde, sözleşmeyi feshedebilir. Ancak, sözleşmede, süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçeceği kararlaştırılmış ise, bu süre altmış günden az olamaz. 

             Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı harekette bulunduğu hallerde, bu aykırılık nedeniyle diğer tarafın sözleşmeyi devam ettirmesinin beklenemeyeceği durumlarda sözleşme feshedilebilir. 

             SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
             Madde 24- Sözleşme sona erdiğinde, sözleşmeden doğan satınalma hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracı finansal kiralama konusu malı derhal geri vermekle mükelleftir. 

             SÖZLEŞMENİN FESHİNİN SONUÇLARI 
             Madde 25- Sözleşmenin kiralayan tarafından feshi halinde kiracı malı iade ile birlikte vadesi gelmemiş finansal kiralama bedellerini ödemek yükümlülüğü altında olduğu gibi kiralayanın bunu aşan zararından da sorumludur. 

             Sözleşme kiracı tarafından feshedilirse kiracı malı geri vermekle beraber uğradığı zararın tazminini kiralayandan talep edebilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMENİN TABİ OLDUĞU HÜKÜMLER

             UYGULANACAK HÜKÜMLER 
             Madde 26- Sözleşmeye, bu Kanunda hüküm olmayan hallerde Borçlar Kanununun genel hükümleri, sözleşmenin niteligine uygun düştükleri oranda ise özel hükümleri uygulanır. 

             UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 
             Madde 27- Sözleşme hakkında, Medeni Kanunun 688, 689, 690 ıncı maddeleri ve Borçlar Kanununun 222, 223, 224, 254 üncü maddeleri ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
TEŞVİK VE VERGİYE DAİR HÜKÜMLER

             TEŞVİK 
             Madde 28- Teşvik belgesine bağlanmış bulunan yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, kiracının teşvik belgesinde belirtilen ve satın alma halinde onun tarafından kullanılmasına hak kazanılan teşviklerden Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik mevzuatına göre belirlenecek esaslar çerçevesinde yararlanır. 

             Sözleşme süresi içinde teşvik mevzuatı uyarınca kazanılmış haklar saklıdır. 

             GÜMRÜĞE DAİR HÜKÜMLER 
             Madde 29- Yabancı şirket ile kiracı arasında akdedilen sözleşmeye göre getirilen mallara, gümrük vergileri bakımından aşağıdaki hükümler uygulanır. 

             a)Satın alma hakkı bulunmayan bir sözleşmeye dayanarak veya bu hak bulunsa dahi teşvik belgesinde gümrük muafiyetinden yararlanması öngörülmemiş malların Türkiye'ye girişinde, gümrük mevzuatının süre kısıtlaması hariç, sözleşme süresine bağlı olarak, geçici muafiyet rejimine dair hükümler uygulanır. 
Bu şekilde Türkiye'ye getirilen mallar için ileride doğabilecek vergileri karşılayacak miktarda teminat alınır. Şu kadar ki, sözleşme süresi sonunda kesin ithalatın yapılmaması ve finansal kiralama konusu malların kiralayana iade edilmek üzere yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde daha önce yapılan teminata bağlama işlemi genel hükümlere göre çözülür. 

             Teminata bağlama usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir. 

             b)Sözleşme süresi sonunda finansal kiralama konusu malların kesin ithalatının yapılması halinde, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki cari kur ve normal fiyat üzerinden hesaplanacak gümrük vergileri tahsil olunur. 

             İSTİSNALAR VE VERGİ NİSPETİNİN TESPİTİ 
             Madde 30- Sözleşme her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. 

             Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurumların bu Kanunun uygulamasından doğacak kazanç ve ücretlerinden yapılacak vergi tevkifat nisbetlerini sıfıra kadar indirmeye veya kurumlar vergisindeki nisbete kadar yükseltmeye yetkilidir. 

             DAVANIN NİTELİĞİ 
             Madde 31- Sözleşmelerden doğan davalar ticari dava niteliğindedir. 

             YÖNETMELİK 
             Madde 32- Bu Kanunun; 
             a) 7 nci maddesinde belirtilen yönetmelik Bakanlar Kurulunca, 
             b) 10 uncu maddesinde belirtilen yönetmelik Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça, 
             c) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmelik Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, 

             Yayımından itibaren üç ay içinde çıkarılır. 

             YÜRÜRLÜK 
             Madde 33-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             YÜRÜTME 
             Madde 34- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.