KAT MÜKİYETİ KANUNUNA DEVRE MÜLK HAKKI İLE MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN

             

KAT MÜKİYETİ KANUNUNA DEVRE MÜLK HAKKI İLE MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN


             Madde 1.-  Kat Mülkiyeti Kanununa Yedinci Bölümden sonra ve ele maddelerden önce, Sekizinci Bölüm Devre Mülk Hakkı başlığı altında aşağıdaki maddeler eklenmiş ve aynı kanunun yürürlük ve yürütme ile ilgili 57 ve 58 inci maddelerinin numaralan 66 ve 67 olarak değiştirilmiştir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Devre Mülk Hakkı

             Madde 57.-  Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.

             Bu hakka devre mülk hakkı denir.

             Madde 58.-  Aksi resmi senette kararlaştınlmadıkca devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.

             Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir.

             Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir.

             Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.

             Madde 59.-  Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştınlmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.

             Madde 60.-  Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.

             Madde 61.-  Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya. bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyült onanm için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

             Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi aralarından veya dışardan bir gerçek veya tüzelkişiyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler de verilebilir.

             Madde 62.-  Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştınlmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlanna bağlı değildir.

             Madde 63.-  Uzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyemezler.

             Madde 04.-  Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar.

             Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır, idare veya yargı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan haklan saklıdır.

             Madde 65.-  Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçlan, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve diğer kanun hükümleri uygulanır.

 

             Madde 2.-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

             Madde 3.-  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

             24/6/1985