Bakanlıklar Mevzuatı  
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 31/10/1985
KANUN NO : 3234
 
RESMİG.TARİHİ : 08/11/1985
RESMİ G. NO : 18922
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 25
DÜSTUR SAYFA : 3
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, GÖREV VE TEŞKİLAT
Madde   1 : AMAÇ
Madde   2 : GÖREV
İKİNCİ KISIM
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI
Madde   3 : MERKEZ TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL MÜDÜRLÜK
Madde   4 : GENEL MÜDÜR
Madde   5 : GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
İKİNCİ BÖLÜM
ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde   6 : ANAHİZMET BİRİMLERİ
Madde   7 : ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde   8 : KADASTRO VE MÜLKİYET DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde   9 : ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 10 : İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 11 : FİDANLIK VE TOHUM İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 12 : AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 13 : MİLLİ PARKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 14 : İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 15 : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
Madde 16 : TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Madde  17: ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 18 : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARDIMCI BİRİMLER
Madde 19 : YARDIMCI BİRİMLER
Madde 20 : PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 21 : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 22 : EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Madde 23 : SAVUNMA UZMANLIĞI
ÜÇÜNCÜ KISIM
TAŞRA TEŞKİLATI
Madde 24 : TAŞRA TEŞKİLATI
Madde 25 : TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞU
DÖRDÜNCÜ KISIM
SORUMLULUK VE YETKİLER
Madde 26 : YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU
Madde 27 : KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
Madde 28 : MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU
Madde 29 : GENEL MÜDÜRLÜĞÜN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ
Madde 30 : YETKİ DEVRİ
Madde 31 : ATAMA
Madde 32 : KADROLAR
Madde 33 : MAL VE KIYMETLERİN HUKUKİ DURUMU
Madde 34 : YARGI MERCİLERİNDE DAVA İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 35 : GELİRLER
Madde 36 : ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ
Madde 37 : YARGI MERCİLERİNDE İDARENİN TEMSİLİ
Madde 38 : KORUMA HİZMETLERİNDE AVANS
BEŞİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 39 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Madde 40 : YÜRÜRLÜK
Madde 41 : YÜRÜTME