Üniversiteler Mevzuatı  
2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE ILİŞKİN KANUN

             Madde 1-2809 sayılı Kanunun geçici 10 uncu Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Geçici Madde 10-Bu kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenler ile kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan lisansüstü öğretim yapmış görevlilerden ve Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ve bunlara bağlı Sinema TV-Enstitüsü ve diğer bağlı yüksekokullarda çalışan öğrenim görevlilerinden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun öğretim üyeliği için belirlediği bekleme süresi dışında kalan şartları 1987 yılı sonuna kadar yerine getirenler öğretim üyeliğine yükseltilip atanabilirler. Ancak bu gibilerin yardımcı doçentliğe atanmaları için en az 4, doçentliğe atanmaları için en az 8, profesörlüğe atanmaları için en az 15 yıl resmi eğitim-öğretim kurumlarında öğretim görevi yapmış veya Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışmış olmaları gerekir.

             Bu öğretmenlerden ve öğretim görevlilerinden sanat dallarının birinde görev yapan ve durumları Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikteki esaslara uygun olanlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hükümlerine tabi olmaksızın ve bu Maddedeki süreleri kendi alanlarında tamamlamış olmak şartıyla, 1983, yılı sonuna kadar müracaat etmiş olmaları halinde, Üniversitelerarası Kurulun önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğretim üyeliklerinden birine yükseltilip atanabilirler.
 
             Madde 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
             Madde 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.